Nghiên cứu giá thành và giá bán điện năng lưới điện huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình, Đề xuất một số giải pháp giảm giá thành điện năng trên lưới (Đồ án tốt nghiệp)

51 12 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:18

Nghiên cứu giá thành và giá bán điện năng lưới điện huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình, Đề xuất một số giải pháp giảm giá thành điện năng trên lướiNghiên cứu giá thành và giá bán điện năng lưới điện huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình, Đề xuất một số giải pháp giảm giá thành điện năng trên lướiNghiên cứu giá thành và giá bán điện năng lưới điện huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình, Đề xuất một số giải pháp giảm giá thành điện năng trên lướiNghiên cứu giá thành và giá bán điện năng lưới điện huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình, Đề xuất một số giải pháp giảm giá thành điện năng trên lướiNghiên cứu giá thành và giá bán điện năng lưới điện huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình, Đề xuất một số giải pháp giảm giá thành điện năng trên lướiNghiên cứu giá thành và giá bán điện năng lưới điện huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình, Đề xuất một số giải pháp giảm giá thành điện năng trên lướiNghiên cứu giá thành và giá bán điện năng lưới điện huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình, Đề xuất một số giải pháp giảm giá thành điện năng trên lướiNghiên cứu giá thành và giá bán điện năng lưới điện huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình, Đề xuất một số giải pháp giảm giá thành điện năng trên lưới B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 - THÁI ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY N CƠNG NGHI P H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 - THÁI ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY N CƠNG NGHI P Sinh viên: Nguy n Minh H i ng d n: Th H ng Lý H I PHỊNG - 2016 C ng hồ xã h i ch t Nam c l p T Do H nh Phúc o0o B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên : Nguyên Minh H i_MSV: 1513102008 L p: nT ng Công Nghi p tài : NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p (v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính toán b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p CÁC CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n: H tên : H c hàm, h c v : quan công tác : N ng d n : Th H ng Lý Th Toàn b i h c dân l p H i Phòng tài ng d n th hai: H tên H c hàm, h c v N : : : ng d n : tài t t nghi Yêu c u ph c giao ngày tháng c ngày tháng n nhi m v Sinh viên Cán b Nguy n Minh H i Th mv ng d Th H ng Lý H i Phòng, ngày .tháng HI NG N H U NGH PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B 1.Tinh th c NG D N tài t t nghi p ng c i n i dung yêu c nhi m v t lý lu n th c ti n, tính tốn giá tr s d ng, ch t ng b n v ) m c a cán b ng d n m ghi b ng s ch ) Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) NH I CH M PH N BI N TÀI T T NGHI P tài t t nghi p v m t thu th p phân tích s li u ban lý lu n ch ng thuy t minh b n v , giá tr lý lu n th c ti tài m c a cán b ch m ph n bi n m ghi b ng s ch ) i ch m ph n bi n (Ký ghi rõ h tên) M CL C U L IM 1.1.NGU N CUNG C P CHO HUY N I N C A HUY N 1.3 TH NG KÊ TR M BI N ÁP TIÊU TH HI N CÓ C A HUY N DO TR M TRUNG GIAN QU NH CÔI CUNG C P NG 2.1 2.2 C M VÀ K T C U C A GIÁ THÀNH N 12 PHÁP XÁC NH CHI PHÍ TRUY N T I VÀ PHÂN PH I N 13 PHÁP TÍNH HAO T N TRÊN NG DÂY VÀ MBA 17 2.4 XÁC NH GIÁ THÀNH TRUY N T I VÀ PHÂN PH I N 26 I PHÁP GI N 3.1.KHAI QUAT CHUNG 36 3.2 M T S GI I PHÁP GI M GIÁ THÀNH N TRÊN I 37 41 TÀI LI U THAM KH O 42 phát c nh ng yêu c u th c ti tài t t nghi p: tài g m n i dung sau: 1: Thái Bình 1.1 E33 1.2 1964- AC50) kV có 380 km = 1,08 Kmt =Pttmax/( Sn.cos ) =6430/(9115.0.85) = 0,83 C = C1 =1+ 0,02.DA% =1+ 0,02.8,2 =1,164 = 2152 h ( ) Cht =ght.DAkt =407.1639713 = 667,36.106 ( ( ) ) ( ) Chi phí khác Chi phí khác kh+Ctl): C6 = 0,3.(5,17 + 10,3) = 4,6 ( ) gtt = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 gtt = 350 +5,17 + 10,3 + 27,97 + 11,44 +4,64 = 409,52 ( ) gtt = C1 + C3 + C4 + C5 + C6 gtt = 350 + 10,3 + 27,97 + 11,44 +4,64 = 404,35 ( ) Am Ab DAkt DAkt (kWh) (kWh) (kWh) (%) 26002546 23855385 1656251 6.37% 409,81 26002546 23855385 1645273 6.33% 409,62 26002546 23855385 1641356 6.31% 409,55 26002546 23855385 1631725 6.28% 409,39 26002546 23855385 1625897 6.25% 409,29 TT ctt= Ci 7: Am Ab DAkt DAkt (kWh) (kWh) (kWh) (%) 26002546 24145789 1639713 6.31% 409,19 26002546 24012557 1639713 6.31% 409,34 26002546 23972631 1639713 6.31% 409,39 26002546 23867435 1639713 6.31% 409,51 26002546 23745086 1639713 6.31% 409,66 TT ctt= Ci 3.1 3.2 c - Ar, Ax trung gian : - - 25% = arctg(Q/P) (kW) (kV) n), P = Sn cos - - cos - - - - Q = Q0 + (Qn Q0).K2pt Q0 Qn Kpt + Kpt + 0,45 < Kpt = (60 70)%.Qn (kVAr) Qb = PM (tg - tg 2) ( kVAr) lý c lên cos (3.1) n, rang 3 : - QC = U2 .C.10-3 (kVAr) (3.2) C C (kVAr) (3.3) Vp Vp = VCP V VCP V0P c) D g công 3 3.2.10 Qua tháng th c hi c tài t t nghi t n tình y b nt ng công nghi p, s c g ng c a b n thân ki n th c c a sau nh h c t tài t t nghi p c a Thái Bình Trong trình nghiên c c hi c nh ng k t qu sau: Thái Bình Tuy nhiên, nhi u h n ch v ki n th c c a b n thân hi u bi t v th c t nhi u h n ch Vì v y, b có nh ng h n ch nh ý ki b án có th hồn thi Chân thành c tài nhi u thi u sót y cô b Ngô H ng Quang (2003), Cung c Bùi Ng Nguy n, NXB Giáo D c M ng phân ph i cung c m (2006), M n, NXB KHKT Nguy n Công Hi n (2005), H th ng cung c nghi n, NXB KHKT n c a xí nghi p cơng , NXB KHKT Nguy n Công Hi n - Nguy n M nh Ho ch (2000), H th ng cung c c a xí nghi p cơng nghi http://www.hethongdien.org.vn http://www.thietbidien.org.vn cao t ng, NXB KHKT n ... c u ph c giao ngày tháng c ngày tháng n nhi m v Sinh viên Cán b Nguy n Minh H i Th mv ng d Th H ng Lý H i Phòng, ngày .tháng HI NG N H U NGH PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B 1.Tinh th c NG D...B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 - THÁI ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY N CƠNG NGHI P Sinh viên: Nguy n Minh H... c a cán b ng d n m ghi b ng s ch ) Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) NH I CH M PH N BI N TÀI T T NGHI P tài t t nghi p v m t thu th p phân tích s li u ban lý lu n ch ng thuy t minh b n v , giá tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giá thành và giá bán điện năng lưới điện huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình, Đề xuất một số giải pháp giảm giá thành điện năng trên lưới (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu giá thành và giá bán điện năng lưới điện huyện Quỳnh Phụ – Thái Bình, Đề xuất một số giải pháp giảm giá thành điện năng trên lưới (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay