BÁO CÁO THỰC TẾ CUỐI KHÓA Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Phòng Dân tộc huyện Cư Jút”

19 24 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:15

Lời mở đầuTrong cuộc sống tiền lương không chỉ là vấn đề mà nguời trực tiếp tham gia lao động quan tâm mà nó đã trở thành vấn đề chung của toàn xã hội. Vì vậy cần phải nhận thức đúng đắn hơn về bản chất của tiền lương theo quan điểm của Ðảng và Nhà nuớc ta hiện nay bởi tiền lương là đòn bẩy kinh tế đem lại thu nhập cho người lao động để bù đắp những hao phí về sức lao động tiền lương góp phần thúc đẩy động viên nguời tham gia lao động nhiệt tình trong cuộc sống đạt kết quả cao nhất. Ðiều đó cho ta thấy được tiền lương giúp người lao động ổn định được cuộc sống, tiền lương có đảm bảo thì người lao động mới có thể trang trải chi phí trong gia đình và tích luỹ. Có như vậy nguời lao động mới yên tâm làm việc dần dần cải thiện đời sống góp phần xây dựng một xã hội văn minh giàu đẹp. Ngoài tiền lương để khuyến khích động viên người lao động đơn vị còn trích các khoản phụ cấp cho nhân viên. Ðiều này không những làm tăng thu nhập cho người lao động mà còn đáp ứng được cả vật chất lẫn tinh thần cho người lao động hăng say và nhiệt tình hơn trong công việc được giao. Nền kinh tế phát triển đã mở ra những mối quan hệ giữa người lao động với tổ chức xã hội. Sự quan tâm đó là rất cần thiết vì nó đem lại lợi ích cho nguời lao động khi gặp rủi ro như tai nạn ốm đau, thai sản... gắn chặt với tiền lương trích theo lương gồm: BHXH, BHYT và KPCÐ được hình thành từ các nguồn đóng góp của nguời lao động nhằm trợ cấp cho các đối tượng lao động vẫn được huởng lương khi ốm đau, thai sản... chính sách bảo hiểm thể hiện sự quan tâm của xã hội đến từng thành viên xã hội và giữa mọi nguời. Phòng Dân Tộc huyện Cư Jút là một đơn vị hành chính với số công nhân viên là 07 người. Việc hạch toán tốt lao động tiền lương theo qui định sẽ giúp đơn vị đạt được hiệu quả cao hơn trong công việc. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, em xin chọn đề tài Tìm hiểu về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại phòng Dân Tộc huyện Cư Jút làm đề tài cho bài kiến tập của mình. I. Mở đầu Mục đích: Nhằm tăng cường nhận thức,hiểu biết thực tế , nâng cao hiểu biết về thực tiễn và nghề nghiệp, tạo tiền đề thực tiễn để thực hành chuyên môn tại các phòng “ thực hành ảo” ở Trường. Yêu cầu: Tìm hiểu về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại phòng Dân Tộc huyện Cư Jút Thời gian: Từ ngày 26 tháng 01 năm 2018 đến ngày 09 tháng 02 năm 2018.II. Tổng quan về đơn vị thực tập1.Tên và địa chỉ đơn vị thực tậpTên Đơn Vị: Phòng Dân tộc huyện Cư Jút .Địa chỉ:TT Eat’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông Điện thoại: 02623.600789Mã số thuế: 11053202.Về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – KẾ TỐN KHOA KẾ TỐN – KIỂM TỐN BÁO CÁO THỰC TẾ CUỐI KHĨA Sinh viên thực : Lớp: D03B31 Khóa: 3ĐH Jút, ngày tháng 01 năm 2018 Đề tài thực tập: " Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Phòng Dân tộc huyện Jút” Lời mở đầu Trong sống tiền lương không vấn đề mà nguời trực tiếp tham gia lao động quan tâm mà trở thành vấn đề chung tồn xã hội Vì cần phải nhận thức đắn chất tiền lương theo quan điểm Ðảng Nhà nuớc ta tiền lương đòn bẩy kinh tế đem lại thu nhập cho người lao động để bù đắp hao phí sức lao động tiền lương góp phần thúc đẩy động viên nguời tham gia lao động nhiệt tình sống đạt kết cao Ðiều cho ta thấy tiền lương giúp người lao động ổn định sống, tiền lương có đảm bảo người lao động trang trải chi phí gia đình tích luỹ Có nguời lao động yên tâm làm việc cải thiện đời sống góp phần xây dựng xã hội văn minh giàu đẹp Ngoài tiền lương để khuyến khích động viên người lao động đơn vị trích khoản phụ cấp cho nhân viên Ðiều làm tăng thu nhập cho người lao động mà đáp ứng vật chất lẫn tinh thần cho người lao động hăng say nhiệt tình công việc giao Nền kinh tế phát triển mở mối quan hệ người lao động với tổ chức xã hội Sự quan tâm cần thiết đem lại lợi ích cho nguời lao động gặp rủi ro tai nạn ốm đau, thai sản gắn chặt với tiền lương trích theo lương gồm: BHXH, BHYT KPCÐ hình thành từ nguồn đóng góp nguời lao động nhằm trợ cấp cho đối tượng lao động huởng lương ốm đau, thai sản sách bảo hiểm thể quan tâm xã hội đến thành viên xã hội nguời Phòng Dân Tộc huyện Jút đơn vị hành với số cơng nhân viên 07 người Việc hạch toán tốt lao động tiền lương theo qui định giúp đơn vị đạt hiệu cao công việc Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, em xin chọn đề tài "Tìm hiểu kế tốn tiền lương khoản trích theo lương phòng Dân Tộc huyện Jút " làm đề tài cho kiến tập I Mở đầu - Mục đích: Nhằm tăng cường nhận thức,hiểu biết thực tế , nâng cao hiểu biết thực tiễn nghề nghiệp, tạo tiền đề thực tiễn để thực hành chuyên môn phòngthực hành ảo” Trường - Yêu cầu: Tìm hiểu kế tốn tiền lương khoản trích theo lương phòng Dân Tộc huyện Jút - Thời gian: Từ ngày 26 tháng 01 năm 2018 đến ngày 09 tháng 02 năm 2018 II Tổng quan đơn vị thực tập 1.Tên địa đơn vị thực tập Tên Đơn Vị: Phòng Dân tộc huyện Jút Địa chỉ:TT Eat’ling, huyện Jút, tỉnh Đắc Nông Điện thoại: 02623.600789 Mã số thuế: 1105320 2.Về tình hình thực nhiệm vụ giao 2.1.Vị trí Chức năng: Phòng Dân tộc thành lập theo định số:1178/QĐUBND, ngày 05/8/2010 UBND tỉnh Đăk Nơng; Phòng Dân tộc quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực chức tham mưu, gúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước lĩnh vực công tác dân tộc Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có Dấu tài khoản; chịu đạo, quản lý điều hành Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu đạo, kiểm tra, tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Ban dân tộc tỉnh Đăk Nông 2.2 Nhiệm vụ quyền hạn 2.2.1 Chủ trì xây dựng trình UBND huyện: Dự thảo Quyết định, Chỉ thị, kế hoạch năm, hàng năm, sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; Nội dung, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành thuộc lĩnh vực cơng tác dân tộc địa bàn huyện; 2.2.2 Dự thảo văn hướng dẫn, kiểm tra chịu trách nhiệm tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, Quy hoạch, kế hoạch, sách, chương trình, dự án phê duyệt; công tác định canh, định đồng bào dân tộc thiểu số.thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực cơng tác dân tộc, chủi trì phối hợp vận động đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn huyện thực chủ trương, đường lối, sách cử Đảng, pháp luật Nhà nước 2.2.3.Thường trực giúp UBND huyện tổ chức thực sách, chương trình, dự án, đề án, mơ hình thí điểm đầu tư pháp triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định sống đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực chương trình, dự án sách dân tộc; tham mưu đề xuất chủ trương, biện pháp thích hợp để giải vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di đồng bào dân tộc thiểu số vấn đề dân tộc khác địa bàn huyện 2.2.4.Tham mưu giúp UBND huyện tổ chức tiếp đón, thăm hỏi giải nguyện vọng đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ, sách quy định pháp luật; định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện, theo hướng dẫn UBND cấp tỉnh; lựa chọn, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự gương mẫu thực chủ trương sách Đảng pháp luật nhà nước 2.2.5.Tổ chức ứng dụng tiến khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước công tác dân tộc theo chuyên môn nhiệm vụ giao 2.2.6 Kiểm tra thực sách, chương trình, dự án quy định pháp luật; giải khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng lãng phí lĩnh vực cơng tác dân tộc theo quy định pháp luật phân công UBND huyện 2.2.7 Thực công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực cơng tác dân tộc địa bàn huyện nhiệm vụ giao theo quy định UBND huyện 2.2.8 Quản lý tổ chức máy; vị trí việc làm, biên chế cơng chức, cấu ngạch cơng chức,thực chế độ tiền lương, sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chế độ sách khác cán cơng chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý Phòng theo quy định pháp luật phân cơng UBND huyện 2.2.9 Quản lý tài chính, tài sản giao tổ chức thực ngân sách phân bổ theo quy định pháp luật phân công, phân cấp UBND huyện 2.2.10 Thực nhiệm vụ khác UBND huyện giao 2.3 Về tổ chức máy 2.3.1 Phòng Dân tộc huyện gồm có Trưởng phòng, khơng q 02 Phó Trưởng phòng công chức chuyên môn, nghiệp vụ 2.3.2.Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng Phó Trưởng phòng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định pháp luật Việc điều động, luân chuyển, cho từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu thực chế độ, sách khác Trưởng phòng Phó Trưởng phòng thực theo quy định pháp luật phân cấp quản lý cán địa phương 2.4.Biên chế 2.4.1 Biên chế công chức Phòng Dân tộc giao sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động nằm tổng biên chế cơng chức quan, tổ chức hành huyện cấp có thẩm quyền giao 2.4.2 Căn chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cấu ngạch cơng chức cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Dân tộc xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định pháp luật bảo đảm thực nhiệm vụ giao *sơ đồ máy tổ chức: Trưởng phòng Phó Trưởng phòng Chun viên Chun viên Chun viên Kế tốn Chun viên (kiêm thủ quĩ) Phòng Dân Tộc huyện Jút gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, kế tốn, chun viên kiêm thủ quĩ Nhiệm vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phận khác phòng DânTộc * Trưởng phòng: Là người đứng đầu phòng trực tiếp quản lý chịu trách nhiệm kết thời gian làm việc đơn vị Ngoài việc uỷ quyền cho phó phòng, trưởng phòng trực tiếp đạo phận khác phòng * Phó trưởng phòng: Là người trực tiếp giúp việc cho trưởng phòng, trực tiếp đạo mặt nghiệp vụ phận hoạt động phạm vi trách nhiệm * Kế tốn: Có nhiệm vụ báo cáo thống kê, theo dõi thu chi cấp phát toán toán hàng tháng, hàng quý hàng năm Phòngkế tốn * Chun viên: Có chuyên viên làm nhiệm vụ theo chuyên môn mà cấp giao cho Trong có chuên viên kiêm thủ quỹ III Kết tìm hiểu thực tế 1.Chứng từ kế toán sử dụng Các chứng từ kế toán đơn vị sử dụng như: Bảng tốn lương, bảng tính trích BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ chứng từ khác có liên quan… 2.Tài khoản kế tốn sử dụng Tài khoản 334:”Phải trả cơng chức viên chức” *Kết cấu: Bên Nợ :Tiền lương,tiền công khoản khác trả cho công chức,viên chức người lao động -Các khoản khấu trừ vào tiền lương,tiền công công chức viên chức người lao động Bên Có:Tiền lương tiền cơng khoản khác phải trả cho công chức,viên chức người lao động Số dư Có: Các khoản phải trả cơng chức,viên chức người lao động *Nội dung: Dùng để phản ánh tình hình tốn đơn vị với cơng chức,viên chức người lao động đơn vị hành nghiệp tiền lương,tiền công khoản phảitrả khác - Các khoản lương,tiền công khoản khác phải trả người lao động phản ánh tài khoản có danh sách lao động thường xuyên đơn vị công chức viên chức người lao động có hợp đồng lao động dài hạn,thường xuyên mà đơn vị có trách nhiệm đóng BHXH,BHYT,BHTN Một vài ví dụ cụ thể *Bảng tốn tiền lương: PHÒNG DÂN TỘC Huyện Jút ST T Họ Tên (1) (2) Nguyễn Công Danh Lê Xuân Cường Nguyễn Thị Thu Khanh Đàm Thị Ngọc Dung Phạm Ái Nhi Trần Văn Chiến Ngơ Thị Minh Hòa cộng Hệ số lương Hệ số PCC V (3) (4) 4,98 0,3 hệ số PCKV (5) BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng 10 năm 2017 Các khoản phải trừ Thực Lĩnh Ký nhận 11=(8+9+ 10) (12) (13) 73.840 775.320 6.608.680 101.010 67.340 707.070 6.026.930 422.240 79.170 52.780 554.190 4.723.810 5.278.000 422.240 79.170 52.780 554.190 4.723.810 3,73 4.849.000 387.920 72.735 48.490 509.145 4.339.855 3,46 4.498.000 359.840 67.470 44.980 472.290 4.025.710 3,12 4.056.000 324.480 60.840 40.560 425.880 3.630.120 29,29 38.077.000 3.046.160 571.155 380.770 3.998.085 34.078.915 Tổng hệ số Tổng lương 6= (3+4+ 5) 7= (6*1.300.00) 8=(7*8%) 5,68 7.384.000 5,18 BHXH 8% BHYT 1.5% 9=(7 *1,5 %) BHTN 1% Cộng 10=(7* 1%) 590.720 110.760 6.734.000 538.720 4,06 5.278.000 4,06 0,4 4,58 0,2 0,4 3,66 0,4 3,66 0,4 3,33 0,4 3,06 0,4 2,72 25,99 0,4 0,5 2,8 Tổng số tiền(viết chữ): Ba mươi tư triệu không trăm bảy mươi tám nghìn chín trăm mười lăm đồng Ngày 05 tháng 10 năm 2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) GIẤY RÚT DỰ TỐN NGÂN SÁCH Khơng Niênviết độ:vào khu vực Số : 036 X Thực chi Tạm ứng Ưng trước chưa đủ đk toán Ưng trước đủ đk toán Tiền mặt NH Chuyển khoản Tiền mặt taị KBNN Đơn vị rút dự tốn: Phòng Dân tộc Tài khoản số: Tại KBNN: huyện Jút Tên CTMT, DA: Mã CTMT, DA: Số CKC,HĐK:…………………………………………Số CKC,HĐTH:…………………… Nội dung toán Mã NDKT Mã chương Mã ngành KT Mã nguồn NSNN Số tiền Chuyển lương T10/2017 6000 622 492 13 34.078.915 Tổng cộng 34.078.915 Tổng số tiền ghi chữ:Ba mươi tư triệu khơng trăm bảy mươi tám nghìn chín trăm mười lăm đồng Đơn vị nhận tiền: Phòng Dân tộc Địa : TT Eat’ling,huyện Jút,tỉnh Đắc Nông Mã ĐVQHNS: Tên CTMT, DA Tài khoản: 719909 Tại KBNN(NH): Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Jút Hoặc người nhận tiền:………….Số CMND: ……… Cấp ngày: ……… Nơi cấp: ……………… Bộ phận kiểm soát KBNN Đơn vị sử dụng ngân sách Ngày 09 tháng 10 năm 2017 Ngày 09 tháng 10 năm 2017 Kiểm soát Phụ trách Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Người nhận tiền PHẦN KBNN GHI Nợ TK: Có TK: Nợ TK:…………… Có TK:……………… Mã ĐBHC:………… KBNN A ghi sổ toán ngày / / KBNN B ghi sổ toán ngày / / (ký, ghi rõ họ tên) Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc - Căn vào giấy rút dự toán chuyển lương phụ cấp ngày 09/10/2017, kế toán lập chứng từ ghi sổ: Đơn vị: Phòng Dân tộc Mẫu: S02a-H Số:70 CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 09 tháng 10 năm 2017 Đơn vị tính: Đồng Trích yếu Số hiệu TK Nợ Có Tính lương T10/2017 661 334 Khấu trừ 8% BHXH T10/2017 334 3321 Khấu trừ 1.5% BHYT T10/2017 334 3322 Khấu trừ 1% BHTN T10/2017 334 3324 Chuyển trả lương T10/2017 334 461 Cộng (Kèm theo chứng từ gốc) X X Người lập biểu (Ký, họ tên) Số tiền Ghi 38.077.000 3.046.160 571.155 380.770 34.078.915 76.154.000 Phụ trách kế toán (Ký, họ tên) GIẤY RÚT DỰ TỐN NGÂN SÁCH Khơng Niên viết độ: vào khu vực 10 Số : 037 X Thực chi Tạm ứng Ưng trước chưa đủ đk toán Ưng trước đủ đk toán Tiền mặt NH Chuyển khoản Tiền mặt taị KBNN X Đơn vị rút dự tốn: Phòng Dân Tộc Mã ĐVQHNS: Tài khoản số: Tại KBNN: huyện Jút Tên CTMT, DA: Mã CTMT, DA: Số CKC,HĐK:…………………………………………Số CKC,HĐTH:…………………… Mã nguồn NS Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Thanh toán 25% BHXH 13 622 492 6301 Thanh toán 4,5% BHYT 13 622 492 6302 13 622 492 6304 Nội dung toán Thanh toán 2% Số tiền 9.519.250 1.713.465 761.540 BHTN 11.994.255 Cộng Tổng số tiền ghi chữ: (mười triệu chín trăm chín mươi tư nghìn hai trăm năm mươi lăm đồng.) Đơn vị nhận tiền: Bảo hiểm huyện Jút Địa :TT Eat’ling, huyện Jút, tỉnh Đắc Nông Mã ĐVQHNS: Tên CTMT,DA Tài khoản: 944100000002 Tại: Kho bạc nhà nước huyện Jút Hoặc người nhận tiền: Số CMND: Cấp ngày: / / Tại: PHẦN DO KBNN GHI Nợ TK: Có TK: Mã ĐBHC Bộ phận kiểm soát KBNN Ngày 10 tháng 10 năm 2017 Kiểm soát Phụ trách Người nhận tiền Đơn vị sử dụng ngân sách Ngày 10 tháng 10 năm 2017 Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị KBNN A ghi sổ toán ngày / / KBNN B ghi sổ toán ngày (ký, ghi rõ họ tên) Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Thủ quỹ Kế toán Kế tốn trưởng Giám - Tính khoản đóng góp theo lương: 11 Căn vào quỹ lương (bảng toán tiền lương) tỷ lệ trích quy định, kế tốn lập bảng tính trích khoản đóng góp theo lương làm chứng từ hạch tốn BẢNG TÍNH TRÍCH ĐÓNG GÓP THEO LƯƠNG 12 Quý IV/2017 ĐVT: Đồng BHXH 25% BHYT 4,5% BHTN 2% 1% Số Tổng quỹ 8% trừ 1.5% 1% Tháng 17% tính 3% tính trừ LĐ lương vào trừ vào tính vào chi vào chi vào lương lương vào chi lương 10 38.077.000 6.473.090 3.046.160 1.142.310 571.155 380.770 64.731 571.15 Cộng 38.077.000 6.473.090 3.046.160 1.142.310 380.770 64.731 KPCĐ 2% 761.540 761.540 - Căn vào bảng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, kế toán tiến hành lập chứng từ ghi sổ 13 Đơn vị: Phòng Dân Tộc Mẫu: A02a – H Số: 71 CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 10 tháng 10 năm 2017 Đơn vị tính: Đồng Trích yếu - Trích BHXH, BHYT,BHTN,theo lương (21%) - Chuyển nộp BHXH, BHYT, BHTN (31,5%) Cộng Số hiệu TK Nợ Có Số tiền 661 332 7.996.170 332 461 11.994.255 x x 19.990.425 Ghi (Kèm theo 02 chứng từ gốc) Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán (Ký, họ tên) - Căn vào bảng trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, kế tốn tiến hành lập giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản chuyển 2% KPCĐ 14 GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH Niên độ: Không viết20 vào khu vực Thực chi Số : 38 X Tạm ứng Chuyển khoản Tiền mặt taị KBNN X Ưng trước chưa đủ đk toán Ưng trước đủ đk toán Tiền mặt NH Đơn vị rút dự tốn: Phòng Dân Tộc Mã ĐVQHNS: Tài khoản số: Tại KBNN: huyện Jút Mã cấp NS: Tên CTMT, DA: Mã CTMT, DA Nội dung toán Thanh toán 2% KPCĐ Mã nguồn NS Mã chương Mã ngành KT Mã NDKT Số tiền 13 622 492 6303 761.540 Cộng 761.540 Tổng số tiền ghi chữ:Bảy trăm sáu mươi mốt nghìn năm trăm bốn mươi đồng Đơn vị nhận tiền: Liên đoàn lao động huyện Jút Địa : TT Eat’Ling,huyện Jút,tỉnh Đắc Nông Mã ĐVQHNS: Tên CTMT,DA Tài khoản: 945030000023 Tại: Kho bạc nhà nước huyện Jút Hoặc người nhận tiền: Số CMND: Cấp ngày: ./ / Tại: Bộ phận kiểm soát KBNN Ngày 11 tháng 10 năm 2017 Kiểm soát Phụ trách Người nhận tiền Nợ TK Có TK: Mã ĐBHC Đơn vị sử dụng ngân sách Ngày 11 tháng 10 năm 2017 Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị KBNN A ghi sổ toán ngày / / (ký, ghi rõ họ tên) Thủ quỹ Kế toán PHẦN DO KBNN GHI KBNN B ghi sổ toán ngày / / Kế toán trưởng Giám đốc Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc - Căn vào bảng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, kế toán tiến hành lập chứng từ ghi sổ: 15 Đơn vị: Phòng Dân Tộc Mẫu: S02a – H Số: 72 CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 11 tháng 10 năm 2017 Đơn vị tính: Đồng Trích yếu - Tính 2% KPCĐ - Chuyển 2% KPCĐ Cộng (Kèm theo 02 chứng từ gốc) Người lập biểu (Ký, họ tên) Số hiệu TK Nợ Có 661 332 332 461 x x Số tiền Ghi 761.540 761.540 762.540 Kế toán (Ký, họ tên) 16 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô Trường Đại học TàiKế tốn, đặc biệt thầy khoa Kế tốn – Kiểm tốn trường tạo điều kiện cho em có hội thực tập nơi mà em yêu thích, cho em bước đời sống thực tế để áp dụng kiến thức mà thầy cô giáo giảng dạy Qua công việc thực tập em nhận nhiều điều mẻ để giúp ích cho cơng việc sau thân Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo phòng Dân tộc huyện Jút tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt trình thực tập đơn vị Cuối em xin cảm ơn anh chị phận kế tốn Phòng Dân tộc huyện Jút giúp đỡ, cung cấp số liệu thực tế để em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cám ơn Bùi Thị Yến Linh nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hồn thành tốt khóa thực tập Trong trình thực tập, trình làm báo cáo thực tập, khó tránh khỏi sai sót, mong thầy, bỏ qua Tuy nhiên kiến thức thân hạn chế kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp,bổ sung thầy, cô để em học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp tới Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC Lời mở đầu I Mở đầu 17 II Tổng quan đơn vị thực tập 1.Tên địa đơn vị thực tập .3 2.Về tình hình thực nhiệm vụ giao .3 III Kết tìm hiểu thực tế .6 1.Chứng từ kế toán sử dụng LỜI CẢM ƠN .17 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 18 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Nhận xét việc chấp hành thời gian, nội quy, quy chế thực tập ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Nhận xét chuyên môn liên quan đến chuyên đề chọn ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Nhận xét khác ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 18 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên (Ký, ghi rõ họ tên) 19 ... dẫn hướng dẫn em hồn thành tốt khóa thực tập Trong trình thực tập, q trình làm báo cáo thực tập, khó tránh khỏi sai sót, mong thầy, bỏ qua Tuy nhiên kiến thức thân hạn chế kinh nghiệm thực tiễn... trường tạo điều kiện cho em có hội thực tập nơi mà em yêu thích, cho em bước đời sống thực tế để áp dụng kiến thức mà thầy cô giáo giảng dạy Qua công việc thực tập em nhận nhiều điều mẻ để giúp ích... .17 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 18 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Nhận xét việc chấp hành thời gian, nội quy, quy chế thực tập ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẾ CUỐI KHÓA Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Phòng Dân tộc huyện Cư Jút”, BÁO CÁO THỰC TẾ CUỐI KHÓA Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Phòng Dân tộc huyện Cư Jút”, Về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao., Chứng từ kế toán sử dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay