Thiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự động (Đồ án tốt nghiệp)

66 16 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:15

Thiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự độngThiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự độngThiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự độngThiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự độngThiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự độngThiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự độngThiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự độngThiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự độngThiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự độngThiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự độngThiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự độngThiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự động B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 THI T K XÂY D NG H TH CHI T RÓT CHAI T ÁN T T NGHI NT NH M C NG I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 THI T K XÂY D NG H TH CHI T RÓT CHAI T ÁN T T NGHI NT NH M C NG I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P Sinh viên: ng d n: TS Nguy n Tr ng Th ng H I PHÒNG - 2017 t Nam C ng hoà xã h i ch c l p T Do H nh Phúc o0o B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên : MSV : 1312102016 L p: nT ng Công Nghi p tài : Thi t k xây d ng h th nh m c chi t rót chai t ng NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p ( v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p NG D CÁC CÁN B ng d n th nh t: H tên H c hàm, h c v N : : TÀI T T NGHI P Nguy n Tr ng Th ng Ti i h c dân l p H i Phòng Tồn b tài : ng d n : ng d n th hai: H tên H c hàm, h c v N : : : ng d n : tài t t nghi Yêu c u ph n nhi m v Sinh viên Cán b mv ng d TS Nguy n Tr ng Th ng H HI NG N H U NGH PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B NG D N 1.Tinh th c tài t t nghi p ng c i n i dung yêu c t lý lu n th c ti n, tính tốn giá tr s d ng, nhi m v ch ng b n v ) m c a cán b ng d n m ghi b ng s ch ) Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) NH GIÁ C I CH M PH N BI N TÀI T T NGHI P tài t t nghi p v m t thu th p phân tích s li lý lu n ch ng thuy t minh b n v , giá tr lý lu n th c ti tài m c a cán b ch m ph n bi n m ghi b ng s ch ) i ch m ph n bi n (Ký ghi rõ h tên) M CL C U T NG QUAN V DÂY CHUY N CÔNG NGH 1.1 T NG QUAN V TOÀN B DÂY CHUY N 1.1.1 Máy chi t rót 1.1.2 Máy p chai 1.1.4 Máy dán nhãn 11 1.2 CH A H TH NG, YÊU C U THI T K PH M VI S D NG 14 CÁC CÔNG NGH TRÊN DÂY CHUY C CHI T RÓT CHAI T NG 15 2.1 C M BI C NHIÊN LI U 15 2.2 C M BI N DÙNG TRONG DÂY TRUY N CHI T RÓT 19 2.2.1 C m bi n ti m c n 19 2.2.2 C m bi n quang 21 2.2.3 Bi n t i 23 2.3 T NG QUAN V PLC S7-200 27 2.3.1 Gi i thi u chung 27 a S7-200 32 L IM THI T K DÂY CHUY C CHI T RÓT T NG 37 3.1 GI I THI U V DÂY CHUY N CÔNG NGH C CHI T RĨT T I CƠNG TY TNHH VICO 37 3.1.1 Gi i thi u v dây chuy nh m c chi c r a chén 37 3.1.2 Các thi t b n liên quan có máy chi t rót chai 39 3.1.3 Ch v n hành 40 3.2 NGUYÊN LÝ H NG 41 3.3 VI T K CÁC KH I CHO DÂY CHUY N 48 K T LU N 56 TÀI LI U THAM KH O 58 L IM T U ng hóa công nghi p m c tiêu quan tr ng q trình cơng nghi p hóa hi i hóa c c Ngành t ng hóa hi n c ng d ng nhi p, sinh ho T u qu q trình s n xu có th th c hi n t ng hoá s n xu t, bên c nh thi t b n, dây chuy n s n xu u n có b u n chúng Trong thi t b hi dây chuy n s n xu t t PLC m t thi t b nghi không k u n bi n t n PLC c ng d ng rông rãi công u n h th ng theo m d ng c vi t b ng mà PLC có th u ch t, máy khoan, lò nhi t cr is ng, t máy i, h th ng chuy n m ch t ng (ATS), thang máy, dây chuy n s n xu Là sinh viên theo h nT ng Hóa Cơng nghi nh ng nhu c u, ng d ng th c t c p thi t c a n n công nghi c nhà, ph c v t t cho s nghi p cơng nghi p hóa hi i hóa Vì nh ng lý Thi t k xây d ng h th nh m c chi t rót chai t ng c nh ng n i dung sau: : T ng quan v dây chuy n công ngh : Các công ngh dây chuy c chi t rót chai t ng C hi t k dây chuy c chi t rót t ng T NG QUAN V DÂY CHUY N CƠNG NGH Các dây chuy n cơng ngh s n xu t hi hoàn toàn t ng ho c bán t c bi t v i ngành ngh xác cao kh trùng i vi c tham gia 100% c a máy móc trình s n xu t s c tiêu chí v u c u cơng ngh n xu dây chuy i hi n g c r a chén, v c s n xu t m b o v sinh V i công ngh ng t rót chai, thùng thành ph m m b o kh trùng Có th th y s n ph m tiêu dùng hi n ph n l c ch ng bao bì d ng chai l nh t ngành th c ph m hóa m ph m ví d c gi i khát, d u g i nhi c r a chén, b t gi t m n i tr , c ng cáp, tính th m m cao, d s n xu chai t th ng máy chi c s d ng r t r ng rãi v i nhi u ch ng lo i khác Trong án em s thi t k mô ph ng h th ng nh m c chi cr a chén t i cơng ty TNHH Vico H i phòng 1.1 T NG QUAN V TOÀN B Dây chuy DÂY CHUY N c k t h p gi nh m c, chi t rót, ng M i khâu m c ghép v i thành dây chuy n Công nhân ch tham gia vào m t s thùng v n hành máy thông qua giao di n ho i s d ng có th ki m tra ho ch u có ch ng c a Hình 3.5: Hình nh c n nhiên li u, c m bi trí c m bi n ti m c n - c 5: Choán nhiên li ng ng u h ng máng nhiên li bình nhiên li u, ti m van vòi rót, r i m van l ch n u, nhiên li u ti van l t n hành chay máy t n h th ng sang ch y t c ac ng ng ph t c c phép cho tay vào c m bi n n u không h th ng s m nh m Khi ch y t t u c ng ph i ch c ch n r ng nút d ng kh n c u chuy n v ch ng t ph n hi u ch nh, chuy n công t c h th ng sang t 44 , công c hi n ng Nh n nút KH NG màu xanh b CH Y u n nút i ch y h th ng barier ho c i ch y c m bi ng ch n c a 10 chai n nhiên li u h xu ng ch m vào c m bi n ti m c n d ng l m , có tín hi u c a c m bi van l o tr ng thái bình nhiên li u vào chai, xi lanh c a bình nhiên li u ch m vào c m bi n hành trình phía c a pitton k u, c n nhiên li c nh c lên ch m t i cơng t c hành trình phía d ng l i van vòi phun, van l t bình nhiên li u t o tr ng thái ti p t c cho l ti u i ngoài, c m bi n chai th barier m ti p t chi t rót, c m bi m bi p t c q trình chi t rót, quy trình c tu n t l p l R a bình nhiên li - Ch n có l nh d ng ng ng r a ch có tác d ng công t c h th ng chuy n v b ng tay - Ch c n chuy n công t c h th ng công t c r a v sinh v b ng tay: lúc t ng m , bình nhiên li u van l t s t c r a bình nhiên li Các l ng m ng ng ng g p cách x lý kh c ph c chai ho - Nguyên nhân: méo - Cách kh c ph c + Nh n nút nh n d ng kh n c p l it y toàn b u 45 m ch y Khi máy ch ng - Nguyên nhân: n c p t i van + Do khí c p t i van n t b h ng (b k t ho c h ng cu n hút) +H n cho cu n hút - Cách kh c ph c + Ki m tra l i ngu n 24V DC c p t i van + Ki m tra khí c p t i van, hay ki m tra l a van + Ki m tra l i c m bi n hành trình c u + Ki m tra l i công t c n u ch b ng tay C m bi n m nh m - Nguyên nhân: + Do có v + Ch i chai che c m bi nh y c a c m bi + Tia c m bi n nh vào gi a ph n c g n mi ng chai mà ch nh xu ng ph n thân chai + C m bi ph n x - Cách kh c ph c + Ki m tra xem có v t l che tia ph n x không + Ch nh l nh y c a c m bi + Ch nh l i tia c a c m bi Sau rót xong c n nhiên li chai thoát - Nguyên nhân: + Do c m bi u b m t tín hi u a ph n nâng h bình nhiên li n - Cách kh c ph c 46 + Ki m tra l i c m bi + Ch nh l i ph - u ch u a ph n nâng h bình nhiên li u thu t tốn: Hình 3.6: thu t tốn máy chi t rót rút g n 47 Hình 3.7: thu t tốn chi ti t 3.3 VI DÂY CHUY N + T K CÁC KH I CHO c vi t b ng ph n m m Step7 MicroWIN V4.0 48 49 50 51 52 53 54 55 K T LU N Th t nhi u tr i nghi m nh ng kinh nghi m ki n th c cho chuyên ngành c án t th c t nên có kh ng d ng r t cao V i s n l c c a b n thân s b n bè c a th y cô án t t Tuy nhiên khơng tránh kh i nh ng thi t sót r c s góp c a th y b ch c nh ng ph c : Tìm hi u làm quen v i m t dây chuy n s n xu t t thi t b n hi n , bi n t Nghiên c u s d vi Step7 MicroWin vi c u Phát tri n k Khai th ng v i u c a m t h th ng máy o, kh c h i gi i quy t v n c s c m nh công ngh thông tin vi c tìm ki m tài li u nghiên c u + Ki n ngh án khơng có mơ hình th c t nên khơng tránh kh i thi t sót Do th i gian ki n th c có h n nên nhi u ch m a ph n c khai thác Dây chuy n ng d ng chuyên cho s n xu c r a chén lo i d ch l ng ng phát tri tài Em hy v ng n u l có th m r tài ho c nh ng tài v i m t s g u k v công ngh s n xu t c a nhà máy xí nghi p v i dây chuy n chi t rót, d p n p, phân lo c a nhà máy xí nghi dây chuy n s n xu n s n xu n ph m c r a chén l c ng t gi i khát c a công ty Pepsi, Cocacola, 56 dây chuy n s n xu cm mc at c khoáng lavie c n chi t rót tài có tính th c ti n sát v i yêu c u th c t Khai thác thêm nh vi c thi t k t c a ph n m m Step7 ct Nghiên c u, tìm hi u thêm m t s ph n m m l p trình PLC mô ph ng a Siemens, Logix Factory Talkc a Allen Bradley, GX c Ti n hành phát tri n xây d tài v i mơ hình th t Tìm hi u thêm m ng truy n thơng công nghi p SCADA k t h p v i h th ng mô ph ng WINCC hình HMI thay cho b Trong su t trình h c t p nhi u ki n th c kinh nghi m v cs ng d u n án t t nghi p này, em r t hoàn án quý báu c a th y cô b n Em xin chân thành c 57 TÀI LI U THAM KH O Ts Nguy i n, Ts Nguy n M nh Tùng (2007), u n Logic PLC, Nhà xu t b n khoa h c t nhiên công ngh Hà N i Nguy c, Phan Xuân Minh (2000), T ng hoá v i Simatic S7-200, Nhà xu t b n Khoa h c k thu t Các tài li u t Internet s tham kh o di http//www.automation.siemens.com http//www.plcvietnam.com.vn http//www.tailieu.hpu.edu.vn 58 : ... dán nhãn máy dãn nhãn nay: Máy dán nhãn chai tròn Máy dán nhãn chai vuông Máy dán nhãn Máy dán nhãn decal bán Tùy hình có nhãn Máy bao bì dán nhãn mà nhà phù cho mang Máy dán ích chai, 12 dán... chi c áp y chai c áp d ng cho s n ph c ng t Trong rót, áp su t chai l su t khí quy n nh m tránh khơng cho ga (khí CO2) thoát kh i ch t l ng V i i ta n p khí CO2 vào chai n áp su t chai b ng áp... doanh nhà máy dán nhãn phù cho máy dán nhãn cho máy dán nhãn cho cho mang giúp dán nhãn cho ích chi phí cao doanh cho máy móc hay bên dán nhãn riêng khơng ba dán nhãn cho chi phí dán nhãn giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự động (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế xây dựng hệ thống định mức và chiết rót chai tự động (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay