Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3D (Đồ án tốt nghiệp)

73 25 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:13

Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3DNghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3DNghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3DNghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3DNghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3DNghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3DNghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3DNghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3DNghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3DNghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3DNghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3D ... Khung máy k t c ng u chuy n truy n chuy ng ng di chuy n tr khoan M ch l c (m ch công su M u u n Ph n m u n máy CNC tài s nghiên c u v v vào thi t k ch t o máy c t CNC tr c th nghi m p trung c g 3D. .. i dung sau: - NG QUAN V CNC - T K MÁY CNC TR - C G 3D NH MÁY CNC CH H C G 3D - C HI N GIA CÔNG S N PH M TRÊN MÁY CNC C TÀI 1.1 KHÁI NI M - CNC vi t t t t ti u n t ph n t m t d ng ng có s tr giúp... (spindle): 3.2Kw - Trên hình 1.6 máy CNC 1325- Hình 1.6: Máy CNC 1325-ST 45 B ng 1.3: Thông s Khung máy chi ti t máy t tr c XYZ Tr c X Tr c Y Tr c Z Công su c Cơng su t máy H th u n Ph n m m h tr Ph
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3D (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3D (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay