Tìm hiểu về điều khiển phân tán DCS đi sâu điều khiển DCS nhà máy điện Hậu Giang 1 (Đồ án tốt nghiệp)

99 12 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:12

Tìm hiểu về điều khiển phân tán DCS đi sâu điều khiển DCS nhà máy điện Hậu Giang 1Tìm hiểu về điều khiển phân tán DCS đi sâu điều khiển DCS nhà máy điện Hậu Giang 1Tìm hiểu về điều khiển phân tán DCS đi sâu điều khiển DCS nhà máy điện Hậu Giang 1Tìm hiểu về điều khiển phân tán DCS đi sâu điều khiển DCS nhà máy điện Hậu Giang 1Tìm hiểu về điều khiển phân tán DCS đi sâu điều khiển DCS nhà máy điện Hậu Giang 1Tìm hiểu về điều khiển phân tán DCS đi sâu điều khiển DCS nhà máy điện Hậu Giang 1Tìm hiểu về điều khiển phân tán DCS đi sâu điều khiển DCS nhà máy điện Hậu Giang 1Tìm hiểu về điều khiển phân tán DCS đi sâu điều khiển DCS nhà máy điện Hậu Giang 1Tìm hiểu về điều khiển phân tán DCS đi sâu điều khiển DCS nhà máy điện Hậu Giang 1 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHỊNG TÌM HI U V U KHI U KHI N H U GIANG ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHỊNG TÌM HI U V U KHI U KHI N H U GIANG ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P Sinh viên: Nguy n M nh Hùng ng d H I PHÒNG - 2017 Nam o0o - Sinh viên : : MSV : 1312102018 - : : Sinh viên tên) 1.1 i dài 77 78 Các giao di C (x- -Reset-Windup 79 -Control OPC -Control, MMS, IEC, ) 80 FC, ST, ) C ch d phòng Kh n ng b o m t 3.2.6 Giá thành chi phí 81 3.3.1 PCS7 c a Siemens -400 SCL, NETPRO, HARDWARECONFIG ) Vào phân tán: ET200M + S7-300 I/O module -DP Ethernet Profibus FMS Hình 3-1 82 SIMATIC trình sâu Industrial Ethernet, PROFIBUS, AS-i, HART DDE83 DataBase Connection), OPC (OLE for Process Control) 3.3.2 Centum CS1000/CS3000 c a Yokogawa : Field Control Station): Engineering Station): 84 CS3000 Hình 3-2 Hình 3-3: 85 -Server Plants file HTML Vào ra: Chassis Series A (CIOM-A), Rail Series A (RIOM- A) Rail Series H (CIOM- 86 - Sinh viên 87 (2013), Nhà http://tailieu.hpu.edu.vn/ 88 CH 1.1 1.2 CH 2.1 2.1.1 2.1.2 10 2.2 11 2.2.1 12 2.2.2 13 2.2.2.1 14 2.2.2.2 14 2.2.2.3 15 2.2.3 15 2.2.3.1 15 2.2.3.2 16 2.2.3.3 17 2.2.3.4 19 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 Bus tr 20 20 20 22 2.3.1.3 24 2.3.1.4 26 2.3.1.5 26 2.3.2 28 2.3.2.1 28 2.3.2.2 29 2.3.2.3 33 2.3.3 2.4 2.4.1 34 35 35 89 2.4.2 C 36 2.4.3 C 37 2.4.4 C 37 2.4.5 37 2.4.6 37 2.5 38 2.5.1 38 2.5.2 41 2.6 44 2.6.1 44 2.6.2 46 CH 57 57 57 59 59 60 61 62 62 63 64 67 67 68 68 69 70 72 73 76 3.1.3.7 L 76 78 78 79 79 80 90 80 81 81 3.2.6 Giá thành chi phí 81 82 3.3.1 PCS7 c a Siemens 82 3.3.2 Centum CS1000/CS3000 c a Yokogawa 84 85 87 88 91 ... 1. 1 1. 2 g Giang ralia Khi Giang hình sa Hình 1- 1: 1. 3 .1 Vai trò * * * * * y * * ng cánh tuabin Hình 1- 2: Hình 1- 3: * dòng c 2 .1 2 .1. 1 Trong Tuy g máy tính (Computer 2 .1. 2 - 10 (Profibus,... - - 2.2 11 2.2 .1 - thơng Hình 2 -1 rong máy tính (I/O) 12 - 2.2.2 Càng 13 Hình 2-2 2.2.2 .1 sensor) (actuator) 2.2.2.2 14 2.2.2.3 termimal, ) 2.2.3 2.2.3 .1 centralized control system) - 15 I/O)... PHỊNG TÌM HI U V U KHI U KHI N H U GIANG ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P Sinh viên: Nguy n M nh Hùng ng d H I PHÒNG - 2 017 Nam o0o - Sinh viên : : MSV : 13 1 210 2 018
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về điều khiển phân tán DCS đi sâu điều khiển DCS nhà máy điện Hậu Giang 1 (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu về điều khiển phân tán DCS đi sâu điều khiển DCS nhà máy điện Hậu Giang 1 (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay