Nghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minh (Đồ án tốt nghiệp)

73 28 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:08

Nghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minh ... n "Nghiên c u tích h p h th u n t ng nhà thông minh" án g m n i dung sau: ng quan nhà thông minh t b s d ng h th ng nhà thông minh t k thi công ng T NG QUAN NHÀ THÔNG MINH 1.1 NH NHÀ THÔNG MINH. .. PHÁP TI T KI M C A NHÀ THÔNG MINH 1.4 PHÂN LO THÔNG MINH 1.5 TIÊU CHU N NGÔI NHÀ THÔNG MINH .9 NG NHÀ C .10 CÁC THI T B S D NG TRONG H TH NG NHÀ THÔNG MINH 12... THÔNG MINH Nhà thông minh (ti ng anh "Smart Home") ho c h th ng nhà thông minh m t nhà/ c n h c trang b h th ng t v i b trí h p lý, h th ng có kh n ng t ng thông minh i u ph i ho t ng ngơi nhà theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minh (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minh (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay