Nghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minh (Đồ án tốt nghiệp)

73 15 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:08

Nghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minhNghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minh B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHỊNG NGHIÊN C U TÍCH H P H TH NG I U KHI N T NG NHÀ THÔNG MINH ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P H I PHỊNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHỊNG NGHIÊN C U TÍCH H P H TH NG I U KHI N T NG NHÀ THÔNG MINH ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P Sinh viên: Nguy n Quang o ng d n: TS.Nguy n Tr ng Th ng H I PHỊNG - 2017 C ng hồ xã h i ch c l p T Do t Nam H nh Phúc o0o B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên : Nguy n Quang o MSV : 1312102021 L p 01nT ng Công Nghi p tài : Nghiên c u tích h p h th ng i u n t ng nhà thông minh NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p (v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p : NG D CÁC CÁN B ng d n th nh t: H tên H c hàm, h c v N : : TÀI T T NGHI P Nguy n Tr ng Th ng Ti i h c dân l p H i Phòng Tồn b tài : ng d n : ng d n th hai: H tên H c hàm, h c v N : : : ng d n : tài t t nghi Yêu c u ph c n nhi m v Sinh viên Nguy n Quang Cán b o TS Nguy n Tr ng Th ng H i Phòng, n HI mv ng d NG N H U NGH PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B NG D N 1.Tinh th c tài t t nghi p ng c i n i dung yêu c t lý lu n th c ti n, tính tốn giá tr s d ng, nhi m v ch ng b n v ) m c a cán b ng d n m ghi b ng s ch ) Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) NH I CH M PH N BI N TÀI T T NGHI P tài t t nghi p v m t thu th p phân tích s li lý lu n ch ng thuy t minh b n v , giá tr lý lu n th c ti tài m c a cán b ch m ph n bi n m ghi b ng s ch ) i ch m ph n bi n (Ký ghi rõ h tên) M CL C U T NG QUAN NHÀ THÔNG MINH 1.2 CÁC THÀNH PH N H TH NG NHÀ THÔNG MINH 1.2.1 H th ng chi u sáng thông minh .4 1.2.2 H th ng ki m soát vào 1.2.3 H th ng quan sát 1.2.4 H th ng gi n 1.2.5 H th ng c m bi n, an ninh .7 1.3 GI I PHÁP TI T KI M C A NHÀ THÔNG MINH 1.4 PHÂN LO THÔNG MINH 1.5 TIÊU CHU N NGÔI NHÀ THÔNG MINH .9 NG NHÀ C .10 CÁC THI T B S D NG TRONG H TH NG NHÀ THÔNG MINH 12 2.1 TIA H NG NGO I, SÓNG VÔ TUY N VÀ ZIGBEE .12 2.1.1 Tia h ng ngo i 12 2.1.2 Sóng vơ n .15 2.1.3 khái v Zigbee: .19 2.2 B U KHI N TRUNG TÂM 23 2.2.1 Các ch nc ab u n trung tâm 23 c giao ti p v i 24 U KHI N CHI U SÁNG 24 u n tr c quan smartphone 24 u n t ng .25 U KHI N MÀNH RÈM .26 2.4.1 Rèm t ng 26 m c a rèm t ng .26 2.4.3 L i ích c a rèm t ng 27 L IM 2.5 H TH NG BÁO CHÁY 28 2.5.1 H th ng an ninh 28 2.5.2 H th ng 28 2.5 c ho ng c a c m bi n 28 U KHI U HÒA, MÁY L NH 31 2.7 H TH 32 th 32 2.7.2 Thi t b u n h th ng 32 2.7.3 Th m nh c 33 2.8 CAMERA VÀ CHUÔNG HÌNH 33 2.8.1 Camera 33 2.8.2 CHNG GHI HÌNH 35 3.1 U KHI N TRUNG TÂM GEEKLINK STK 38 u n trung tâm geeklink STK .38 3.1.2 K t n u n trung tâm STK v i smartphone 40 3.2 THÊM L U KHI N TRÊN SMARTPHONE 42 3.2.1 h c l nh công t c c m ng 42 3.2.2 H c l u n, remote 44 3.2.3 Thêm lo i c m bi ng 51 u n trung tâm 54 3.3 THI T L P THÓI QUEN 56 3.3.1 Thi t l p nút 56 3.3.2 Thi t l p th i gian 57 3.3.3 Thi t l p liên k t 58 3.4 THI T L P CH AN NINH 60 K T LU N 62 TÀI LI U THAM KH O 63 L IC L c g i l i c Th ng, th ng d n th y TS.Nguy n Tr ng t n tình em nghiên c án t t nghi p Nh ng l i nh ng d n c a th n trình th c hi mc tài t c c kh c ph c k t qu t t nh t n - truy n t ng hóa t cho em ki n th c chuyên ngành, nh ng cơng ngh m cách làm vi hồn thành t Và cu i b án môn h c cg il , sát cánh su nh ng l chia s ng l c to l hoàn thành k t qu t t nh t c tài n t t c nh ng i h c C l n lao t phía gia Hình 17: 3.2.2.3 H c l u n tivi t i giao di n STK u n rèm c a h cl u n rèm c a t i giao di n Remote Control ta ch n vào icon "Curtain" Khi n xong xu t hi n icon "Curtain" t i giao di n Hình 3.18: Giao di n có u Geeklink h c l "RÈM" c rèm c u n rèm c a u n trung tâm u n rèm c a Trên giao di n ta n vào icon ng "Open", "Stop" "Close" n vào "Learn h cl u n trung tâm 49 Hình 3.19 Trên giao di n ph n m m u n rèm c a ta n l "Stop" h cl ng "Open", u n Khi h c l nh xong ta có th u n rèm c a tr c ti p smartphone 3.2.2.4 H c l u n c a cu n h c l u c a cu n ng d ng smartphone t i giao di n Remote Control ta n vào icon "Custom" Xu t hi n giao di n Geeklink icon "Custom" ta ti n hành cho h c l Hình 3.20: Giao di u n u n c a cu n 50 T i giao di n ta n vào "C a Cu n" tr ng thái xu t hi n "open", "stop" "close" ta l t n h c l nh Trên remote ph n m u n c a cu ng v i h c l nh Sau h c xong ta có th thao tác tr c ti p smartphone 3.2.3 Thêm lo i c m bi n 3.2.3.1 Thêm c m bi n phát hi ng i Hình 3.21: C m bi n h ng ngo i có ph n h i SGP T i giao di n ng d ng ta ch n vao icon "Things" t n i n c m bi n phát hi "Motion Senser" n quét "scan" Hình 3.22: Giao di n thi t b 51 u i Trên c m bi n ta n gi nút reset kho ng ngo i thi t b phát sáng ng d ng thông báo k t n i thành công 3.2.3.2 Thêm c m bi t c a Geelink GD-1 C m bi n Geeklink GD- c g n lên c nh c a ho bi t c a m hay không, v th pv có tr m m c ng giúp ta u n trung tâm ng hú to, thơng báo v smartphone Hình 3.23: C m bi n c a có ph n h i Geeklink GD-1 k t n i c m bi n c a v vào "things" ti p t c u n trung tâm, app Geeklink n u n trung tâm n vào "+" t i giao di n c m ng ng d ng Geeklink n vào icon "Door Sensor" n vào "Scan" quét thi t b Trên c m bi n c a ta n gi k t n i Trên giao di n s thơng báo v cho ta bi t tình tr ng có k t n tn Hình 3.24: Giao di n Door_Senrer_1 52 c T i giao di n smartphone ta có th bi t tr ng thái c m bi n c ho ng hay không, m ng pin nh vào ph n h i c a c m bi n c a 3.2.3.3 ng không dây SGS ng không dây thi t b h tr nhà, k t h p v ng ch ng tr m cho u n trung tâm t o nên h th ng báo tr m thông minh ng không dây SGS Hình 3.25 u n trung tâm t i giao di n n vào icon "things" u n trung tâm n "+" Trên giao di n c m bi n ta n vào icon "Voice Alarm" n nút "scan" ng ta quét thi t b k t n i T i giao di n c ng ta có th xem tr ng thái chuông, ch nh , ch nh ki u chuông c i ki u chng Hình 3.26: Giao di n t i chuông 53 ng 3.2.4 Thêm camera IP u n trung tâm Camera ip SCX1001 chi c camera xoay giúp quan sát m i ngóc ngách phòng, có kh vào h ng ngo i Hình 3.27: Camera IP SCX1001 k t n i camera ip v u n trung tâm t i giao di n c a Geeklink ta n icon "things" "+" n "P2P camera" Hình 3.28: Add Device 54 T u k t n i b ng wifi ta n "Wi-fi SmartConfig" Còn n u k t n i b ng m ng LAN c m dây ta n dòng bê i "Ethernet cable connection or connect to router wirelessly" Hình 3.29: Add camera n k t n i camera b ng m ng wifi ta n "Wi-fi SmartConfig" ti p t c n "next" n i p m t kh u m ng wifi mà smartphone t i kho ng 60s dò tìm thi t b , k t n i xong xu t hi n b ng tìm th y thi t b, Hình 3.30: K t n i camera 55 k t n i nh p pass camera m c n "Save" Khi k t n t i giao di n "things" "Other", c thêm vào ki m tra, xem camera 3.3 THI T L P THÓI QUEN 3.3.1 Thi t l p nút Thi t l p nút cho phép ta b t t t nhi u thi t b b ng l n b hi th c n thi t l p b ng thao tác sau T i giao di n Geeklink smartphone n vào icon "Routines" ch n "ONEKEY" ti p t c ta n "+" xu t hi n lên Add onekey Hình 3.31: Add Onekey T i "Add Onekey" ta thêm tên vào b ng ch n thi t b b t t t thi t b ta n vào thi t b k t thúc 56 t hi n lên Hình 3.32: Ch n thi t b n Geeklink, t i giao di n ta n icon "add" ch n icon "Macro Button" ch n vào "onekey" v a thi t l p 3.3.2 Thi t l p th i gian thi t l p th t th i gian b t t t thi t b nh h th n t t ho c b n th i t s n b u n trung tâm VD: 19h t t c thi t b chi n ct ng b t lên t thi t l p th i gian cho thi t b giao di n Geeklink ta n icon "Routines" ch n sang ch th c hi n, thông báo v th i gian "TIMES" n tho i ch n ngày th c hi n 57 t tên, th i gian Hình 3.33: Add Timer thêm thi t b ta n "+" ch n thi t b vào ch n tr ng thái c a thi t b mà ta mu t th i gian cho chúng n kho ng th c thi t b s t ng th c hi n t cho chúng 3.3.3 Thi t l p liên k t Thi t l p liên k t k t h p v i s lo i c m bi u n thi t b mà ta không c n ph i b t ho c t t chúng thi t l p liên k t t i giao di n Geeklink ta n vào icon "Routines" ch n "LINKAGE" n "+" hi n b bi n mà b n mu n dùng, 58 u ki n kích ho t ch n vào c m Hình 3.34: Các lo i c m bi n VD: m bi n phát hi i b icon "315M Device" ch n "PIR sensor" Hình 3.35: C 59 t tr ng thái ta ch n vào t hi n b ng tr t th ng, báo v n tho i, ngày ho ti p t c Hình 3.36: C T t ng ng t i dòng "Action" n vào "+" ti p t c n "Set n vào thi t b 3.4 THI T L P CH ng b AN NINH K t h p v i c m bi n chuy ng c m bi n c an ninh thông minh C m bi n chuy ngồi ban cơng, c m bi n c phòng, c a s b ng v t o nên h th ng ng có th c g n tr c ti p lên c ng k tr bi n truy n tín hi u v n "save" a chính, c a m bi n ho c m c a, c m u n trung tâm s lý kích ho t chng hú to, n tho i t t i giao di n c a ph n m m Geeklink ta ch n "Security" 60 Hình 3.37: Giao di n ch an ninh T i giao di n an ninh (Security) có nh b t t t h th ng an ninh b ng nút b m (Onekey Alarm), t m th i d ng ch Disarm) t th i gian ho ng ch (Auto Alarm set) bi n ta n vào "Device" ch n "315M" ti p t c c m bi n chuy n tr ho kích ho t c m bi n ho 61 thêm c m thêm c m bi n c a ng Hình 3.38: B t ch an ninh (Temp ng ng K T LU N "Nhà thông minh" m i nhi u th i gian nghiên c u b i m t nhà có r t nhi u ngày "thơng minh" thơng minh có th ngơi nhà trên, m t nhà n ho c p c t nhà mong mu n Trong th u n t án v u v tích h p h th ng ng nhà thơng minh Theo - Tìm hi u thi t b s d ng h th ng nhà thơng minh - Tìm hi u cách s d ng cách k t n i thi t b v i smartphone Tuy nhiên, gi i h n v th nghi p l án t t i nh ng h n ch ý c a th y b có th xây d ng m t ngơi nhà thơng minh hồn ch s có nhi u n t c s góp i có th áp d ng vào th c ti n cu c s ng hàng ngày c a Em xin chân thành c m 62 TÀI LI U THAM KH O http://www.geeklink.vn http://www.en.geeklink.com.cn http://www.smartz.vn http://www.123.doc.org http://www.luanvan.net http://www.tailieu.vn Tài li u t trang wed http://www.google.com 63 ... n "Nghiên c u tích h p h th u n t ng nhà thông minh" án g m n i dung sau: ng quan nhà thông minh t b s d ng h th ng nhà thông minh t k thi công ng T NG QUAN NHÀ THÔNG MINH 1.1 NH NHÀ THÔNG MINH. .. PHÁP TI T KI M C A NHÀ THÔNG MINH 1.4 PHÂN LO THÔNG MINH 1.5 TIÊU CHU N NGÔI NHÀ THÔNG MINH .9 NG NHÀ C .10 CÁC THI T B S D NG TRONG H TH NG NHÀ THÔNG MINH 12... THÔNG MINH Nhà thông minh (ti ng anh "Smart Home") ho c h th ng nhà thông minh m t nhà/ c n h c trang b h th ng t v i b trí h p lý, h th ng có kh n ng t ng thông minh i u ph i ho t ng ngơi nhà theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minh (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu tích hợp hệ thống điều khiển tự động nhà thông minh (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay