Thiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩm (Đồ án tốt nghiệp)

63 14 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:05

Thiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩmThiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩm ISO 9001:2008 - 2016 CÔNG Sinh viên: : T - 2017 o0o - Sinh viên : L p : C1201: MSV : 1312103003 : : : : : : : : Sinh viên T.S 2017 ( ) U L T NG QUAN V H TH NG S N XU T T NG VÀ H TH NG PHÂN LO I S N PH M THEO CHI U CAO 1.1 GI I THI U V H TH NG S N XU T T NG chung Hóa .6 1.2 GI I THI U V H TH NG PHÂN LO I S N PH M THEO CHI U CAO .10 PHÂN TÍCH VÀ CH T K 11 NG THI T K 11 2.2 PHÂN TÍCH VÀ CH T K 11 11 14 17 18 21 23 25 29 TÍNH TỐN THI T K H TH NG 32 3.1 THI T K PH 3.1.1 KHÍ 32 .32 33 34 3.2 THI T K PH N N 37 37 38 38 .40 H GIÁ K T QU 50 K T LU N TÀI LI U THAM KH O 53 công hóa yêu hóa ngày cao vào án nhóm chúng em Sinh viên Grafcet Hình 3.7: 3.2.4.2 Phân cơng vào cho PLC Chú Thích Chú Thích I0.0 START Q0.0 I0.1 STOP Q0.1 I0.3 CB_Cao Q0.3 I0.4 Q0.5 Pittong (Xoay) Pittong (Nâng) I0.6 CTHT Q0.6 I0.7 CTHT Q0.7 I1.0 CTHT Q1.0 I1.1 CTHT I1.2 CTHT I1.3 CTHT gian Hình 3.8: 3.2.4.3 ng ` Hình 3.9: Hình 3.10: ngh Sau gian dài nghiên xây ý tay vào tính tốn, thi cơng E Tuy nhiên, hình cơng hình Trên hình hình vào cơng phát tính h tốn cho phù Em tháng qua Và em xin chân thành Tuy nhiên tránh án hồn khơng 200 Truy -2009), [4] [5] http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-tinh-toan-bang-tai28044/ [6] http://thuylucducanh.vn/tin-tuc/Tin-chuyen-nganh/Tong-quanve-he-thong-khi-%20nen-thuy-luc-3169.aspx [7] http://hiendaihoa.com/forum/archive/index.php/t-1354.html [8] https://www.youtube.com/watch?v=5fdoNbHw_FM [9] https://www.youtube.com/watch?v=69AK-r38bQ8&t=216s [10] http://www.gtkt.tk/2014/04/giao-trinh-plc-s7-200.html [11] http://vietnam12h.com/ky-thuat/chi-tiet-kythuat.aspx?baivieturl=vai_tro_va_y_nghia_cua_tu_dong_hoa_qua _trinh_san_xuat_27-8-2013 [12] http://thuylucducanh.vn/tin-tuc/Tin-chuyen-nganh/Tongquan-ve-he-thong-khi-nen-thuy-luc-3169.aspx [13] https://www.slideshare.net/cuongcungdfdfdf/tai-lieu-laptrinh-plc-s7-200-full012011v1 ... 250 kg 30 500 kg b phân Do yêu nên : thùng A DC Hình 2 .3: Hình 2.4: - - Hình 2.5: roto + R I c Hình 2.6: Hình 2.7: u khơng xác cao, u Vì KM -34 48A KM- bánh vít - Hình 2 .3) u tài, ta kéo cho Hình. .. t Hình 2.9: Xilanh khí nén Hình 2.10:Xilanh Hình 2.11: khí Phân tích án em án xialnh Có có phân xác khơng cao, Hình 2.12: Hình 2. 13: thu n quang thu phát theo + Giá thành cao n quang E3F30... K H TH NG 32 3. 1 THI T K PH 3. 1.1 KHÍ 32 .32 33 34 3. 2 THI T K PH N N 37 37 38 38 .40 H GIÁ K T QU
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩm (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế mô hình mô phỏng tay máy 3 bậc tự do sử dụng trong dây truyền phân loại sản phẩm (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay