Thiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩm (Đồ án tốt nghiệp)

73 15 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:02

Thiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩmThiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩmThiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩmThiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩmThiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩmThiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩmThiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩmThiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩmThiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩmThiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩmThiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩmThiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩmThiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩm B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 THI T K H TH U KHI N N PH M ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG THI T K H TH U KHI N N PH M Sinh viên: Tr nh ng d n: Ths Nguy n oàn Phong H I PHÒNG - 2017 o0o - Sinh viên : : MSV : 1312103001 - CÁC : : Sinh viên M CL C L IM U N PH M 1.1 H TH NG TRUY I 1.2 PHÂN LO I 1.2.1 Theo ph ng 1.2.2 Theo k t c u 1.2.3 Theo công d ng 1.2.4 Theo c u t o 1.2.5 Theo m d ng 1.3 CÁC B PH N C I 1.3.1 B ph n kéo 14 1.3.3 B ph n t a 16 1.3.4 B ph n d ng 18 1.3.5 Thi t b 23 1.4 TRANG B N H TH I 24 1.4.1 24 1.4.2 C m bi nh v 25 1.4.3.C m bi ms ng s n ph m thùng 26 1.4.4 L a ch 26 THI T K H TH NG 27 2.1 H TH NG S D NG H U KHI N PLC 27 kh i 27 m c a PLC 27 2.2 H TH NG S D U KHI N 29 kh i 29 mc u n 29 2.3 Gi i thi u chung v PLC 30 2.3.1 Vai trò c a PLC 31 2.3.2 C u hình c ng 32 2.3.3 C u trúc v b nh c a PLC S7-200 35 2.3.4 Th c hi 36 2.3.5 C nc c tính k thu t c a PLC 38 2.3.6 B x lý c a PLC 38 2.3.7 B ngu n 39 2.3.8 Thi p b l p trình 40 2.3.9 Các ph n nh p xu t 41 2.4 GI I THI U V B M 42 k t n i 43 k t n i ngõ vào 43 2.4.3 Ch m t ng 46 2.4.4 Reset giá tr m t ng 46 2.4.5 Ki m tra giá tr m t ng 47 L U KHI N DÂY CHUY M N PH M 48 48 3.1.1 Gi i thi u v h 48 3.1.2 48 48 THU U KHI N 53 M CH NGUYÊN LÝ 54 3.4 L U KHI N H TH NG 56 u vào g a ch bit 56 u n 56 3.5 MƠ HÌNH TH C T 59 K T LU N 60 U THAM KH O 61 c ch n, ng n m u n i s 10 14 lo i ngõ vào khơng c ch n, ng n m ch u n i 11 14 2.4.5 Ki m tra giá tr m t ng ki m tra giá tr hi n th c giá tr tr m Batch b m Batch giá tr m ho ng, nh n phím c Sau ki m tra giá m Batch, tr v mode RUN b ng cách n phím MD Khơng có ch c i v i ch L U KHI N DÂY CHUY GÓI S N PH M 3.1.1 Gi i thi u v h - - - 3.1.2 Có yêu c - Ho s n ph ng t n h ng t n ph m: n nh n s n ph n thùng - ng s n ph - D ng h 3.1.3 Nguyên theo yêu c u k thu t nh n s n ph m - Hai dây chuy n ph i ho - u ng ph ng nh p nhàng m b o i Hình 3.1: n ph i 3.1.4 Gi i thi u ph n t mơ hình - PLC S7-200-224 Hình 3.2: Hình nh th c t c a PLC S7-200- 224 + Ngu n nuôi : 24VDC +S b m counter : 256 b + S b timer : 256 b +S u vào s tích h p s u +S u s tích h p s u + Cu ngu n c p cho sensor : v i ngu n 24VDC +S modun m r ng t lên t i modun - Photocell: Hình 3.3: Hình nh Photocell Photocell NPN NC (6 36Vdc) lo i photocell quang t thu phát (khi có v t c n s có tín hi u truy n v ) nh chung c a th gi i (EEC) m nh sau + Dây m u Nâu dây n i v i ngu 36Vdc) + Dây m u Xanh dây n i v i ngu n âm (0V) + Dây m u (tín hi ph thu c vào t ng lo i photocell) - Hình 3.4: Làm nhi m trung gian gi u c a PLC t i ( gánh b c a PLC) - Hình 3.5: gi m t c m t chi u u m t c m t chi u (12VDC) t kích t + Cơng su t 20(W) + Nhi m v i - B m CT6: +B m,b + Nhi m v ph m Hình 3.6: B m CT6 t th i gian c a hãng Autonics t s s n ph m s n th t ng s s n THU T I U KHI N t s s n ph m Start n thùng C m bi n thùng ns n ph m S B m Tr Stop 3.3 M CH NGUYÊN LÝ 3.4 L U KHI N H TH NG 3.4.1 u vào g a ch bit vào yêu c u công ngh c a h th m c 3.1 (Mô t dây chuy n công ngh ) - u vào: STT I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 - u ra: STT 3.4.2 Q0.0 Q0.1 u n 3.5 MƠ HÌNH TH C T Hình 3.7: Mơ hình th c t dây chuy n ph m K T LU N Sau g n hai tháng nghiên c u th c hi tài, v i s ch b o t n tình c a th Nguy c bi t th y y Nguy Cùng v i s n l c c a b c ng d n nb án c a theo yêu u tìm hi ng internet s ng d n ng d n ch b o c a giáo viên c m t s k t qu nh - Hi nh: c quy trình cơng ngh c a dây chuy n ph m cách th c v n hành - Thi t k , l n ph c yêu c u công ngh Tuy nhiên, v i th i gian có h n v c b n thân nên án m t s h n ch : hi n tính th i, ng d dây chuy a mơ hình Tìm hi u thêm v cơng ngh c thi t k nh g n nhi M i nh ng thi u sót Em r t mong nh án c c c s góp ý c a th y giáo c hồn thi t l n n a em xin chân thành ng d n th Sinh viên th c hi n Tr nh U THAM KH O [1] Ngô Quang Hà, Tr ng (2006), K thu u n l p trình (SPS - PLC), Nhà xu t b n khoa h c k thu t [2] ThS Nguy n Bá H i (2000), Giáo trình t p l nh PLC Siemens S7-200, Nhà xu t b n khoa h c k thu t [3] Nguy c & Phan Xuân Minh (1997), T ng hóa v i Simentic S7-200, Nhà xu t b n Nông Nghi p (2003), b n khoa h c k thu t [5] Tài li u Autonics Ti ng Vi t u n l p trình PLC m ng, Nhà xu t ... i dài 30m v i t 1m/s Chi u r iv ur thu c vào ci i hình dáng bi n d ng c a vành tang.) 1.3.3 B ph n t a tránh võng l c b ph n kéo th i gian làm vi c nhánh làm vi t i ta dùng b ph n t a B ph n... trí t thành lòng máng, ho c b trí u máng nh gi a ho c u lòng máng nh v n chuy n nhi u v t li n gia công chi ti t l c b n l có th b t nh ng t m n p ngang Các t it Nh ng kho ng sáng gi a có s i... 43 Hình 2.10: M ch ngõ vào Solid-State 44 Hình 2.11: M ch ngõ vào cơng t c 44 Hình 2.12: M ch ngõ vào Solid-State 45 Hình 2.13:Ngõ vào cơng t c 45 tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩm (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩm (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay