Tìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nêu các địa chỉ ứng dụng của động cơ (Đồ án tốt nghiệp)

59 10 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 13:00

Tìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nêu các địa chỉ ứng dụng của động cơTìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nêu các địa chỉ ứng dụng của động cơTìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nêu các địa chỉ ứng dụng của động cơTìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nêu các địa chỉ ứng dụng của động cơTìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nêu các địa chỉ ứng dụng của động cơTìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nêu các địa chỉ ứng dụng của động cơTìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nêu các địa chỉ ứng dụng của động cơTìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nêu các địa chỉ ứng dụng của động cơTìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nêu các địa chỉ ứng dụng của động cơ B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHỊNG ISO 9001:2008 TÌM HI NG B A CH ÁN T T NGHI NT NG D NG C I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P H I PHÒNG - 2017 U B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG TÌM HI NG B A CH ÁN T T NGHI NT U NG D NG C I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P ng ng d n: GS.TSKH Thân Ng c Hồn H I PHỊNG - 2017 C ng hoà xã h i ch cl p T Do t Nam H nh Phúc o0o B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V Sinh viên : L p: ng 01- tài : Tìm hi a ch TÀI T T NGHI P ng d ng c nT MSV : 1312102024 ng Công Nghi p ng b u Nêu NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p (v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p NG D CÁC CÁN B TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên : Thân Ng c Hoàn H c hàm, h c v : GS.TSKH : N i h c dân l p H i Phòng ng d n : Tồn b tài ng d n th hai: H tên : H c hàm, h c v : : N ng d n : tài t t nghi Yêu c u ph n nhi m v mv Sinh viên Cán b ng ng d GS.TSKH Thân Ng c Hồn H i Phòng, n HI NG N H U NGH PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B 1.Tinh th c NG D N tài t t nghi p ng c i n i dung yêu c nhi m v ch t lý lu n th c ti n, tính tốn giá tr s d ng, ng b n v ) m c a cán b ng d n m ghi b ng s ch ) Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) NH I CH M PH N BI N TÀI T T NGHI P tài t t nghi p v m t thu th p phân tích s li lý lu n ch thuy t minh b n v , giá tr lý lu n th c ti ng tài m c a cán b ch m ph n bi n m ghi b ng s ch ) i ch m ph n bi n (Ký ghi rõ h tên) M CL C L IM U C U T O VÀ NGUYÊN LÝ HO NG C N NG B 1.1 KHÁI NI NG B 1.2 PHÂN LO NG B NG B 1.3.2 Nguyên lý ho CU N KÍCH T ng 1.3.3 Tính ch t c ng b cu n kích t thay th ng b cu n kích t c tính c ng b cu n kích t 1.3.3.3 Ph n ng ph n ng c ng b 10 NG B U 13 1.4.1 C u t o 13 1.4.2 Nguyên lý ho 1.4.3 Tính ch t c ng b u c c l i 14 ng b u c c n 16 ng c 18 18 1.4.3.1 Mơ hình toán c a PMSM 18 1.4.3.2 Kh 1.4.3.3 So sánh gi ng b u 20 ng b ng b u 27 1.5 K T LU 28 30 U KHI NG B C U 30 2.1 KHÁI NI M 30 2.2 CÁC LO I C M BI 30 2.2.1 Máy phát t c 30 2.2.2 Encoder 31 2.2.3 Resolver (b gi i mã) thi t b phân tích 34 2.3.2 B u n d i tr 37 2.3.3 B u ch nh PWM 40 2.3.4 Bi n t n 41 2.4 K T LU 43 44 NG D NG C 44 3.1 M U 44 3.2 CÁC NG D NG C A PMSM 45 3.3 M T VÀI VÍ D NG D NG PMSM 45 3.3.1 ng d n [3] 45 3.3.2 ng d ng cho máy nén khí 47 3.3.3 ng d u máy toa xe 48 49 TÀI LI U THAM KH O 50 L IM U ng b u thi t b cơng nghi p r t nhi s d ng cho truy lo nt c m so v i lo n xoay chi i ph n v n hành t t i ng k chuyên môn cao Là ng công nghi p, em hi n th i kì cơng nghi p hóa t t t nghi ng d n s d ng r ng rãi c vai trò quan tr ng hi c th y giáo GS.TSKH Thân Ng c Hoàn án t t nghi p v a ch tài: Tìm hi ng b nam ng d ng c tài g u t o nguyên lý ho u a ch ng b ng d ng c u ng c ng b c u ng b nam châm VS2-S4 = = KEsin tsin(PP r) (2.2b) -t s vòng dây gi a cu n vào cu n PP s c p c c c a b gi i mã b ng n a s c p c c Và PP c a b gi i mã s ti m c n v i s ng c p c c c tin v rôto gi (2.2 n áp v trí a thơng i c a ro to th ng c Do c u trúc c a b gi i mã gi gi i mã làm vi c r t b n v v u ki n làm vi c c t c m bi ng b tr kháng nên b iv thich nghi ng Vì v n cho tơ Cùng v i b phân tích b bi (RDC) th cung c p v trí rơ to t nhi c s d ng r ng rãi n i công su t b gi i mã s tr c ti p d ng s B phân tích m nhiên b phân tích v trí hồn tồn u n u so sánh v i b encoder quang vi c áp d ng c a b phân tích v i h th ch nh t cao b h n ch 2.3 2.3.1 u u c trình bày Vì r ng t tr Me = Ktiq = q th hình 2.4 i nên mơ men t l thu n v i dòng u th t d af 36 vector c Hình 2.4 u n vector ng v t chi u kích t c l p hồn toàn cho phép chuy n PMSM v t chi u kích t làm y u t thơng 2.3.2 B cl ng th hi u dòng id âm hi khe h khơng khí bi u th c (1.6) u n d i tr u n s d ng ng ng dùng b c h t trình bày b PMSM c n b u n d i tr b u n d i tr 37 PMSM u u n PWM Hình 2.5 B bi n t n c a PMSM M ch cơng su u hình 2.5.Gi thi m ch dòng m t chi u l c t t Sáu van T1 T6 cs d n áp u n dòng n pha stator u t c th i c u lo i b s c n thi t c m t sensor dòng sai s n Giá tr t c th i giá tr so sánh giá tr n ia ib ch y n s d 38 c so sánh v i t o hình 2.6 Hình 2.6 B u n d i tr T i hình 2.6 bi u di n giá tr ng cong ( ia* + ) ( ia* - Tính ch t cho phép giá tr t c th i ia m ng Logic cho t ia ng cong ) gi i tr t qua hay nh so sánh b ng 2.1 B ng 2.1 Logic c a b ia* n ia u n gi i tr T1 T4 Vdn (ia* - ) On Off +Udc/2 ia ( ia* + ) Off Off +Udc/2(D4 on) ia ( ia* + ) Off On -Udc/2 (ia* - ) Off Off +Udc/2(D1 on) ia ia 39 dùng cho pha l i Khi T1 m dòng ia dùng pha B ho u ng khép kín tr v Ngay sau T chuy n t m sang ng n ch y qua mày không th t giá tr zero l p t c diot m c song song v i transistor b xung c a nó, ng h p T4 b ud u x n áp c a pha A chuy n t Udc/2 t i Udc/2 ng h c l i T4 chuy n t m sang ng t m t trình x y chuy n g i b n áp pha x u n d i tr s n gi i tr n pha d ng g n hình sin Khi gi i tr nh d n gi ng hình sin, nhiên gi i tr h p l i t n s dóng m van l h n ch b i t n s dóng m n hao 2.3.3 B u b n t công su t T n s b bi n t n u ch nh PWM u n PWM hi c s d ng r ng rãi T n su t chuy c gi i Chúng d a ngun t c so sánh m t sóng hình tam giác c a s mong mu n t n s chuy n m v i l i c a tín hi tham chi i u n Tín hi u báo l i xu t phát t t ng c a tín hi u c t o b So sánh s d i ngu u n âm c n m t tín hi t u ct ng c a b bi n u mong mu n S ki m soát c a s ng theo l i N u l nh l i l gi chuy n sang c ng sóng tam giác, chân bi n t t trên) Khi l i l giác, bi n t i c ng sóng tam c chuy n sang tiêu c c phân c c (chuy u s t o m t tín hi b bu c ph i chuy c so sánh i th p Bi n t n chân t n s sóng tam giác t 40 u t l thu n v i l nh l i hi n t i B n ch t c a dòng s ng ki m sốtbao g m m t chép c a tham chi u hi n t i v i t n s cao PWM g n ch ng lên Hình 2.7 B u n dòng PWM 2.3.4 Bi n t n Ngu n áp bi n t n thi t b chuy AC c a t n s n áp bi c s d ng u ch cho th y m t bi n t n ngu im td n áp T n s liên t c tùy thu c vào ng d ng 41 n áp AC th n áp Hình 2.8 i ho c Hình 2.8 B bi n t n ngu n áp n i v Bi n t n ba pha bao g m sáu cơng t c ngu hình 2.8 n m t ngu ck tn n áp DC Các thi t b chuy n m ch bi n t n ph i c l a ch n c n th n d a yêu c u v n hành, x p h ng ng d ng m t s thi t b s ng thyristor, bóng bán d n ng c c n i ti p (BJTs), hi u bóng bán d ng MOS bóng bán d n (MOSFET), ng c c c ng (IGBT) c ng ng t thyristor (GTO) Danh sách thi t b v i kh nm b c hi n th c ngành công nghi phép ho ng c y c quy n l c cao ki m soát l i th c coi m t s c m nh ph quát thi t b cho ng d ng th n áp th ng d ng khác Các thi t b m chuy p nh n r ng rãi m c công su t th p trung bình c s d ng ng d ng ng d c cung c p b i b t t Bi n t n v i t ch ng song song c hi n th 42 B ng 2.2 Danh sách thi t b v i kh nm ng 2.4 K T LU N Hi v c ng d ng r u n truy u ba pha Tuy nhiên bên c nh nh - n t n t i nh ng khuy u ch r i m: u ch vecter không gian gây sóng hài b c cao - u n vecter t a theo t thông v n g p m t s h n ch : nh y v i s i thơng s c thơng khơng xác t i t ng s th th ng t u su t gi m 43 NG D NG C 3.1 M U ng b r is c ng d ng dây chuy n s n xu t công nghi p g n nh c ng d ng r t c ng d ng r ng rãi ph bi u n linh ho t ng b m nh d y b i tính nh V i lo i t c bi t nh n t i nh c i công su t l n, hay m t s nh ta c n ph i s d ng t ng t chi u ho c ng b Trong nh ng th p niên g ng b kích t c dùng r ng rãi ng d ng truy u ch nh t ng servo, v i d Các ng d ng ph bi n nh t h truy n u ch nh t r ng So v u su ng b , n hao rotor Dòng n khơng t u n nh y v i s bi n thiên thông s c n m t chi n ch t o, làm vi c tin c y, ph i b kh cv it t chi r t cao - 14 - vùng t mà truy ng c ng b kích t m c a c hai lo m t chi ng b Ngoài t thơng rotor giá tr i, v ng b u ch nh t cho h truy ud c ng d ng ch y u ng công su t cơng su t bé trung bình Các d ng chuy n m 44 n t không c n ch c dùng nhi u h truy truy i ch a, ch t ng c c nâng cao công ngh v t li u k thu th t n m nh, c lo kh t theo th 3.2 CÁC ng c a c tính t t t, trình c c i thi n m NG D NG C A PMSM , - ng b công su t nh ng h n, d ng c t ghi, thi t b l - PMSM c s d ng thi t b c s d ng máy th i khí, máy ng b c, vành máy, máy công c vv Trong ngành cơng nghi p hóa d u, ngành cơng nghi p ng, ngành công nghi p giao thông v n t i, ngành công nghi p d t may 3.3 M T VÀI VÍ D 3.3.1 ng d NG D NG PMSM n [3] nam châm rotor (hình 3.1 45 Torque) chìm o Theo tìm h Electric Vehicle) MIEV (Mitsubishi In-wh c c cho hãng Mitsubishi Hình 3.1 46 nam Hình 3.2 Hình 3.3 chìm 3.3.2 ng d ng cho máy nén khí 47 - 100% n 3.3.3 ng d u máy toa xe c hi u su t cao nh s d ng b v i m t rô-to m c s d ng t c n (Hi u su t c a IM: 90% - 92% u su t c a PMSM: 97%) Ngồi ra, ph i b ng ti ng n th p s d ng cơng trình xây d làm mát) v gi m ng d Hình 3.4 48 u máy xe toa n is ng d n t n tình c a GS.TSKH Thân Ng c Hoàn, th y n- i nt i h c Dân l p H i Phòng, s c a b n s l l c c a b c án t t nghi p i quy t nh ng v sau: Gi i thi u v c u t o nguyên lý, tính ch t c cu n kích t ng b u Trình bày khái quát v ng b ng b u ch nh t u c m t vài ng d ng th c ti n c ng b nam u i hai tu nguyên lý ho u thêm nhi u v c u t o ng c ch ng b ng b nam ng kinh nghi m quý báu giúp em v ng tin công vi c sau M nhi u thi c bi ts cc g c s ch b o c a th y Em xin chân thành c 49 tài c a em r t TÀI LI U THAM KH O Thân Ng c Hoàn, Nguy n Tr ng Th ng (2016) Nguyên lý ho ng c a n NXB xây d ng Nguy n Tr ng Th ng (2006) c bi t TP H Chí Minh Thân Ng c Hoàn, Nguy n Ti n Ban (2007) th ng truy Các lo u n t ng h n Hà N i: Khoa h c K thu t n (http://automation.info.vn/Cong-nghe- Ung-dung/Cac-loai-dong-co-su-dung-cho-o-to-dien.html) tailieu.hpu.edu.vn 50 ... v i t - n ng b khơng có cu n kích t ng b ng b nam châm u) n kích t tên g u khơng ch i quét Thi t k s d ng m t rotor có ch a nam châm c u Các nam châm có th c l p b m t ho c ráp u c c l i giúp... kích t c ng b Dây qu n kích t c a máy kích thích 20 Các động điện đồng phần lớn mở máy theo phương pháp không đồng Thông thường động điện đồng cực lồi có đặt dây quấn mở máy Dây quấn mở máy có... với điện áp lưới động đồng công suất vài trăm có tới hàng nghìn kilowatt Đối với động động đồng cực ẩn, việc mở máy theo phương pháp không đồng có khó khăn hơn, dòng điện cảm ứng lớp mỏng mặt rotor
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nêu các địa chỉ ứng dụng của động cơ (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nêu các địa chỉ ứng dụng của động cơ (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay