Xây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổi (Đồ án tốt nghiệp)

70 11 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:59

Xây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổi ISO 9001:2008 - 2017 ISO 9001:2008 Sinh viên : - 2017 o0o - Sinh viên : : Xây d MSV : 1312102001 Ngành : : : : : Sinh viên (Ký ghi rõ PHA chu kì tính pha không 10 1.2.1 10 13 16 CÓ 18 PHA 21 21 21 23 23 23 25 26 30 31 31 31 32 33 33 34 36 38 40 43 45 46 46 53 56 60 61 tr mà ta dùng hồn thành :C giao :G T : - dòng (CT=curent transfomer)) m : - Hall H.3.4 : thành : khâu khâu khâu ) kp + R - ki :K ) : R R U2 I KR 1 t R : 3.8 R R 3.9 : R, R - p R ( p) K p C - ch - R - - 3.2 3.11 R _I I I U/R Hình 3.11: e : Trong e a F F 1/ 3.12 d F R Ta=La/Ra I Id RI _ : e=Td/2+TF T i p/Ki e Tuy nhiên R T KR= 0,7497 T = 0,0349 Td=0,02 TF=0,005 i= 0,014 (s) : :K :K U U .16: K I (1) Trong V = 235,86 V Ta có: V i =0 Suy U2 = 261,84V 2/U1 = Uim = U2 = 1,19 =370,29 V Sau ba tháng nghiên hoàn thành án tài tình theo giao : + SINH VIÊN 60 [1] GS.TSKH Thân Hồn (2004), cơng [2] , Nhà (2005), , [3] TS (2008), Tính tốn , , [4] , Nhà [5] , [6] [7] , [8] Nam (www.dientuvietnam.net) [9] (www.svbkol.org) 61 giáo ... 61 tr mà ta dùng hồn thành :C giao :G T ( có hai có Trong làm có theo Các khơng có Khi có xoay làm trao sang 1.1.CH NH 1.1.1.Ch nh Do M T PHA m t n a chu k chu áp 0,45.U2 trung bình... khoá T2 T1, T2 khố, T3 tiristor ÷ t3 tiristor AB y T1 AC Tir , d, Id d, Id hình 1.8c) U U b a Hình 1.9 : góc a- - thu góc áp tính: (1 - 5) Udo = 1,17.U2f U2f - (Y) dây trung 1.2.2.Ch i x ng T1, T3,... 1,17.U2f U2f - (Y) dây trung 1.2.2.Ch i x ng T1, T3, T5 catod (NK) T2, T4, T6 NK) X1 Tiristor T1 cho Tiristor T4 pha Hình1.10 : a- c, d t1÷ t2 1, T4 ày có ÷ t3 nhóm NA t1÷ t2 T6 t2 ÷ t3 cho van T1
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổi (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổi (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay