Xây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổi (Đồ án tốt nghiệp)

70 22 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:59

Xây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổiXây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổi ... 61 tr mà ta dùng hồn thành :C giao :G T ( có hai có Trong làm có theo Các khơng có Khi có xoay làm trao sang 1.1.CH NH 1.1.1.Ch nh Do M T PHA m t n a chu k chu áp 0,45.U2 trung bình... khoá T2 T1, T2 khố, T3 tiristor ÷ t3 tiristor AB y T1 AC Tir , d, Id d, Id hình 1.8c) U U b a Hình 1.9 : góc a- - thu góc áp tính: (1 - 5) Udo = 1,17.U2f U2f - (Y) dây trung 1.2.2.Ch i x ng T1, T3,... 1,17.U2f U2f - (Y) dây trung 1.2.2.Ch i x ng T1, T3, T5 catod (NK) T2, T4, T6 NK) X1 Tiristor T1 cho Tiristor T4 pha Hình1.10 : a- c, d t1÷ t2 1, T4 ày có ÷ t3 nhóm NA t1÷ t2 T6 t2 ÷ t3 cho van T1
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổi (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng hệ thống điều chỉnh dòng điện bộ chỉnh lưu một pha tải điện trở R biến đổi (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay