Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

59 28 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:55

Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải Phòng ... dây d n cho m n chi u sáng 2.4.5a Chi u sáng nhà Do s li u c th nên t m th i coi chi u dài c a m n chi u sáng nhà b ng 4,5 l n chi u cao c Lcstr = 4,5.35 = 157,5 (m) Ch n h th ng chi u sáng nhà... NXBKH&KT ta có cáp ru n cho phép b ng 158(A) 14 ng có ti t 2.4.2 Ch n dây d n t ng Có th th c hi i t ng m t cl p n m t n dây d c chung cho t t c t ng 2.4.2a Tính tốn cho t ng cao nh t t ng 10 Chi... Ph t i chi u sáng công c ng 1.2.3a Chi u sáng nhà Ch n chi u sáng nhà v i di n tích Ftr.n = 1,75% t ng di n tích m t b ng T ng chi u dài m c n chi u sáng nhà b ng 4,5 t ng chi u cao 0cs1=15(w/m
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay