Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

59 11 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:55

Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải PhòngThiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải Phòng B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P Sinh viên: ng d - 2017 o0o - Sinh viên : : MSV : 1312102005 - : : : Sinh viên ban .1 .2 .2 n sinh ho t 1.2.1 Ph t ng l c 1.2.2 Tính tốn ph t 1.2.3 Ph t i chi u sáng công c ng 1.3 T NG H P PH T I .8 .9 .11 13 13 2.4.2 Ch n dây d n t ng 15 2.4.3 Ch n dây d n cho m n thang máy .19 2.4.4 Ch n dây d n tr 2.4.5 Ch n ti t di n dây d n cho m 20 n chi u sáng 21 26 .26 26 31 .31 .32 32 33 33 33 hanh .34 35 36 39 41 41 41 44 3.2.1 44 45 46 3.2.4 47 .49 .50 ng h tiêu th lo i II v y c n ph i thi t k h th ng cung c ho t c cung c n xác Vi c cung c nt m b o cu c s ng sinh i dân không thi t h i v kinh t Thi t k v n hành h th ng nc ng m t nhi n v m i m c i thi t k tài t k cung c - ng -U U -I Ilvmax -Fcp F = k.Ftt - U ph Fcp = 0,6.Fph = 0,6.375 = 225 (kg) Ftt = 3,086 mm2 k= Fhc =k.Ftt = 1,15.3,086 = 3,5489 < Fcp 2.7.3 Aptoma Aptomat A0 Aptomat A1 Aptomat A2 Aptomat A3 Aptomat A4 36 -10-375 có Aptomat A5 Aptomat A6 Aptomat A7 - NXBKH&KT Aptomat A1 SA603 Aptomat A2 : 37 ImmMax kmm.I = 4,5.Itm = 4,5 19,695 = 88,6275(A) =3 I I 166,6725(A) 1,25.Imm = 1,25.88,6275 = 110,78(A) - EA 203 - 125(A) Aptomat A3 Immb kmm.Ib =4,5.12,27 = 55,215(A) - I b 1,25.Immb = 1,25.55,215 =69,02(A) - EA103- Nga 38 = 2,5 2.7 2.7 S ng Ký hi u (1) (2) (3) (4) (5) (6) L t ng A0 SA603-G 524,1 600 Sinh ho t A1 SA603-G 463,367 500 ng l c A2 EG203-G 110,78 125 Tr A3 EA103-G 69,02 75 Thang máy A4 PCB6C363 55,146 63 Nhánh lên t ng A5 65 PCBTC3H0 83,04 90 Các t ng A6 504 PCB4C340 33,89 40 Chi u sáng A7 11 PCB4C325 20,11 25 ng Lo i aptomat n kh M chb o v Tính tốn nh m c Kh ng t thang máy 12 ME-231 18,32 25 Kh ng t ME-231 16,22 25 2.8 -U U -I Ilvmax -S S2tt 39 =524,1A.Tra -6 tr.3830,5%, công i 0,5% = 600/5 =120 công ty = 0,005.6 = 0,03 A) Imin = 0,25.I =0,25.524,1= 131,025 (A) I2min = 40 CHO g 1,329 (kW) 0,147 (kVAr) =(0,124+TM.10 )2.8760 = (0,124+3750.10-4).8760 =2181 (h) 0,54 50.2181.10-6 = 325 (kWh) 41 2= 2= = = 0,316 (kW) = 0,07.52,5.10-6 = 0,072 (kVAr) =(0,124+TM.10 )2.8760 = (0,124+3750.10-4).8760 =2181 (h) 3,06.52,5.2181.10-6 = 690,046 (kWh) = = = = 0,232 (kW) = =0,0042 (kVAr) =(0,124+TM.10 )2.8760 = (0,124+3750.10-4).8760 =2181 (h) = Pb2 Qb2 U dm r0 l = = 0,352 (kW) 42 = = =0,0197(kVAr) =(0,124+TM.10 )2.8760 = (0,124+3750.10-4).8760 =2181 (h) 0,158.157,5.10-6 = 1,021 (kW) 0,07.52,5.10-6 = 0,388 (kVAr) =(0,124+TM.10 )2.8760 = (0,124+3750.10-4).8760 =2181 (h) sáng nhà 0,158 157,5.2181.10-6 = 2228,65 (kWh) : 43 =(0,124+TM.10 )2.8760 = (0,124+3750.10-4).8760 =2181 (h) = 3,265 (kW) = 0,632(kVAr) = 4551,514 (kWh) A = P TM = 899,043.3750 = 3,371.106 (kWh) % = (%) không 44 3.2.2 Tiêu ch V Tiêu ch STT (lux) hoàn màu Phòng khách 0.7 (W/m2) lóa 19 22 0.5 ban công xe) -1:2008 - 45 - - - /m2 - 3.2.3 C (m2) 0=7 Ptt1ho = P0.S = 7.51 = 357 (W) , 46 (W/m2) 3.2 STT 60W 60W 60W 25W 25W Ban công 3.2.4 3.1 47 3.2 48 Thi t k cung c p - 1) 2) 49 , , 2012), 2005), , , Patrick Vandeplanque(2002), ê 50 ... dây d n cho m n chi u sáng 2.4.5a Chi u sáng nhà Do s li u c th nên t m th i coi chi u dài c a m n chi u sáng nhà b ng 4,5 l n chi u cao c Lcstr = 4,5.35 = 157,5 (m) Ch n h th ng chi u sáng nhà... NXBKH&KT ta có cáp ru n cho phép b ng 158(A) 14 ng có ti t 2.4.2 Ch n dây d n t ng Có th th c hi i t ng m t cl p n m t n dây d c chung cho t t c t ng 2.4.2a Tính tốn cho t ng cao nh t t ng 10 Chi... Ph t i chi u sáng công c ng 1.2.3a Chi u sáng nhà Ch n chi u sáng nhà v i di n tích Ftr.n = 1,75% t ng di n tích m t b ng T ng chi u dài m c n chi u sáng nhà b ng 4,5 t ng chi u cao 0cs1=15(w/m
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế cung cấp điện cho khu chung cư cao tầng Bắc Sơn – Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay