Nghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minh (Đồ án tốt nghiệp)

74 16 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:50

Nghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minhNghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minhNghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minhNghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minhNghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minhNghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minhNghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minhNghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minh B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 NGHIÊN C U THI T K XÂY D NG CÔNG T U KHI N T XA KHÔNG DÂY K TN IV IB U KHI N TRUNG TÂM TRONG NGÔI NHÀ THÔNG MINH ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P H I PHỊNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 NGHIÊN C U THI T K XÂY D NG CÔNG T U KHI N T XA KHÔNG DÂY K TN IV IB U KHI N TRUNG TÂM TRONG NGÔI NHÀ THÔNG MINH ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P Sinh viên: ng d n: TS Nguy n Tr ng Th ng H I PHÒNG - 2017 o0o - Sinh viên : : MSV : 1312102015 - nhà thông minh .: : : : : : : : : Sinh viên TS L IC Trong th án t t nghi c nhi u s giúp n ch b o nhi t tình c a th Em xin g i l i c b n bè n T.s Nguy n Tr ng Th ng, gi ng viên ng d n, ch b o em su t trình th c hi án H i Phòng nói chung, th y n nt d cho em ki n th c v y chuyên ngành, lý thuy t v ng vàng t u ki em su t trình h c t p Cu i cùng, em xin chân thành c u ki o ng viên em su t trình h c t p hồn thành khố lu n t t nghi p Trong trình th c hi mong quý th tài không tránh kh i nh ng sai sót, kính án hồn thi H i Phòng, ngày tháng Sinh Viên Th c Hi n M CL C L IM U .1 T NG QUAN NHÀ THÔNG MINH 1.1.GI I THI U CHUNG V NGÔI NHÀ THÔNG MINH 1.1.1.Khái ni n 1.2 CÁC TIÊU CHU N NGÔI NHÀ THÔNG MINH .3 1.3 M T S NGÔI NHÀ THÔNG MINH TRONG TH C T 1.3.1 Ngôi nhà thông minh Vi t Nam .4 1.3.2 Ngôi nhà thông minh Home Automation , Inc (Vi t t t HAI) n thi t k m t nhà thông minh .11 1.3.4 Gi i thi u m t s công ngh s d ng nhà thông minh 16 U KHI N T XA B CÁC LINH KI N S D NG 26 2.1 GI I THI U KHI N T XA .26 u n t xa b ng sóng h ng ngo i 26 u n t xa b ng t n s vô n (RF) .29 2.2 GI I THI U LINH KI N S D NG 33 2.2.1 B thu phát RF 315Mhz kênh(có ch t) 33 - le 34 n tr .36 2.2.4 Diode 37 .38 2.2.6 Transistor c1815 39 2.2.7 T n 40 2.2.8 B ngu n .41 2.2.9 IC LM 7805 42 3.2.5 ngun lí hồn ch nh Hình 3.3: M ch ngun lí hồn ch nh 3.3 THI CƠNG LÀM M CH 3.3.1 Chu n b linh ki n: B ng 3.1 : Danh sách linh ki n Stt Tên linh ki n S ng cái C u HB-9500 49 Lm 7805 B thu phát RF315 Mhz B cái PT2262/2272 RF kênh T4 (có ch t) Dây b y màu 20cm malemale(40 s i) c th ng 2.54mm 1x40P dài 11.2mm ng B ngu n 12v/0,5A B 10 Diode m t s d ng c làm m ch : thi c ,nh a thơng , m 3.3.2 Hàn linh ki ngun lí S n ph m hồn thi n : 50 Hình 3.4: M ch sau hàn xong Hình 3.5: Ki m tra m ch 51 Hình 3.6: Hồn thi n m ch 3.3.3 ng d n s d ng M u n thi t b t xa g m m ch : M ch phát (Remote) m ch thu Cách s d ng : - L t ho m ch thu c nh : m ch thu remote tránh t, ch m ch - N i t i (thi t b c n t t, m ) v ch thu (trên m i báo sáng nh n tín hi u m cho t ng - G n pin ti u (lo câp ngu n cho m ch phát (Remote) ý g c âm (- ki u remote - C n cho m ch thu: + C n AC 220v - B u ng v i phím s ,b m l n role s t ( ng v i m i phím b m ng s ng th i t i s có b m l n ,role s ng t t tt im t n ) - Khi mu n ng ng s d ng m ch hi u n thi t b t xa , ta c n th c c sau: +S d u n ng t role (ng ng c n cho t i) n ac 220v ng h p ng ng s d ng lâu dài m u n Nh m b o remote không b 52 ng) + B o qu n m u n thi t b t xa h ng 3.4 K t n i v i b 3.4.1 Gi i thi u v b p t , nhi m t u n trung tâm u n trung tâm Geeklink Thinker GT-1 u n nhà thơng minh Geeklink Thinker GT-1 Hình 3.7: Thi t b u n Geeklink Thinker GT-1 t phá m c nhà thông minh không dây Gi thi t b ck tn id nm t i u n tr c ti p tr c quan smartphone c a b n L tên The Thinker ng t cb cs d 53 ng c a Auguste Rodin mang t hình i di n cho tri t h c T u n trung tâm Thinker GT- i Mang t i nh ng ti n l i h u ích s d ng thi t b u n nhà thông minh Thinker có kh m i thi t b n m t cách thông minh V i kh remote h ng ngo i c u hòa, HD player, qu u n c a cu n, rèm t Hình 3.8: u n gh ch it n remote ng ng d ng Geeklink Thinker GT-1 n a, b n hồn tồn có th thi t l p theo k ch b n b t-t t thi t b tc thi t b rèm, t t xem video, b c nóng, t nb ng t ng m ng , t nhi u r t nhi u cơng vi c mà thi t b có th làm Gi d ng b tm i ng b t tivi chuy n kênh yêu thích 20h gi i trí: chúng s t b t tivi sang ch t t ct h t R t hi ng hóa nhà c a b n s tr nên y ti n l i 54 Nh i b n c a b n s tr m tr khen ng i th y b n thi t b nhà mà b n không ph b n hi u b ngơi nhà c a n Hình 3.9: Mơ t ng d ng c a Geeklink Thinker GT-1 Thông s k thu t: - K t n i wifi 2.4Ghz b/g/n ho c dây RJ45 - H cl u n : IR 26K-64K & RF 315/433 Mhz - K t n i c m bi n : 315 Mhz 1527/2262 - Tích h p c m bi n nhi m - H tr IFTTT L p trình ng c nh 55 u - APP: Android, IOS - Ngu n : DC 5V/1A Micro USB - c : 10cm*4.5cm*14.7cm u n thi t b nhà t xa , ta s s d ng b u n trung tâm Geeklink Thi t b s h c l nh t chi i.B u n trung tâm s k t n i v i wifi nhà , thi t b s giao ti p v i smart phone thông qua ph n m m Androi u tâm s phát l cho thi t b ho u n n tho i n n t ng n tho i b t thi t b b u n trung n thi t b thu tín hi u (m ch thu RF) m ng 3.4.2 K t n i v i b u n trung tâm Geeklink Hình 3.10: K t n i v i b u n trung tâm Geeklink 56 3.4.2.1 Cài ph n m m smartphone Do s d ng thi t b Galaxy S4 nên s lên tìm ph n m m Geeklink CH Play i v cài t ph n m n tho i c a Hình 3.11: Ph n m m Geeklink 3.4.2.2 Sau t i ph n m m v , s c n m t tài kho p vào ng d ng Hình 3.12: p b ng tài kho n Gmail 57 n tho i s hi n giao di n k t n i v i thi t b u n trung tâm Geeklink, t i giao di n n pt c Hình 3.13: K t n i v i b m b o r ng b u n trung tâm Geeklink u n trung tâm Geeklink smartphone cua k t n i t i m t wifi k t n i thi t b , h c l nh, l p thói u n trung tâm ta ch p nháy liên t c nh p m t kh u wifi mà smartphone k t n kho k tn iv ib u n trung tâm 3.4.2.3 H c l nh t remote 58 i t n i thành công v h c l nh c c ti p theo cho u n m ch làm (remote) c : vào giao di n c a hình ch n ch n nút b t k ch v nháy t c b c c l nh a Geeklink th i thao tác smartphone b t t t thi t b mà khơng c a Hình 3.14: Giao di n h c l nh Hình 3.15: H c l nh t remote 3.4.2.4 Tr i nghi m 59 c , bây gi có th b t t t thi t b nhà t m tho t n i mang internet B n ch c n b t p vào ph n m m thao tác b t t t hình 60 n K T LU N Sau g n tháng tìm hi u thi t k thi cơng m b t xa b ng sóng RF k t n i v i b thành u c hi n tài K t qu ,m ch ch y u m c m ch hoàn ch nh nh ,k t n i thành công v i b thông qua m ng c nhi u kinh nghi m thi t k , gia công n t C ng c c ki n th c h c gi Bên c nh nh ng k t qu ch v s u n trung tâm Geeklink c thi t b sinh ho internet ng thi t b ng c m ch nh ng h n ch : h n u n ,ch m c ng k nh b t ti n vi c l m u n thi t u c thi t b , m ch t s d ng.V b o hành c a mb ng phát tri n c u c nhi u thi t b m ch s nh g n tích h p nhi u ch u n (h ng ngo i tn h c tín hi u n ,an toàn s d 61 i TÀI LI U THAM KH O 1.Th.s Tr n Thu Hà (2003), T Nhà xu t b n H Nguy ng hóa công nghi p v i WinCC, c c (2005), T ng hóa v i Simatic S7-200 , Nhà xu t b n khoa h c k thu t Giáo trình k thu t m giáo d c http://alldatasheet.com 6.Các tài li u giáo trình hình nh t i m ng internet 62 n t ,Nhà xu t b n 63 ... 1.2 CÁC TIÊU CHU N NGÔI NHÀ THÔNG MINH .3 1.3 M T S NGÔI NHÀ THÔNG MINH TRONG TH C T 1.3.1 Ngôi nhà thông minh Vi t Nam .4 1.3.2 Ngôi nhà thông minh Home Automation , Inc... PHÒNG ISO 9001:2008 NGHIÊN C U THI T K VÀ XÂY D NG CÔNG T U KHI N T XA KHÔNG DÂY K TN IV IB U KHI N TRUNG TÂM TRONG NGÔI NHÀ THÔNG MINH ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CÔNG NGHI P Sinh viên:... n trung tâm ng viên T.s Nguy n Tr ng Th ng án g T ng quan nhà thông minh u n t xa b linh ki n s d ng Thi t k thi công phát RF T NG QUAN NHÀ THÔNG MINH 1.1.GI I THI U CHUNG V NGƠI NHÀ THƠNG MINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minh (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu thiết kế và xây dựng công tắc điều khiển từ xa không dây kết nối với bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minh (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay