Tìm hiểu về nhà máy điện gió. Đi sâu nghiên cứu nhà máy điện gió Phương Mai – Tỉnh Bình Định (Đồ án tốt nghiệp)

75 12 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:48

Tìm hiểu về nhà máy điện gió. Đi sâu nghiên cứu nhà máy điện gió Phương Mai – Tỉnh Bình ĐịnhTìm hiểu về nhà máy điện gió. Đi sâu nghiên cứu nhà máy điện gió Phương Mai – Tỉnh Bình ĐịnhTìm hiểu về nhà máy điện gió. Đi sâu nghiên cứu nhà máy điện gió Phương Mai – Tỉnh Bình ĐịnhTìm hiểu về nhà máy điện gió. Đi sâu nghiên cứu nhà máy điện gió Phương Mai – Tỉnh Bình ĐịnhTìm hiểu về nhà máy điện gió. Đi sâu nghiên cứu nhà máy điện gió Phương Mai – Tỉnh Bình ĐịnhTìm hiểu về nhà máy điện gió. Đi sâu nghiên cứu nhà máy điện gió Phương Mai – Tỉnh Bình ĐịnhTìm hiểu về nhà máy điện gió. Đi sâu nghiên cứu nhà máy điện gió Phương Mai – Tỉnh Bình ĐịnhTìm hiểu về nhà máy điện gió. Đi sâu nghiên cứu nhà máy điện gió Phương Mai – Tỉnh Bình ĐịnhTìm hiểu về nhà máy điện gió. Đi sâu nghiên cứu nhà máy điện gió Phương Mai – Tỉnh Bình Định B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHỊNG ISO 9001:2008 TÌM HI U V NGHIÊN C T NH ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O Nam C ng hoà xã I Hh Ci ch DÂN L P H It PHÒNG c l p T Do H nh Phúc o0o B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 NHI TÀI TÌM HI M U VV NGHIÊN C T NH BÌNH ÁN T T NGHI NT T T NGHI P NH I H C H CHÍNH QUY NG CÔNG NGHI P Sinh viên: Sinh viên: MSV: 1312102022 L p: nT ng Công Nghi p ng d n: Th.S H ng Lý tài: Tìm hi u v T nh H I PHÒNG - 2017 n TÀI NHI M V N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) tài t t nghi p (v Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p : NG D CÁC CÁN B TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên H c hàm, h c v N : : Th H ng Lý Th c S i h c dân l p H i Phòng Tồn b tài : ng d n : ng d n th hai: H tên H c hàm, h c v N : : : ng d n : tài t t nghi Yêu c u ph n nhi m v Sinh viên Cán b Th.S H i Phòng, ngày mv ng d Th H ng Lý HI NG N H U NGH PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B NG D N 1.Tinh th c tài t t nghi p ng c so v i n i dung yêu c t lý lu n th c ti n, tính tốn giá tr s d ng, ch t nhi m v ng b n v ) m c a cán b ng d n m ghi b ng s ch ) Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) NH I CH M PH N BI N TÀI T T NGHI P tài t t nghi p v m t thu th p phân tích s li u lý lu n ch ng thuy t minh b n v , giá tr lý lu n th c ti tài m c a cán b ch m ph n bi n m ghi b ng s ch ) i ch m ph n bi n (Ký ghi rõ h tên) U L IM NG GIÓ GI I THI U CHUNG V 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG 1.2 L I ÍCH C N GIÓ .3 N GIÓ TRÊN TH GI I 1.4 TI VI T NAM 1.5 GI I THI U CHUNG V TURBINE GIÓ 1.5.1 Các d ng tuabin gió .8 a tuabin gió 1.6 C U T O C A M T TURBINE GIÓ 11 N GIÓ 19 1.7.1 T gió m i li n h công su t 19 1.7.2 Di n tích quét c a rotor .21 1.7.3 M khơng khí 21 22 n gió 23 C TI N HÀNH XÂY D 1.8.1 Kh 1.8.2 L N GIÓ 28 .28 t tuabin gió 31 .40 2.1 D 2.2 QUY TRÌNH L TRI N 40 T VÀ CÔNG SU T C A NHÀ MÁY 43 2.2.1 Quy trình l t 43 u n giám sát ho ng c a nhà máy gió 45 2.2.3 Tính tốn ch n dây d n, máy bi 46 K T N I H TH I QU C GIA 51 3.1 NH NG YÊU C U CHUNG KHI K T N 3.2 K T N N .51 I .51 U KHI N CÔNG SU T .53 3.5 S D NG DG VÀO H TH I PHÂN PH I .54 3.5.1 Gi i thi u v DG (Distributed Generator) .54 3.5.2 Các ng d ng c a máy phát phân ph i 55 3.6 NG C IV I PHÂN PH I 56 3.7 CÁC BÀI TOÁN V N HÀNH DG .57 3.7.1 Bài toán ph i h p b o v i phân ph i có DG 58 ng thái c a h th 3.7.3 D li 3.7.4 Ch i phân ph i có DG .59 i phân ph i 62 ng thái trình v i phân ph i 64 K T LU N 66 TÀI LI U THAM KH O 67 L IM U Ngày nghành công nghi p, vai trò c tr ng ph ng nhu c u cung c t quan n liên t c cho t t c nghành công nghi p s n xu t Vì th , mu n cho ngành công nghi p phát tri n m nh c n ph i phát tri n h th ng cung c kéo theo v v n Vi c phát tri n ng Trong nhà máy thu ng h t cơng su t c a nhà máy nhi n khơng ho t n l i gây ô nhi m môi ng nguyên nhân gây nên hi u ng nhà kính Cho nên v t phát tri n xây d ng ph Trên th c ti mb ov v v n ph i tìm ngu ng gió ngu ng thay th ng thiên nhiên vô t n, ngu tái t o không gây ô nhi n ph c v nhu c u c n gió góp ph bi n i Vi c xây d ng nhà ng nhu c u tiêu th n t o c nh quan du l ch n hình Nhà máy cung c it n cho khu u ki n phát tri n cho nghành công nghi p nh, bên c y phát tri n du l ch c a t nh V tài: Tìm hi u v nghiên c H ng ng T n d ng ngu thành ngu công nghi u T ng d n tài g m n i dung sau: Gi i thi u chung v ng gió t n i h th i qu c gia nh t nh 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG Hi n v i s phát tri n công nghi p s hi t c n thi t cho s phát tri n c phát tri n ngu i hố nhu c u c V ng cho phù h p mà không t ng t i môi ng c um t ngày c n ki t gây ô nhi nhân gây hi u ng nguyên gi m nh ng v ng tái t ng s ta ph i tìm ngu n thay th hi u qu , gi m nh n tình hình kinh t an ninh tr qu c gia Nh n th quan tr ng c a v v phát tri n Vi v sách s d ng c a ct m m ng hi u qu ngu ng gió ng gió ngu ng t nhiên d n c Vi t Nam Nhi u d c kh i công xây d ng v i quy mô v a nh tiêu bi B Mai III n gió o t kho t c xây d ng n gió ngu c xây d ng s t l n u tiên vùng nơng thơn M vào n gió phát tri n m nh có s c nh tranh l n, v it phát tri n khơng n chi m ph n l n th ng c a th gi i ns B bi n t u n bán ph n B bi n t u n tồn ph n Hình 3.2: C u trúc c a b bi n t n B bi n t phù h p v i t n s cs d cung c n cho t i tiêu th v i t n s i Tu thu c vào thi t k b bi n t n mà có th ng t i máy phát m nh u không x y n u ta s d ng c u ch nh u n, s d ng b bi n t n xung, thơng s c a máy phát có th s d l n pha c a máy phát n áp n xoay chi c bi b x lý DSP tính tốn s cơng su t th c cơng su t ph n kháng c a tuabin 53 n chu k dòng nh t n s i, b m ts m ch ng l n t ng c a cơng su t b u ch nh có th n, nhi m v c a t kháng (góc l ch pha gi cm u ch nh cơng su t ph n n áp dòng) Distributed Generator) ng s d ng nhi u nh th ng hoá th ng h u h n ch ng hóa ng cho nhu c u c i vài ch c ng hố th ch gây nên nhi ngun nhân gây hi u ngu gi i quy t v ng t ng ph i tìm thay th S d ng ngu ng tái sinh hi u qu , s d ng máy phát công su t nh g i máy phát phân b g i t t DG Các máy phát cung c p tr c ti p cho h tiêu th nói m t c ti i phân ph n truy n t truy n t i cho nh Hình 3.3: V trí c a máy phát phân b h th 54 n n Vì DG t c s d ng v i ngu v a nh s ng tài sinh có cơng su t n cho khu v y DG có nh V phía nhà cung c p: - Gi m t n th phát tr c ti i phân ph i truy n t i ngu n DG i phân ph i - DG làm gi m s ph thu c c a khách hàng vào ngu n phát trung tâm - Máy phát phân b ngu ng hoá ngu n, t n d ng ng s n có - DG nâng cao ch - DG s d ng ngu ng s ch không gây ô nhi ng V phía khách hàng tiêu th : - DG nâng cao hi u su v i ngu ng gi m t n th ng nh k t h p n s n có - DG góp ph tin c y s d ng ngu n d phòng 3.5.2 Cung c n nh y DG s d ng nhi u ngành ch bi n th c ph m, cơng ngh ch t d o, cơng ngh hố h v c dùng nhi u khoa d tr Các máy phát ho ng gi m b t áp l c v nhu c n th l t th p, kh m n i b t DG ch ng nhanh, chi phí b o trì 55 nh m c th p n, h n ch vi c nh chi phí 3.5.2.3 DG cung c p ngu DG có th s d ng ngu ng s ch ng m t tr i Các ngu n không gây ô nhi ng Các ngu ng tái t o không s d ng máy phát công su t l n phát tr c ti - Ngu n d tr : máy phát làm vi c không t i ho n ng th i s n sàng ng phó - Ngu n d tr , ngu n b sung: v c l p v i h th ng th ng yêu c u s cung c p th i gian nh i m nh m vào h th ng ngu n phát, ngu n phát có th t p trung hay phân b u h p nh t thành m t h th Công su t ngu n phát ph thu c vào ngu ngu c bi n vài vài ch c MW ngu c p i phân ph i m t cách m nh m xu t t nhà máy có cơng su t l n truy n t Có m c l p nh nh v i ngu tin c y ngu n cung c p Gi m chi phí Thân thi n v c ti p vào i phân ph i DG s Ch p ng phân b DG ngu n phát có cơng su t t vài ch i phân ph n th ng nh t n t t ng 56 cs n n h tiêu th , DG giúp ích n l c Tuy nhiên vi c k t n i DG n u không d gi i h n b i kh qua kh s t áp cho phép s b a thi t b , kh i nhi t mà có th ch nh thơng ng phát tri n thành công ngu i v i h th ng DG yêu c u ph i xây d ng mơ hình tốn h c cho: S k t n i DG B ov i phân ph i Ch Thu th p s li u T u n DG h th i n n SCADA ng t i i phân ph i tin c y i phân ph i có DG Có r t nhi ng thái c a h th n có máy phát phân ph - Bài toán ph i h p b o v - i phân ph i có DG tin c y c a h th ng - ng ch s k thu t - Bài toán v n hành DG nh m t - i phân ph i có DG Các tốn v n hành DG r t ph c t p nhiên n u ta bi nh c m v n hành DG có r t nhi u thu n l i Trong ph n ta ch nguyên c u cách b o v vi c c a h th ng t i phân ph i phân ph ng thái làm c 57 m c a h th phát tri m kh c ph c 3.7.1 T t c h th ng phân ph n áp th u có c c trúc hình tia Chúng l ng thơng qua m t hay nhi u máy bi n áp (gi h th i trung áp có c n hành h Vi c b o v DG ph v n hành c uc máy phát h th Thu is h uv i chu n hoá vi c b o v DG, i ta tiêu chu n AMP vi c k t n i nh ng máy phát công su t nh v i h th ng Nh ng tiêu chu n d a ch qu c gia bao g m nh ng b o v ng, b o v Nh ng ch h iv a t, bù công su t ph n kháng, ng ov n b o v máy phát tuabin kh i b t h n áp t n s b n Ngoài c n ph i b o v ng n m ch, i chi u công su t m B ng 3.1 Th i gian Quá áp i áp B ng 3.2: Thông s u ki n b o v i x ng n Tr 0.2(s) Tr 60(s) 120% 106% 80% 90% t cho b o v Th i gian Tr 0.5(s) Quá t n s 120% 80% it ns 58 i áp theo AMP Thông s t cho b o v t i t n s theo AMP B o v ng n m ch: s c b o v ng n m ch máy phát hay cáp n i máy bi n áp làm dòng ng n m i thi t b ph i b o v DG b ng cách s d ng c u chì hay CB k t h p v i relay b ov B ov b i x ng: Yêu c u b o v DG s c b s có ng n m ch b cho dòng b ix i x ng hay s c h pha h th ng s làm ix h th th ng trung áp n i phân ph i h c b o v b ng c t qua t ng tr iv ih i ta s d ng b o v ng n m ch nh m phát hi n s c ng n m ch nhi u pha s c ch b o v s c i ta s d ng CB Khi g p s c ch CB i ta c t pháp n trung gian DG s cung c p m t ph n cơng su t cho t i dòng s c Hi n nay, h u h i phân ph c trang b h th ng b o v dòng nh m lo i b s c b ng cách m CB hay làm ch y c u chì có m t c a DG, s c ng n m ch nhi thi t b khu v c phía s c V i s ng h p có th x lý b i n ph i ph i h p ch t ch vi c b o v Yêu c u t i thi u h th ng ph i có m t b o v ng n m ch m t b o v s c ch t t t c nh ng v trí mà dòng s c cung c p vào h th ng Có nhi ng i thi u có gia tr i phân ph i ràng 59 bu c ti u hàm tr Huber, áp d ng công ngh pháp WLS v i vi p xu t áp d ng m ng neural i phân ph i tốn l có r t nhi u toán nh nh v ng ng Bài toán nh n d ng d li u x u Bài toán nh n d ng sai s c u hình n áp, góc pha t Nh u th nb khuynh ng t i phân ph ng hoá nâng cao ch ut ng vào gi m b vào t ng hoá c a nh s i c a DMS ng i phân ph i Ngoài ra, theo ng hoá máy phát nh phát nh m n S hi n di n c a nh ng máy i phân ph i t n nhu c i phân ph i l V i s h tr c a DMS (DMS th i t th h u tiên c a SCADA Distribution Management System) m t h n hành có th u n hi u qu ch ng ch t ng thái (ES State Estimation ) 60 Hình 3.4: C i phân ph i V i s phát tri n h th ng t i phân ph i, h th ng thu th p giám sát d li u SCADA h th cl c giá tr ng t ng ARM nên i phân ph i ng r t nhi u vào c i phân ph i hay DG s t ch ngu ngu n t i ho c t t i v ngu n Vì v y có th giá t n t i có DG dòng cơng su t có th nh v ng (công su ng thái h th ng qu n lý t n ph c t phân ph i DMS ph i bi th c hi n chi u: t ng t n) u n m ng c trình h th ng qu c c u hình c a m n áp nút 61 i n, dòng cơng su t 3.7.3 D li u vào c i phân ph i bao g m t t c giá tr liên quan t a tr ng thái Các giá tr c a tr ng thái có th l y t m t s tr ng thái ho c ph n chung nh t c a t t c ph n t chúng bao g m: T p h p t t c thi t b ic ng dây, thi t b th ng nút, máy i nh c t lý c a kháng, chi n i dây gi a ph n t i ng thái s ng th c s p h p giá tr bao g khác (P, Q, V ) n áp t i nút ho ng h n áp Công su t tác d ng công su t ph giá tr n gi n tr c gi Giá i ho c hàm d i Tr ng thái c a thi t b u c t ng thái mơ t hồn tồn mơ hình hi n t i c a n, vù i, k c Chúng bao g m t t c giá tr ho c m t s giá tr : Tr ng thái c a thi t b t Nh n d c 62 c n áp m c Công su t tác d ng, ph n kháng m c Công su t t c Công su t tác d ng, ph n kháng c a t i Công su t tác d ng, ph n kháng nhánh Công su t tác d ng, ph n kháng máy phát Nh ng giá tr t p h p d li thái M t s u c ng d li u này, nhiên có m t s t s giá tr giá tr ng thái h th ng v i phân ph i H th ng: H th ng phân ph i bao g m t t c pháp n, có d m T i m ng phân ph i nhi ba pha i truy n t i Vì th i phân ph i th c ch t không cân b ng D li u th i gian th c: H th ng t cung c v s i phân ph ng ng th c R ng pháp ng th i gian th c Các giá tr n, giá tr công su tr m trung gian Có r t nhi i phân ph i, ta có nh ng phát tri kh c ph c nh ng khó L p mơ hình: T thông s không cân b ng c a h th ng, mơ hình có th ki n khơng cân b n pha, t t c pha c a h th u ph c xem xét 63 u D li pl li u th th ng khơng có d ng ta thêm vào d li u gi Nh ng s cung c p d li u tiêu chu c c thu th t i pháp n phân ph i T nh ng d li u ta có th nh d li u t i n i v i máy bi n áp phân ph i i s phát tri n c a khoa h c k thu t, cơng ngh thơng tin n n kinh t h th cung c thông tin th i gian th c giúp cho vi h th n an toàn, hi u qu H th hành d u u n tin c y cao i phân ph t i H th ng t thá n l c ngày hoàn thi cv th i truy n i phân ph i gi m b t công vi iv n ng h p kh n c p Vì v ng i phân ph i ch a h th ng t ng Các ch là: 3.7.4.1 Giám sát H th hành Vì h th i phân ph i kh th i phân ph i có nhi u máy c t nên vi c c p nh p c u trúc i m t nhi m v giám sát h th c bi h p kh n c p m c tiêu h th ng t tr ng thái có th c i thi n kh tr ng Ngày u i phân ph a h th ng ng thái nh trúc c a h th ng thái h th 64 ng u ki n h n ch giá theo dõi s n ic u u n h th hành u ki ng ph c h i pháp ch ta khơng ph gian ti n u có th u ki công su t c u ki n kh n c p nt th i m b o r ng h th m b o cung c p cho t i u ki n t bù c n ph n áp h th 65 m ng t, t n hao u ki n ho ng cho t bù N tài nghiên c u v th gi Vi t Nam n gió Vi t Nam hi n gió B ch Long V n thi công Nh ng nhà máy dùng ngu ng s n có t nhiên khơng th i khí CO2 nên khơng gây nhi Cơng ngh ng n gió th gi thu t cao v y Vi n gió nv i h c h i nh ng kinh nghi k phát tri n nh n qu c gia không k t n c tài gi i thi u t ng quan v nhà nh Giúp bi t nh Bình c công ngh xây d ng c a nhà máy Bi nguyên lý làm vi c c m c u t tuabin gió nguyên t c v c cc a u tn i nc a nhà máy Trong th i gian nghiên c u th c hi c a gi ng viên: Th is H ng d n t n tình án t t nghi p c a g th án có s ng d n c th c a quý hi u bi t h n ch ch c ch m th c ti n nên án có nhi u h n ch , thi u sót b t c p Vì v y, em r t mong s s a ch n c a quý th y cô b kinh nghi m b sung thêm ki n th c Em xin chân thành c 66 c rút PGS.Nguy n H u Khái (2011), n tr m bi n áp, Nhà xu t b n Giáo d c Vi t Nam PGS.TS Tr nh Hùng Thám, V n, Nhà xu t b n khoa h c k thu t Nguy n Trung Nhân (2008), Giáo trình Quy ho ch m Chí Minh.Wiley Son n, TP H Wind Energy Handbook Wind Energy Systems Wind Tuabine energy Wind and Solar Power Systems WINDPOWER MONTHLY 04/2005, Internet: www.windpowermonthly.com 67 ... thành nh ng rào ch n liên ti ct v n gió mùa lo n tháng th i t t i tháng D c theo mi n trung Vi im gió h c bi t, nt ng Tây Nam t tháng ng gió r t t t t gió ng gió nhi u B ng 1.2: Ti a Vi t Nam cao... cánh u n cánh u n cánh Máy phát AC, b bi i dung IGBT Máy phát AC, b bi i dung IGBT Máy phát không ng b Thu l c Thu l c Thu l c t xa xa 14 xa ng kính cánh 80m Hình 1.4: 15 Hình 1.5: ng kính cánh... 1.5 GI I THI U CHUNG V TURBINE GIÓ 1.5.1 Các d ng tuabin gió .8 a tuabin gió 1.6 C U T O C A M T TURBINE GIÓ 11 N GIÓ 19 1.7.1 T gió m i li n h cơng su t
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về nhà máy điện gió. Đi sâu nghiên cứu nhà máy điện gió Phương Mai – Tỉnh Bình Định (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu về nhà máy điện gió. Đi sâu nghiên cứu nhà máy điện gió Phương Mai – Tỉnh Bình Định (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay