Thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độ (Đồ án tốt nghiệp)

67 11 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:47

Thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độThiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độThiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độThiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độThiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độThiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độThiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độThiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độThiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độThiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độThiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độ B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG THI T K XÂY D NG H TH NG KHI ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P H I PHÒNG - 2017 U B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG THI T K XÂY D NG H TH KHI ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P Sinh viên: Ki u Cơng Hòa ng d n: Ths Nguy n H I PHÒNG - 2017 U C ng hoà xã h i ch c l p T Do t Nam H nh Phúc o0o B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên : Ki u Cơng Hòa MSV : 1312102017 L p: nT ng Cơng Nghi p tài : Thi t k xây d ng h th u theo nhi NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) tài t t nghi p ( Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p : NG D CÁC CÁN B TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên H c hàm, h c v N : : : ng d n : Nguy Th Phong i h c dân l p H i Phòng tài Tồn b ng d n th hai: H tên H c hàm, h c v N : : : ng d n : tài t t nghi Yêu c u ph c giao ngày n nhi m v Sinh viên tháng c ngày tháng mv ng d Cán b Ki u Cơng Hòa Th.S Nguy 2017 H HI NG N H U NGH PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B NG D N 1.Tinh th c tài t t nghi p ng c i n i dung yêu c t lý lu n th c ti n, tính tốn giá tr s d ng, nhi m v ch ng b n v ) m c a cán b ng d n m ghi b ng s ch ) Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) NH GIÁ C I CH M PH N BI N TÀI T T NGHI P tài t t nghi p v m t thu th p phân tích s li lý lu n ch ng thuy t minh b n v , giá tr lý lu n th c ti tài m c a cán b ch m ph n bi n m ghi b ng s ch ) i ch m ph n bi n (Ký ghi rõ h tên) M CL C U L IM T NG QUAN V CÁC PH N T 1.1 T NG QUAN V PIC16F877A 1.1.1 Ch u n PIC16F877A 1.1.2 M t vài thông s v kh u n PIC16877A u n PIC16F877A 1.1.4 T ch c b nh 1.1.5 Các c ng xu t nh p c a PIC16F877A 1.1.6 Timer0 11 1.1.7 Timer1 13 1.1.8 Timer2 15 1.2 THI T B LCD 16 1.2.1 Hình dáng kích c 17 1.2.2 Các chân ch c 18 kh i c a HD44780 19 1.2.4 T p l nh c a LCD 22 1.2 c tính c a chân giao ti p 27 THI T K H TH U KHI 28 THEO NHI KH I 28 2.2 THI T K CÁC KH I 28 2.2.1 M 28 2.2.2 Kh i x lý 30 2.2.3 Kh i ADC (tích h p PIC16F877A) 31 2.2.4 Kh i khu i hi u ch nh 32 2.2.5 Kh i công su t 33 2.2.6 Kh i hi n th 38 2.2.7 Motor DC 38 m ch nguyên lý h th ng 43 U KHI N 45 THU T TOÁN 45 3.2 U KHI N 46 K T LU N 56 TÀI LI U THAM KH O 58 L IM U Ngày v i nh ng ng d ng c a khoa h t tiên ti n, th gi i c phát tri n c tt ng, t o hàng lo t nh ng thi t b v toàn, t i mn ib nhanh, g n nh thi t k h th ng tài xu t phát t tốn th c t phòng, t phù h p v i s a vào nhi i nhi u n Thi t k xây d ng h th , Th m xác, an u n t ng d n Là s k t h p c a nhi u nt d ng ph n t trình gi ng d y, s t ng h p ki n th u n ngành v tài c a em g ng quan v ph n t t k h th u u n u n c Hình 2.15: m ch nguyên lý h th ng 44 C U KHI N 3.1 THU T TOÁN B u Kh i t oADC Kh i t o Timer1 Kh i t o LCD c nhi t LM335: Tdoc False nh Tdat? True i u ch nh Tdat False True Tdoc>Tdat u n t l ch Tdoc-Tdat ng Tính toán hi n th True Ti p t c? False K t thúc thu t tốn Hình 3.1: 45 - c 1: + Kh i t o ADC + Kh i t o Timer1 + Kh i t o LCD - c nhi t LM335: Tdoc - u ch nh Tdat + N u không c +N uc u ch nh Tdat, b u ch nh Tdat - c 4: - c 5: So sánh Tdoc > Tdat: c4 c c u ch nh Tdat + False: d c u n t l ch nhi Tdoc- c - c 6: Tính tốn hi n th nhi - c 7: Ti p t r ng xung PWM + N u sai, k + c th c hi n l c hi n vòng l p while1 3.2 U KHI N u : #include #include #device *=16 ADC=8 #include #FUSES NOWDT #FUSES HS //No Watch Dog Timer //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD) #FUSES NOPUT //No Power Up Timer 46 #FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading #FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD #FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset #FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O #FUSES NOCPD //No EE protection #FUSES NOWRT //Program memory not write protected #FUSES RESERVED //Used to set the reserved FUSE bits #use delay(clock=20000000) int8 Duty,Mode,Tdat; // Khai bao cac bien dung ct int16 Read_T, dT; int1 On_Off,KeyPress,ReadTStatus; int8 Count=0; /***************************************************/ void ReadKB() // Ham phat hien phim bam { KeyPress=0; if(INPUT(PIN_D0)==0) // Neu phim duoc an (phim chon mode) { delay_ms(150); // Ham delay chong rung phim while(INPUT(PIN_D0)==0); // Cho den nut duoc tha Mode++; // Tang mode len de chuyen sang mode ke tiep if(Mode==4) Mode=0; // Lap lai mode da chuyen qua het cac mode KeyPress=1; 47 } else { if(INPUT(PIN_D1)==0) // Neu phim duoc an (phim tang) { delay_ms(150); // Chong rung phim (cho phim duoc an luc) if(INPUT(PIN_D1)==0) if(Mode==1) { if(Tdat0) Tdat ; KeyPress=1; } } else if(INPUT(PIN_D3)==0) // Neu phim duoc an (phim Start) { delay_ms(150); if(INPUT(PIN_D3)==0); // Cho den nut duoc tha if(Mode==3) { // thi nut co chuc nang bat/tat On_Off=~On_Off; if(On_Off==1) Duty=100; if(On_Off==0) Duty=0; KeyPress=1; } 48 } } } /************************************************/ void Check() // Ham kiem tra nguong { if (Read_T mot ngat tuong ung voi 0.1s ) ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER1); // Cho phep ngat timer1 ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL); // Cho phep ngat toan cuc setup_ccp2(CCP_PWM); output_bit(PIN_C6,0); output_bit(PIN_C7,1); Read_T = READ_ADC(); // Doc gia tri nhiet dau tien Read_T = (int16)(Read_T*100.0/255); while(1) // Vong lap vo han { SelectMode(); { if((ReadTStatus==1)&&(Mode==0)) // Neu nhiet duoc doc thi hien thi LCD neu dang // o mode hien thi va tien hanh kiem tra nguong { HienNhietDo(); Check(); // Kiem tra nguong } //! if(Read_T
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độ (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển động cơ theo nhiệt độ (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay