Nghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điện (Đồ án tốt nghiệp)

55 11 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:46

Nghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điệnNghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điện B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P H I PHÒNG 2017 B GIÁO D C O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 ÁN T T NGHI NT I H C H CHÍNH QUY NG CƠNG NGHI P Sinh viên: Lê Quang Duy ng d n: GS.TSKH Thân Ng c Hoàn H I PHỊNG 2017 C ng hồ xã h i ch c l p T Do t Nam H nh Phúc o0o B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên : Lê Quang Duy MSV : 1312102002 L p: 1701tài : Ngh nT ng Công Nghi p NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) tài t t nghi p ( v Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p: NG D CÁC CÁN B TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên H c hàm, h c v N : Thân Ng c Hoàn : GS.TSKH : i h c dân l p H i Phòng ng d n : Toàn b tài ng d n th hai: H tên H c hàm, h c v N : : : ng d n : tài t t nghi Yêu c u ph c giao ngày n nhi m v Sinh viên tháng Cán b Lê Quang Duy mv ng d GS.TSKH Thân Ng c Hoàn 2017 H HI NG N H U NGH PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B 1.Tinh th c a sinh viên tron NG D N tài t t nghi p ng c i n i dung yêu c nhi m v t lý lu n th c ti n, tính tốn giá tr s d ng, ch t ng b n v ) m c a cán b ng d n m ghi b ng s ch ) Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) NH I CH M PH N BI N TÀI T T NGHI P tài t t nghi p v m t thu th p phân tích s li u lý lu n ch minh b n v , giá tr lý lu n th c ti ng thuy t tài m c a cán b ch m ph n bi n m ghi b ng s ch ) i ch m ph n bi n (Ký ghi rõ h tên) M CL C U GI I THI U V CÔNG TY TACHIKO 1.1 GI I THI U CHUNG V CÔNG TY TACHIKO 1.1.1 Tình hình s n xu t cáp hi n TACHIKO 1.1 TACHIKO 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 10 NGHIÊN C U DÂY CHUY N S N XU N L IM T NG 14 T NG TH 14 2.2 TRANG B N C A DÂY CHUY N 15 2.2.1 Khâu kéo rút 15 2.2.2 Khâu m m dây 19 2.2.3 Khâu b n xo n 20 2.2.4 Khâu b n 21 2.2.5 Khâu b c b o v 22 2.2.6 Khâu ki m tra th nghi m 23 2.2.7 p kho thành ph m 23 2.2.8 H th u n 24 2.3 HO NG C A DÂY CHUY N 27 2.3.1 Nguyên lý ho ng khâu kéo rút 27 2.3.2 Nguyên lý ho ng khâu m m dây 30 2.3.3 Nguyên lý ho ng khâu 32 2.3.4 Nguyên lý ho 2.3.5 Nguyên lý ho ng khâu b c cách ng khâu n 33 36 36 37 37 TÌM HI U QUY TRÌNH S N XU T 39 C S N XU N 39 3.1.1 Ch n nguyên v t li u 39 3.1.2 Kéo rút 40 3.1.3 m m 40 3.1.4 B n dây 41 3.1.5 B c v n 41 3.1.6 B c v b o v 42 3.1.7 p kho thành ph m 42 3.2 NG D NG C N TRONG H TH N 43 45 46 L IM U S bùng n phát tri n không ng ng c a khoa h c k thu v c n- vi n T - Tin H c nh ng th p k g n không nh vào i b m t kinh t c a qu ns i hoàn thi n c a thi t b nh g bi t kh n n u tr c h t ph i k u n logic v i kích th c ngày ng nhanh, d dàng thay thu i thông tin v c i s d ng thi t b ngo i vi n th i k cơng nghi p hóa hi t c Nhi u cơng trình nhà máy m i m c lên v i trang thi t b chuy n s n xu t có m t t n dây ng hóa cao S n xu t cáp t quan tr ng s phát tri n kinh t qu c phòng c tn c Cơng ty TACHIKO v i dây chuy n s n xu t hi i góp m t ph n vào vi c cơng nghi p hóa n n kinh t khu v c qu giúp cho b n thân ti p c n h c h i n m b t nh ng công ngh tiên ti n nhà tr tài N c hi n nh ng n i dung sau: i thi u v công ty Tachiko ghiên c u dây chuy n s n xu u quy trình s n xu t nt ng o máy rút nhôm 2.3.3 Nguyên lý ho ng khâu kh Hình 2.12: 6/ Vòng bi 8/ Khn ép n Hình 2.12 c 2.3.4 Nguyên lý ho ng khâu b n - - 11 12 10 Hình 2.13: Trên hình 2.13 o o i qua máy làm mát v Hình 2.14: Có o cao gh 2.3.5 Nguyên lý ho ng khâu - - - - - 2.3.6 B + + g m v: t 2.3.7 - 1000 m/Ru lô + S n ph 50m n m m: s n ph Hình 2.15 + + nm 200m, qu n vào lơ nh t 100 300m ho c c u 2.4 - 500 m/Ru CHUNG + o + + TÌM HI U QUY TRÌNH S N XU T 3.1 C S N XU N 3.1.1 Ch n nguyên v t li u Nguyên v t li u c u thành nên s n ph m v t li u truy n th ng s d ng công ngh s n xu t dây cáp truy n t bao g ng ho c nhôm làm ru t d n, nh a PVC (Polyvinyl cloride) ho c XLPE (Cross-link Polyethylene) làm v M t s v t li u ph l :l n v b o v n b o v b ng thép ho c nhơm, nh hình b ng s i PP, b t ch ng dính s c c u thành vào s n ph m tu theo quy cách k thu t, công ngh s n xu t c a t ng s n ph c kéo rút, p - c ki m tra: tinh t c t >99,9% - Hình 3.1: ng Hình 3.2: Dây nhơm 3.1.2 Kéo rút Hình 3.3: Dây ng c ch t qua bánh kéo ng (nhôm) nguyên li u mua v c a nhà s n xu ng kính theo quy cách ng dây f 8,0 mm ho c f 3,0 mm) có c ng kính phù h p v i m i s nguyên li u s thu nh d ng (nhôm) ng th i kéo dài chi u dài s ng t f 8,0 xu ng f 0,7 mm), máy kéo trung (làm nh 0,7mm), máy kéo tinh (làm nh ng t ng t nf n f 0,17 mm) Trong trì ng, h th u tu n hồn s u khn rút, làm gi m nhi khuôn H th u ov u tu n hoàn l p cho t ng thi t b khơng th i ngồi 3.1.3 m m Q trình m m dây ng (nhơm) ngun li u nh m ph c h sáng bóng c b n ho c b c nh a cao m md o n ng (nhơm) lò ch nhi t Trong trình v n h th an pn i n ch kh b o ng nhi c th i xu c s d ng công c chung 3.1.4 B n dây B n n t o dây m ch trình b c v n v b o v ti p theo Tu theo t ng nhóm s n ph m v i quy cách k thu t c công ngh s n xu t khác nhau, có th s d ng công ngh b n sau: + B ng m m (b n r i): dùng s n xu t dây phơi c a nhóm s n ph m n m m, s d ng máy b n nhi u s i (t 29 - 75 s i) + B ng c ng: dùng s n xu t dây phơi c a nhóm s n ph n s d ng máy b n nhi u s i (t - 37 s i) + B n nhóm (v n xo n): d n b n nhóm, s d ng máy b n v n xo n bobbin T o nhóm ru t d nt c b c v b o v nhóm s n ph v c v n ch t v i c xo n phù h p theo tiêu chu n k thu (Polypropylene) s n có qu n áo giáp kim lo i b o v l p b ng nhôm ho ng th i c u thành vào s n ph b ng thi t b qu 3.1.5 B c v Sau cô ng th i s i PP nh hình t o m t ti t di n tròn cho lõi cáp i v i s n ph cách n c thi t k l p máy b n v n xo n n nb nm c chuy nb cv n + S n ph Có k t c n l c ru ng: n áp làm vi c t s n ph n 1000V Nhóm n b ng PVC, hi d ng v t li u m i XLPE Do có tính ch nc kh iv i ng s u dày c cáp nh ng cáp, ti t ki m nguyên v t li u giá thành chi phí m + S n ph n m m: Nhóm s n ph n m m có k t c t 300V - 500V nên v t li làm v b pha c a s n ph n áp làm vi c n dùng nh a PVC Hai lõi cb tr màu theo khách hàng yêu c phân bi t s d c u n i thi t b 3.1.6 B c v b o v n 3.1.7 p kho thành ph m - 1000 m/Ru lô + S n ph m d 50m c u - 500 m/Ru n m m: s n ph nm 200m, qu n vào lô nh t 100 300m ho c Hình 3.4: 3.2 NG D NG C Dây cáp N TRONG H TH n m t s n ph m r t thơng d chúng có th ngu n n Dây cáp n cao, dây cáp n Dây cáp n n n N c làm t kim lo i, t t c ng c dùng c s d ng nhi u nh t cá c dùng truy n t i truy n tín hi u u u n i c a thi t b n công nghi p ho c dân d ng c s d ng t t c c công nghi p s n xu t: Trong k thu t xây d ng Công ngh nt ng v S n xu t ô tô Công ngh y khoa cb ch u t c s d ng ng d ng ng cáp d n, n tr c, xây d ng c u, neo gia c , nhi u n a Ph m vi ng d ng r ng l n d b n nhu c u v c tính thí nghi m v ng m ng xuyên Dây cáp n s n ph ng d ng công ngh thông minh bao g m r t nhi u lo k t n i tín hi cho thi t b máy móc chuyên d ng Thông tin v u n n giúp ph n hi u bi t v lo i cáp, giúp b n có thêm ki n th c h u ích n hi n áp d ng vào ng d Hình 3.2 : hình , cơng ty TNHH Tâm - TACHIKO N dây C Lê Quang Duy Nguy n Xuân Phú (2005), Trang b n- nt , (2006), (2009), GS.TSKH Thân Ng c Hoàn, , u Khi n T n, NXB Khoa H c K Thu t http://www.plcvietnam.com.vn http://www.siemens.com www.dientuvietnam.net ng Các H Th ng Truy n ... kéo dây Hình 2.2: Máy rút dây + Tham s k thu t : T ng vào l n nh kéo dây cao nh t: 25m/s dây c ng 4 ng kính bánh tr S dây rút kéo l n nh t: 13 dây dày l n nh t c a b bù: 7m T l t th bánh... tra th nghi m t ng th dây chuy n 2.2 TRANG B N C A DÂY CHUY N 2.2.1 Khâu kéo rút 2.2.1.1 B ph n ch y u Máy rút kéo dây Máy thu dây mâm kép B ph n thu dây l ng Giá c p dây u l ng khuôn B bù... 2.2.1.4 B ph n thu dây l ng Hình 2.4: Máy thu dây l ng + Tham s k thu t: ng kính xu - Bánh tr ng xu ng thu dây l n nh t thành l ng: 1.5/1 t Ph T thu dây cao nh t: 20 m/s n thu dây thành l ng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điện (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu và tìm hiểu dây chuyền tự động sản xuất dây cáp điện (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay