Tính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

79 15 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:41

Tính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải PhòngTính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải Phòng ISO 9001:2008 - 2017 ISO 9001:2008 Sinh viên: - 2017 o0o - MSV : 1312102004 - Lâm - - .: H tên : H c hàm, h c v : Th H ng Lý Th : N i h c dân l p H i Phòng ng d n: H tên : H c hàm, h c v : Toàn b : N ng d n: Sinh viên Tùng tài M CL C L IM U GI I THI V NG TI U H NG LÂM 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG M T B NG 1.3 TH NG KÊ PH T I NH PH T I TÍNH TỐN NH PH T I TÍNH TỐN nh ph t i tính tốn theo công su t h s nhu c u: nh ph t i tính tốn theo su t ph t i m s n xu t nh ph t i tính tốn theo su s n ph m nh ph t i tính tốn theo h s c bình Ptb (còn g i kmax công su t trung thi t b hi u qu nhq) u sáng NH CƠNG SU T PH T I TÍNH TỐN C NG H C 10 2.2.1 Chia nhóm ph t nh cơng su CH ng h c 10 t c a t ng khu 12 P NG H C 42 N 42 3.2 L A CH NG H C 44 3.3 L A CH N DÂY D N 45 a ch n ti t di n dây d n 45 3.3.2 L a ch n ti t di n dây d n 49 3.4 CH N MÁY BI N ÁP 59 3.5 CH N CP (APTOMAT) 61 3.5.1 T ng tr m n 61 3.5.2 L a ch n CB 62 K T LU N 69 TÀI LI U THAM KH O 70 L IM Cung c U n m t ngành quan tr ng xã h i, n nhanh c a n n khoa h ng cơng nghi p hóa hi k cung c v n m t v i hóa c c ta c Vì th , vi c thi t h t s c quan tr ng không th thi n nói chung m i c t p, nghiên c u v c nói riêng Trong nh ng c nh ng thành t u to l n phát tri n kinh t xã h i S ng nhà máy công nghi p, ho t i, d ch v ns s n xu t tiêu dùng c n d báo s ti p t c tc i am hi u v i làm công tác thi t k n hành, c i t o s a ch t k cung c p n quang tr ng Nh m giúp sinh viên c ng c ki n th k c th Ti u h c ng vào vi c thi t Tính toán cung c ng Lâm cs Th H ng ng d n án g m n i thi v ng ti u h ng Lâm nh ph t i tính tốn ng h c V i Icp ng ta l a ch n lo n PVC CADIVI ch t o có ti t di n dây 1mm2 Giá tr x0 r0 c n cho phép 18(A) ng dây: r0 L y trung bình x0 = Zl213 -V Giá tr n l214 ta có: l214 = 30m n tính tốn: Stt = 15KVA T cơng th c K1 K2 Icp V i Icp tt ta có th c giá tr n cho phép c a ng ta l a ch n lo n PVC CADIVI ch t o có ti t di n dây 11mm2 Giá tr x0 r0 c n cho phép 79(A) ng dây: r0 L y trung bình x0 = Zl214 -V Giá tr n l3 ta có: l3 = 27,9m n tính tốn: Stt = 47KVA T cơng th c K1 K2 Icp tt ta có th c giá tr 56 n cho phép c a V i Icp ng ta l a ch n lo CADIVI ch t o có ti t di n dây 14mm2 Giá tr x0 r0 c n PVC n cho phép 94(A) ng dây: r0 = 1,33( L y trung bình x0 = Zl3 -V Giá tr n l31 ta có: l31 = 2m n tính tốn: Stt = 37kVA T công th c K1 K2 Icp V i Icp tt ta có th c giá tr n cho phép c a ng ta l a ch n lo CADIVI ch t o có ti t di n dây 10mm2 Giá tr x0 r0 c n PVC n cho phép 73(A) ng dây: r0 L y trung bình x0 = Zl31 -V Giá tr n l311 ta có: l311 = 2m n tính tốn: Stt = 11KVA T cơng th c K1 K2 Icp tt ta có th c giá tr 57 n cho phép c a V i Icp ng ta l a ch n lo n PVC CADIVI ch t o có ti t di n dây 2,5mm2 Giá tr x0 r0 c n cho phép 36(A) ng dây: r0 L y trung bình x0 = Zl311 -V Giá tr n l312 ta có: l312 = 5m n tính tốn: Stt = 14kVA T công th c K1 K2 Icp V i Icp tt ta có th c giá tr dò n cho phép c a ng ta l a ch n lo CADIVI ch t o có ti t di n dây 2mm2 Giá tr x0 r0 c n PVC n cho phép 29(A) ng dây: r0 L y trung bình x0 = Zl312 -V Giá tr n l313 ta có: l313 = 10m n tính tốn: Stt = 12kVA T công th c K1 K2 Icp tt ta có th c giá tr 58 n cho phép c a V i Icp ng ta l a ch n lo n PVC CADIVI ch t o có ti t di n dây 2mm2 Giá tr x0 r0 c n cho phép 29(A) ng dây: r0 L y trung bình x0 = Zl313 n l4 ta có: l4 = 9,7m -V Giá tr n tính tốn: Stt = 10,144kVA T công th c K1 K2 Icp V i Icp tt ta có th c giá tr n cho phép c a ng ta l a ch n lo CADIVI ch t o có ti t di n dây 1,5mm2 Giá tr x0 r0 c n PVC n cho phép 23(A) ng dây: r0 L y trung bình x0 = Zl4 3.4 CH N MÁY BI N ÁP - Tr m bi n áp m t ph n t r t quan tr ng c a h th nhi m v ti p nh c h th ng, bi n áp khác phân ph i cho m it c n, có n áp sang ng Trong m i tr m bi n áp ngồi máy bi n áp có r t nhi u thi t b h p thành h th ng ti p nh n phân ph t b phía cao áp g i thi t b phân ph i cao áp (máy c t, dao cách ly, ) thi t b phía h áp g i thi t b phân ph i h áp (thanh cái, áptômát, c u dao, c u ch y ) 59 K t c u c a tr m bi n áp ph thu c vào lo i tr m, v trí, cơng d ng c a chúng Các tr m bi c xây d ng v i hai d ng chính: + Tr m bi n áp ngồi tr i có thi t b phân ph t c tr i thi t b phân ph i phía th c ho t t n t nhà + Tr m bi n áp nhà: toàn b thi t b c a tr m t th c t nhà v i t phân ph n phía ng T t c tr m bi n áp c n ph i th a mãn yêu c u c k t c u ph n sau: n m c có th D thao tác v n hành m b o cung c Có kh n liên t c tin c y v i ch ng cao r ng phát tri n Có thi t b hi v n có th áp d ng công ngh tiên ti n u n m n Giá thành h p lý có hi u qu kinh t cao Các yêu c u có th mâu thu n v i v y tính tốn thi t k c n ph i tìm l i gi i t ng cách gi i tốn kinh t - V trí c a tr m bi t áp có thu t c a m d n N u b trí c a tr m bi n ch tán, vi ng r t l n ch tiêu kinh t t xa ph t i có th n áp b gi m, làm t n th u ph t i phân t tr m bi n áp g n chúng có th d ng dây cung c p l t ns ng tr m ti p y hi u qu kinh t s gi m V trí tr m bi t li n k , bên ho c ng V trí c a tr m bi n áp c n ph i th a mãn yêu c An toàn liên t c c n 60 n sau: bên G n trung tâm ph t i, thu n ti n cho ngu n cung c i Thao tác, v n hành, qu n lý d dàng Ti t ki m v n hành nh B u ki ng, có kh u ch nh c i t o thích h c kh n c p 3.5 CH N CB (APTOMAT) 3.5.1 T ng tr m n - T ng tr máy bi n áp quy v phía h T ng tr c nh theo cơng th c: ng dây: F ti t di n dây d n tính b ng mm2 L chi u dài ng dây tính b ng Km Vì m ng h áp nên thành ph n c m kháng c nh nên ta có th l y g x0 iv x0 = 0,08 (mm ng dây có F 50mm2 iv ng dây có F 50mm2 B qua giá tr t ng tr c a CB - T ng tr c a máy bi n áp quy v phía h áp: 61 ng dây r t - T ng tr ng dây: Z10 Zl1 Zl11 Zl111 Zl112 Zl113 Zl12 Zl121 Zl211 Zl212 Zl213 Zl214 Zl3 Zl31 Zl311 Zl312 Zl313 Zl4 3.5.2 L a ch n CB u ki n ch n CB: UdmCB dmLD 62 IdmCB IcdmCB tt N L a ch n CBT: u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB n ph t i ch y qua I = 331(A) ta ch n CB lo i NS400N merlin gerin ch t o v i thông s UdmCB = 690(V) IdmCB = 400(A) IcdmCB L a ch n CB1: u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB n ph t i ch y qua I=174(A) nên ta ch n CB lo i NS250N merlin gerin ch t o v i thông s UdmCB = 690(V) IdmCB = 250(A) IcdmCB = (kA) L a ch n CB11: u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB 63 n ph t i ch y qua I=100(A) nên ta ch n CB lo i NS100N merlin gerin ch t o v i thông s UdmCB = 600(V) IdmCB = 100(A) IcdmCB = (kA) L a ch n CB12: u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB n ph t i ch y qua I=46(A) nên ta ch n CB lo i 100AF LG ch t o v i thông s UdmCB = 600(V) IdmCB = 50(A) IcdmCB = 10 (kA) L a ch n CB13: u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB CB13 có n ph t i ch y qua I=174(A) nên ta ch n CB lo i 100AF ki u ABH103 LG ch t o v i thông s UdmCB = 600(V) IdmCB = 40(A) IcdmCB = 10 (kA) L a ch n CB2: u ki n ch n: UdmCB 64 IdmCB IcdmCB CB2 có n ph t i ch y qua I=11,5(A) nên ta ch n CB lo i 100AF ki u ABH103a LG ch t o v i thông s UdmCB = 600(V) IdmCB = 20(A) IcdmCB = 7,5 (kA) L a ch n CB3: u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB CB3 có n ph t i ch y qua I=74(A) nên ta ch n CB lo i 100AF ki u ABH103a LG ch t o v i thông s UdmCB = 600(V) IdmCB = 75(A) IcdmCB = 7,5 (kA) L a ch n CB31: u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB CB31 n ph t i ch y qua I=22(A) nên ta ch n CB lo i 100AF ki u ABH103a LG ch t o v i thông s UdmCB = 600(V) IdmCB = 30(A) IcdmCB = 7,5 (kA) L a ch n CB32: 65 u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB CB32 n ph t i ch y qua I=32(A) nên ta ch n CB lo i 100AF ki u ABH103a LG ch t o v i thông s UdmCB = 600(V) IdmCB = 40(A) IcdmCB = 7,5 (kA) L a ch n CB33: u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB CB3 n ph t i ch y qua I=16(A) nên ta ch n CB lo i 100AF ki u ABH103a LG ch t o v i thông s UdmCB = 600(V) IdmCB = 20(A) IcdmCB = 7,5 (kA) L a ch n CB34: u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB n ph t i ch y qua I=68,2(A) nên ta ch n CB lo i 100AF ki u ABH103a LG ch t o v i thông s UdmCB = 600(V) IdmCB = 75(A) 66 IcdmCB = 10 (kA) L a ch n CB4: u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB CB n ph t i ch y qua I=57(A) nên ta ch n CB lo i 100AF ki u ABH103a LG ch t o v i thông s UdmCB = 600(V) IdmCB = 60(A) IcdmCB = 7,5 (kA) L a ch n CB41: u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB CB41 n ph t i ch y qua I=17(A) nên ta ch n CB lo i 100AF ki u ABH103a LG ch t o v i thông s UdmCB = 600(V) IdmCB = 20(A) IcdmCB = 7,5 (kA) L a ch n CB42: u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB CB42 có n ph t i ch y qua I=20(A) nên ta ch n CB lo i 100AF ki u ABH103a LG ch t o v i thông s 67 UdmCB = 600(V) IdmCB = 30(A) IcdmCB = 7,5 (kA) L a ch n CB43: u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB CB43 có d n ph t i ch y qua I=19(A) nên ta ch n CB lo i 100AF ki u ABH103a LG ch t o v i thông s UdmCB = 600(V) IdmCB = 20(A) IcdmCB = 7,5 (kA) L a ch n CB5: u ki n ch n: UdmCB IdmCB IcdmCB CB5 có dò n ph t i ch y qua I=15(A) nên ta ch n CB lo i 100AF ki u ABH103a LG ch t o v i thông s UdmCB = 600(V) IdmCB = 20(A) IcdmCB = 7,5 (kA) 68 K T LU N Sau th i gian 12 tu án v i s ng d n t n tình c a giáo Th H ng Lý c Tính tốn cung ng Ti u h th ng cung c tài tính tốn h ng Lâm c s giúp em hi u bi nh ng em c h c su t th i gian qua i v i em tài th c s phù h p v i nh ng ki n th c h c v thi t k h th ng cung c ki n th m th c t h n ch , c ng v i vi c thi u th n thu th p tài li u tham kh o th i gian nghiên c u, tìm hi r tc g th cr c nh hi u ti p c n g án nhi u thi u sót Em mong c s ch b o t n tình c a th nh ng ki n th có th i th c t Em xin chân thành c ng d tài h n ch nên dù o Th H ng Lý c ti p t n tình em hồn thành b n giúp em th c hi n t t nhi m v t t nghi p n n t ng cho công vi c sau c a em Em xin chân thành c Sinh viên 69 TÀI LI U THAM KH O Ngô H ng Quang (2002), S tay l a ch n tra c u thi t b n 500KA, Nhà xu n b n khoa h c k thu t nt Nguy n Xuân Phú, Nguy n Công Hi n,Nguy n B i Khuê (2001), Cung c n, Nhà xu t b n Khoa h c k thu t Nguy n Công Hi n, Nguy n M nh Ho ch (tái b n 2007), H n c a xí nghi p nhà cao t ng, Nhà xu t b n th ng cung c khoa h c k thu t Tr n Quang Khánh (t i b n 2008), Bài t p cung c n, Nhà xu t b n khoa h c k thu t Phan Th (2017), xu t b Thu Vân ng d án môn h c thi t k cung c i h c Qu c gia TP.HCM http://doc.edu.vn http://tailieu.hpu.edu.vn 70 n, Nhà ... 2: phòng Hi phòng thi t b gi ng d ng, phòng Hi u phó, phòng hành chính, n, nhà v sinh + T ng 3: phòng tin h c 1, phòng tin h c 2, phòng h c thi t b 1, phòng h c thi t b 2, phòng âm nh c, phòng. .. ); s n ph sp; Tmax- th i gian s d ng cơng su t l n nh t, h tính toán cho thi t b th ph t i bi t i tính toán g n b ng ph t i trung bình k t qu i trung bình nh ph t i tính tốn theo h s c trung bình... T ng 3: phòng tin h c, phòng h c thi t b máy chi u, phòng âm nh c, phòng m thu t, nhà v sinh Di n tích m i phòng 50m2 NH PH T I TÍNH TỐN NH PH T I TÍNH TỐN Hi n có nhi tính tốn ph t i tính tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp), Tính toán cung cấp điện cho trường Tiểu học Đằng Lâm Hải An Hải Phòng (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay