những vấn đề dặt ra trong nghiên cứu về các các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của việt nam từ 1986 2016

7 43 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:37

Trong quá trình giảng dạy GV cần linh hoạt phân tích hoàn cảnh lịch đặt ra nhiệm vụ cần thực hiện trong đổi mới trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.Phân tích hoàn cảnh lịch sử theo 2 hướng chủ quan và khách quan trong quá trình thực hiện chủ trương quá độ lên CNXH, phân tích nôi dung đường lối đổi mới về kinh tế, văn hóa và nền chính trị tác động đến đời sống xã hội.Quá trình thực hiện đường lối đổi mới. ... dựng xã hội tri thức người vơ hạn, n ước có thành tựu giáo dục cao xã hội phát triển Về xã hội: Trong giảng dạy lịch sử xã hội Việt Nam từ 1986 – 2016 cần trọng vào điểm sau: Thực tiến công xã hội, ... lại nói, văn hóa tảng tinh thần xã hội, mục tiêu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội Co thể nói văn hóa đương đ ại v ới giá trị tiển đề quan trọng đưa nước ta hội nhập vào n ền kinh tế... mạnh,XH cơng dân chủ văn minh Về văn hóa: Thời kỳ trước đổi Trong văn kiện Đại hội III Đảng (9/1930) nêu rõ đường l ối xây d ựng n ền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa tính dân tộc Trong ti ến trình
- Xem thêm -

Xem thêm: những vấn đề dặt ra trong nghiên cứu về các các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của việt nam từ 1986 2016, những vấn đề dặt ra trong nghiên cứu về các các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của việt nam từ 1986 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay