những vấn đề dặt ra trong nghiên cứu về các các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của việt nam từ 1986 2016

7 16 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:37

Trong quá trình giảng dạy GV cần linh hoạt phân tích hoàn cảnh lịch đặt ra nhiệm vụ cần thực hiện trong đổi mới trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.Phân tích hoàn cảnh lịch sử theo 2 hướng chủ quan và khách quan trong quá trình thực hiện chủ trương quá độ lên CNXH, phân tích nôi dung đường lối đổi mới về kinh tế, văn hóa và nền chính trị tác động đến đời sống xã hội.Quá trình thực hiện đường lối đổi mới. Trong giảng dạy lịch sử vấn đề dặt nghiên cứu các mặt kinh tế, văn hóa, hội Việt Nam từ 1986 -2016? Phần mở đầu: Trong trình giảng dạy GV cần linh hoạt phân tích hồn cảnh lịch đặt nhiệm vụ cần thực đổi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, hội Phân tích hồn cảnh lịch sử theo hướng chủ quan khách quan trình thực chủ trương độ lên CNXH, phân tích nơi dung đường lối đổi kinh tế, văn hóa trị tác động đến đời sống hội Quá trình thực đường lối đổi Thực kế hoạch năm (1986 – 1990) Đại hội lần thứ VI (12-1986) mở đầu công cuội đổi GV phân tích nhiệm vụ đặt ra, kết bước đầu công đổi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, hội Sau nhận xét khó khăn, yếu điểm, rút kinh nghiệm cho kế hoạch típ theo Thực kế hoạch năm (1991-1995) Đại hội lần thứ VII (6-1991) tiếp tục đổi mới, thừa kế phát huy thành tựu,khắc phục khó khăn yếu điều chỉnh bổ sung phát triểnđường lối đổi để tiếp tục đưa nghiệp đổi tiến lên Thông qua “Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kì độ lên CNXH” “Chiến lược ổn định phát triển kinh tế - hội đến năm 2000” Thực kế hoạch năm (1996-2000) Đại hội VIII (6/1996) đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa Đại hội VIII tổng kết 10 năm thực công đổi mới, đề chủ trương,nhiệm vụ thời kỳ Đại hội khẳng định tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc XHCN, nhấn mạnh: “Nước ta chuyển sang thời kì phát triển mới, thời kì đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa” Về kinh tế: Phài cho học sinh thấy hoàn cảnh lịch sử Về mặc chủ quan: sau 10 năm xây dựng Chủ nghĩa hội ( 1976-1985 ) nước ta đạt nhiểu thành tựu, song gặp khơng khó khăn khiến đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng do:’’ sai lầm nghiêm trọng kéo dài chủ trương, sách mới, sai lầm đạo chiến lược tổ chức thực dân’’ để khắc phục khó khăn Đảng Nhà nước tiến hành đổi Về mặt khách quan: + thay đổi tình hình giới quan hệ nước tác động KHKT +Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng Liên Xô nước XHCN khác -> Đảng Nhà nước phải đổi Kinh tế phát triển kéo theo hội phát triển: + thay đổi mặt đất nước sống nhân dân + củng cố vững độc lập dân tộc chế độ hội chủ nghĩa + Nâng cao vị đất nước trường quốc tế Nhưng gặp khơng khó khăn: + Kinh tế phát triển chưa vững chắc, nâng suất thấp Hiệu sức cạnh tranh thấp + Kinh tế Nhà nước chưa tương xứng với vài trò chủ đao Kinh tế tập thể chưa mạnh + Hoạt động KHCN chưa đáp ứng yêu cầu đổi + Tỉ lệ thất nghiệp cao: Đời sống nhân dân nhân dân, số vùng thấp Đảng Nhà nước cần phải tiếp tục vươn đỉnh cao theo đường XHCN dân, nước mạnh,XH cơng dân chủ văn minh Về văn hóa: Thời kỳ trước đổi Trong văn kiện Đại hội III Đảng (9/1930) nêu rõ đường l ối xây d ựng n ền văn hóa có nội dung hội chủ nghĩa tính dân tộc Trong ti ến trình xây dựng ch ủ nghĩa hội, Đảng xác định văn hóa- tưởng cu ộc cách m ạng, ti ến hành đồng thời gắn bó chặt chẽ với cách mạng quan h ệ s ản xuất cách m ạng khoa học kỹ thuật Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng (12/1976) xác đ ịnh “Xây dựng người mới, xây dựng văn hóa mới, tuyên truy ền giáo dục ch ủ nghĩa Mác- Lenin đường lối sách Đảng, đấu tranh ch ống t t ưởng văn hóa phản động chủ nghĩa thực dân giai cấp bóc lột.” Đại h ội l ần V ch ỉ rõ n ền văn hóa văn hóa có nội dung hội chủ nghĩa tính dân tộc, có tính Đảng tính nhân dân sâu sắc, thấm nhuần chủ nghĩa yêu n ước ch ủ nghĩa qu ốc tế vô sản Như vây trước đổi đường lối văn hóa Đảng hình thành phát tri ển nét nhất: nêu quan niệm văn hóa gòm giá tr ị văn hóa tinh thần, mục tiêu văn hóa phục cụcách mạng, ph ục vụ nhân dân, xác đ ịnh xây dựng văn hóa mặt trận… Tuy nhiên có nh ững h ạn ch ế: đường lối xây dựng phát triển văn hóa giai đoạn 1955- 1986 b ị chi ph ối b ởi t trị “nắm vững chun vơ sản” ,à thực chất nh ấn mạnh đ ấu tranh giai cấp, đấu tranh phe, đường… Trong thời kỳ đổi Cùng với q trình đổi tồn diện đất nước khởi xướng Đại hội toàn quốc lần VI Đảng (12/1986), đến nhận thức văn hóa Vi ệc coi trọng sách văn hóa thực ch ất tr tưởng c H Chí Minh Về vai trò văn hóa khơng hình thái tưởng có th ể thay th ế đ ược văn học nghệ thuật, tác động sâu sắc vào việc đổi nếp nghĩ, nếp s ống người Đại hội đề cao vai trò văn hóa đổi duy, th ống nh ất hệ tưởng, tạo mơi trường văn hóa thích hợp cho phát triển Cương lĩnh năm 1991 lần đưa quan điểm văn hóa Vi ệt Nam có đ ặc trưng tiên tiến,đậm đà sắc dân tộc Cương lĩnh chủ trương xây dựng n ền văn hóa mới, tạo đời sống tinh thần phong phú, cao đẹp, phê phán l ỗi th ời thập Bên cạnh xác định giáo dục đào tạo, khoa h ọc công ngh ệ quốc sách hàng đầu Đại hội VII đến đại hội X ti ếp tục xác định văn hóa v ừa m ục tiêu, vừa động lực phát triển Nền văn hóa Vi ệt Nam n ền văn hóa th ống mà đa dạng, xây dựng phát triển văn hóa nghi ệp tồn dân, Đảng lãnh đạo Văn hóa mặt trận, xây dựng phát tri ển văn hóa s ự nghiệp cách mạng lâu dà Do nhiệm vụ cụ thể phải xây dựng mơi trường văn hóa, bảo tồn phát huy di sản văn hóa, phát triển s ự nghi ệp giáo dục đào t ạo, khoa h ọc cơng nghệ Tóm lại nói, văn hóa tảng tinh thần hội, mục tiêu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- hội Co thể nói văn hóa đương đ ại v ới giá trị tiển đề quan trọng đưa nước ta hội nhập vào n ền kinh tế giới Nó có vai trò đặc biệt quan trọng bồi thường, phát huy nhân tố người xây dựng hội tri thức người vơ hạn, n ước có thành tựu giáo dục cao hội phát triển Về hội: Trong giảng dạy lịch sử hội Việt Nam từ 19862016 cần trọng vào điểm sau: Thực tiến công hội, đời sống đại phận dân cư cải thiện rõ rệt Thành công bật, đầy ấn tượng qua 25 năm thực đổi mới, phải kể đến việc giải có hiệu mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa; thực tiến công hội; hội phát triển mở rộng cho thành phần kinh tế, tầng lớp dân cư, khuyến khích, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo nhân dân GDP bình qn đầu người tính USD theo tỷ giá hối đoái Việt Nam năm 1988 đạt 86 USD/người/năm - nước thấp giới, tăng gần liên tục năm sau đó, giai đoạn 2005 - 2010 đạt 1.168 USD/người/năm (12), nước ta khỏi nhóm nước thu thập thấp để trở thành nước có thu nhập trung bình (thấp) Trong lĩnh vực lao động việc làm: Từ năm 1991 đến năm 2000, trung bình năm nước giải cho khoảng - 1,2 triệu người lao động có cơng ăn việc làm; năm 2001 - 2005, mức giải việc làm trung bình năm đạt khoảng 1,4 - 1,5 triệu người; năm 2006 - 2010, số lại tăng lên đến 1,6 triệu người Cơng tác dạy nghề bước phát triển, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 10% năm 1990 lên khoảng 40% năm 2010 (13) Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết đầy ấn tượng Theo chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 30% năm 1992 xuống khoảng 9,5% năm 2010 Còn theo chuẩn Ngân hàng giới (WB) phối hợp với Tổng cục Thống kê tính tốn, tỷ lệ nghèo chung (bao gồm nghèo lương thực, thực phẩm nghèo phi lương thực, thực phẩm) giảm từ 58% năm 1993 xuống 29% năm 2002 khoảng 17% năm 2008 Như vậy, Việt Nam “hoàn thành sớm so với kế hoạch toàn cầu: giảm nửa tỷ lệ nghèo vào năm 2015”, mà Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) Liên hợp quốc đề (14) Tại Hội thảo quốc tế với tiêu đề Xóa đói, giảm nghèo: Kinh nghiệm Việt Nam số nước châu Á Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Hà Nội vào tháng 6-2004, Việt Nam đánh giá nước có tốc độ giảm nghèo nhanh khu vực Đông Nam Á (15) Sự nghiệp giáo dục có bước phát triển quy mơ, đa dạng hóa loại hình trường lớp từ mầm non, tiểu học đến cao đẳng, đại học Năm 2000, nước đạt chuẩn quốc gia xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học; dự tính đến cuối năm 2010, hầu hết tỉnh, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở Tỷ lệ người lớn (từ 15 tuổi trở lên) biết chữ tăng từ 84% cuối năm 1980 lên 90,3% năm 2007 Từ năm 2006 đến nay, trung bình năm quy mơ đào tạo trung học chuyên nghiệp tăng 10%; cao đẳng đại học tăng 7,4% Năm 2009, 1,3 triệu sinh viên nghèo Ngân hàng sách hội cho vay với lãi suất ưu đãi để theo học Hoạt động khoa học cơng nghệ có bước tiến đáng ghi nhận Đội ngũ cán khoa học công nghệ (bao gồm khoa học hội, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật) góp phần cung cấp luận khoa học phục vụ hoạch định đường lối, chủ trương, sách đổi Đảng Nhà nước; tiếp thu, làm chủ ứng dụng có hiệu cơng nghệ nhập từ nước ngồi, lĩnh vực thông tin - truyền thông, lai tạo số giống trồng, vật ni có suất cao, thăm dò khai thác dầu khí, xây dựng cầu, đóng tàu biển có trọng tải lớn, sản xuất vắc-xin phòng dịch, bước đầu có số sáng tạo công nghệ tin học Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến Bảo hiểm y tế mở rộng đến khoảng gần 60% dân số Các số sức khỏe cộng đồng nâng lên Tỷ lệ tử vong trẻ em tuổi giảm từ 81% năm 1990 xuống khoảng 28% năm 2010; tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng giảm tương ứng từ 50% xuống khoảng 20% Cơng tác tiêm chủng mở rộng thực hiện, nhiều dịch bệnh hiểm nghèo trước tốn khống chế Tuổi thọ trung bình người dân từ 63 tuổi năm 1990 tăng lên 72 tuổi Chỉ số phát triển người (HDI) tăng đặn liên tục suốt thập kỷ qua: từ 0,561 năm 1985 tăng lên 0,599 năm 1990; 0,647 năm 1995; 0,690 năm 2000; 0,715 năm 2005 0,725 năm 2007 (16) Nếu so với thứ bậc xếp hạng GDP bình quân đầu người xếp hạng HDI Việt Nam năm 2007 vượt lên 13 bậc: GDP bình quân đầu người xếp thứ 129 tổng số 182 nước thống kê, HDI xếp thứ 116/182 Điều chứng tỏ phát triển kinh tế - hội nước ta có xu hướng phục vụ phát triển người, thực tiến công hội số nước phát triển có GDP bình qn đầu người cao Việt Nam Như vậy, tổng quát số phát triển người (HDI) nước ta đạt ba vượt trội: số tăng lên qua năm; thứ bậc HDI tăng lên qua năm; số thứ bậc tuổi thọ học vấn cao số kinh tế Tóm lại, sau gần 30 năm thực đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện Cùng với tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô trì, mặt: trị, hội, quốc phòng an ninh bảo đảm ổn định Trong có thành tựu đáng khích lệ thực tiến công hội gắn bó chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế, phát triển nguồn lao động chất lượng lao động, khoa học cơng nghệ Thành tựu ngày khẳng định lãnh đạo đắn Đảng nhân tố định thành cơng đổi mới, khích lệ, động viên nhân dân tiếp tục hưởng ứng, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định trị - hội, tiếp tục thúc đẩy nghiệp đổi toàn diện đất nước với bước tiến cao Thành tựu nước khu vực đối tác có quan hệ với Việt Nam thừa nhận xem thuận lợi xu hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam./ • VỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HĨA, HỘI Đổi Việt Nam trình thử nghiệm, trình cũ xen kẽ nhau, cũ không mà lùi dần, có lúc, có nơi chiếm ưu mới, xu hướng chung khẳng định đưa tới thành công Điểm bật công đổi Việt Nam ln ln lấy ổn định trị hội làm tiền đề, làm điều kiện tiên cho nghiệp đổi mới, phát triển phát triển tạo ổn định vững Sau 20 năm đổi mới, Việt Nam đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử Việt Nam khỏi khủng hoảng kinh tế - hội kéo dài nhiều năm, khắc phục nạn lạm phát có lúc 700% (năm 1986) xuống mức lạm phát 12% (năm 1995) từ đến lạm phát số; khắc phục nạn thiếu lương thực trước kinh tế phát triển liên tục, đặc biệt sản xuất ... dựng xã hội tri thức người vơ hạn, n ước có thành tựu giáo dục cao xã hội phát triển Về xã hội: Trong giảng dạy lịch sử xã hội Việt Nam từ 1986 – 2016 cần trọng vào điểm sau: Thực tiến công xã hội, ... lại nói, văn hóa tảng tinh thần xã hội, mục tiêu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội Co thể nói văn hóa đương đ ại v ới giá trị tiển đề quan trọng đưa nước ta hội nhập vào n ền kinh tế... mạnh,XH cơng dân chủ văn minh Về văn hóa: Thời kỳ trước đổi Trong văn kiện Đại hội III Đảng (9/1930) nêu rõ đường l ối xây d ựng n ền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa tính dân tộc Trong ti ến trình
- Xem thêm -

Xem thêm: những vấn đề dặt ra trong nghiên cứu về các các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của việt nam từ 1986 2016, những vấn đề dặt ra trong nghiên cứu về các các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của việt nam từ 1986 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay