Phát triển nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc giang tt

28 56 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:29

... q trình xây dựng NTM tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN... 1.2.3 Mối quan hệ phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn 1.2.3.1 Phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn Nơng nghiệp đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo,... vào tiềm lợi cho phát triển nông nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bắc Giang đưa mục tiêu nhiệm vụ cụ thể cho phát triển nông nghiệp, nông thôn Bắc Giang từ năm 2010 đến năm 2020
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc giang tt , Phát triển nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh bắc giang tt , Cấu trúc của luận án, VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH BẮC GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay