Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp tt

31 11 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH - Vũ Thịnh Trƣờng NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA DOANH NGHIỆP Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 62 34 01 02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Tp Hồ Chí Minh, Năm 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: Trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: Tiến sĩ Võ Hồng Đức, Tiến sĩ Lê Thị Thanh Loan Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc hội đồng chấm điểm luận án cấp trƣờng họp tại: Trƣờng Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh vào hồi:……giờ…… ngày………tháng ………năm 2018 Có thể tham khảo luận án thƣ viện: - Thư viện quốc gia Việt Nam - Thư viện trường Đại học Mở Tp HCM Chƣơng 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Cơ sở hình thành luận án Hoạt động có hiệu ln mục tiêu hàng đầu hoạt động kinh tế nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng Việc áp dụng tỷ số tài khác để đo lường đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp nhiều bất cập nên nhiều nghiên cứu giới đề xuất cách tiếp cận hiệu kỹ thuật để bổ sung thay (Abrache ctg., 2013; Feroz ctg., 2003; Halkos Tzeremes, 2012; Smith, 1990) Theo đó, hiệu hoạt động doanh nghiệp đo lường dựa vào hiệu suất mơ hình chuyển hóa nguồn lực đầu vào thành đầu dựa công nghệ sản xuất xác định Lợi điểm cách tiếp cận đánh giá lực quản trị nguồn lực doanh nghiệp để tối đa hóa giá trị đầu đánh giá mức độ hiệu trung bình ngành cơng nghiệp Tại Việt Nam, đến nay, có nhiều nghiên cứu áp dụng phương pháp này, tập trung chủ yếu ngành sản xuất cơng nghiệp khác (Ví dụ: Chu Kalirajan, 2011; Đào Lê Thanh, 2013; Le Harvie, 2010a; Nguyễn Khắc Minh, Giang Thanh Long, Bạch Ngọc Thắng, 2007; Nguyễn Khắc Minh Trương Trí Vĩnh, 2007; Nguyễn Thắng, Tơ Trung Thành, Vũ Hồng Đạt, 2002; Pham, Dao, Reilly, 2010; Phạm Khánh Linh Nguyễn Khắc Minh, 2014; Trần Thị Bích, Grafton, Kompas, 2008; Võ Hồng Đức Lê Hoàng Long, 2014; Vũ Quốc Ngư, 2003 ) Ngoài việc đo lường hiệu kỹ thuật doanh nghiệp, số nghiên cứu phân tích ảnh hưởng nhân tố đến mức độ hiệu kỹ thuật Mặc dù vậy, cách tiếp cận này, đến nay, chưa áp dụng nhiều vào việc đo lường đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết nghiên cứu Việt Nam Đối tượng xem đại diện tốt cho hiệu hoạt động ngành mà họ tham gia Các nhà nghiên cứu, nhà đầu tư, nhà hoạch định sách nhà quản trị doanh nghiệp chủ yếu sử dụng số tài để đánh giá hiệu hoạt động Ngoài ra, nghiên cứu nước trước xác định nhân tố chất lượng đầu vào, đặc điểm doanh nghiệp môi trường hoạt động Việc xem xét tác động nhân tố thuộc Quản trị công ty đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp, đặc biệt công ty niêm yết Việt Nam bị bỏ ngỏ Các nghiên cứu giới chủ đề hạn chế phần lớn thực quốc gia phát triển Trong đó, có nhiều chứng thực nghiệm Quản trị công ty có mối quan hệ với hiệu hoạt động cơng ty (Ví dụ: Bhagat Bolton, 2008; Su He, 2012; Võ Hồng Đức Phan Bùi Gia Thủy, 2013 ) Xuất phát bối cảnh nghiên cứu nêu trên, đề tài “Nghiên cứu hiệu kỹ thuật doanh nghiệp” xem cần thiết để tiếp tục bổ sung khung lý thuyết hiệu kỹ thuật doanh nghiệp sở để đề xuất hàm ý giúp chủ doanh nghiệp quản trị nguồn lực tốt hơn, đồng thời khuyến nghị sách hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện nâng cao hiệu hoạt động 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát nghiên cứu đánh giá mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam, đồng thời điều tra mối quan hệ Quản trị công ty Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết nhằm bổ sung sở lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp Để đạt mục tiêu tổng quát trên, luận án cần thực đạt bốn mục tiêu cụ thể sau đây: (i) Đo lường hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thị trường chứng khoán Việt Nam (ii) Xác định lượng hóa mức độ tác động nhân tố thuộc Quản trị công ty đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thị trường chứng khoán Việt Nam (iii) Kiểm định khác biệt mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam (iv) Cung cấp hàm ý cho nhà quản trị doanh nghiệp hướng đến việc cải thiện nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tƣợng Phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa  Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: Nghiên cứu sử dụng đơn vị phân tích doanh nghiệp hoạt động ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam Cơ sở lựa chọn thể sau: (i) ngành có số lượng doanh nghiệp chiếm nhiều ngành sản xuất công nghiệp (Tổng cục Thống kê, 2014), đồng thời số lượng doanh nghiệp ngành chiếm đông đảo tổng số doanh nghiệp niêm yết hai sở giao dịch chứng khoán Việt Nam với gần 220 doanh nghiệp1, (ii) hàng năm đóng góp từ 12% - 13% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) (iii) Khả tiếp cận nguồn liệu để phân tích - Phạm vi thời gian: Xuất phát từ việc thông tin liên quan đến quản trị công ty công bố chưa đầy đủ nên để đảm bảo cỡ mẫu nghiên cứu đủ lớn, nghiên cứu định nghiên cứu hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2014 Riêng nghiên cứu kiểm định khác biệt doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa thực từ năm 2008 – 2012 đến thời điểm mà nghiên cứu thực hiện, liệu điều tra doanh nghiệp nhỏ vừa cập nhật đến năm 2012 Theo Danh sách doanh nghiệp niêm yết phân theo ngành Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (năm 2012) Thành phố Hồ Chí minh (năm 2013) 1.6 1.7 1.8 Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Điểm đề tài Trên sở nghiên cứu hiệu kỹ thuật doanh nghiệp, nghiên cứu có điểm sau: Thứ nhất, nghiên cứu tổng quan có hệ thống lý thuyết đo lường hiệu kỹ thuật, đồng thời ưu điểm hạn chế phương pháp mà từ có sở lựa chọn, áp dụng hai phương pháp: (i) Phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) (ii) Phương pháp bao liệu (DEA) cho việc đo lường Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp xác định nhân tố tác động đến Hiệu kỹ thuật Ngoài ra, kết từ việc lược khảo lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu kỹ thuật đo SFA hiểu thêm có khả thay đổi mức độ đạt sản lượng đầu tiềm doanh nghiệp, riêng với DEA, lực cạnh tranh cá nhân doanh nghiệp so với doanh nghiệp khác ngành Thứ hai, nghiên cứu luận án làm rõ vấn đề có hay khơng ảnh hưởng Quản trị công ty đến Hiệu kỹ thuật, tiêu thể cho lực quản trị nguồn lực doanh nghiệp hay khả chuyển hóa yếu tố đầu vào thành đầu Các nhân tố thuộc Quản trị cơng ty tác động có ý nghĩa thống kê đến Hiệu kỹ thuật đo SFA Quyền kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc (tác động âm) Hiệu kỹ thuật tương đối DEA Tỷ lệ thành viên độc lập Hội đồng quản trị (tác động dương) Ngồi ra, nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ Tỷ lệ nợ Hiệu kỹ thuật (SFA) âm, Quy mơ doanh nghiệp có tác động dương lên tiêu Cuối cùng, Mức độ tập trung vốn, nhân tố biểu thị mức độ đầu tư trang thiết bị, máy móc tính đầu người lao động, xác định có ảnh hưởng khác lên Hiệu kỹ thuật hai mô hình nghiên cứu Thứ ba, thơng qua việc so sánh khác biệt mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa, kết nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp lớn niêm yết có mức hiệu kỹ thuật trung bình cao doanh nghiệp nhỏ vừa ngành hoạt động Kiểm định T-test có chứng thống kê cho thấy doanh nghiệp niêm yết hoạt động hiệu doanh nghiệp có quy mơ nhỏ vừa phạm vi nghiên cứu Do vậy, kết nghiên cứu ủng hộ luận điểm cho việc trở thành công ty đại chúng niêm yết sàn chứng khoán hướng phát triển doanh nghiệp có quy mơ nhỏ 1.9 Kết cấu luận án nghiên cứu Luận án gồm chương: Chương – Phần mở đầu, Chương – Chương 2: Khung lý thuyết mơ hình nghiên cứu, Chương – Phương pháp nghiên cứu, Chương - Kết nghiên cứu Chương 5: Kết luận – Đề xuất hàm ý quản trị Chƣơng 2: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khung lý thuyết 2.1.1 Doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.1.1 Doanh nghiệp niêm yết 2.1.1.2 Doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.2 Đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp 2.1.3 Lý thuyết đo lường Hiệu kỹ thuật 2.1.3.1 Cách tiếp cận ƣớc lƣợng tham số a Phương pháp Phân tích (đường) biên xác định – DFA b Phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên –SFA D Aigner cộng (1977) Meeusen Van den Broeck (1977) nghiên cứu độc lập đồng thời đề xuất mơ hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên có dạng sau: Ln(qi) = xiβ + vi – ui (2.4) Trong đó:  qi sản lượng đầu doanh nghiệp thứ I;  Xi véc-tơ (K x 1) bao gồm logarit sản lượng đầu vào;  β tham số cần xác định;  ui biến ngẫu nhiên không âm, đại diện cho phần phi hiệu kỹ thuật doanh nghiệp;  vi phần nhiễu hay sai số thống kê hàm ước lượng âm dương liên quan đến việc bỏ sót biến độc lập mơ hình, sai số đo lường lựa chọn hàm ước lượng không phù hợp Giả sử để sản xuất qi sản lượng đầu ra, doanh nghiệp cần xi sản lượng đầu vào, dùng hàm sản xuất Cobb - Douglas Translog để ước lượng biên sản xuất ngẫu nhiên, ta có phương trình sau: qi = exp(βo + β1Lnxi + vi – ui) (2.5) hay qi = exp(βo + β1Lnxi) + exp(vi) + exp(-ui) Trong đó:  exp(βo + β1Lnxi) phần suất thực tế xác định (deterministic component);  exp(vi) nhiễu, phần dư, hay sai số ngẫu nhiên (noise);  exp(-ui) tổng hợp nhân tố gây hiệu kỹ thuật doanh nghiệp bị giảm (inefficiency) Theo Kalirajan Shand (1999), hiệu kỹ thuật doanh nghiệp thứ i đo lường tỷ số sản lượng thực tế đạt sản lượng tối đa đạt được: suy ra, Trong đó: exp(β0 + β1 LnXi + vi - ui ) exp(β0 + β1 LnXi + vi ) (2.6) hay TE = exp(-,ui) TEi : Hiệu kỹ thuật doanh nhiệp thứ i Yi : Sản lượng thực tế mà doanh nghiệp thứ i sản xuất : Sản lượng tối đa mà doanh nghiệp thứ i sản xuất Giá trị dao động phạm vi 1, phản ánh sản lượng đầu thực tế so với sản lượng tạo doanh nghiệp đạt hiệu kỹ thuật toàn diện sử dụng mức sản lượng đầu vào Như vậy, để dự tính hiệu kỹ thuật doanh nghiệp, điều cần làm phải ước lượng tham số mơ hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên Để tính tốn TEi, D Aigner cộng (1977) đề xuất mơ hình bán chuẩn tắc (Half –Normal model), sử dụng phương pháp Maximum Likelihood để ước lượng tham số hàm sản xuất biên ngẫu nhiên giả định sau:  vi độc lập thống kê, có phân phối chuẩn tắc N(0, )  ui độc lập thống kê, có phân phối bán chuẩn (half-normal) N(0, ) dương Tuy nhiên, với giả định này, giá trị kỳ vọng E(ui) tiến dần giá trị nên khiến cho hiệu kỹ thuật có xu hướng tăng cao Hàm log-likehood cho giả định gọi mơ hình bán chuẩn tắc với 2 δ = δ ui + δ2vi λ δ2ui/ δ2vi ≥ Nếu λ khơng có phi hiệu kỹ thuật chênh lệch so với đường biên sản xuất ảnh hưởng nhiễu Mơ hình ước lượng có dạng sau: δi I Ln L(y/β,δ,λ) const-Ilnδ+ ∑ ln () - ∑ 2i (2.7) 2δ i i Trong đó: y véc-tơ logarit sản lượng đầu ra, i = vi – ui; hàm phân phối tích lũy biến ngẫu nhiên chuẩn tắc điểm x; I doanh nghiệp thứ i Phần phi hiệu tính toán từ hiệu số Yi – Y*, nhiên ước lượng phi hiệu kỹ thuật - ui thường khó tách khỏi tác động nhiễu vi, Battese Coelli (1988) sử dụng hàm số sau để ước lượng điểm hiệu kỹ thuật cho doanh nghiệp: u* u* ̂ E(exp(-ui ) q ) ⌊ ( i - δ* ) / ( i )⌋ exp { i -u*i } (2.8) i δ* δ* 2 Trong đó, u*i -(lnqi -xi β) 2u / ; 2* v u/ Theo Coelli cộng (2005), hiệu ngành công nghiệp (industry efficiency) xem trung bình mức độ hiệu doanh nghiệp ngành, giá trị dự báo hiệu ngành trung bình mức hiệu dự báo (predicted efficiencies) doanh nghiệp mẫu: ̅̅̅̅ ∑ ̂ (2.9) Trong đó, ̂ tính tốn việc dùng hàm số (2.8) Nhìn chung, ưu điểm phương pháp SFA nằm việc phân tách rõ khoảng cách với đường biên tạo Phi hiệu kỹ thuật nhân tố ngoại sinh khác (nhiễu) Phương pháp cho phép ước lượng khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy, loại bỏ ảnh hưởng quan sát dị biệt phân tích liệu dạng bảng Mặc dù vậy, hạn chế phương pháp nằm ở việc phải định dạng hàm sản xuất giả định hình thức phân phối phi hiệu kỹ thuật 2.1.3.2 Cách tiếp cận phi tham số a Phương pháp bao liệu – DEA Giả sử có I doanh nghiệp sử dụng K yếu tố đầu vào xi M yếu tố đầu qi, số hiệu kỹ thuật doanh nghiệp với u, v trọng số biến đầu biến đầu vào tính sau: ∑ ui qi Hiệu kỹ thuật ∑ vi xj với i 1,2 ,m; j 1,2 ,n Hiệu kỹ thuật đạt mức tối ưu ∑ ui qi Max Với điều kiện: ∑uiqi - ∑vjxj ≤ ∑vjxj = ui ≥ 0; vj ≥ Bài toán đưa tốn quy hoạch tuyến tính đối ngẫu sau min, , với điều kiện: (2.12) -qi + Q  0, xi - X  0,   0, Trong đó:   Điểm hiệu kỹ thuật chạy từ đến 1,  I x véc-tơ trọng số  Q Ma trận M x I sản lượng đầu  X Ma trận K x I yếu tố đầu vào Sau đó, với lập luận giả định CRS phù hợp với doanh nghiệp có quy mơ hoạt động tối ưu (optimal scale), tức vừa đạt hiệu kỹ thuật, vừa có suất mức tối ưu yếu tố cạnh tranh khơng hồn hảo, quy định phủ, ràng buộc tài khiến cho doanh nghiệp khó đạt đến mức độ tối ưu Nhiều nghiên cứu (Afriat, 1972; Banker cộng sự., 1984; Färe cộng sự., 1983) đề nghị điều chỉnh DEA theo hướng hiệu suất thay đổi theo quy mô (VRS - Variable return to scale) Với mơ hình DEA hiệu suất thay đổi theo quy mô-VRS, ta thêm ràng buộc I1' 1, tức tổng trọng số phải mơ hình hiệu suất giảm dần (tăng dần) theo quy mô-NIRS (Nonincreasing return to scale) I1'  b Phương pháp Đường bao khả dụng tự – FDH Lựa chọn phƣơng pháp đo lƣờng hiệu kỹ thuật doanh nghiệp Mặc dù tồn nhiều phương pháp đo lường, song nói việc có số lượng lớn nghiên cứu ứng dụng vòng bốn thập kỷ gần với hai phương pháp SFA DEA nhiều lĩnh vực khác (Xem: Lampe Hilgers, 2015) cho thấy hai đại diện tiêu biểu cho hai cách tiếp cận: ước lượng tham số phi tham số để đo lường hiệu kỹ thuật Nhiều nghiên cứu sử dụng đồng thời hai phương pháp để đo lường phân tích hiệu kỹ thuật doanh nghiệp Xét khía cạnh ứng dụng để đo lường đánh giá hiệu kỹ thuật doanh nghiệp, theo Kalirajan Shand (1999), SFA mang đến tín hiệu việc có hay khơng doanh nghiệp có mức thành tương xứng với tiềm Trong đó, DEA cho phép thực việc so sánh cá nhân doanh nghiệp với doanh nghiệp hoạt động tốt mẫu quan sát cho trước, hay nói cách khác, cá nhân doanh nghiệp xác định vị trí bảng xếp hạng mức độ hiệu nhóm doanh nghiệp quan sát, từ cho thấy lực cạnh tranh mối tương quan với mẫu tập liệu nghiên cứu Mỗi phương pháp có ưu, nhược điểm khác Do vậy, số nghiên cứu đề nghị sử dụng nhiều phương pháp để ước lượng nhằm trách việc sai sót việc định mơ hình (Cummins Zi, 1998) hạn chế điểm yếu, tận dụng điểm mạnh hai phương pháp (Murillo-Zamorano Vega-Cervera, 2001) Phương pháp SFA DEA nên cân nhắc sử dụng đồng thời để đo lường đánh giá mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp Dựa kết phân tích mà nhà nghiên cứu đề xuất hàm ý quản trị để cải thiện tăng lực quản trị nguồn lực, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp Trên sở phân tích trên, nghiên cứu tiếp tục thừa kế phương pháp SFA DEA để đo lường phân tích nhân tố tác động đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp 2.1.4 Vấn đề xác định yếu tố đầu vào, đầu đo lường Hiệu kỹ thuật 2.1.5 Quản trị công ty 2.1.5.1 Định nghĩa 2.1.5.2 Lý thuyết Quản trị công ty a Lý thuyết người đại diện b Lý thuyết nhà quản trị c Lý thuyết ràng buộc nguồn lực d Lý thuyết bên liên quan 2.2 Các nghiên cứu trƣớc 2.2.1 Các nghiên cứu nước 2.2.2 Các nghiên cứu nước 2.3 Các mơ hình nghiên cứu lý thuyết mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 2.3.1 Mơ hình yếu tố đầu vào, đầu 2.3.1.1 Đầu (Outputs) 2.3.1.2 Đầu vào (Inputs) Nghiên cứu với mục tiêu đo lường hiệu kỹ thuật lựa chọn yếu tố đầu Doanh thu ba yếu tố đầu vào, gồm: Số lượng lao động làm toàn thời gian, Giá trị tài sản cố định Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Hình 2.3 bên mơ tả q trình chuyển hóa nguồn lực đầu vào thành đầu doanh nghiệp sử dụng nghiên cứu để đo lường hiệu kỹ thuật doanh nghiệp 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết Nghiên cứu dựa vào Lý thuyết người đại diện làm tảng chính, Lý thuyết ràng buộc nguồn lực kết nghiên cứu thực nghiệm liên quan, để xây dựng mơ hình nghiên cứu lý thuyết đề xuất giả thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu kỹ thuật, bao gồm: nhóm nhân tố Quản trị công ty Tỷ lệ nợ Trong đó, nhân tố thuộc Quản trị cơng ty gồm có: Quy mơ HĐQT, Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT, Số lần họp HĐQT Quyền kiêm nhiệm Nói cách khác, nhân tố giả thuyết ảnh hưởng đến lực quản trị nguồn lực yếu tố đầu vào để tối đa hóa giá trị yếu tố đầu doanh nghiệp Giả thuyết nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết trình bày sau: 2.3.2.1 Mối quan hệ Quy mô Hội đồng quản trị Hiệu kỹ thuật Giả thuyết H1: Quy mô HĐQT có mối quan hệ âm với Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết 2.3.2.2 Mối quan hệ Tỷ lệ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Hiệu kỹ thuật Giả thuyết H2: Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT có mối quan hệ dương với Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết 2.3.2.3 Mối quan hệ Số lần họp Hội đồng quản trị Hiệu kỹ thuật Giả thuyết H3: Số lần họp HĐQT có mối quan hệ âm với Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết 2.3.2.4 Mối quan hệ Quyền kiêm nhiệm Hiệu kỹ thuật Giả thuyết H4: Quyền kiêm nhiệm có mối quan hệ âm với Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết 2.3.2.5 Mối quan hệ Tỷ lệ nợ Hiệu kỹ thuật Giả thuyết H5: Tỷ lệ nợ có mối quan hệ âm với Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết 2.3.2.6 Mối quan hệ yếu tố thuộc Đặc điểm doanh nghiệp Hiệu kỹ thuật 2.3.3 Sự khác biệt mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa Giả thuyết H6: Doanh nghiệp niêm yết có mức độ hiệu kỹ thuật cao DNN&V 2.4 Tóm tắt chƣơng Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đo lƣờng hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết 3.1.1 Phương pháp Phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) 15 Mơ tả biến nghiên cứu mơ hình (3.3) (3.4) Bảng 4.6: Tên biến Ln_Boardsize Boardinde Ln_Meeting Duality Sai số chuẩn Giá trị nhỏ Ln_Capins Ln_Firmsize Ln_Firmage Hiệu kỹ thuật bình quân theo DEA Hiệu kỹ thuật bình quân theo SFA Giá trị lớn 0,7401 0,0045 0,4771 39,55% 0,863% 14,286% 66,67% 0,8466 0,015 1,838 39,23% Lev Ghi chú: Giá trị trung bình 0,5307 0,2661 0,073 1,1731 4,43 0,061 1,963 7,571 12,47 0.066 9,72 15,96 0,99 0,0127 0,301 1,591 0,36 0,0142 0,015 0,32 0,019 0,093 0,898 Boardsize - Quy mô HĐQT; Boardinde - Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT; Meeting - Số lần họp HĐQT; Duality - Quyền kiêm nhiệm; Lev – Tỷ lệ nợ; Ln_capins - Mức độ tập trung vốn; Ln_firmsize - Quy mô doanh nghiệp, Ln_firmage - Tuổi doanh nghiệp Thống kê mô tả biến mẫu nghiên cứu Bảng 4.6 cho thấy tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập có mức trung bình cao mức tối thiểu (1/3 tổng số thành viên HĐQT) mà Bộ Tài (2007) quy định Khơng thế, tỷ lệ có xu hướng tăng theo năm (Xem thêm Phụ lục số 16) thể doanh nghiệp niêm yết ngày nhận vai trò thành viên HĐQT độc lập từ bên việc định hướng giám sát doanh nghiệp Tỷ lệ Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí TGĐ chiếm mức cao, gần 40% doanh nghiệp niêm yết điều tra cho thấy tín hiệu giảm dần theo thời gian Trong đó, mức trung bình, Quy mơ HĐQT Tỷ lệ nợ trì ổn định phạm vi thời gian nghiên cứu Tiếp theo, nghiên cứu thực lượng hóa tác động nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết Kết ước lượng mơ hình (3.3) (3.4) trình bày sau: Bảng 4.7: 16 Ƣớc lƣợng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (mô hình (3.3)) Mơ hình hàm sản xuất biên Biến Hệ số Mơ hình ảnh hƣởng phi hiệu kỹ thuật Sai số chuẩn Biến Hệ số Sai số chuẩn α0 α1 12,3882 - 0,3711 0,3173 Hằng số 0,2035 Ln_Boardsize δ0 δ1 9,8308** - 0,7117 3,5791 0,3922 (LnLit*LnKit) α2 α3 β1 0,8648 - 0,4940 - 0,0122 0,3268 Boardinde 0,1636 Ln_Meeting 0,0418 Duality δ2 δ3 δ4 - 0,1332 - 0,0627 0,1497*** 0,1559 0,0967 0,0151 (LnKit*LnMit) β2 0,0645 0,0087 Lev δ5 0,8953*** 0,0348 (LnLit*LnMit) β3 - 0,0108 0,0154 Ln_capins δ6 1,0538*** 0,0883 LnL2it λ1 - 0,0271 0,0550 Ln_firmsize δ7 - 0,9457*** 0,1869 LnK2it λ2 - 0,0167 0,0585 Ln_firmage δ8 - 0,0661 0,0595 λ3 - 0,0181 0,0064 Sigma Square 0,2841 0,0224 0,0685 1,2969 Hằng số LnKit LnLit LnMit LnM it Gamma Log likehood Ghi chú: -270,251 *, ** *** mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% 1% Các biến mơ hình Ảnh hưởng phi hiệu kỹ thuật có mối quan hệ dương đến Phi hiệu kỹ thuật đồng nghĩa có mối quan hệ âm với Hiệu kỹ thuật ngược lại Ln_Boardsize - Quy mô HĐQT; Boardinde - Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT; Ln_Meeting - Số lần họp HĐQT; Duality - Quyền kiêm nhiệm; Lev – Tỷ lệ nợ; Ln_capins - Mức độ tập trung vốn; Ln_firmsize - Quy mô doanh nghiệp, Ln_firmage - Tuổi doanh nghiệp Kết ước lượng mơ hình mơ hình ảnh hưởng phi hiệu kỹ thuật bảng 4.7 biến Quyền kiêm nhiệm - Duality có tác động dương có ý nghĩa thống kê (1%) đến Phi hiệu kỹ thuật, tức có quan hệ âm với Hiệu kỹ thuật Điều cho thấy việc kiêm nhiệm hai chức danh cao doanh nghiệp (Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc) có ảnh hưởng khơng tốt đến Hiệu kỹ thuật Kết chứng thống kê cho thấy giả thuyết nghiên cứu H4 bị phủ định Các nghiên cứu Bozec Dia (2007), García-Sánchez (2010) Su He (2012) đặt giả thuyết âm mối quan hệ kết thực nghiệm khơng có ý nghĩa thống kê Biến Tỷ lệ nợ - Lev có mối quan hệ dương với Phi hiệu kỹ thuật mức ý nghĩa thống kê 1%, cho thấy Tỷ lệ nợ tổng tài sản có ảnh hưởng âm đến Hiệu kỹ thuật hay nói khác, tỷ lệ nợ tăng, hiệu kỹ thuật doanh nghiệp giảm Kết phân tích cho thấy phù hợp giả thuyết nghiên cứu H5 bối cảnh kinh tế chuyển đổi quy mô nhỏ Việt Nam Biến Mức độ tập trung vốn - Ln_Capins có tác động âm đến Hiệu kỹ thuật cách có ý nghĩa thống kê (1%) Điều cho thấy doanh nghiệp niêm yết ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chưa phát huy hết thất bại việc ứng dụng công nghệ nên dẫn đến làm giảm Hiệu kỹ thuật Kết ước lượng bảng 4.7 cho biết việc 17 tăng Quy mơ hoạt động có ảnh hưởng tích cực đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp với mức ý nghĩa thống kê 1% Như vậy, nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu kỹ thuật đo SFA gồm: Quyền kiêm nhiệm, Tỷ lệ nợ, Mức độ tập trung vốn Quy mô doanh nghiệp Nội dung tiếp theo, luận án tiếp tục xem xét có hay khơng tác động biến nghiên cứu lên hiệu kỹ thuật tương đối đo DEA việc ước lượng mơ hình (3.4) Cụ thể, sau đo lường hiệu kỹ thuật phương pháp DEA, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy cắt cụt boostrapp hai giai đoạn với biến phụ thuộc hiệu kỹ thuật tương đối đo lường DEA Simar Wilson (2007) đề xuất với 2000 lần lặp lại Kết ước lượng thể Bảng 4.8 đây: Bảng 4.8: (3.4)) Biến Hằng số Ln_Boardsize Ƣớc lƣợng hồi quy cắt cụt bootstrap hai giai đoạn với DEA (mơ hình Hệ số Sai số chuẩn 1,2251020 0,3367541 0,0570362 Trị số z P-value 0,3116528 3,64 0,18 0,000 0,855 0,2823723** 0,1264346 2,23 0,026 Ln_Meeting - 0,0440103 0,0886918 -0,50 1,380 Duality - 0,0095634 0,0520291 -0,18 1,146 Lev - 0,2831963 0,1029878 -2,75 1,994 0,0964165*** 0,0290042 3,32 0,001 Ln_firmsize - 0,0996284 0,0281532 -3,54 2,000 Ln_firmage - 0,2015955 0,1107675 -1,82 1,931 Wald chi2(11) 25,2300000 Boardinde Ln_capins Ghi chú: 0,0014 *, ** *** mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% 1% Ln_Boardsize - Quy mô HĐQT; Boardinde - Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT; Ln_Meeting - Số lần họp HĐQT; Duality Quyền kiêm nhiệm; Lev – Tỷ lệ nợ; Ln_capins - Mức độ tập trung vốn; Ln_firmsize - Quy mô doanh nghiệp, Ln_firmage - Tuổi doanh nghiệp Từ kết ước lượng mơ hình (3.4) bảng 4.8, có chứng thống kê cho thấy biến nghiên cứu bao gồm: Quy mô HĐQT, Số lần họp HĐQT, Quyền kiêm nhiệm Tỷ lệ nợ khơng có mối quan hệ với Hiệu kỹ thuật tương đối đo DEA Trong đó, yếu tố Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT xác định có ảnh hưởng tích cực đến Hiệu kỹ thuật tương đối (P – value < 5%), tương ứng với giả thuyết nghiên cứu H2 Mơ hình ước lượng (3.4) Mức độ tập trung vốn có quan hệ dương với Hiệu kỹ thuật với mức ý nghĩa 1%, hai biến Quy mô Tuổi doanh nghiệp có mối quan hệ âm với hiệu kỹ thuật doanh nghiệp khơng có ý nghĩa thống kê Từ kết ước lượng hai mô hình nghiên cứu trên, tổng hợp so sánh tác động nhân tố đến biến Hiệu kỹ thuật đo lường hai phương pháp sau: 18 Bảng tổng hợp nhân tố ảnh hƣởng đến Hiệu kỹ thuật Bảng 4.9: Kỳ vọng dấu Mơ hình Ảnh hƣởng Phi hiệu Mơ hình Hồi quy cắt cụt bootstrap kỹ thuật (Battese Coelli, hai giai đoạn với DEA (Simar 1995) Wilson, 2007) Ln_Boardsize - + + Boardinde + + +** Ln_Meeting - + - Duality - -*** - Lev - -*** - Ln_capins - -*** +*** Ln_firmsize + +*** - Ln_firmage +/- + - Biến Ghi chú: *, ** *** mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% 1% Ln_Boardsize - Quy mô HĐQT; Boardinde - Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập; Ln_Meeting - Số lần họp HĐQT; Duality Quyền kiêm nhiệm; Lev – Tỷ lệ nợ; Ln_capins - Mức độ tập trung vốn; Ln_firmsize - Quy mô doanh nghiệp, Ln_Firmage - Tuổi doanh nghiệp Bảng 4.9 tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết cho thấy, nhóm nhân tố thuộc Quản trị công ty, hệ số biến Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT (Boardinde) mang dấu dương, theo kỳ vọng dấu ban đầu, nhiên có ý nghĩa thống kê với Hiệu kỹ thuật tương đối đo DEA Tương tự vậy, mơ hình Battese Coelli (1995) có chứng thống kê cho thấy quan điểm cần tách bạch hai vị trí Chủ tịch HĐQT TGĐ Lý thuyết người đại diện ủng hộ việc kiêm nhiệm ảnh hưởng không tốt đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp Trong đó, mơ hình thứ hai, hệ số biến Duality mang dấu âm khơng có ý nghĩa thống kê Trái với kỳ vọng ban đầu, hai biến nghiên cứu mô hình nghiên cứu lý thuyết lại Quy mơ HĐQT Số lần họp HĐQT khơng ảnh hưởng có ý nghĩa thống hiệu kỹ thuật Rất việc Bộ Tài (2007) quy định số lượng tối thiểu (5) tối đa (11) thành viên tham gia HĐQT nên ảnh hưởng Quy mô HĐQT ý nghĩa Ngồi ra, tính động HĐQT qua số lần họp HĐQT số nghiên cứu trước đề cập (Mục 2.2.2) mà chất lượng nội dung kỳ họp HĐQT có ý nghĩa quan trọng Về mối quan hệ Tỷ lệ nợ Hiệu kỹ thuật, hai mơ hình cho kết ước lượng giống nhau, hệ số biến Lev mang dấu âm với Hiệu kỹ thuật, theo kỳ vọng dấu ban đầu Mặc dầu vậy, nhân tố có ý nghĩa thống kê mơ hình Ảnh hưởng Phi hiệu kỹ thuật Battese Coelli (1995) Về biến Đặc điểm doanh nghiệp, tác động Mức độ tập trung vốn hay Tỷ lệ giá trị tài sản cố định Lao động, có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1% ảnh hưởng nhân tố hai mơ hình khác Còn lại, biến Quy mơ 19 doanh nghiệp có ý nghĩa thống kê mơ hình (3.3), Tuổi doanh nghiệp xác định khơng có mối quan hệ với Hiệu kỹ thuật đo lường SFA DEA Có thể dễ dàng nhìn thấy so sánh kết hai mơ hình nghiên cứu bảng 4.9, biến có ảnh hưởng mơ hình (3.3) khơng ảnh hưởng mơ hình (3.4), có ảnh hưởng khác hai mơ hình Tuy nhiên, cần ý rằng, hiệu kỹ thuật đo hai mơ hình SFA DEA Và vậy, dựa biện luận mục 2.1.3 (Trang 36 - 37), khác giải thích sau: mơ hình (3.3), việc kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT TGĐ, Tỷ lệ nợ, Mức độ tập trung vốn hay mức độ sử dụng công nghệ sản xuất cần nhiều lao động làm giảm khả đạt mức sản lượng đầu tiềm doanh nghiệp hay mức độ hiệu kỹ thuật, việc tăng quy mơ doanh nghiệp lại có ảnh hưởng tích cực đến việc tăng hiệu kỹ thuật nhờ lợi quy mơ Ở mơ hình (3.4), biến phụ thuộc hiệu kỹ thuật tương đối đo DEA, yếu tố xác định có ảnh hưởng đến biến hiểu có khả làm gia tăng lực cạnh tranh doanh nghiệp so với DN khác ngành mà cụ thể nhân tố thuộc Quản trị công ty Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT Mức độ tập trung vốn Việc tăng tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT thể tính độc lập HĐQT (García-Sánchez, 2010), tăng tính minh bạch, tận dụng kinh nghiệm mối quan hệ thành viên HĐQT bên ngồi Chính điều làm gia tăng lực cạnh tranh doanh nghiệp Ngược lại với mơ hình (3.4), Mức độ tập trung vốn có tác động dương với HQKT tương đối cho thấy DN niêm yết ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo có lợi cạnh tranh nhờ chi phí nhân cơng thấp Kết tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu kỹ thuật thảo luận sở quan trọng để đưa hàm ý quản trị cần thiết chương luận án 4.3 Kiểm định khác biệt mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa 4.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu Theo khung chọn mẫu mục 3.5, liệu DNN&V ban đầu có 8,623 quan sát (từ năm 2008 – 2012) Nghiên cứu thực việc đối sánh liệu DNNY DNN&V theo ngành cấp ngành Cơng nghiệp chế biến chế tạo, liệu DNNY loại bỏ quan sát thuộc năm 2013 2014 để phù hợp với khung thời gian nghiên cứu từ năm 2008 – 2012 Tiếp theo, để thuận tiện cho việc so sánh kiểm định mức độ khác biệt mức độ hiệu kỹ thuật hai loại hình doanh nghiệp, nghiên cứu chọn lựa gộp nhóm ngành có số quan sát tương đối nhiều cho DNNY DNN&V, gồm: (1) Ngành Thực phẩm - Đồ uống; (2) Ngành Hoá, dược liệu; (3) Ngành sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic phi kim khác (4) Ngành sản xuất máy móc, thiết bị Chi tiết số lượng quan sát cho nhóm ngành trình bày theo bảng 4.10 20 Bảng 4.10: Thống kê số quan sát nhóm ngành so sánh Số quan sát (2008-2012) STT Ngành DNN&V Thực phẩm - Đồ uống Hóa, dược liệu Sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic & phi kim khác Sản xuất máy móc, thiết bị Tổng cộng DNNY 2.101 481 219 59 1.108 112 331 47 3.759 699 4.3.2 So sánh mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa theo ngành Bằng phương pháp SFA, kết bảng 4.11 cho thấy loại hình doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn khủng hoảng kinh tế có hiệu kỹ thuật thấp, bình quân khoảng 52% đến 54% Trong đó, doanh nghiệp niêm yết ngành cho thấy vượt trội, ngành có mức hiệu kỹ thuật cao 80%, trừ ngành Hoá dược liệu (78,41%) Bảng 4.11: Hiệu kỹ thuật theo phƣơng pháp Phân tích biên ngẫu nhiên STT Ngành Năm Loại hình DN Bình 2008 2009 2010 2011 2012 quân Thực phầm DNN&V 0,5176 0,5160 0,5215 0,5284 0,5338 0,5235 - Đồ uống DNNY 0,8944 0,8977 0,9022 0,9062 0,9098 0,9032 Hoá, dược DNN&V 0,5556 0,5360 0,5245 0,5327 0,5213 0,5335 DNNY 0,8249 0,7917 0,7824 0,7740 0,7677 0,7841 DNN&V 0,4131 0,4840 0,5483 0,6064 0,6637 0,5423 DNNY 0,9087 0,8933 0,8786 0,8533 0,8224 0,8642 DNN&V 0,4170 0,4776 0,5353 0,5971 0,6500 0,5325 DNNY 0,9717 0,9522 0,9188 0,8668 0,7919 0,8778 liệu Sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic & phi kim khác Sản xuất máy móc, thiết bị Ghi chú: DNN&V – Doanh nghiệp nhỏ vừa; DNNY - Doanh nghiệp niêm yết 21 Xét xu hướng biến động, có kết hiệu kỹ thuật trung bình thấp DNNY, DNN&V cho thấy biểu tích cực mức độ hiệu kỹ thuật có xu hướng cải thiện dần theo năm, trừ ngành Hóa, dược liệu chưa ổn định Ở phía bên - DNNY, riêng ngành Thực phẩm – Đồ uống có hiệu kỹ thuật mức cao tăng dần theo thời gian, ngành lại cho thấy mức độ hiệu kỹ thuật có xu hướng giảm Đáng ý, DNNY ngành Sản xuất máy móc, thiết bị, sau bốn năm, mức độ hiệu giảm gần 19% (năm 2012/2008) Bảng 4.12: Hiệu kỹ thuật theo phƣơng pháp bao liệu Năm Loại hình STT Ngành nghiệp Thực phẩm Đồ uống Hoá, dược liệu Sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic & phi kim khác Ghi chú: Sản xuất máy móc, thiết bị Bình doanh quân 2008 2009 2010 2011 2012 DNN&V 0,341 0,397 0,396 0,345 0,366 0,37 DNNY 0,599 0,614 0,438 0,442 0,499 0,50 DNN&V 0,566 0,500 0,477 0,656 0,648 0,58 DNNY 0,844 0,732 0,744 0,715 0,727 0,74 DNN&V 0,181 0,220 0,209 0,306 0,308 0,24 DNNY 0,851 0,839 0,722 0,725 0,771 0,77 DNN&V 0,360 0,505 0,474 0,559 0,554 0,49 DNNY 0,984 0,962 0,942 0,913 0,898 0,94 DNN&V – Doanh nghiệp nhỏ vừa; DNNY - Doanh nghiệp niêm yết Với giả định hiệu thay đổi theo quy mô, Hiệu kỹ thuật đo lường phương pháp DEA cho thấy, năm giai đoạn nghiên cứu, doanh nghiệp niêm yết quản trị chi phí tốt DNN&V ngành hoạt động Mặc dù, hiệu DNN&V có cải thiện qua năm nhìn chung thấp, đặc biệt doanh nghiệp ngành Sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic phi kim khác 4.3.3 Kiểm định khác biệt giá trị trung bình hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa Để thực việc kiểm định khác biệt giá trị trung bình Hiệu kỹ thuật hai loại hình doanh nghiệp, Hiệu kỹ thuật đo SFA sử dụng nhằm kiểm định giả thuyết nghiên cứu H6 Kết kiểm định cho kết theo Bảng 4.13 sau: 22 Bảng 4.13: Kết kiểm định t-Test Ngành 2008 DNNY DNN&V 2009 DNNY DNN&V Năm 2010 DNNY DNVVN Thực phẩm - Đồ uống Giá trị trung bình 0,894 0,517 0,897 0,516 0,902 0,521 Phương sai 0,001 0,017 0,001 0,016 0,001 0,016 Số quan sát 75 391 78 436 103 436 Giá trị kiểm định t 23,27 26,01 30,03 Giá trị tới hạn bên -1,65* -1,65* -1,65* Quyết định Chấp nhận H01 Chấp nhận H01 Chấp nhận H01 Hóa, dược liệu Giá trị trung bình 0,824 0,555 0,791 0,536 0,782 0,524 Phương sai 0,004 0,018 0,007 0,018 0,007 0,019 Số quan sát 41 12 37 13 37 Giá trị kiểm định t 5,05 6,12 6,31 -1,68* -1,68* -1,68* -1,68* Giá trị tới hạn bên -1,68* Quyết định Chấp nhận H02 Chấp nhận H02 Chấp nhận H02 Sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic phi kim khác Giá trị trung bình 0,908 0,413 0,893 0,483 0,878 0,548 Phương sai 0,002 0,02 0,002 0,019 0,003 0,018 Số quan sát 18 234 20 214 26 214 Giá trị kiểm định t 13,26 11,86 12,21 Giá trị tới hạn bên -1,65* -1,65* -1,65* Quyết định Chấp nhận H03 Chấp nhận H03 Chấp nhận H03 Sản xuất máy móc, thiết bị Giá trị trung bình 0,972 0,417 0,952 0,477 0,918 0,535 Phương sai 0,043 0,041 0,038 Số quan sát 10 69 10 68 11 68 Giá trị kiểm định t 7,54 6,95 6,16 Giá trị tới hạn bên -1,67* -1,67* -1,67* Quyết định Chấp nhận H04 Chấp nhận H04 Chấp nhận H04 Ghi chú: * - mức ý nghĩa 5%; DNN&V – Doanh nghiệp nhỏ vừa; DNNY - Doanh nghiệp niêm yết 2011 DNNY DNVVN 2012 DNNY DNVVN 0,906 0,528 0,001 0,016 113 419 31,09 -1,65 Chấp nhận H01 0,909 0,533 0,001 0,016 112 419 32 -1,65 Chấp nhận H01 0,774 0,532 0,007 0,019 13 50 6,05 -1,68* Chấp nhận H02 0,767 0,522 0,007 0,019 12 54 6,37 -1,68* Chấp nhận H02 0,853 0,606 0,005 0,015 25 223 9,77 -1,65* Chấp nhận H03 0,822 0,663 0,006 0,013 23 223 7,52 -1,65* Chấp nhận H03 0,866 0,597 0,034 10 63 4,81 -1,67* Chấp nhận H04 0,791 0,65 0,003 0,029 63 2,48 7,54 -1,67* Chấp nhận H04 23 Như vậy, với mức ý nghĩa thống kê 5%, giai đoạn 2008 - 2012, doanh nghiệp niêm yết có mức hiệu kỹ thuật cao DNN&V nhóm ngành nghiên cứu Kết ủng hộ giả thuyết nghiên cứu H6 phản ảnh lực quản trị vượt trội doanh nghiệp niêm yết so với doanh nghiệp có quy mơ nhỏ 4.4 Kết phân tích thay Mơ hình yếu tố đầu vào, đầu ban đầu phản ảnh hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp theo hướng cách tiếp cận hiệu kỹ thuật Ở phần này, biến đầu vào sử dụng bao gồm: Giá trị tài sản cố định ròng, Số lao động thay biến Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp biến Giá trị nguyên vật liệu Giá trị sản xuất làm biến Đầu thay cho tiêu Doanh thu Mơ hình sử dụng hướng đến việc đánh giá hiệu sản xuất doanh nghiệp nhỏ vừa, phản ảnh khả sử dụng nguồn lực loại hình doanh nghiệp việc tạo giá trị sản xuất Bảng 4.14: Kết đo lƣờng hiệu kỹ thuật doanh nghiệp nhỏ vừa theo SFA sau điều chỉnh mơ hình đầu vào, đầu Năm STT Ngành 2008 2009 2010 2011 2012 Thực phẩm - Đồ uống 0,8203 0,8182 0,8168 0,8151 0,8136 Hóa, dược liệu 0,8038 0,8091 0,8145 0,8209 0,8261 0,7850 0,7947 0,8018 0,8074 0,8141 0,7858 0,8114 0,8336 0,8519 0,8699 Sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic phi kim khác Sản xuất máy móc, thiết bị Chỉ số Hiệu kỹ thuật DNN&V sau điều chỉnh biến mơ hình ban đầu cho kết cao (thấp 0,78, cao 0,86) tất ngành nghiên cứu, phản ảnh doanh nghiệp có lực sản xuất tốt Sự khác biệt hai mơ hình đầu vào, đầu cho thấy DNN&V gặp khó khăn việc tiêu thụ hàng hố sản xuất 4.5 Tóm tắt chƣơng Chƣơng 5: KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.1 Kết luận Chủ đề nghiên cứu hiệu hoạt động doanh nghiệp đề tài Tuy vậy, hoàn cảnh, xem đích đến định, chương trình hay kế hoạch hoạt động doanh nghiệp Do đó, từ lâu, nhiều nghiên cứu giới cố gắng đo lường xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu doanh nghiệp 24 lĩnh vực, ngành nghề khác Ý nghĩa kết nghiên cứu chủ đề vừa góp phần phát triển lý thuyết quản trị hoạt động doanh nghiệp, vừa tảng để đưa kiến nghị, đề xuất đến nhà quản trị nhà làm sách giải pháp điều hành sách hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động có hiệu Thực tế cho thấy, để đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp, phương pháp phân tích số tài sử dụng phổ biến Tuy nhiên, hạn chế cách tiếp cận nằm khả đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp cách toàn diện Do đó, để bổ sung cho phương pháp này, nhiều nghiên cứu đề xuất phương pháp đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp theo tiếp cận hiệu kỹ thuật Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu ứng dụng cách tiếp cận để đo lường phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành sản xuất công nghiệp khác Mặc dầu vậy, nghiên cứu hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết Việt Nam bị bỏ ngỏ Đặc biệt hơn, chưa có nhiều nghiên cứu Việt Nam xem xét ảnh hưởng Quản trị công ty đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp Từ khoảng trống nghiên cứu xác định sở lược khảo lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm liên quan, nghiên cứu xác định bốn mục tiêu nghiên cứu, bối cảnh Việt Nam sau: (i) Đo lường hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết; (ii) Xác định lượng hóa mức độ tác động nhân tố Quản trị công ty đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết; (iii) Kiểm định khác biệt mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa (iv) Cung cấp hàm ý cho nhà quản trị doanh nghiệp hướng đến việc cải thiện nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu giới hạn phạm vi hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo, giai đoạn 2008 – 2014 Kết nghiên cứu kỳ vọng bổ sung cần thiết cho nghiên cứu Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, đồng thời gia tăng hiểu biết nhân tố tác động đến hiệu kỹ thuật Hiệu hoạt động doanh nghiệp đo lường theo tiếp cận hiệu kỹ thuật dựa hiệu suất chuyển hóa nguồn lực đầu vào thành yếu tố đầu doanh nghiệp Hiệu kỹ thuật đo lường hai phương pháp phổ biến Phân tích Biên ngẫu nhiên (SFA) Màng bao liệu (DEA) Biên ngẫu nhiên đo lường hiệu kỹ thuật dựa khả doanh nghiệp đơn lẻ việc so sánh mức sản lượng thực tế lực sản lượng sản xuất tối đa mà doanh nghiệp đạt Ở cách tiếp cận khác, phương pháp Màng bao liệu đo lường tiêu dựa quan điểm so sánh cạnh tranh với doanh nghiệp khác ngành Do đó, hai phương pháp sử dụng đồng thời để bổ sung cho Thật vậy, sử dụng SFA, doanh nghiệp nắm rõ tạo mức sản lượng đầu tiệm cận với giới hạn tối đa hay chưa Riêng với DEA, phương pháp giúp doanh nghiệp xác định vị trí bảng xếp hạng mức độ hiệu doanh nghiệp ngành, từ cho thấy lực cạnh tranh cá nhân mối tương quan với tổng thể ngành hoạt động Một số nghiên cứu sử dụng hai phương pháp để đo lường phân tích hiệu 25 kỹ thuật doanh nghiệp (Ví dụ: Cullinane cộng sự., 2006; Nguyễn Khắc Minh cộng sự., 2007) Bởi vậy, nghiên cứu định sử dụng hai phương pháp để đo lường mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết Việt Nam Để xây dựng giả thuyết mối quan hệ nhân tố Quản trị công ty đến Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết, lý thuyết người đại diện sử dụng làm lý thuyết tảng Đây lý thuyết tiếng Quản trị công ty nhiều nghiên cứu giới sử dụng để giải thích ảnh hưởng nhân tố đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Dựa việc tổng quan nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam hiệu kỹ thuật doanh nghiệp khu vực sản xuất, đa phần cho thấy doanh nghiệp nước có mức hiệu hoạt động thấp có xu hướng giảm dần theo thời gian Ngồi ra, nghiên cứu có chung nhận định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kỹ thuật bao gồm: Quy mô hoạt động, Tuổi doanh nghiệp, Hình thức sở hữu, Khu vực hoạt động biến đại diện cho chất lượng yếu tố đầu vào Dữ liệu doanh nghiệp niêm yết gồm 1.036 quan sát thu thập từ hai sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Riêng liệu DNN&V lọc từ liệu điều tra DNN&V hai năm lần Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) thực với 3.759 quan sát từ năm 2008 – 2012 Phương pháp Phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) Màng bao liệu (DEA) đồng thời sử dụng để đo lường hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết dựa mơ hình đầu vào, đầu Tiếp theo, nghiên cứu xây dựng hai mơ hình kinh tế lượng để kiểm định nhân tố tác động đến hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết gồm mơ hình Phân tích Biên ngẫu nhiên giai đoạn Battese Coelli (1995) mơ hình hồi quy cắt cụt bootstrap hai giai đoạn với DEA Simar Wilson (2007) đề xuất Cuối cùng, để thực mục tiêu nghiên cứu thứ ba kiểm định mức độ khác biệt hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết DNN&V, nghiên cứu phân loại ngành có số lượng quan sát nhiều cho hai loại hình doanh nghiệp sử dụng phương pháp kiểm định giá trị trung bình hai mẫu độc lập t-test phổ biến để đánh giá năm nhóm ngành sản xuất khác Kết đo lường hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam giai đoạn 2008 – 2014 cho biết mức độ hiệu kỹ thuật trung bình mức thấp Với phương pháp SFA, mức độ hiệu bình qn 31,29% có xu hướng giảm dần từ năm 2008 đến năm 2011 Từ năm 2012, tiêu cho tín hiệu khả quan mức hiệu cải thiện dù mức thấp Kết đo lường DEA cho đánh giá tương tự mức hiệu kỹ thuật tương đối bình quân mức 42,2% thể mức hiệu chung ngành có xu hướng giảm dần Gần 80% số lượng doanh nghiệp niêm yết mẫu nghiên cứu, hàng năm có mức hiệu kỹ thuật tương đối 40% Mặc dù vậy, tỷ lệ doanh nghiệp có mức hiệu kỹ thuật 20% giảm dần, khi, doanh nghiệp có mức hiệu kỹ thuật khoảng từ 60% đến 100% có khuynh hướng tăng lên kể từ năm 2012 tín hiệu khả quan cho thấy nhiều doanh nghiệp cải thiện mức hiệu hoạt động Những kết đo lường cho thấy hợp lý so sánh với nghiên cứu trước hiệu kỹ thuật doanh nghiệp nước Đào Lê Thanh (2013) thực nghiên cứu điều tra 26 Hiệu kỹ thuật doanh nghiệp hoạt động khu vực công nghiệp chế biến Việt Nam từ số liệu Tổng Điều tra Doanh nghiệp từ năm 2000 đến năm 2006 mức độ hiệu trung bình xu hướng giảm dần theo năm, từ mức 72,43% vào năm 2000, 59,36% vào năm 2005 Một nghiên cứu hiệu kỹ thuật cho ngành Giấy Việt Nam hai tác giả Phạm Khánh Linh Nguyễn Khắc Minh (2014) cho biết mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp ngành công nghiệp giảm dần từ 41,74% năm 2000 xuống mức 29,52% 05 năm sau Ngồi ra, tham khảo với số quốc gia Đông Nam Á mức độ hiệu kỹ thuật 121 doanh nghiệp niêm yết Indonesia, giai đoạn 2000 – 2005 đạt trung bình mức 74,19% (SFA) Thái Lan, giai đoạn 2000-2008, bình quân 81,8% với SFA 88,7% với DEA (Amornkitvikai Harvie, 2010) cho thấy lực quản trị nguồn lực doanh nghiệp niêm yết Việt Nam thật cần quan tâm Từ mơ hình nghiên cứu lý thuyết đề xuất nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu kỹ thuật gồm: Quy mô HĐQT, Tỷ lệ thành việc độc lập HĐQT, Số lần họp HĐQT, Quyền kiêm nhiệm, Tỷ lệ nợ biến Đặc điểm doanh nghiệp khác, kết phân tích thực nghiệm từ mơ hình Phân tích biên ngẫu nhiên giai đoạn (Mơ hình B&C95) Battese Coelli (1995) chứng thống kê cho thấy việc kiêm nhiệm hai chức danh Chủ tịch HĐQT TGĐ có mối quan hệ âm với Hiệu kỹ thuật mơ hình Battese Coelli (1995) Kết thống ủng hộ Lý thuyết người đại diện Jensen Meckling (1976) cho cần phải tách biệt quyền sở hữu quyền điều hành doanh nghiệp Ngoài ra, nghiên cứu tìm thấy ảnh hưởng Tỷ lệ nợ lên Hiệu kỹ thuật âm với mức ý nghĩa thống kê 1% phù hợp với giả thuyết nghiên cứu H5 mà luận án đặt ban đầu Một số nghiên cứu trước Nguyễn Thắng cộng (2002) tìm thấy mối quan hệ ngành may mặc Việt Nam, giai đoạn 1997-2000 Nghiên cứu gần Phạm Lê Thông Lý Phương Thùy (2016) tỷ lệ nợ cao làm giảm mức hiệu kỹ thuật doanh nghiệp Nguyên nhân tác giả giải thích lãi suất cho vay (năm 2009) mức cao dẫn đến chi phí lãi vay tăng tương ứng Khi đó, tốc độ tăng chi phí nhanh tốc độ tăng doanh thu làm giảm hiệu doanh thu doanh nghiệp Đồng quan điểm với nhận định trên, Lê Thị Phương Vy Phan Thị Bích Nguyệt (2017) cho lãi suất huy động cho vay liên tục tăng cao giai đoạn 2007 – 2011 khiến cho việc toán lãi vay trở thành gánh nặng cho hầu hết doanh nghiệp Chi phí lãi vay, chắn thuế giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoản thuế phải đóng, trường hợp này, có ý nghĩa làm giảm dòng tiền đầu tư doanh nghiệp Kết kiểm định Quy mô doanh nghiệp Mức độ tập trung vốn tác động dương âm lên Hiệu kỹ thuật với mức ý nghĩa thống kê 1% Kiểm định từ mơ hình hồi quy cắt cụt bootstrap hai giai đoạn với DEA Simar Wilson (2007) đề xuất Tỷ lệ thành viên độc lập Hội đồng quản trị có ảnh hưởng dương (mức ý nghĩa thống kê 5%) đến hiệu kỹ thuật tương đối doanh nghiệp niêm yết Kết ủng hộ giả thuyết nghiên cứu H2 thống kết với nghiên cứu trước Bozec Dia (2007) Su He (2012) Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT thể tính độc lập HĐQT việc giám sát định, hoạt động cấp quản lý doanh nghiệp, làm giảm chi phí đại diện, đồng thời nguồn lực 27 giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, không chắn môi trường bên tăng khả tiếp cận nguồn lực làm tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp Ở mơ hình này, Mức độ tập trung vốn xác định có mối quan hệ dương có ý nghĩa thống kê với Hiệu kỹ thuật tương đối doanh nghiệp Như vậy, nhóm nhân tố thuộc Quản trị cơng ty, ngồi trừ Quy mơ HĐQT Số lần họp HĐQT khơng ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến Hiệu kỹ thuật hai mơ hình nghiên cứu, nhân tố có tác động đến Hiệu kỹ thuật đo SFA Quyền kiêm nhiệm (tác động âm) Hiệu kỹ thuật tương đối DEA Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT (tác động dương) Nhiều nghiên cứu trước sử dụng thang đo tài làm biến đại diện cho hiệu hoạt động, nhiên, hạn chế thang đo phản ảnh tỷ lệ nguồn lực đầu vào lợi ích thu Do vậy, hai nhân tố thuộc Quản trị công ty ảnh hưởng đến Hiệu hoạt động doanh nghiệp đại diện thang đo hiệu kỹ thuật đề cập nhận định có ảnh hưởng đến lực quản trị nguồn lực doanh nghiệp hay khả chuyển hóa yếu tố đầu vào thành đầu Nói cách rõ ràng hơn, Quyền kiêm nhiệm hiểu có tác động làm giảm lực đạt mức đầu (doanh thu) tối đa doanh nghiệp hai vị trí Chủ tịch HĐQT TGĐ người đảm nhiệm việc tăng Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT làm cải thiện khả cạnh tranh cá nhân doanh nghiệp so với doanh nghiệp ngành Những kết nghiên cứu mối quan hệ Quản trị công ty Hiệu kỹ thuật ngồi việc góp phần gia tăng hiểu biết nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kỹ thuật doanh nghiệp Việt Nam mang ý nghĩa Quản trị cơng ty giúp đảm bảo cho công ty định hướng kiểm sốt nguồn lực cách có hiệu Tiếp theo, nghiên cứu tiến hành so sánh hiệu trung bình doanh nghiệp nhỏ vừa doanh nghiệp niêm yết bốn ngành công nghiệp: Thực phẩm - Đồ uống; Hoá, dược liệu; SX SP từ cao su, plastic & phi kim khác Sản xuất máy móc thiết bị bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam giới giai đoạn 2008 – 2012 gặp nhiều khó khăn khủng hoảng kinh tế toàn cầu Kết đo lường phương pháp Phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) cho biết mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp nhóm ngành nghiên cứu bình qn dao động từ 52% đến 54% Trong đó, doanh nghiệp niêm yết nhóm ngành thể vượt trội lực với hiệu mức bình quân cao 80% Phương pháp Màng bao liệu (DEA) với giả định hiệu thay đổi theo quy mơ rằng, số DNN&V, ngành Hố, dược liệu có hiệu cao so với ba ngành lại, bình qn tồn giai đoạn đạt 58,06% Ngành có hiệu kỹ thuật thấp Sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic phi kim khác, bình qn có 24% Như vậy, DNN&V có mức hiệu cao cần cắt giảm đến 41,94% để đạt mức hiệu kỹ thuật toàn diện tương đối Riêng với doanh nghiệp niêm yết, ngành có mức hiệu 74%, trừ ngành Thực phẩm - Đồ uống (50%) Kết kiểm định giá trị trung bình hiệu kỹ thuật DNN&V doanh nghiệp niêm yết đo lường phương pháp Phân tích biên ngẫu nhiên kết luận tìm thấy chứng thống kê (mức ý nghĩa 5%) doanh nghiệp niêm yết hoạt động hiệu DNN&V nhóm ngành nghiên cứu Kết thống với giả thuyết nghiên cứu H6 Phân tích sâu hơn, nghiên cứu thực việc thay biến Giá trị nguyên vật liệu cho 28 biến Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp tập hợp biến đầu vào Biến đầu Doanh thu thay Giá trị sản xuất áp dụng phương pháp Phân tích biên ngẫu nhiên nhằm đánh giá lực của DNN&V việc tận dụng nguồn lực để tối đa hóa giá trị sản xuất Hầu hết ngành, mức độ hiệu kỹ thuật, đo mơ hình đầu vào, đầu sau thay biến nói trên, 80% Kết tương phản với mức hiệu kỹ thuật mơ hình gốc, phản ảnh DNN&V quản trị hoạt động sản xuất tốt hiệu kỹ thuật với biến đầu Doanh thu lại Chung nhận định với nghiên cứu Alvarez Crespi (2003); Yang Chen (2009) Taymaz (2005) hiệu kỹ thuật doanh nghiệp lớn DNN&V, kết nghiên cứu cho thấy, giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam, DNN&V hoạt động hiệu doanh nghiệp niêm yết Có thể nói rằng, kết từ việc so sánh, kiểm định mức độ hiệu kỹ thuật hai loại hình doanh nghiệp mối quan hệ Quy mô doanh nghiệp HQKT đo SFA xác định dương mơ hình (3.3) chứng thống kê ủng hộ luận điểm cho doanh nghiệp có quy mơ nhỏ nên cân nhắc định hướng phát triển thành doanh nghiệp có quy mô lớn niêm yết tương lai 5.2 Hàm ý quản trị 5.2.1 Đối với doanh nghiệp niêm yết 5.2.1.1 Tách biệt hai vị trí Chủ tịch HĐQT TGĐ 5.2.1.2 Tăng tỷ lệ thành viên độc lập, khơng điều hành HĐQT 5.2.1.3 Kiểm sốt trì Tỷ lệ nợ phù hợp 5.2.2 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa 5.3 Hạn chế luận án hƣớng nghiên cứu 5.3.1 Hạn chế luận án 5.3.2 Gợi ý hướng nghiên cứu Danh mục cơng trình cơng bố tác giả Vũ Thịnh Trường Võ Hồng Đức (2015) Đo lường hiệu kỹ thuật công ty niêm yết Việt Nam: Phương pháp tham số phi tham số Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số 222 (Tháng 12 năm 2015), 22-34 Vũ Thịnh Trường Võ Hồng Đức (2016) So sánh hiệu kỹ thuật doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp niêm yết Tạp chí Công nghệ ngân hàng, Số 122 (Tháng 5/2016), 30-40 Vũ Thịnh Trường, Võ Hồng Đức Lê Thị Thanh Loan (2016) Quản trị công ty, Cơ cấu vốn Hiệu kỹ thuật: Trường hợp doanh nghiệp niêm yết Việt Nam Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 27(12), 46-65 ... CỨU 2.1 Khung lý thuyết 2.1.1 Doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.1.1 Doanh nghiệp niêm yết 2.1.1.2 Doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.2 Đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp 2.1.3 Lý thuyết đo... thuật doanh nghiệp niêm yết 2.3.2.6 Mối quan hệ yếu tố thuộc Đặc điểm doanh nghiệp Hiệu kỹ thuật 2.3.3 Sự khác biệt mức độ hiệu kỹ thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa Giả thuyết H6: Doanh. .. thuật doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp nhỏ vừa ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam (iv) Cung cấp hàm ý cho nhà quản trị doanh nghiệp hướng đến việc cải thiện nâng cao hiệu hoạt động doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp tt , Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay