Chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư trong các dự án thủy điện vùng núi phía bắc (nghiên cứu trường hợp dự án thủy điện sơn la) tt

12 9 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:29

1 PHẦN MỞ ĐẦU cách có hệ thống đánh giá ảnh hưởng việc thực sách đầu phát triển cho vùng tái định đến kết công tác tái định thực tế, sau hộ gia đình chuyển nơi báo cáo lập dự án Từ kết nghiên cứu để đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hồn thiện sách đầu phát triển cho dự án tái định thủy điện, nâng cao chất lượng sách giải pháp cho việc cải thiện đời sống người dân chịu ảnh hưởng từ dự án thủy điện, đặc biệt khu vực nhiều khó khăn, đa dạng thành phần dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc Do đó, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Chính sách đầu phát triển kinh tế - hội vùng tái định dự án thủy điện vùng núi phía Bắc (Nghiên cứu trường hợp dự án thủy điện Sơn La)” cho luận án tiến sĩ Mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất, hệ thống hóa làm sáng tỏ sở lý luận sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định dự án thủy điện Những vấn đề liên quan đến tái định dự án thủy điện ảnh hưởng sách đầu phát triển kinh tế hội tới kết công tác tái định dự án thủy điện Thứ hai, nghiên cứu đánh giá thực trạng kết sách đầu phát triển kinh tế hội tác động thực sách đến cơng tác tái định dự án thủy điện phía Bắc thông qua nghiên cứu dự án thủy điện Sơn La giai đoạn 2005 đến (2016) Thứ ba, thiết lập mơ hình nghiên cứu ảnh hưởng sách đầu phát triển kinh tế hội tới kết công tác tái định dự án án thủy điện tiếp cận khía cạnh cảm nhận hộ gia đình chịu ảnh hưởng từ dự án tái định Thứ tư, đóng góp số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định dự án thủy điện vùng núi phía Bắc Câu hỏi nghiên cứu Các câu hỏi nghiên cứu xác định bao gồm: Một là, kết thực sách đầu phát triển kinh tế hội kết công tác tái định cho dự án thủy điện vùng núi phía Bắc (thơng qua dự án tái định thủy điện Sơn La)? Hai là, sách đầu phát triển kinh tế hội có ảnh hưởng đến kết công tác tái định qua nghiên cứu trường hợp dự án thủy điện Sơn La? Ba là, mức độ ảnh hưởng sách đầu phát triển kinh tế hội Giới thiệu luận án Nghiên cứu luận án tập trung vào đánh giá ảnh hưởng sách đầu phát triển kinh tế hội cho vùng tái định tới kết công tác tái định dự án thủy điện Luận án hệ thống hóa sở lý luận sách đầu phát triển kinh tế hội, đặc điểm riêng tái định thủy điện xây dựng mơ hình đánh giá ảnh hưởng sách đầu phát triển tới kết tái định khía cạnh khảo sát hộ gia đình chịu ảnh hưởng từ dự án Tính cấp thiết đề tài Điện có vai trò quan trọng phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt nước q trình cơng nghiệp hóa đất nước Tại Việt Nam nhu cầu điện tăng trung bình 10%/năm tiếp tục tăng tương lai (Tổng sơ đồ điện VI), điều đặt yêu cầu phải phát triển nhà máy điện có nhà máy thủy điện để đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế Việc phát triển dự án thủy điện lại kéo theo vấn đề di dân, tái định cho dân địa phương đảm bảm việc phát triển bền vững dài hạn Việc xây dựng đập cho dự án thủy điện có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng dân địa phương Các nghiên cứu giới cho thấy ảnh hưởng dự án thủy điện tới cộng đồng địa phương chịu ảnh hưởng khác tích cực (Nakayama & cộng sự, 1999; Agnes & cộng sự, 2009) tiêu cực (Bartalome & cộng sự, 2000; Cernea, 2003) Điều đặt yêu cầu phải có cân nhắc cẩn trọng triển khai dự án thủy điện, thực tốt sách đầu phát triển cho vùng tái định để đảm bảo ổn định đời sống phát triển kinh tế cho vùng tái định Trong thực tế, bên cạnh thành đạt triển khai dự án thủy điện trình tái định cho người dân gặp khó khăn định Mặc nguyên tắc thực dự án tái định đảm bảo người dân vùng tái định có đời sống tốt nơi dự án thủy điệndự án thủy điện Sơn La Tuy nhiên, thực tế xuất việc hộ gia đình bỏ nơi tái định trở lại nơi sinh sống nơi khác (Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, 2016) Đây tín hiệu cho thấy có dấu hiệu việc thực sách nhóm di dân tái định chưa đạt mục tiêu đặt ra, đặc biệt sách đầu phát triển vùng tái định sách phát triển hạ tầng sản xuất, hạ tầng hội, sách cho vay vốn, sách đất đai hay sách đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp hộ gia đình chịu ảnh hưởng từ dự án Bởi vậy, cần thiết phải có nghiên cứu khác đến kết công tác tái định dự án thủy điện Sơn La khía cạnh cảm nhận hộ gia đình chịu ảnh hưởng từ dự án? Bốn là, làm để hồn thiện sách đầu phát triển kinh tế hội hỗ trợ để cải thiện nâng cao hiệu công tác tái định tiếp cận khía cạnh người dân chịu ảnh hưởng từ dự án tái định thủy điện vùng núi phía Bắc? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu xác định sách đầu phát triển kinh tế hội, kết thực sách tác động sách đến kết công tác tái định tiếp cận khía cạnh cảm nhận hộ gia đình chịu ảnh hưởng từ dự án (các nhóm di dân) Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Nghiên cứu thực đánh giá với nhóm người dân tái định kết thực sách đầu phát triển kinh tế hội, tác động sách đầu phát triển kinh tế hội đến công tác tái định dự án thủy điện vùng núi phía Bắc qua nghiên cứu điển hình dự án thủy điện Sơn La - Về thời gian: Nghiên cứu kết thực sách đầu phát triển kinh tế hội ảnh hưởng sách đến kết cơng tác tái định dự án thủy điện Sơn La giai đoạn từ 2005 đến (số liệu điều tra hộ gia đình sau tái định thực trọng năm 2016) Các gợi ý nhằm thực hồn thiện sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định dự án thủy điện đề xuất đến năm 2025 Ý nghĩa đóng góp nghiên cứu Nghiên cứu có ý nghĩa đóng góp mặt học thuật thực tiễn nhà quản lý: Về mặt khoa học luận án hệ thống hóa làm sáng tỏ vấn đề lý luận sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định dự án thủy điện, tái định ảnh hưởng sách đầu phát triển kinh tế hội tới kết công tác tái định khía cạnh cảm nhận người dân vùng tái định Thông qua nghiên cứu, xem xét dự án thủy điện triển khai, nghiên cứu sinh khái quát hóa thành bốn đặc điểm dự án tái định thủy điện cho khu vực miền núi bao gồm (1) hoạt động tái định diễn khu vực có điều kiện tự nhiên khó khăn; (2) số lượng di dân lớn; (3) thành phần di dân đa dạng thành phần dân tộc; (4) mức độ thay đổi môi trường sống nhanh Nghiên cứu thông qua phương pháp định tính thiết lập mơ hình tiêu đánh giá cho nhân tố ảnh hưởng sách đầu phát triển kinh tế hội tới kết công tác tái định tiếp cận khía cạnh cảm nhận hộ gia đình bao gồm: (1) sách đầu phát triển sở hạ tầng sản xuất (2) sách đầu phát triển sở hạ tầng hội; (3) sách cho vay vốn; (4) sách đầu đào tạo nghề (5) sách đất đai Bằng phân tích liệu nghiên cứu định lượng, nghiên cứu kiểm chứng tính tin cậy thang đo cho nhân tố phát triển mơ hình nghiên cứu Kết phân tích cho thấy có ba nhóm sách có ảnh hưởng tích cực đến kết cơng tác tái định (i) sách đầu phát triển sở hạ tầng sản xuất; (ii) sách đầu phát triển sở hạ tầng hội (iii) sách cho vay vốn Nghiên cứu cho thấy sách đất đai sách đầu đào tạo nghề có ảnh hưởng tiêu cực tới kết công tác tái định Nghiên cứu nguồn tham khảo tốt cho nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng nhân tố sách tới kết công tác tái định từ việc thiết lập mơ hình nghiên cứu, xây dựng tiêu đo lường nhân tố sách kết công tác tái định cho dự án, chương trình di dân khơng tự nguyện Về mặt thực tiễn, luận án đưa số gợi ý nhằm hồn thiện sách đầu phát triển kinh tế hội cho dự án tái định thủy điện Sơn La sở gợi ý cho việc hồn thiện sách đầu phát triển kinh tế hội cho dự án di dân, tái định thủy điện vùng núi phía Bắc Các gợi ý từ kết nghiên cứu bao gồm: (1) phát huy hiệu hoàn thiện sách đầu phát triển sở hạ tầng sản xuất; (2) trì hiệu hồn thiện sách đầu phát triển sở hạ tầng hội; (3) hồn thiện sách cho vay vốn; (4) hồn thiện sách đầu đào tạo nghề; (5) hồn thiện sách đất đai; (6) nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực quy hoạch kết hoạch đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định (7) nâng cao hiệu công tác huy động vốn cho việc triển khai dự án phát triển kinh tế hội vùng tái định Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận luận án cấu trúc thành bốn chương sau: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định dự án thủy điện Chương 3: Thực trạng sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định dự án thủy điện (Thông qua nghiên cứu dự án thủy điện Sơn La) Chương 4: Quan điểm, định hướng nội dung hồn thiện sách đầu phát triển kinh tế - hội vùng tái định dự án thủy điện vùng núi phía Bắc CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu giới 1.1.1.1 Các nghiên cứu thu hồi đất tái định Các nghiên cứu Oluwamotemi (2010) thu hồi đất, bồi thường tái định nước phát triển nghiên cứu qua trường hợp Kenya; Fernando cộng (2009) di bắt buộc, tái định cư, sách thực hành nghiên cứu Sri Lanka; Ngân hàng phát triển Châu Phi Quỹ phát triển Châu Phi (2003) sách tái định không tự nguyện 1.1.1.2 Các nghiên cứu tái định thủy điện Các nghiên cứu tái định thủy điện thực phổ biến giới dự án xây đập thủy điện như: Nghiên cứu Wilmsem (2016) dự án xây dựng đập Tam Hiệp Trung Quốc; Sayatham & Suhardiman (2015) tái định tạo nguồn sinh kế dự án thủy điện Nam Mang Lào; Singer cộng (2014) việc mở rộng tham gia bên liên quan vào cải thiện kết tái định bắt buộc dự án xây dựng đập nước Việt Nam; Cernea (2008) lý sách việc thực công tác tái định cần cải tổ; Webber & Mcdonald (2004) tái định không tự nguyện người dân tái định đập thủy điện Xiaolangdi sơng Hồng Hà 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu nước 1.1.2.2 Các nghiên cứu nước tái định cư, thu hồi đất cho phát triển kinh tế Các nghiên cứu CPO (2013) dự án cải thiện nơng nghiệp có lưới phân tích khung sách tái định cho địa điểm từ Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh Quảng Nam; Liên Hợp Quốc (2010) Việt Nam di nước hội thách thức với phát triển kinh tế hội Việt Nam; Nguyễn Thị Hoàng Hoa (2009) thực trạng giải pháp di dân tái định từ cơng trình phát triển tài ngun nước; Lê Thanh Sơn & Trần Tiến Khai (2016) thu hồi đất thay đổi cấu thu nhập hộ gia đình nơng thơn thành phố Cần Thơ; Nguyễn Dỗn Hồn (2016) giải pháp nâng cao thu nhập người lao động di làm thuê khu vực phi thức Hà Nội; Nguyễn Hồi Nam (2015) sách việc làm cho lao động nông thôn bối cảnh di dân số tỉnh Bắc Trung Bộ; Nguyễn Thị Diễn, Vũ Đình Tơn & Lebailly (2012) đánh giá ảnh hưởng thu hồi đất nông nghiệp Hưng Yên; Nguyễn Văn Nhường (2011) sách an sinh hội với người nông dân sau thu hồi đất để phát triển khu công nghiệp Bắc Ninh; Lê Du Phong & cộng (2007) thu nhập, đời sống, việc làm người có đất bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế - hội, cơng trình cơng cộng phục vụ lợi ích quốc gia 1.1.2.2 Các nghiên cứu tái định thủy điện nước Nghiên cứu Bui & cộng (2013) phát triển thủy điện, vấn đề tái định thủy điện Sơn La;VRN (2012) thực sách bảo trợ hội ADB tái định bắt buộc dân tộc thiểu số dự án thủy điện Sông Bung 4; CIEM (2014) vấn đề an sinh hội từ công tác tái định dự án thủy điện 1.2 Khoảng trống nghiên cứu Các khoảng trống nghiên cứu xác định là: Thứ nhất, chưa có nghiên cứu thực nghiên cứu ảnh hưởng sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định tới kết công tác tái định dự án thủy điện nói chung dự án thủy điện Sơn La nói riêng Thứ hai, nghiên cứu chưa xây dựng mơ hình đánh giá ảnh hưởng sách đầu phát triển tới kết thực công tác tái định Thứ ba, nghiên cứu Việt Nam chủ yếu dừng lại việc đưa nhân tố ảnh hưởng tới kết công tác tái định mà chưa lượng hóa ảnh hưởng nhân tố tới kết công tác tái định Thứ tư, đề xuất giải pháp thường dựa vào đánh giá có tính chất chủ quan, khơng xây dựng cách định hướng giải pháp có tính chất ưu tiên dựa chứng khách quan từ nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Quy trình nghiên cứu Xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu Báo cáo kết nghiên cứu Cơ sở lý thuyết NC tiên nghiệm Xây dựng mơ hình nghiên cứu Phát triển thang đo Phân tích liệu Thu thập liệu thức Đánh giá sơ hiệu chỉnh thang đo Hình 1.1 Quy trình nghiên cứu 1.3.2 Thiết kế nghiên cứu 1.3.2.1 Phát triển mô hình nghiên cứu Mơ hình phát triển dựa quy trình nghiên cứu Suanders cộng (2007), Cresswell (2009), Mackenzie cộng (2011) thông qua vấn phi cấu trúc chuyên gia nghiên cứu 1.3.2.2 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu Chính sách đầu CSHT sản xuất 1.3.2.3 Phát triển thang đo nghiên cứu Đánh giá đa chuyên gia hai vòng Phỏng vấn bán cấu trúc Hiệu chỉnh thang đo Hình 1.3 Chu trình phát triển thang đo Thiết lập thang đo nháp vấn bán cấu trúc Trong phần tác giả sử dụng hai kỹ thuật vấn (1) thảo luận H1 tay đôi với chuyên gia (2) thảo luận nhóm tập trung với đối tượng điều tra Chính sách đầu CSHT hội Chính sách cho vay vốn dự kiến Mẫu lấy theo ngun tắc bão hòa thơng tin (Hình 1.4) H2 H3 Kết tái định H4 Chính sách đầu đào tạo nghề Dữ liệu phát triển lý thuyết D3 Di D2 H5 Chính sách đất đai Di- D D Hình 1.2 Mơ hình nghiên cứu H1: Nhân tố sách đầu sở hạ tầng sản xuất có tác động tích cực đến kết công tác tái định H2: Nhân tố sách đầu sở hạ tầng hội có tác động tích cực đến kết cơng tác tái định H3: Nhân tố sách vay vốn có tác động tích cực đến kết cơng tác tái định H4: Nhân tố sách đầu đào tạo nghề có tác động tích cực đến kết cơng tác tái định H5: Nhân tố sách đất đai có tác động tích cực đến kết công tác tái định Số phần tử lấy mẫu Hình 1.4 Mơ tả lấy mẫu nghiên cứu Đánh giá thang đo thiết lập phương pháp Delphi đa chuyên gia vấn hai vòng 10 Bảng 1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn thang đo đánh giá Điều kiện đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá Vòng Vòng Chấp nhận tiêu Điểm đánh giá tiêu >= 3.5 mức không thảo luận chi khác biệt ý kiến không vượt 15% tiết thêm Điểm đánh giá tiêu > = 3.5 mức Chỉ tiêu tiếp tục khác biệt ý kiến lớn 15% xem xét vòng Điểm đánh giá khoảng 2.5 - 3.5 Chỉ tiêu tiếp tục mức khác biệt ý kiến nhỏ 15% xem xét vòng Điểm đánh giá khoản 2.5 - 3.5 Chấp nhận điểm đánh giá vòng lớn 3.5 Chấp nhận tỷ lệ thay đổi ý kiến vòng nhỏ 15% Loại tiêu khỏi mức khác biệt ý kiến lớn 15% thang đo lường Điểm đánh giá < 2.5 Loại tiêu khỏi thang đo lường Nguồn: Tác giả xây dựng dựa tham khảo từ Chu & Hwang (2008); Trần Đình Nam cộng (2016) 1.3.2.4 Chọn mẫu cho nghiên cứu định lượng phương pháp thu thập liệu Trong nghiên cứu tác giả lấy mẫu theo nguyên tắc Comrey & Lee (1992) với cỡ mẫu dự kiến 300 đạt mức tốt Dữ liệu điều tra cách phát bảng hỏi trực tiếp tới hộ dân vùng tái định tỉnh Sơn La 1.3.3 Phương pháp phân tích liệu 1.3.3.1 Đối với liệu thứ cấp Các liệu phân loại tiến hành phân tích phương pháp tổng hợp, so sánh 1.3.3.2 Đối với liệu sơ cấp Đối với liệu sơ cấp định tính Sắp xếp liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH ĐẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 2.1 Tái định dự án thủy điện 2.1.1 Di không tự nguyện đặc điểm di không tự nguyện Di không tự nguyện q trình di bắt buộc nhóm chịu ảnh hưởng dự án phát triển kinh tế hội mà khơng có lựa chọn khác Đặc điểm: (1) di không tự nguyên thường liên quan đến quyền hạn quyền h; (2) người chịu ảnh hưởng hưởng hình thức bồi thường hỗ trợ; (3) dự án cho di không tự nguyện cần kế hoạch cẩn trọng 2.1.2 Tái định loại hình tái định 2.1.2.1 Khái niệm tái định Tái định thường hiểu trình ổn định chỗ ở, đời sống vật chất tinh thần nhóm di 2.1.2.2 Các loại hình tái định cư: Phân loại theo hình thức tái định có dạng: (i) di tái định đô thị; (ii) chuyển dịch nội thành; (iii) tái định chỗ; Phân loại theo sở nguyện nhóm chịu ảnh hưởng có: (i) tái định tự phát, (ii) tái định tự giác (iii) tái định cưỡng Phân loại theo tính chất tái định có: (i) tái định bắt buộc; (ii) tái định tự nguyện Sàng lọc liệu Mã hóa liệu Diễn tả bàn luận Các liệu định lượng thông qua khảo sát tiến hành làm phân tích qua bước sau: (1) mô tả liệu; (2) đánh giá tin cậy thang đo nhân tố; (3) phân tích khám phá nhân tố; (4) phân tích tương quan; (5) phân tích hồi quy; (6) so sánh nhóm trung bình; (4) đánh giá mức độ cảm nhận hộ gia đình điểm trung bình, độ lệch chuẩn khoảng tin cậy 95% Kết nối liệu Hình 1.5 Quy trình phân tích liệu định tính Nguồn: Tham khảo từ Cresswell (2009) Phân tích liệu sơ cấp định lượng 2.1.3 Đặc điểm tái định tái định thủy điện 2.1.3.1 Đặc điểm chung tái định (1) Gắn với trình di chuyển người, tài sản đến nơi (2) Gắn với việc cắt bỏ số kết nối hội cộng đồng nơi nơi (3) Gắn với trình bồi thường thiệt hại, phục hồi sinh kế cho nhóm chịu ảnh hưởng (4) Q trình tái định cần đảm bảo hài hòa lợi ích nhóm di dân đến người dân sở 11 12 2.1.3.2 Đặc điểm tái định dự án thủy điện (1) Tái định dự án thủy điện diễn khu vực có điều kiện tự nhiên khó khăn; (2) Tái định dự án thủy điện thường có số lượng di dân lớn; (3) Thành phần dân tộc dự án thủy điện thường đa dạng; (4) Mức độ thay đổi đời sống nhanh hộ gia đình chịu ảnh hưởng từ dự án 2.1.4 Tiêu chí đánh giá kết cơng tác tái định 2.1.4.1 Khái niệm kết công tác tái định Kết công tác tái định việc đạt mục tiêu ban đầu đặt dự án tái định như: cải thiện đời sống vật chất, tinh thần di dân, đảm bảo dịch vụ giáo dục, y tế, nước hay vấn đề vệ sinh môi trường yếu tố khác 2.1.4.2 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác tái định (1) Tiêu chí tác động tới đời sống người dân vùng tái định sách đầu phát triển kinh tế hội (2) tiêu chí kết cảm nhận người dân thực sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định 2.1.5 Ảnh hưởng công tác tái định đến hộ gia đình di dân (1) Sinh kế hộ gia đình; (2) Các kết nối hội (3) Các vấn đề văn hóa hội nhập nơi 2.2 Chính sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định dự án thủy điện 2.2.1 Chính sách đầu Chính sách đầu định nghĩa tổng thể quan điểm, biện pháp mà chủ thể đầu sử dụng nhằm tiến hành khuyến khích tiến hành hoạt động đầu để thu lợi ích lâu dài cho chủ thể đầu và/hoặc hội, kinh tế 2.2.2 Chính sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định dự án thủy điện 2.2.2.1 Khái niệm Chính sách đầu phát triển vùng tái định dự án thủy điện toàn định hướng, giải pháp công cụ nhà nước chủ đầu tổ chức thực nhằm làm gia tăng lực tài sản tài sản vật chất vốn nhân lực nằm tổng thể mục tiêu dự án mục tiêu phát triển đất nước 2.2.2.2 Mục tiêu sách Mục tiêu dự án tạo điều kiện cho hộ gia đình phải tái định sớm ổn đình đời sống, phục hồi sinh kế thu nhập người dân bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần 2.2.2.3 Đặc điểm sách đầu phát triển kinh tế hội (1) Chính sách đầu phát triển kinh tế hội nhà nước hình thức can thiệp, điều tiết nhà nước vào kinh tế hội; (2) mục tiêu sách đầu phát triển kinh tế hội mục tiêu phận sách phát triển tổng thể đất nước thường mang tính dài dạn đặt mục tiêu phát triển tổng thể; (3) sách đầu phát triển kinh tế hội không bao hàm q trình lập sách mà q trình thực thi, đánh giá điểu chỉnh sách; (4) sách đầu phát triển kinh tế hội nhắm đến phục vụ hội, số đông người hội không thiết đem lại lợi ích cho tất người; (5) việc xây dựng sách đầu phát triển kinh tế hội có tham gia từ nhiều nhóm, nhiều tổ chức (i) quan quản lý nhà nước; (ii) cộng đồng dân cư; (iii) tổ chức đoàn, hội liên quan; (6) sách đầu phát triển kinh tế hội có ảnh hưởng lớn tới nhiều đối tượng, lĩnh vực đời sống kinh tế hội 2.2.3 Vai trò sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định cơng tác tái định 2.2.3.1 Khía cạnh phát triển kinh tế vùng, quốc gia Chính sách đầu phát triển kinh tế có ảnh hưởng tới (1) tổng cung – tổng cầu kinh tế; (2) chất lượng tăng trưởng; (3) chuyển dịch cấu kinh tế; (4) thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ ứng dụng khoa học cơng nghệ 2.2.3.1 Khía cạnh hộ gia đình phải di (1) Giúp khơi phục tạo nguồn sinh kế mới; (2) xây dựng đời sống văn hóa tinh thần 2.2.5 Nội dung sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định dự án thủy điện (1) Chính sách quy hoạch vùng tái định cư; (2) sách huy động vốn cho dự án tái định cư; (3) sách đầu phát triển sở hạ tầng sản xuất; (4) Chính sách đầu phát triển sở hạ tầng hội; (5) sách đất đai; (6) sách cho vay vốn (7) sách đầu đào tạo nghề 2.2.6 Ảnh hưởng sách đầu phát triển tới kết công tác tái định 2.2.6.1 Ảnh hưởng sách đầu phát triển tới kết cơng tác tái định 13 14 (1) Chính sách quy hoạch vùng tái định cư; (2) Chính sách huy động vốn cho dự án (3) Chính sách đầu phát triển sở hạ tầng sản xuất; (4) Chính sách đầu phát triển sở hạ tầng hội; (5) Chính sách cho vay vốn; (6) Chính sách đầu đào tạo nghề (7) Chính sách đất đai 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thực sách đầu phát triển cho vùng tái định thủy điện (1) Tính phù hợp – khả thi sách; (2) tính thống ổn định sách; (3) tính minh bạch – cơng sách; (4) tính hiệu quả, hiệu lực thực thi sách 2.4 Kinh nghiệm nước việc thực sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định dự án thủy điện, học cho vùng núi phía Bắc 2.4.1 Kinh nghiệm nước 2.4.1.1 Kinh nghiệm Trung Quốc (1) Bồi thường, hỗ trợ tái định với mức thỏa đáng cho nông dân thu hồi đất nông nghiệp; (2) tập trung đào tạo chuyển đổi nghề cho nông dân, đặc biệt niên; (3) phát triển mơ hình doanh nghiệp hương trấn với hiệu “rời đất không rời làng” 2.4.1.2 Kinh nghiệm từ Ấn Độ (1) Phát triển dự án phải dự nhu cầu thực; (2) có tham gia người dân vào trình lập dự án; (3) có sách hỗ trợ sử dụng vốn đề bù hiệu quả; (4) thực hiệu chương trình huấn luyện chuyển đổi nghề nghiệp; (5) tập trung vào việc cải thiện điều kiện sống tối thiểu hệ thống hạ tầng; (6) thực dự án phải cân nhắc ảnh hưởng đa chiều kinh tế, văn hóa, hội, tơn giáo 2.4.2 Bài học kinh nghiệm cho vùng núi phía Bắc (1) Đảm bảo hỗ trợ đất đai sản xuất cho hộ gia đình vùng tái định cư; (2) hỗ trợ phát triển hệ thống hạ tầng sở vật chất hội cho vùng tái định cư; (3) hỗ trợ đào tạo nghề chuyển đổi nghề nghiệp để phục hồi việc làm, đảm bảo thu nhập cải thiện mức sống hộ gia đình vùng tái định cư; (4) thực đền bù công hỗ trợ vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh vùng tái định cư; (5) xây dựng kế hoạch phát triển ổn định đời sống cho nhóm ảnh hưởng từ trước thực dự án; (6) lồng ghép việc thực dự án với dự án phát triển kinh tế hội quy hoạch phát triển vùng tổng thể (7) ổn định đời sống dân tái định phải gắn với phát triển kinh tế hội cho nhóm dân sở CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN (THÔNG QUA NGHIÊN CỨU DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA) 3.1 Tổng quan dự án thủy điện vùng núi phía Bắc cơng tác tái định dự án thủy điện 3.1.1 Khái quát dự án thủy điện miền núi phía Bắc Có 04 dự án thủy điện lớn với công suất 100MW xây dựng cần tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm: Thủy điện Sơn La, thủy điện Na Hang, thủy điện Bản Chát (Lai Châu) thủy điện Huổi Quảng (Sơn La) 3.1.2 Tổng quan dự án thủy điện Sơn La Dự án thủy điện Sơn La dự án thủy điện lớn với công suất thiết kế 2400MW, dự án di dân thực ba tỉnh Sơn La, Điện Biên Lai Châu 3.1.3 Công tác tái định dự án thủy điện Sơn La Số dân phải di chuyển 92.301 người với 20.000 hộ gia đình với 100 khu tái định 300 điểm tái định 3.2 Thực trạng thực sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định thủy điện Sơn La 3.2.1 Thực trạng sách quy hoạch vùng tái định 3.2.1.1 Kế hoạch di chuyển dân giai đoạn đến năm 2010 Di chuyển 62.394 với 18.000 hộ gia đình ba tỉnh Sơn La, Điện Biên Lai Châu 3.2.1.2 Giai đoạn điều chỉnh quy hoạch theo định 840/QĐ – TTg Kế hoạc điều chỉnh số hộ gia đình phải di chuyển lên 19.000 hộ ba tỉnh Sơn La, Điện Biên Lai Châu 3.2.1.3 Giai đoạn thực theo định 2009/QĐ – TTg Kế hoạch điểu chỉnh tăng số hộ gia đình cho dự án tái định lên 20.000 hộ với 90.000 nhân ba tỉnh Sơn La, Điện Biên Lai Châu 3.2.2 Thực trạng sách huy động vốn cho dự án tái định Kinh phí huy động từ nguồn: vốn ngân sách, vốn ngành điện tự đầu tư, lại vốn vay ngồi nước Vốn đầu (chưa tính lãi vay): từ 31.000 tỷ đồng đến 37.000 tỷ đồng, vốn nước khoảng 70%, vốn nước khoảng 30% 15 Kết huy động vốn cho dự án tái định huy động 26.457.122 triệu đồng Trong vốn ngân sách cho dự án 17.417.376 triệu đồng 66% tổng vốn dự án; vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam 9.039.746 triệu đồng chiếm 34% tổng vốn dự án đạt 100% kế hoạch huy động theo phương án điều chỉnh 3.2.3 Thực trạng sách đầu sở hạ tầng1 (1) Cơng trình thủy lợi 111 phục vụ 4399 với tổn đầu 853 tỷ đồn; (2) cơng trình giao thông: 2703 km vốn đầu 11212 tỷ đồng; (3) hạ tầng lưới điện: 945 km đường dây, với 205 trạm biến áp phục vụ 13397 hộ với tổng vốn đầu 792 tỷ đồng; (4) Cơng trình cấp nước: 249 cơng trình phục vụ 19625 hộ với tổng vốn đầu 872 tỷ đồng; (5) Các cơng trình công cộng: 160625 m2 với tổng vốn đầu 3498 tỷ đồng (6) Các hạng mục hỗ trợ sinh kế khác rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng, khai hoang với tổng vốn đầu 2083 tỷ đồng 3.2.4 Thực trạng sách cho vay vốn Các hộ gia đình di hưởng sách ưu đãi đầu cho sản xuất kinh doanh từ chương trình quốc gia chương trình phát triển kinh tế hội đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi (chương trình 135), sách vay vốn phát triển từ quỹ phát triển doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa nhỏ, chương trình theo đạo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước ngân hàng vay vốn hỗ trợ Ngân hàng sách, vay vốn cho phát triển nông thôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 3.2.5 Thực trạng sách đất đai Kế hoạch tỉnh phải giao 60047 đất loại cho dự án tái định ba tỉnh kế hoạch thực giao 33721 đạt 56% cấp 18812 sổ đỏ đạt 96.3% 3.2.6 Thực trạng sách đầu đào tạo nghề Nội dung chủ yếu sách hỗ trợ đào tạo nghề dự án thủy điện Sơn La cụ thể hóa theo định số 459/QĐ – TTg ngày 12/05/2004, số 02/2007/QĐ – TTg ngày 09/01/2007 Trong phần tác giả khơng tách sách đầu phát triển sở hạ tầng thành hai loại hạ tầng sản xuất hạ tầng hội nhiều hạng mục đầu đan xen theo định Thủ tướng Chính phủ khơng tách bạch theo phân loại hạ tầng sản xuất hay hạ tầng hội 16 Hình 3.7 Số lượng lao động đào tạo nghề theo lĩnh vực Nguồn: Báo cáo Ban đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La 3.3 Tác động kết cảm nhận người dân thực sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định thủy điện Sơn La 3.3.1 Những tác động sách đến kết cơng tác tái định 3.3.1.1 Thu nhập hộ gia đình Thu nhập hộ gia đình cải thiện tăng lần theo báo cáo Ban đạo nhà nước tăng 40% theo kết khảo sát tác giả Kiểm định cho thấy thực thu nhập hộ gia đình cải thiện 3.3.1.2 Tỷ lệ hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo giảm 17.11% theo báo cáo Ban đạo Nhà nước khoảng gần 5% theo kết khảo sát tác giả 3.3.1.3 Nhà diện tích đất Các hộ gia đình vùng tái định hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đầy đủ kịp thời theo sách quy định Diện tích nhà hộ tăng 50% theo kết khảo sát tác giả 3.3.1.4 Về tiêu đời sống tinh thần Theo báo cáo tổng kết chương trình di dân, tái định dự án tái định thủy điện Sơn La Ban đạo nhà nước dự án thủy điện Sơn La (2016) cho thấy đời sống vật chất tinh thần hộ gia đình vùng tái định nâng cao so với trước tái định Điểm đánh giá chung mức cao 4.562 3.3.2 Kết cảm nhận người dân thực sách đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định thủy điện Sơn La 3.3.2.1 Tình hình đào tạo việc làm Chính sách đào tạo việc làm triển khai, số lao động đào tạo chuyên môn gần 7,500 người; số lao động sau đào tạo có việc làm 5000 người, tổng số lao động tham gia lớp tập huấn khuyến nông, 17 khuyến công, khuyến ngư gần 16,000 người Điểm đánh giá chung sách đầu đào tạo nghề đánh giá mức thấp 3.040 3.3.2.2 Cơ sở hạ tầng sản xuất hội Cở sở hạ tầng sản xuất đánh giá tốt với điểm đánh giá cao mức 4.456, sở hạ tầng hội đánh giá mức tốt với điểm trung bình 4.509 3.3.2.3 Chính sách đất đai Diện tích đất canh tác giảm 40% so với trước tái định cư, điểm đánh giá chung sách đất đai theo kháo sát mức trung bình thấp 3.067 3.3.2.4 Chính sách cho vay vốn Chính sách cho vay vốn thực tương đối tốt với điểm đánh giá trung bình 4.386 3.4 Phân tích khám phá ảnh hưởng sách đầu phát triển kinh tế hội tới cảm nhận người dân kết thực sách dự án thủy điện Sơn La 3.4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu Bảng 3.37 Phân loại mẫu điều tra Số hộ Tỷ lệ hợp lệ (%) Tiêu chí phân loại Nam 222 74.7% Giới tính Nữ 74 24.9% Thái 177 59.6% Dân tộc Kinh 120 40.4% Không học 33 11.1% Đến hết tiểu học 59 19.9% Học vấn Đến hết THCS 99 33.4% Đến hết PTTH 105 35.5% Không qua đào tạo 200 67.8% 21 7.1% Chuyên môn Sơ cấp đào tạo 18 6.1% Trung cấp 55 18.6% Cao đẳng Không nghèo 284 95.6% Số hộ nghèo Nghèo 13 4.4% 176 69.6% Thuần nông Hộ ngành nghề 0.8% Ngành nghề 33 13.0% Hộ dịch vụ gia đình 20 7.9% Hộ hỗn hợp Khác 22 8.7% Nguồn: Khảo sát tác giả 18 3.4.2 Kết đánh giá tính phù hợp tiêu đánh giá 3.4.2.1 Kết đánh giá tính tin cậy thang đo Kết cho thấy thang đo xây dựng đạt tính tin cậy Hệ số Nhân tố Hệ số tương quan Cronbach Alpha Chính sách đầu phát triển sở hạ tấng ản xuất Chính sách đầu phát triển sở hạ tầng hội Kết luận biến tổng nhỏ 0.912 0.662 Đạt tính tin cậy 0.914 0.773 Đạt tính tin cậy Chính sách đất đai 0.808 0.588 Đạt tính tin cậy Chính sách cho vay vốn 0.857 0.435 Đạt tính tin cậy 0.945 0.834 Đạt tính tin cậy 0.963 0.854 Đạt tính tin cậy Chính sách đầu đào tạo nghề Kết tái định Nguồn: Tính tốn tác giả với hỗ trợ phần mềm SPSS 3.4.2.2 Kết phân tích khám phá nhân tố Phân tích khám phá nhân tố cho thấy nhân tố thang đo đơn hướng sử dụng phân tích EFA phù hợp Bảng 3.45 Kết phân tích khám phá nhân tố biến nghiên cứu Thành phần Các hệ số tải nhân tố Biến quan sát Hệ số KMO Chính Chính Cơ sở Cơ sở hạ tầng hạ tầng sách đất sách sản xuất hội đai vay vốn 0.827 Chính sách đầu đào tạo nghề Kết công tác tái định 0.850 0.782 0.753 0.841 0.931 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 86.050% 84.380% p-value 0.000 Phương sai giải 76.562% 79.807% 63.640% 70.630% thích Nguồn: Tính tốn tác giả với hỗ trợ phần mềm SPSS 19 20 3.4.3 Kết phân tích tương quan Bảng 3.46 Kết phân tích tương quan nhân tố mơ hình Các biến (1) Chính sách đầu phát triển CSHT sản xuất (1) Chính sách đầu phát triển CSHT hội (2) Chính sách đất đai (3) 930** 068 054 Chính sách cho vay vốn (4) Chính sách đào tạo nghề (5) 677** -.718** 647** -.677** -.010 -.006 -.731** Kết tái định (7) 944** 916** 056 (2) (3) (4) (5) (7) 1 673** -.701** Nguồn: Tính tốn tác giả với hỗ trợ phần mềm SPSS 3.4.4 Phân tích ảnh hưởng ách đầu phát triển kinh tế hội tới kết công tác tái định Kết cho thấy sách đầu sở hạ tầng sản xuất, sách đầu sở hạ tầng hội sách cho vay vốn có ảnh hưởng tích cực đến kết tái định (Hình 3.8) Chính sách đầu CSHT sản xuất Chính sách đầu CSHT hội 0.649* 0.278* R2adj = 0.902 Chính sách cho vay vốn Chính sách đầu đào tạo nghề 0.054* Kết tái định Có ý nghĩa thống kê Khơng có ý nghĩa thống kê Chính sách đất đai Hình 3.8 Tác động sách đầu phát triển kinh tế hội tới kết tái định 3.5 Những mặt đạt được, hạn chế, học từ dự án tái định thủy điện Sơn La hàm ý cho dự án khác 3.5.1 Những mặt đạt thực sách đầu phát triển kết tái định Thứ nhất, việc thực sách đầu phát triển cho hệ thống sở hạ tầng sản xuất tốt Thứ hai, việc thực sách đầu phát triển cho sở hạ tầng hội quan tâm có ảnh hưởng tích cực đến kết cơng tác tái định Thứ ba, sách cho vay vốn thực tốt khoản vay nhỏ cho hộ gia đình Thứ tư, kết tái định nhìn chung đánh giá tốt, đời sống vật chất tính thần người dân vùng tái định cải thiện đáng kể so với trước tái định Thứ năm, hệ thống tổ chức đạo thực sách thành lập cách đồng từ Trung ương đến địa phương 3.5.2 Những hạn chế việc thực sách đầu phát triển dự án tái định Một là, việc thực sách quy hoạch tổng thể quy hoạch cho khu, điểm tái định chưa tốt Hai là, việc thực sách đất đai chưa tốt Ba là, thiếu sách hỗ trợ sau đầu phát triển Bốn là, việc triển khai sách đào tạo nghề chưa phù hợp có ảnh hưởng tiêu cực đến kết tái định chung Năm là, sách cho vay vốn cho doanh nghiệp sử dụng khoản vay lớn chưa thực tốt 3.5.3 Các nguyên nhân ảnh hưởng chưa tốt đến thực sách kết tái định Thứ nhất, tính phù hợp – khả thi sách chưa quan tâm mức lập thực dự án Thứ hai, số sách thiếu tính phù hợp với thực tiễn chưa đồng dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần nhóm sách khác Thứ ba, công tác hỗ trợ dạy nghề vùng tái định chưa quan tâm mức Thứ tư, quy mô triển khai dự án lớn thực địa bàn rộng thuộc nhiều tỉnh (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) có địa hình phức tạp Thứ năm, quy mô di dời hộ gia đình lớn từ trước đến nay, đòi hỏi u cầu gấp tiến độ, vừa thực di chuyển dân vừa hồn chỉnh chế, sách, thời gian xây dựng ban hành hệ thống văn chế, 21 22 sách dài 3.5.4 Những học rút từ việc thực sách đầu phát triển vùng tái định thủy điện Sơn La hàm ý cho dự án tái định thực triển khai tương lai Thứ nhất, cần quan tâm đặc biệt đến nhân tố ảnh hưởng đến việc thực sách đầu phát triển cho vùng tái định cư, đặc biệt cơng tác quy hoạch tổng thể tính tiên lượng, hiệu lực sách triển khai Thứ hai, tập trung vào phát huy hiệu sách có tác động tích cực sách đầu phát triển sở hạ tầng, sách vay vốn Thứ ba, cần cải thiện hiệu sách cho vay vốn với khoản vay lớn cho doanh nghiệp, sở sản xuất việc hỗ trợ tốt sách với khoản vay nhỏ cho hộ gia đình Thứ tư, hồn thiện nâng cao tính hiệu lực sách đào tạo nghề Thứ năm, hồn thiện nâng cao tính hiệu sách đất đai Thứ năm, quan tâm đến vấn đề phát triển sinh kế bền vững cho vùng tái định CHƯƠNG QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VÙNG NÚI PHÍA BẮC 4.1 Quan điểm, định hướng hồn thiện sách đầu phát triển nhằm đảm bảo tái định bền vững dự án thủy điện 4.1.1 Tính tất yếu phải hồn thiện sách đầu phát triển nhằm đảm bỏa tái định bền vững dự án thủy điện Hồn thiện sách đầu phát triển kinh tế hội cho dự án thủy điện giúp (1) khai thác tối đa tiềm vùng tái định cư; (2) thúc đẩy phát triển kinh tế hội vùng tái định cư; (3) làm giảm khoảng cách trình độ phát triển khu vực miền núi miền xuôi; (4) giúp đảm bảo tính ổn định trị, an ninh, quốc phòng (5) đảm bảo cho q trình phát triển dài hạn, bền vững bảo tồn văn hóa 4.1.2 Quan điểm định hướng phát triển kinh tế hội vùng tái định dự án thủy điện vùng núi phía Bắc 4.1.2.1 Quan điểm phát triển kinh tế hội vùng tái định dự án thủy điện vùng núi phía Bắc 4.1.2.2 Định hướng phát kinh tế - hội cho vùng tái định dự án thủy điện vùng núi phía Bắc 4.1.3 Quan điểm định hướng hồn thiện sách đầu phát triển kinh tế hội cho dự án thủy điện vùng núi phía Bắc 4.1.3.1 Quan điểm hồn thiện sách đầu phát triển kinh tế hội cho dự án thủy điện vùng núi phía Bắc 4.1.3.2 Định hướng hồn thiện sách đầu phát triển cho dự án tái định thủy điện vùng núi phía Bắc 4.2 Giải pháp hồn thiện sách đầu phát triển cho vùng tái định thủy điện 4.2.1 Phát huy hiệu hoàn thiện sách đầu phát triển sở hạ tầng sản xuất Thứ nhất, cần lập quy hỗ trợ việc tu, bảo dưỡng cơng trình sở hạ tầng đầu khoảng thời gian định cho điểm tái định Thứ hai, xây dựng thí điểm mơ hình quản lý vận hành hệ thống sở hạ tầng theo hướng tự quản, gắn trách nhiệm quyền lợi người dân với việc bảo vệ khai thác hệ thống hạ tầng đầu 4.2.2 Duy trì hiệu hồn thiện thiện sách đầu phát triển sở hạ tầng hội 4.2.3 Hồn thiện sách cho vay vốn Thứ nhất, đa dạng hóa nguồn vốn vay tiếp cận hộ gia đình doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn Thứ hai, cải tiến phương thức cho vay Thứ ba, hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu 4.2.4 Hồn thiện sách đầu đào tạo nghề Một là, tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, sách Đảng, Nhà nước địa phương đào tạo nghề phát triển nguồn nhân lực: Hai là, phải gắn công tác đào tạo với giải việc làm Chính quyền địa phương phải có đánh giá nhu cầu sử dụng lao động ngành địa phương, xu hướng thay đổi nghề nghiệp để có định hướng mặt dài hạn cơng tác đào tạo nghề Ba là, rà soát lại hệ thống trường đào tạo nghề, đổi nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thị trường lao động Bồi dưỡng phát tiển đội ngũ cán quản lý, đội ngũ giảng dạy thu hút chuyên gia giỏi tham gia công tác đào tạo Bốn là, hội hóa cơng tác đào tạo nghề Năm là, Nhà nước cần có sách khuyến khích lao động người dân vùng tái định cư, đặc biệt người dân tộc thiểu số vào học trường dạy nghề, sở dạy nghề cơng lập học nghề phù hợp với trình độ, lực 23 24 thân phù hợp với yêu cầu thị trường lao động địa phương 4.2.5 Hồn thiện sách đất đai Thứ nhất, thực tốt việc quy hoạch đất đai thông báo rõ ràng minh bạch quy hoạch vùng, xã, thơn tới hộ gia đình khu vực tái định Thứ hai, quyền cần có sách cấp quyền sử dụng đất cho hộ chuyển tới khu vực di dân Thứ ba, quyền cần thực tốt việc giải phóng mặt cho gia đình hộ dân bàn giao đất Thứ tư, hộ có nhu cầu th đất kinh doanh, quyền có sách hỗ trợ giá thuê hợp lý 4.2.6 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực quy hoạch kế hoạch đầu phát triển kinh tế hội vùng tái định Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức việc lập quy hoạch, quản lý quy hoạch Thứ hai, đổi phương pháp lập quy hoạch trước triển khai dự án tái định cho phù hợp với điều kiện thực tế Thứ ba, nâng cao lực thẩm định quy hoạch đơn vị thẩm định Thứ tư, cải thiện khả thực việc quy hoạch theo phê duyệt Thứ năm, cần đồng hóa kế hoạch đầu phát triển kinh tế hội cho vùng tái định 4.2.7 Nâng cao hiệu công tác huy động vốn cho việc triển khai dự án phát triển kinh tế hội vùng tái định Một là, cần đa dạng hóa nguồn vốn huy động cho việc triển khai dự án Hai là, xem xét đánh giá tối ưu hóa cấu nguồn vốn phục vụ triển khai dự án Ba là, nâng cao khả đảm bảo huy động vốn khớp với nhu cầu nguồn vốn thời kỳ triển khai dự án 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Chính phủ cần hồn thiện sách vĩ mơ khuyến khích đầu phát triển kinh tế hội cho vùng khó khăn 4.3.2 Chính phủ chủ trì thúc đẩy tăng cường liên kết vùng, liên kết tỉnh 4.3.3 Thực việc tổ chức quy hoạch, phát triển vùng theo lợi so sánh 4.3.4 Nâng cao hiệu công tác hoạch định tổ chức thực sách ban hành 4.3.5 Một số khuyến nghị khác với quyền địa phương có dự án tái định thủy điện 4.4 Hạn chế hướng nghiên cứu Hạn chế thứ nhất, thang đo xây dựng lần đầu nên cần kiểm chứng, bổ sung hoàn thiện nghiên cứu Hạn chế thứ hai, nghiên cứu tiến hành khảo sát thực nghiệm hộ gia đình địa bàn tỉnh Sơn La nên tính đại diện bị hạn chế Hạn chế thứ ba, nghiên cứu tập trung đánh giá ảnh hưởng kết thực sách đến cảm nhận hộ gia đình vùng tái định mà khơng đánh giá tồn diện tất khía cạnh từ lập sách, thực sách, giám sát điều chỉnh sách Do đó, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện thang đo mở rộng quy mô nghiên cứu để đảm bảo tính khái quát nghiên cứu tốt ... phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư dự án thủy điện vùng núi phía Bắc 4.1.2.1 Quan điểm phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư dự án thủy điện vùng núi phía Bắc 4.1.2.2 Định hướng phát. .. HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN (THÔNG QUA NGHIÊN CỨU DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA) 3.1 Tổng quan dự án thủy điện vùng núi phía Bắc cơng tác tái định. .. phát kinh tế - xã hội cho vùng tái định cư dự án thủy điện vùng núi phía Bắc 4.1.3 Quan điểm định hướng hồn thiện sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho dự án thủy điện vùng núi phía Bắc 4.1.3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư trong các dự án thủy điện vùng núi phía bắc (nghiên cứu trường hợp dự án thủy điện sơn la) tt , Chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư trong các dự án thủy điện vùng núi phía bắc (nghiên cứu trường hợp dự án thủy điện sơn la) tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay