Quản lý đội ngũ GVTH vùng đồng bằng sông cửu long theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay tt

27 15 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:29

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TRẦN HỒNG THẮM QUẢN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 9140114 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thành phố Hồ Chí Minh – 2018 Cơng trình hồn thành tại: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Xuân Tế TS Ngô Đình Qua Phản biện 1: PGS.TS Ngơ Anh T́n Phản biện 2: PGS.TS Trần Văn Đạt Phản biện 3: TS Hồ Thị Liên Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh Vào hồi……giờ… ngày ….tháng………năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Khoa học Tởng hợp TP Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài GDTH bậc học tảng, hình thành sở ban đầu cho phát triển nhân cách người Chất lượng GDTH tốt tiền đề quan trọng cho phát triển toàn diện người Việt Nam XHCN Điều 27, Khoản 2, Luật Giáo dục năm 2009 cho biết: “GDTH nhằm giúp HS hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để HS tiếp tục học trung học sở” [94] Do vậy, người GVTH có vị trí, vai trò quan trọng, phát triển nhân cách học sinh tiểu học, góp phần phát triển người Việt Nam kỷ XXI Những năm qua, công tác quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL đạt nhiều thành tựu quan trọng Về số lượng, GVTH đáp ứng việc dạy học buổi/ngày Chất lượng đội ngũ GVTH bước cải thiện Tuy nhiên, đội ngũ GVTH chưa đáp ứng yêu cầu dạy học buổi/ngày; chưa đảm bảo thực mục tiêu phổ cập GDTH mức 2… Mặt khác, công tác quy hoạch đội ngũ chưa trọng; việc giao quyền tự chủ cho Hiệu trưởng trường TH tuyển dụng GV chưa thực triệt để; số GV đạt chuẩn chưa đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục nhiều Từ đó, đề tài: “Quản đội ngũ GVTH vùng đồng sông Cửu Long theo yêu cầu đổi giáo dục nay” xác lập Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa sở luận, xác định thực trạng quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL, xây dựng chứng minh hiệu số giải pháp quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản đội ngũ GVTH 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản đội ngũ GVTH vùng đồng sông Cửu Long theo yêu cầu đổi giáo dục Giả thuyết khoa học Công tác quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL đạt mức trung bình so với yêu cầu đổi giáo dục Nếu áp dụng giải pháp đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục cách phù hợp, quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL hiệu Nhiệm vụ nghiên cứu 55.1 Xây dựng sở luận công tác quản đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 5.3 Xây dựng chứng minh hiệu số giải pháp quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục Phạm vi nghiên cứu - Các giải pháp quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn 2013 đến quan quản Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo thuộc Sở, Hiệu trưởng trường TH - Chỉ nghiên cứu thực trạng công tác quản đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, tập trung vào chủ thể quản xác lập - Thực nghiệm biện pháp quản đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục thành phố Cần Thơ 7.Phương pháp luận nghiên cứu Cơ sở phương pháp luận: Quan điểm hệ thống - cấu trúc; Quan điểm lịch sử - logic; Quan điểm thực tiễn sử dụng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Các nhóm phương pháp nghiên cứu thuyết; phương pháp nghiên cứu thực tiễn; phương pháp thống kê toán học sử dụng đề tài Đóng góp đề tài - Về mặt luận: Hệ thống hóa luận công tác quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục Đề xuất biện pháp quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục GVTH vùng ĐBSCL - Về mặt thực tiễn: Đánh giá thực trạng quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đởi giáo dục, từ xác định giải pháp quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN CỦA QUẢN ĐỘI NGŨ GVTH THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề quản đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục 1.1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề quản đợi ngũ GVTH nước ngồi Các nghiên cứu nước đề cập đến việc phát triển đội ngũ GV, yêu cầu GV hoạt động dạy học giáo dục Các nghiên cứu quản đội ngũ GVTH khai thác rộng trọng điểm hướng nghiên cứu đề cập đến việc quản đội ngũ GVTH theo chuẩn nghề nghiệp, phát triển không ngừng nghề nghiệp Các nội dung quản đội ngũ GVTH đề cập nhiều nhất đào tạo - bồi dưỡng kích thích nhu cầu tự đào tạo, tự hồn thiện để đáp ứng u cầu nghề nghiệp khơng ngừng nâng cao 1.1.2.Tổng quan nghiên cứu vấn đề quản đội ngũ GVTH nước Trong 25 năm trở lại tác giả nghiên cứu GV tập trung vào vấn đề luận tổng kết thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng GV, đánh giá thực trạng đội ngũ GV động lực nhà giáo, lao động GV; sở thiết kế chương trình bồi dưỡng thường xun cho GV cấp học; đề xuất biện pháp đởi hình thức tở chức phương pháp bồi dưỡng GV, phương pháp đào tạo trường sư phạm đáp ứng u cầu đởi chương trình giáo dục phở thơng Điểm chung nhiều cơng trình tập trung vào yêu cầu quản đội ngũ GVTH không đủ số lượng, đạt chuẩn chất lượng mà phải đồng cấu Chưa có đề tài đề cập trực tiếp đến quản đội ngũ GVTH đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phù hợp với vùng miền Vì thế, đề tài luận án không trùng lặp 1.2 Các khái niệm 1.2.1 Quản giáo dục 1.2.2 Đội ngũ GVTH Đội ngũ GVTH tập hợp người đảm nhận công tác giáo dục dạy học cho HSTH có đủ tiêu chuẩn đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định 1.2.3 Quản đội ngũ GVTH 1.2.3.1 Quản đội ngũ GV Quản đội ngũ GV hoạt động gồm tuyển chọn, sử dụng, phát triển, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ GV hoạt động có hiệu nhằm đạt mục tiêu cao nhất tở chức bất mãn nhất đội ngũ tổ chức 1.2.3.2 Quản đội ngũ GVTH Quản đội ngũ GVTH hoạt động áp dụng nguyên tắc pháp định: tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, trả lương thực chế độ động viên khuyến khích vật chất, tinh thần cho GVTH nhằm nâng cao hiệu đội ngũ 1.2.3.3 thuyết phát triển nguồn nhân lực quản đội ngũ GVTH 1.3 Đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi GDTH 1.3.1 Một số định hướng đổi GDTH 1.3.1.1 Đổi mục tiêu GDTH 1.3.1.2 Đổi nội dung, chương trình GDTH 1.3.1.3 Đổi phương pháp dạy học HSTH 1.3.1.4 Đổi hình thức dạy học HSTH 1.3.1.5 Đổi đánh giá HSTH 1.3.2 Chuẩn trình đợ đào tạo chuẩn nghề nghiệp GVTH 1.3.3 Yêu cầu đội ngũ GVTH theo định hướng đổi giáo dục 1.3.3.1 Yêu cầu số lượng đội ngũ GVTH theo định hướng đổi giáo dục 1.3.3.2 Yêu cầu chất lượng đội ngũ GVTH theo định hướng đổi giáo dục 1.4 Quản đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục 1.4.1 Quản ĐNGVTH theo tiếp cận thuyết quản nguồn nhân lực tiếp cận lực nghề nghiệp 1.4.2 Nội dung quản đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục 1.4.1.1 Quy hoạch đội ngũ GVTH 1.4.1.2 Tuyển dụng, sử dụng đội ngũ GVTH 1.4.1.3 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVTH 1.4.1.4 Đánh giá đội ngũ GVTH 1.4.1.5 Thực Chính sách đội ngũ GVTH 1.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục 1.4.2.1 Một số yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quản đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục 1.4.2.2 Một số yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến quản ĐNGVTH theo yêu cầu đổi giáo dục TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 Các nghiên cứu nước nước cho thấy chưa có đề tài đề cập trực tiếp đến quản đội ngũ GVTH đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phù hợp với đặc điểm vùng miền, điều kiện kinh tế - xã hội vùng miền Quản đội ngũ GVTH tác động có kế hoạch, có định hướng chủ thể quản đến đội ngũ GVTH làm cho đội ngũ GVTH đủ số lượng, chất lượng đồng cấu; có kế hoạch, quy hoạch, chuẩn hố Định hướng đởi GDTH theo yêu cầu đổi giáo dục gồm: Đởi mục tiêu GDTH, nội dung chương trình GDTH, phương pháp dạy học HSTH, hình thức dạy học HSTH, đánh giá HSTH Quản đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục bao gồm: Quy hoạch đội ngũ GV; Tuyển dụng, sử dụng đội ngũ GVTH; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVTH; Đánh giá đội ngũ GVTH; Thực Chính sách đội ngũ GVTH Các yếu tố ảnh hưởng đến quản đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục gồm số yếu tố khách quan như: Cơ chế quản lý, sách giáo dục, Mơi trường tự nhiên xã hội, Sự phát triển khoa học - công nghệ, Nhu cầu kinh tế, Mơi trường trị - pháp luật Một số yếu tố chủ quan đề cập như: Nhận thức, thái độ người cán quản giáo dục; Chất lượng cán quản lý; Thông tin quản lý; Điều kiện sở vật chất cho công tác quản CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 2.1 Khái quát vùng đồng sông Cửu Long 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL 2.1.2 Một số đặc điểm GD&ĐT tỉnh, thành vùng ĐBSCL 2.1.2.3 Một số đặc điểm giáo dục tiểu học vùng ĐBSCL 2.2 Thực trạng quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL 2.2.1 Khái quát khảo sát thực trạng quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL 2.2.1.1 Khái quát mẫu khảo sát thực trạng Mẫu khảo sát chọn đảm bảo đại diện cho vùng khác nhau: thành thị, nông thôn; vùng có tỉ lệ đồng bào dân tộc cao Tởng số người mẫu 400: Ở trung tâm tỉnh, thành phố: 100 GV, 35 CBQL; Ở vùng ven, nông thôn: 100 GV, 35 CBQL; Ở vùng đồng bào dân tộc: 100 GV, 30 CBQL 2.2.1.2 Cách thức khảo sát thực trạng quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL Thu thập số liệu thống kê; thu thập ý kiến phiếu hỏi; nghiên cứu sản phẩm hoạt động (của chủ thể quản GVTH) vấn trực tiếp với CBQL, GV Cách thức xử số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS để xử kết thu theo yêu cầu nghiên cứu định lượng Các thông số thông kê định hướng theo kết quy đổi quy ước 11 2.2.3.3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục Bảng 2.6 Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục Thực Nội dung Kết Giá trị TB cộng Cỡ mẫu Có % Không % Không rõ % Các chủ thể quản xây dựng thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đến GV 400 97, 2,5 0% 3,16 Nội dung bồi dưỡng chưa phù hợp với u cầu đởi tồn diện giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng GD 400 15, 84,5 0% 2,38 Các chủ thể quản đối xử với GV không công đào tạo, bồi dưỡng 400 9,7 90,3 0% 2,75 Các chủ thể quản phân công, sử dụng GV chưa hợp sau đào tạo, bồi dưỡng 400 6,5 93,5 0% 3,42 Việc thực công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục cấp quản GD 400 84, 15,5 0% 2,76 Đánh giá GV CBQL cho thấy mức độ đạt (giá trị trung bình cộng ≈ 2,8 - ứng mức thang đo) 2.2.3.4 Công tác đánh giá đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 2.2.3.5 Điều kiện quản hiệu ảnh hưởng sách đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 12 2.2.4 Một số nguyên nhân thực trạng quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 2.2.4.1 Một số nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến thực trạng quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL Nguyên nhân chủ yếu hạn chế công tác quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL là: Thiếu công cụ quản đội ngũ (hạng 1, 87,3%); Do đặc trưng công tác quản đội ngũ (hạng 2, 85,8%); Công tác tra, kiểm tra chưa thường xuyên (hạng 3, 79,5%); Do thách thức thời gian, điều kiện khác (hạng 4, 77,8%); Do đặc trưng quản nhà trường (không trực tiếp tuyển dụng ); Thiếu chế độ sách CBQL (đồng hạng 5, 75,5%) Có thể nhận thấy yếu tố nởi trội nguyên nhân ảnh hưởng đến hạn chế công tác quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL chí nơi khác Những điều kiện khách quan tác động đến thực trạng công tác quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL biểu tương tác chúng đến chức quản lý, nội dung quản đội ngũ Đây sở quan trọng cần xem xét để để xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 2.2.4.2 Một số nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng đến thực trạng quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL Kết cho thấy hạn chế nhiều nguyên nhân tác động, ảnh hưởng nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng đáng kể Một nguyên nhân dẫn đến chất lượng đội ngũ GVTH học 13 ĐBSCL hạn chế số không qua đào tạo cách quy, chuẩn hố chun mơn, nghiệp vụ; kiến thức hạn chế, kỹ sư phạm chưa hoàn thiện nên chưa đủ tảng để tiếp thu luận, vận dụng vào thực tế dạy học phù hợp; khoảng cách luận đổi phương pháp thực tiễn lớp học xa rời, chưa mang tính thống nhất; khả điều chỉnh nội dung dạy học học, môn học cho phù hợp với đối tượng học sinh chưa tốt… TIỂU KẾT CHƯƠNG Có thể nhận thấy nhóm GV hợp đồng năm học cao so sánh bình diện chung nước số khu vực khác Tỉ lệ GV/lớp 1,4 GV/lớp Số GV chưa đào tạo đạt chuẩn (THSP 9+3) 34 GV (trong nhiều nhất Trà Vinh với 24 GV), tỉ lệ từ 0,17% đến 0,5% Vẫn tình trạng mất cân đối, không đồng cấu đội ngũ địa bàn khác Số lượng GV đạt chuẩn chuẩn trình độ đào tạo cao lực trình độ chun mơn nghiệp vụ nhiều GV hạn chế, chưa thực đổi phương pháp giảng dạy Số GV đánh giá loại trung bình (chiếm tỉ lệ từ 0% đến 4,2% tùy theo địa phương), GV (11 đến 13 người) xếp loại chuyên môn Phần lớn GV qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phận không nhỏ chưa đạt yêu cầu lực sư phạm, tin học ngoại ngữ Đa số GV (86,7%) nhận thức việc đáp ứng yêu cầu công việc giảng dạy rất cần thiết 14 Việc quy hoạch đội ngũ GV chưa thực tốt Tình trạng thụ động cơng tác phở biến, nhất việc phát triển qui mô GV để tổ chức dạy buổi/ngày nhà trường Kết việc thực công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi hạn chế như: đánh giá cần cơng hơn, phân công công tác cần phù hợp Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVTH mức với biểu hiện: kế hoạch hóa, phân cơng hợp sau đào tạo - bồi dưỡng, công Tuy nhiên, có gần 16% cho nội dung bồi dưỡng chưa phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục Vẫn 16% CBQL GV nhận xét việc đánh giá GV thiếu công Thực trạng xuất phát từ nhiều nguyên nhân Nguyên nhân khách quan là: Thiếu công cụ quản đội ngũ; Do đặc trưng công tác quản đội ngũ; Công tác tra, kiểm tra chưa thường xuyên; Do thách thức thời gian, điều kiện khác; Do đặc trưng quản nhà trường (không trực tiếp tuyển dụng ); Thiếu chế độ sách CBQL Một số nguyên nhân chủ quan là: đội ngũ cán quản hạn chế kỹ năng, Hiểu vấn đề tự chủ trường TH hạn chế; Tâm nể, lo lắng, cào bằng, dĩ hòa vi quý; Do cán cấp thiếu quan tâm đầu tư; Do nhận thức cán quản cấp; 15 CHƯƠNG GIẢI PHÁP QUẢN ĐỘI GVTH VÙNG ĐBSCL THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 3.1 Một số sở khoa học 2.1 nguyên tắc xây dựng giải pháp quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 3.1.1 Một số sở pháp việc xây dựng giải pháp quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 3.1.1.1 Một số sở pháp quản đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục: Thứ nhất, quan điểm Đảng Nhà nước nâng cao chất lượng đội ngũ GV cán quản nay: Chỉ thị 40/CT/TW ngày 15-6-2004 việc nâng cao chất lượng nhà giáo cán quản giáo dục; Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 triển khai nhằm thực mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2020; Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 “Đởi bản, tồn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế”,… Thứ hai, quan điểm, định hướng Đảng, Nhà nước phát triển vùng ĐBSCL Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định phương hướng phát triển giáo dục đào tạo là: “đởi tồn diện giáo dục, đào tạo” Một nhiệm vụ khẳng định nghị 16 “Xây dựng đội ngũ GV đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu chất lượng” [7]; Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 30 tháng năm 2011 phát triển giáo dục, đào tạo dạy nghề vùng ĐBSCL giai đoạn 2011 – 2015 Thứ ba, sở pháp xây dựng chương trình giáo dục phở thơng tởng thể: nghị số 88/2014/QH13 Quốc hội; Ngày 27/3/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đởi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 3.1.1.2 Thực trạng số nguyên nhân thực trạng quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 3.1.1.3 Định hướng đổi quản đội ngũ GV TH theo yêu cầu đổi GDTH Công tác quản đội ngũ GVTH với nội dung cốt lõi nhất quản hoạt động dạy học trường TH Chính vậy, việc đề x́t biện pháp quản GV cần bám sát yêu cầu đổi GDTH bao gồm đổi mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, hình thức tở chức dạy học đổi hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập HSTH 3.1.2 Một số nguyên tắc xây dựng giải pháp quản đội ngũ GV tiểu học vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 3.2 Một số giải pháp quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 17 3.2.1 Giải pháp 1: Hoàn thiện sở pháp quản nhà nước công tác quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 3.2.1.1 Biện pháp 1: Xây dựng chế sách phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhà trường QLĐNGV ở vùng ĐBSCL 3.2.1.2 Biện pháp 2: Xây dựng quy chế phối hợp quản đội ngũ GVTH ở vùng ĐBSCL 3.2.1.3 Biện pháp 3: Hồn thiện số chế sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản ĐNGVTH ở vùng ĐBSCL 3.2.2 Giải pháp 2: Đổi công tác tuyển dụng sử dụng đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi 3.2.2.1 Biện pháp 1: Đổi công tác tuyển dụng GVTH ở vùng ĐBSCL (đổi tiêu chí, quy trình, trách nhiệm bên… công tác tuyển dụng) 3.2.2.2 Biện pháp 2: Sử dụng ĐNGVTH ở vùng ĐBSCL có phù hợp hiệu 3.2.2.3 Biện pháp 3: Đổi đánh giá ĐNGVTH ở vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 3.2.3 Giải pháp 3: Đổi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi 3.2.3.1 Biện pháp 1: Đổi công tác dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng GVTH ở vùng ĐBSCL 3.2.3.2 Biện pháp 2: Lập kế hoạch hoạt động đào tạo, bồi dưỡng GVTH ở vùng ĐBSCL 18 3.2.3.3 Biện pháp 3: Hoàn thiện chế sách, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng GVTH ở vùng ĐBSCL 3.2.4 Giải pháp 4: Xây dựng điều kiện hỗ trợ cơng tác quản lí ĐNGVTH GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 3.2.4.1 Biện pháp 1: Xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh theo yêu cầu đổi giáo dục 3.2.4.2 Biện pháp 2: Xây dựng văn hóa nhà trường tích cực theo yêu cầu đổi giáo dục 3.2.5 Mối quan hệ giải pháp quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục Hoàn thiện sở pháp quản nhà nước công tác quản ĐNGVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục Đổi công tác tuyển dụng sử dụng ĐNGVT H vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi Xây dựng điều kiện hỗ trợ công tác quản ĐNGVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục Đổi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ĐNGVT H vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi Hình 3.1 Mối quan hệ giải pháp quản ĐNGVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 19 3.3 Khảo sát tính cần thiết khả thi giải pháp quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi 3.4 Thực nghiệm một số biện pháp quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 3.4.1 Mục đích thực nghiệm Thực nghiệm xác định hiệu số biện pháp quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 3.4.2 Giả thuyết thực nghiệm Nếu nhà quản sở, phòng giáo dục, Hiệu trưởng trường TH áp dụng biện pháp: (1) Lập kế hoạch hoạt động đào tạo, bồi dưỡng GVTH ở vùng ĐBSCL (2) Đổi công tác tuyển dụng sử dụng đội ngũ GVTH ở vùng ĐBSCL nhóm giải pháp “Đởi cơng tác tuyển dụng sử dụng đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục” thời gian nhất định cải thiện cơng tác quản đội ngũ GVTH 3.4.3 Tổ chức thực nghiệm 3.4.3.1 Mô thức thực nghiệm Mô thức thực nghiệm lựa chọn là: Tiền hậu kiểm thêm nhóm kiểm sốt (nhóm đối chứng) trình bày bảng 3.2 Bảng 3.2 Mô thức thực nghiệm Tiền kiểm Biến số độc lập Hậu kiểm Thực nghiệm T1E X T2E Đối chứng T1C T2C 20 Nhóm thực nghiệm gồm nhà quản GVTH TP Cần Thơ, nhóm đối chứng (kiểm soát) gồm nhà quản GVTH tỉnh Vĩnh Long 3.4.3.2 Kiểm soát biến số 3.4.3.3 Giới hạn thực nghiệm 3.4.3.4 Đánh giá kết thực nghiệm 3.4.4 Nội dung thực nghiệm 3.4.4.1 Biện pháp 1: Lập kế hoạch hoạt động đào tạo, bồi dưỡng GVTH vùng ĐBSCL - Bước Sở Giáo dục Đào tạo triển khai hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho CBQL, GV TH yêu cầu quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục - Bước 2: Sở Giáo dục Đào tạo thông tin đến GV định hướng phát triển giáo dục đào tạo yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ GV thời gian tới qua nhiều kênh khác - Bước 3: Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức triển khai toàn ngành - Bước 4: Xác định kế hoạch hoạt động đào tạo, bồi dưỡng GVTH vùng ĐBSCL - Bước 5: Tổ chức hoạt động bồi dưỡng đội ngũ GVTH 3.4.4.2 Biện pháp 2: Đổi công tác tuyển dụng sử dụng đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi GD - Bước 1: Sở Giáo dục Đào tạo hướng dẫn quận, huyện lập kế hoạch tuyển dụng ĐNGVTH 21 - Bước 2: Tổ chức tuyển dụng - Bước 3: Đánh giá, rút kinh nghiệm q trình tở chức tuyển dụng GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục 3.4.5 Kết thực nghiệm Vì số liệu GVTH tỉnh thành biến động nên chưa thể so sánh tồn cục dựa chiều kích Vì thế, giới hạn thực nghiệm bước đầu so sánh số liệu có minh chứng Kết tập trung vào việc so sánh xếp loại GVTH hai nhóm nghiên cứu sau thời gian nghiên cứu thực nghiệm Kết quả: Bảng 3.7 So sánh xếp loại GVTH sau thực nghiệm hai nhóm TN & ĐC Tỉ lệ % GV Tỉ lệ % GV xếp loại xuất sắc xếp loại xuất sắc sau trước thực nghiệm thực nghiệm Thực nghiệm 71,6 % 81,7% Đối chứng 81,7% 81,7% Nhóm Bảng cho thấy kết rất rõ rệt tỉ lệ phần trăm GV xếp loại xuất sắc trước sau thực nghiệm hai nhóm (thực nghiệm đối chứng) Dựa vào kết thực nghiệm, nhận định: giả thuyết thực nghiệm chứng minh việc áp dụng biện pháp thực nghiệm góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản đội ngũ GVTH 22 TIỂU KẾT CHƯƠNG Trên sở kết nghiên cứu luận, kết khảo sát phân tích thực trạng quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi mới, đề xuất số giải pháp để quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đởi giáo dục sau: Hồn thiện sở pháp quản nhà nước công tác quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục; Đổi công tác tuyển dụng sử dụng đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi mới; Đổi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVTH ở vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi mới; Xây dựng điều kiện hỗ trợ công tác QLĐNGVTH GVTH ở vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi GD Kết thực nghiệm hai biện pháp: Lập kế hoạch hoạt động đào tạo, bồi dưỡng GVTH vùng ĐBSCL Đổi công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục thành phố Cần Thơ cho thấy kết thuyết phục Sau thời gian thực nghiệm, số lượng GVTH Cần Thơ số lượng cụ thể chuẩn bị cho chương trình giáo dục phở thơng dự phòng đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phở thơng 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thực trạng đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL nhiều tồn tại: GV giảng dạy hợp đồng cao; tình trạng mất cân đối, không đồng cấu đội ngũ GV Bên cạnh đó, kết khảo sát cơng tác quản đội ngũ GVTH cho thấy số tồn tại: việc quy hoạch đội ngũ GV trường TH chưa thực tốt; trường TH chưa có định hướng cụ thể phát triển đội ngũ, đặc biệt công tác tuyển dụng, sử dụng đào tạo bồi dưỡng nhiều hạn chế, bất cập Thực trạng xuất phát từ nhiều nguyên nhân công tác quản thiếu công cụ quản đội ngũ, công tác tra - kiểm tra chưa thường xuyên; thách thức thời gian, điều kiện nhiều khó khăn, thiếu chế độ, sách cho đội ngũ cán quản để họ phát huy tối đa vai trò thân, Và nguyên nhân chủ quan như: CBQL thiếu kỹ năng, kiến thức vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm; số CBQL thiếu quan tâm, đầu tư, lực quản CBQL đáp ứng nhiều hạn chế Để quản đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo u cầu đởi sử dụng nhóm giải pháp (1) Hồn thiện sở pháp quản nhà nước đội ngũ GVTH - với biện pháp; (2) Đổi công tác tuyển dụng sử dụng đội ngũ GVTH - biện pháp; (3) Đổi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVTH theo yêu cầu đổi giáo dục - biện pháp, (4) Xây dựng điều kiện hỗ trợ cơng tác quản lí ĐNGVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục với biện pháp Kết khảo nghiệm cho thấy giải pháp đánh giá mức cao tính cần thiết tính khả thi Áp dụng hai biện pháp: Lập kế hoạch hoạt động đào tạo, bồi dưỡng GVTH vùng ĐBSCL Đổi công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục kết cho thấy sau thực nghiệm, số lượng GV thành tích GV thể xếp loại GVTH, tình hình đáp ứng u cầu đởi giáo dục có chuyển biến đáng kể Hai biện pháp cho thấy thay đởi tích cực cơng tác quản đội ngũ GVTH ĐBSCL xét bình diện chung Nói cách khác, giả thuyết thực nghiệm chấp nhận 24 Kiến nghị 2.1 Đối với cấp quản giáo dục Nhà nước, Bộ GD&ĐT cần có chế, sách đặc thù cơng tác quản đội ngũ GVTH nói riêng cơng tác quản trường TH nói chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vùng trũng giáo dục ĐBSCL Các Sở GD&ĐT cần thiết lực lượng đầu công tác quản đội ngũ GV, đồng thời đạo Phòng GD&ĐT thực nghiêm túc quản đội ngũ GVTH đáp ứng u cầu đởi giáo dục nói riêng 2.2 Đối với sở đào tạo - bồi dưỡng giáo viên tiểu học Các trường sư phạm đào tạo GVTH cần trọng đến việc đào tạo ngành đặc thù để tạo đội ngũ GVTH đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục Các sở đào tạo - bồi dưỡng GVTH cần quan tâm cách triệt để việc xây dựng chương trình đào tạo - bồi dưỡng GVTH đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục theo quy định cấp quản 2.3 Đối với trường tiểu học CBQL cần tạo mơi trường giáo dục lành mạnh, mang tính xây dựng phát triển lâu dài; quan tâm nhiều tới vấn đề tuyển dụng bồi dưỡng công tác quản ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng dạy học GDTH Thực cơng tác rà sốt quản đội ngũ số lượng, chất lượng để kịp thời bổ sung, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 2.4 Đối với giáo viên tiểu học GVTH cần nhận thức rõ vấn đề giáo dục phở thơng đáp ứng chương trình đởi Từ đó, cần phải thực nghiêm túc hoạt động bồi dưỡng tự bồi dưỡng nhằm nâng cao lực sư phạm đáp ứng cho yêu cầu GDTH GVTH cần thực tốt công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cơng tác quản Mỗi cá nhân góp phần tạo nên bầu khơng khí học tập lành mạnh nhà trường TH DANH MỤC CƠNG TRÌNH TÁC GIẢ Trần Hồng Thắm (2012), “Một số giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản nhà nước giáo dục phở thơng”, Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM, 34, tr.138-143 Trần Hồng Thắm (2014), “Một số kết đởi phương pháp, hình thức tở chức dạy học cấp tiểu học thành phố Cần Thơ”, Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM, 62, tr.124128 Trần Hồng Thắm (2014), “Một số vấn đề quản chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp”, Tạp chí Khoa học Quản Giáo dục, 01, tr.56-61 Trần Hồng Thắm (2014), “Một số vấn đề luận quản đội ngũ giáo viên tiểu học theo u cầu đởi mới”, Tạp chí Khoa học Quản Giáo dục, 03, tr.40-45 Trần Hồng Thắm (2015), “Một số giải pháp quản đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Cần Thơ theo yêu cầu đổi mới”, Tạp chí Khoa học Quản Giáo dục, 02, tr.81-85 ... trạng quản lý đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 3.1.1.3 Định hướng đổi quản lý đội ngũ GV TH theo yêu cầu đổi GDTH Công tác quản lý đội ngũ GVTH với nội dung cốt lõi nhất quản lý. .. theo yêu cầu đổi giáo dục, từ xác định giải pháp quản lý đội ngũ GVTH vùng ĐBSCL theo yêu cầu đổi giáo dục 4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GVTH THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN... Yêu cầu đội ngũ GVTH theo định hướng đổi giáo dục 1.3.3.1 Yêu cầu số lượng đội ngũ GVTH theo định hướng đổi giáo dục 1.3.3.2 Yêu cầu chất lượng đội ngũ GVTH theo định hướng đổi giáo dục 1.4 Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đội ngũ GVTH vùng đồng bằng sông cửu long theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay tt , Quản lý đội ngũ GVTH vùng đồng bằng sông cửu long theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay tt , Phương pháp luận nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay