BÀI 26 đất nước TRÊN ĐƯỜNG đổi mới đi lên CHỦ NGHĨA xã hội

13 50 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:26

Từ năm 1986 Việt Nam chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới từ Đại hội VI (121986) của Đảng. Trong 15 năm đổi mới đất nước từ 19862000 đất nước ta đã đạt những thành tựu và khó khăn gì? Để hiểu rõ điều này, chúng ta sẽ cũng nhau tìm hiểu ở tiết học hôm nay bài 26. ...BÀI 26: ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Về kiến thức: -Hiểu rõ tấy yếu phải đổi lên chủ nghĩa xã hội -Nêu nội dung đường lối đổi Đảng -Nêu... Đại hội cách có hiệu VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996), Đại hội Ĩ (4- quan đi m đắn 2001) CNXH _ Nội dung đường lối đổi mới: - Đổi phải toàn diện đồng Đổi kinh tế gắn liền với +Đổi đất nước. .. chuyển sang thực đường lối đổi từ Đại hội VI (12-1986) Đảng Trong 15 năm đổi đất nước từ 1986-2000 đất nước ta đạt thành tựu khó khăn gì? Để hiểu rõ đi u này, tìm hiểu tiết học hôm 26 HOẠT ĐỘNG DẠY
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 26 đất nước TRÊN ĐƯỜNG đổi mới đi lên CHỦ NGHĨA xã hội, BÀI 26 đất nước TRÊN ĐƯỜNG đổi mới đi lên CHỦ NGHĨA xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay