BÀI 26 đất nước TRÊN ĐƯỜNG đổi mới đi lên CHỦ NGHĨA xã hội

13 13 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:26

Từ năm 1986 Việt Nam chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới từ Đại hội VI (121986) của Đảng. Trong 15 năm đổi mới đất nước từ 19862000 đất nước ta đã đạt những thành tựu và khó khăn gì? Để hiểu rõ điều này, chúng ta sẽ cũng nhau tìm hiểu ở tiết học hôm nay bài 26. GIÁO ÁN LỚP 12 BÀI 26 ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA HỘI (1986-2000) TP.Hồ Chí Minh, năm 2016 Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: BÀI 26: ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA HỘI I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Về kiến thức: -Hiểu rõ tấy yếu phải đổi lên chủ nghĩa hội -Nêu nội dung đường lối đổi Đảng -Nêu thành tựu công đổi đất nước 15 năm (19862000) Về tư tưởng: - Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn với chủ nghĩa hội, hiểu tinh thần đổi Đảng nhà nước Về kỹ năng: - Rèn luyện kĩ phán đoán, tư tổng hợp kỹ nhận xét - Rèn luyện kỹ phân tích, so sánh kiện lịch sử - Kỹ hoạt động nhóm, liên hệ thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh phục vụ cho giảng - Các văn kiện Đại hội Đảng VI (1986), VII (1991), VIII (1996) III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: ? Nhân dân ta đạt thành tựu thực kế hoạch năm 1976-1980 Giảng mới: Từ năm 1986 Việt Nam chuyển sang thực đường lối đổi từ Đại hội VI (12-1986) Đảng Trong 15 năm đổi đất nước từ 1986-2000 đất nước ta đạt thành tựu khó khăn gì? Để hiểu rõ điều này, tìm hiểu tiết học hôm 26 HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động 1:Cả lớp NỘI DUNG GHI BÀI I/ Đường lối đổi Đảng: Gv yêu cầu HS đọc SGK, lớp ý 1.Hoàn cảnh lịch sử theo dõi, sau GV đặt câu hỏi a/Trong nước ? Em nêu hoàn cảnh, yêu cầu công đổi mới? -Trong thời gian thực hai kế hoạch năm (1976-1985), cách *Hoàn cảnh lịch sử mạng XHCN nước ta đạt -Trong thời gian thực hai kế hoạch thành tựu đáng kể, song năm (1976-1985) cách mạng XHCN nước ta gặp khơng khó khăn., khiến đát đạt thành tựu đáng kể lĩnh nước lâm vào tình trạng khủng vực đời sống, kinh tế hội, đồng thời hoảng, trước hết mặt kinh tế- gặp khơng khó khăn Đất nước lâm vào hội tình trạng khủng hoảng -Nguyên nhân nước ta + Một nguyên nhân mắc phải “sai lầm nghiêm trọng tình trạng mắc phải “sai kéo dài chủ trương, lầm nghiêm trọng kéo dài chủ trương, sách lớn, sai lầm đạ chiến sách lớn, sai lầm đạo chiến lược lược tổ chức thực hiện” tổ chức thực -Để khắc phục sai lầm Đảng -Để khắc phục sai lầm khuyết Nhà nước ta phải tiến hành điểm mắc phải, Đảng Nhà nước ta phải tiến đổi hành đổi b/Thế giới -Những thay đổi tình hình giới quan hệ nước tác động cách mangjkhoa học-kĩ thuật -Cuộc khủng hoảng toàn diện, *Hoàn cảnh giới trầm trọng Liên Xô _ Lúc tình hình giới có nhiều biến nước XHCN, Đảng Nhà nước động phức tạp: tác động cách mạng khoa ta phải đổi học kĩ thuật tạo nên quan hệ nước thay đổi theo xu hướng _ Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm 2.Đường lối đổi Đảng; trọng Liên Xơ nước XHCN đòi hỏi - Đường lối đổi đề lần Đảng Nhà nước ta tiến hành đổi đàu tiên Đại hội VI (121986), điều chỉnh, bổ sung GV yêu cầu HS đọc SGK mục I.2, sau GV đặt phát triển Đaị hội VII (6- câu hỏi: 1991), VII (6-1996), IX (4- ? Hãy nên nội dung đường lối đổi kinh tế trị Đảng _ Đường lối đổi Đảng đề 2001) - Đổi thay đổi mục tiêu CNXH mà làm cho từ Đại hội Đảng lần thứ VI (12-1986) sau mục tiêu thực điều chỉnh, bổ sung phát triển Đại hội cách có hiệu VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996), Đại hội Ĩ (4- quan điểm đắn 2001) CNXH _ Nội dung đường lối đổi mới: - Đổi phải toàn diện đồng Đổi kinh tế gắn liền với +Đổi đất nước thay đổi trị trọng tâm đổi mục tiêu CNXH, mà làm cho mục tiêu kinh tế thực có hiệu với hình thức, biện pháp + Về kinh tế bước thích hợp + Đổi đất nước phải tồn diện đồng b, từ kinh tế, trị đến tổ chức, tư tưởng văn hóa.Đổi kinh tế phải gắn liền với trị, lấy kinh tế làm trọng tâm + Về kinh tế • Xóa bỏ chế quản lí kinh tế tập trung, quanliệu, bao cấp, hình thành chế thị trường • Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo qiu chế thị trường, có điều tiết Nhà nước, theo hướng XNCH • Mở rộng kinh tế đói ngoại + Về trị • Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, Nhà nước dân, dân dân • Xây dựng dân chủ XHCN đảm bảo quyền lực thuộc nhân dân • Xóa bỏ chế quản lí kinh tế tập trung, quan lien, bao cấp, hình; thành chế thị trường • Xây dựng kinh tế quốc dân; • Phát tiển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN; • Mở rộng kinh tế đối ngoại + Về trị • Xây dựng Nhà nước XHCN, Nhà nước dân, dân dân; • Xây dựng dân chủ XHCN, đảm bảo quyền lợi thuộc nhân dân; • Thực chích sách đại đồn kết dân tộc, sách đối ngoại hòa bình, • Thực sách đại đồn kết hữu nghị, hợp tác dân tộc, sách đối ngoại hòa bình, hợp tác , hữu nghị II/ Q trình thực đường GV phân tích thêm: Có thể nói rằng: Tiến lối đổi (1986-2000) lên CNXH sau đất nước độc lập, tự 1/ Thực kế hoạch năm do, thống đường phát triển tất 1986-1990 yếu dân tộc, Hồ Chí Minh a/ Đại hội VI (12-1986) mở đầu tìm thấy chủ nghĩa Mác – Lê nin cơng đổi lựa chọn dân tộc ta Sự lựa chọn _ Đại hôi VI (15-18/12/1986) khẳng định từ năm 1930, đánh dấu tình hình đát nước, Đảng Cộng Sản VN đời Tuy nhiên kiểm điểm lãnh đạo Đảng q trình lên CNXH, có vai trò quản lí Nhà nước khó khăn yếu Đường lối đáp _ Khẳng định tiếp tục đường lối ứng yêu cầu cấp bách dân tộc cách mạng hội chủ nghĩa đường lối xây dựng kinh tế-xã GV khái quát: Quá trình thực đường lối đổi Đảng ta thực qua ba kế hội _ Nhận thức đặc điểm thời kì hoạch năm: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000 độ lên CNXH VN thời kì Hoạt động 2: Nhóm GV chia lớp thành nhóm: HS theo dõi SGK, tóm tắt trả lời lịch sử lâu dài, khó khăn, trải qua nhiều chặng đường _ Nhiệm vụ, mục tiêu: tập trung sức người, sức thực Ba câu hỏi chương trình lớn: lương thựcNhóm 1:Tóm tắt nội dung chủ thực phẩm, hàng tiêu dung yếu Đại hội Đảng VI (12-1986) _ Nội dung Đại hội: hàng xuất b/ Kết bước đầu cơng + Đánh giá tình hình đất nước đổi + Kiểm điểm lãnh đạo Đảng *Về kinh tế: Nhà nước 10 năm đầu nước lên CNXH • Về lương thực-thực phẩm: từ chỗ thiếu ăn + Xác định nhiệm vụ, mục tiêu cách mạng thời kì đổi triền miên, đến năm 1990 vươn lên đáp ứng nhu cầu nước, có dự trữ GV nhận định chốt ý Như vậy, công đổi thực chất xuất • Hàng hóa thị trường: cách mạng, có thành tựu, ưu điểm, tiến bộ, dồi dào, đa dạng, lưu đồng thời nhiều khó khăn, hạn thong thuận lợi, tiến chế, yếu kém, nhiều vấn đề kinh tế-xã hội vấn giải quyết, đất nước ta chưa khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội mẫu mã chất lượng • Kinh tế đối ngoại: phát triển mạnh, mở rộng trước quy mơ, hình thức *Về trị: • Bộ máy Nhà nước cấp trung ương địa phương lại , phát huy dân chủ nội quyền làm chủ nhân dân • Chứng tỏ đường lối đổi Đảng đúng, phù hợp *Vẫn khó khăn yếu kém: • Nền kinh tế cân đối, lạm phát cao, lao động thiếu việc làm • Chế độ tiền lương bất hợp lí • Sự nghiệp văn hóa có mặt xuống cấp, tệ nạn tham nhũng, hối lộ,, 2/Thực kế hoạch năm 1991-1995 a/Đại hội VII (6-1991) tiếp tục nghiệp đổi _ Đại hội thông qua: đại hội lần VII (6-1991): tiếp tục đổi + Đề nhiệm vụ nhằm kế thừa, phát huy thành tựu, khắc phục khó khăn, yếu + Thơng qua “Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kì độ lên chủ nghĩa hội Chiến lược ổn định phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000” _ Nhiệm vụ, mục tiêu: +Đẩy lùi kiểm soát lạm phát Ổn định, phát tiển nâng cao hiệu sản xuất hội.Bắt đầu có tích lũy nội kinh tế + phát huy thành phần kinh tế, đẩy mạnh Ba chương trình kinh tế với nội dung cao Nhóm 2:Tóm tắt nội dung kế hoạch năm 1991-1995 trước b/ Tiến hạn chế nghiệp đổi • • • • *Nội dung tóm tắt : *Tiến bộ; Đại hội thông qua Mục tiêu Thành tựu Ý nghĩa + Kinh tế tăng trưởng nhanh, GDP năn tang 8,2%, công nghiệp tăng 13,3%, nông , nông _ Đại hội tổng kết đánh giá việc nghiệp 4,5% thực đường lối đổi Đảng từ +Tài chính, tiền tệ, lạm phát Đại hội VI, kế thừa phát huy thành giảm 12,7% + Vốn đàu tư nước ngồi tang tựu, khắc phục khó khăn _ Căn vào đặc điểm tình hình mới, Đại nhanh hội đặt muc tiêu: + Hoạt động khoa học công + Đảy lùi kiềm chế lạm phát nghệ gắn với nhu cầu phát triển + Ổn định bước cải thiện đời sống kinh tế-xã hội, cơng tác giáo dục nhân dân có bước phát triển + Bắt đầu có tích lũy từ nội kinh + Thu nhập đời sống nhân dân tế cải thiện _ Thành tựu: + Tình hình tri-xã hội ổn + Nền kinh tế tang trưởng nhanh định, quốc phòng an ninh + Tình hình trị-xã hội ổn định, an củng cố ninh, quốc phòng củng cố + Quan hệ đối ngoại mở + Đối ngoại ngày mở rộng rộng: 7-1995 Việt Nam Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại GV nhận định: nói rằng, trước mắt giao Ngày 28-7-1995, Việt Nam chúng ta, thuận lợi khó khăn, thời thách gia nhập tổ chức ASEAN thức đan xen lẫn Chúng ta cần chủ động *Hạn chế: nắm bắt thời cơ, tạo lực mới, đồng thời + Lực lượng sản xuất nhỏ ln tỉnh táo kiên đẩy lùi nguy bé, sở vật chất-kĩ thuật lạc hậu Thành tựu 10 năm đầu đổi tạo + Tình trạng tham nhũng, lãng điều kiện thuận lợi để tiếp tục đổi mới, phí, bn lâu chưa khắc đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa, thực phục mục tiêu dân giàu nước mạnh, hội công + Sự phân hóa giàu nghèo, đời dân chủ văn minh sống nhân dân khó khăn 3/ Thực kế hoạch năm 1996-2000 a/ Đại hội VIII (6-1996) đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa _ Đại hội VIII tổng kết 10 năm đất nước thực đường lối đổi mới, đề chủ trương , nhiệm vụ nhiệm kì _ Đại hội khẳng định tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược-xây dung bảo vệ Tổ quốc, nhấn mạnh “nước ta chuyển sang thời kì phát triển mới, thời kì đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa” _ Nhiệm vụ, mục tiêu: + Đẩy mạnh đổi toàn diện đồng bộ, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần + Phấn đấu đặt vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu bền vững + Giải vấn đề xúc hội Cải thiện đời sống nhân dân b/ Chuyển biến tiến khó khăn, hạn chế cơng đổi *Thành tựu: _GDP tăng bình qn 7%/năm, cơng nghiệp 13,5%/năm, nơng Nhóm 3: Hãy nêu nội dung chủ yếu Đại hội Đảng VIII (6-1996) nghiệp 5,7% _ Nông nghiệp, phát triển liên tục, góp phần quan trọng vào _ Nội dung chủ yếu Đại hội VIII: mức tăng trưởng chung giữ + Kiểm điểm đánh giá việc thực Nghị vững ổn định kinh tế - hội Đại hội Đảng VII đề chủ trương _ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhiệm vụ thời kì theo hường cơng nghiệp hóa, +Khẳng định tiếp tục nắm vững hai nhiệm đại hóa vụ chiến lược xây dựng bảo vệ tổ quốc + Đại hội đề nhiệm vụ mục tiêu _Xuất tăng bình quân 21%/năm kế hoạch năm 1996-2000 đẩy mạnh công _Doanh nghiệp Việt Nam mở đổi toàn diện, đồng bộ, tiếp tục phát rộng đầu tư nước Đến triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, có năm 2000 có 40 dự án đầu điều tiết Nhà nước theo định hướng tư vào 12 nước vùng lãnh thổ XHCN _Giáo dục: năm 2000 phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ, GV yêu cầu HS đọc SGK( lớp ý tiếp tục phổ cập THCS theo dõi), GV đặt câu hỏi: Hãy nêu _Xã hội: năm giải thành tựu hạn chế kế hoạch năm việc làm cho khoảng 1,2 triệu 1996-2000 lao động *Khó khăn hạn chế: _ Kinh tế phát triển chưa vững chắc, suất, chất lượng thấp, giá cao Hiệu sức cạnh tranh thấp _ Kinh tế Nhà nước kinh tế tập thể chưa phát huy vị _ Hoạt động khoa học cơng nghệ chưa đáp ứng yêu cầu đổi *Thành tựu _Đảng nhân dân ta phải tiếp - GDP tăng trưởng bình quân 7%/ năm; tục phấn đấu vươn tới đỉnh cao công nghiệp 13,5%;nông nghiệp theo đường XHCN 5,7%.Nơng nghiệp phát triển liên tục góp phần dân giàu, nước mạnh, hội quan trọng vào mức tăng trưởng chung giữ công bằng, dân chủ, văn minh vững ổn định kinh tế-xã hội - Cơ cấu nghành kinh tế chuyển hướng công nghiệp hóa đại hóa - Bước đầu mở rộng đầu tư với nước ngồi - Về văn hóa, giáo dục: đạt tiêu chuẩn phổ cập tiểu học, xóa mù chữ, bắt đầu phổ cập trung học sở -Xã hội: năm giải việc làm cho khoảng 1,2 triệu lao động - Năm 2000, nước ta có quan hệ thương mại với 140 nước, quan hệ đầu tư với gần 70 nước vùng lãnh thổ, thu hút nhiều vốn đầu tư nước GV giới thiệu với HS hình 90 91 SGK Đó nhà máy thủy điện Yaly cầu phú Mỹ bắc qua sông Tiền *Hạn chế: - Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao - Kinh tế Nhà nước kinh tế tập thể chưa phát huy vị - Các hoạt động khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghieeoj hóa, đại hóa đất nước -Tỉ lệ thất nghiệp thành thị thiếu việc làm nơng thơn mức cao GV đặt câu hỏi: Theo em, trình 20 năm đổi mới, đạt thành tựu lớn HS thảo luận nhóm câu hỏi này( câu hỏi khó, vấn đề quan trọng, GV gợi ý, hướng dẫn nội dung để HS thảo luận) Cuối GV nhận xét tổng kết thảo luận GV tổng kết thảo luận: Trong trình đổi ( từ 1986 đến nay) đạt nhiều thành tựu to lớn, thành tựu to lớn nhất, chủ yếu dạtđược xây dựng kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo qui luật kinh tế thị trường, có điều tiết Nhà nước, theo định hướng XHCN Củng cố: (5 phút) - Hoàn cảnh lịch sử Đảng ta đề đường lối đổi gì? - Hãy nêu nội dung đường lối đổi kinh tế trị Đảng - Nêu nhiệm vụ mục tiêu, thành tựu hạn chế kế hoạch năm Dặn dò: - Học bài, làm tập sách tập, xem trước - Nêu ý nghĩa thành tựu kinh tế hội nước ta trình đổi (1986-2000) ...BÀI 26: ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Về kiến thức: -Hiểu rõ tấy yếu phải đổi lên chủ nghĩa xã hội -Nêu nội dung đường lối đổi Đảng -Nêu... Đại hội cách có hiệu VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996), Đại hội Ĩ (4- quan đi m đắn 2001) CNXH _ Nội dung đường lối đổi mới: - Đổi phải toàn diện đồng Đổi kinh tế gắn liền với +Đổi đất nước. .. chuyển sang thực đường lối đổi từ Đại hội VI (12-1986) Đảng Trong 15 năm đổi đất nước từ 1986-2000 đất nước ta đạt thành tựu khó khăn gì? Để hiểu rõ đi u này, tìm hiểu tiết học hôm 26 HOẠT ĐỘNG DẠY
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 26 đất nước TRÊN ĐƯỜNG đổi mới đi lên CHỦ NGHĨA xã hội, BÀI 26 đất nước TRÊN ĐƯỜNG đổi mới đi lên CHỦ NGHĨA xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay