PHONG TRÀO dân tộc dân CHỦ ở VIỆT NAM từ năm 1919 đến năm 1925

11 16 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:17

Giúp học sinh biết được chính sách tăng cường khai thác Việt Nam của thực dân Pháp trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2. Thấy được sự biến đổi về mặt kinh tế, xã hội, văn hóa và giáo dục ở Việt Nam.Các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kỳ này (Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài).Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919 – 1925 và tác động với Cách mạng Việt Nam.2)Kĩ năng.Rèn luyện kĩ năng phân tích sự biến đổi về mặt kinh tế đã tác động tới xã hội, từ đó rút ra được mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp và bọn phản động tay sai.Phân tích, đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc. ... phóng dân tộc Việt Nam 6) Dặn dò - Học - Đọc trước 13 Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 - Làm tập: Lập niên biểu họat động Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo... II) Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 1) Hoạt động Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh số người Việt Nam sống nước (Giảm tải) 2) Hoạt động tư sản, tiểu tư sản công nhân Việt. .. khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp tạo chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục Việt Nam - Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam năm 1919 – 1925 có bước phát triển 4) Tổ chức dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: PHONG TRÀO dân tộc dân CHỦ ở VIỆT NAM từ năm 1919 đến năm 1925, PHONG TRÀO dân tộc dân CHỦ ở VIỆT NAM từ năm 1919 đến năm 1925

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay