VIỆT NAM TRONG NHỮNG năm CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 1918)

7 18 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 12:11

Trình bày được nét nổi bật của tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong hững năm chiến tranh thế giới thứ nhất.Nội dung, diễn biến các cuộc khởi nghĩa, sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất về: thời gian, địa điểm, hình thức đấu tranh và buổi đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành.2. Về kỹ năng: Bồi dưỡng cho các em khả năng sử dụng phương pháp so sánh sự kiện, từ đóa biết tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học.3. Về thái độ, tư tưởng, tình cảm: Giáo dục cho HS lòng yêu nước ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc, nhận thức được kể thù xâm lược đất nước lúc bấy giờ. Trân trọng truyền thống yêu nước của nhân dân ta. ...Bài 24 VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: -Trình bày nét bật tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam hững năm chiến tranh giới thứ -Nội... phương pháp bạo động Giới thiệu mới: -Trong chiến tranh giới thứ nhất, quyền thực dân tăng cường bóc lột sức người, sức Đơng Dương có Việt Nam Các sách làm cho kinh tế Việt Nam bị biến động, tầng... lời, GV chốt ý: Ý đồ Pháp thuộc địa chiến tranh giới thứ gì? -Ý đồ Pháp với thuộc địa kinh tế chiến tranh giới thứ vơ vét để gái đỡ tổn thất thiếu hụt Pháp chiến tranh Các em cho biết tình hình nơng
- Xem thêm -

Xem thêm: VIỆT NAM TRONG NHỮNG năm CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 1918), VIỆT NAM TRONG NHỮNG năm CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 1918)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay