Phát triển nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Giang

222 101 0
  • Loading ...
1/222 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 11:00

... thổ nơng nghiệp chủ yếu tỉnh Bắc Giang .89 2.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH BẮC GIANG 107 2.3.1 Phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn ... nghiệp trình xây dựng NTM tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 10 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG... trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang 116 3.1.2 Thực trạng xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Giang .119 3.1.3 Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thơn tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Giang, Phát triển nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Giang, Quan điểm và phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, CHƯƠNG 2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH BẮC GIANG, CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2030, Tiểu kết chương 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO, THUỘC CÁC TỈNH Ở VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC, giai đoạn 2005 - 2015, phân theo huyện/TP tỉnh Bắc Giang năm 2015, của vùng chuyên canh trồng trọt tỉnh Bắc Giang năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay