So sánh tuyệt cú và haiku về phương diện loại hình

191 76 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:59

... thể loại thuộc loại hình thơ ca cổ điển phương Đơng - So sánh haiku với tuyệt cú để làm bật đặc điểm haiku Nhật Chiêu Basho thơ haiku nói đến tính chất hàm súc thơ haiku có điểm qua tuyệt cú: ... hóa Đông Á hai phương diện nội dung nghệ thuật Luận án mở hướng tiếp cận hai thể thơ từ phương diện so sánh loại hình 17 Tuyệt cú haiku thể loại thơ hay mà khó, haiku gần đưa vào giảng dạy chương... thơ tuyệt cú haiku Chương người viết tập trung vào so sánh vẻ đẹp nghệ thuật tuyệt cú haiku, cụ thể hài hòa hình thức nội dung, phân tích so sánh bình diện ngữ âm, ngữ nghĩa kết cấu – 18 bình diện
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh tuyệt cú và haiku về phương diện loại hình, So sánh tuyệt cú và haiku về phương diện loại hình, TÀI LIỆU THAM KHẢO 175, Đạp toái sơn hà thị thử thanh, Mạn mạn bình sa tẩu bạch hồng, Dao Đài thất thủ ngọc bôi không. Tình thiên dao động thanh giang để, Vãn nhật phù trầm cấp lãng trung., Tiếng buông xé lụa sông trăng sáng, Khởi tích tàn đăng tửu thượng ôn., Bùi Hạnh Cẩn – Việt Anh dịch)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay