Thực trạng bệnh sốt xuất huyết Dengue và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp dựa vào cộng đồng ở Tây Nguyên (2005 - 2014)

197 48 0
  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:52

...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÕNG HỌC VIỆN QUÂN Y NGÔ THỊ HẢI VÂN THỰC TRẠNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở TÂY NGUYÊN (2005 - 2014). .. hình can thiệp dựa vào cộng đồng Tây Nguyên (200 5- 2014) , với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng bệnh sốt xuất huyết Dengue số yếu tố liên quan tỉnh Tây Nguyên (2005 -2 014) Đánh giá hiệu mơ hình. .. rút Dengue Tây Nguyên, (200 5- 2014) 117 4.1.3 Muỗi Aedes aegypti véc tơ truyền bệnh Sôt xuất huyết Duengue khu vực Tây Nguyên 119 4.2 Đánh giá hiệu mơ hình phòng, chống SXHD dựa vào cộng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng bệnh sốt xuất huyết Dengue và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp dựa vào cộng đồng ở Tây Nguyên (2005 - 2014), Thực trạng bệnh sốt xuất huyết Dengue và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp dựa vào cộng đồng ở Tây Nguyên (2005 - 2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay