Bài Giảng Thanh toán quốc tế

28 46 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:45

... vực Tại nói, TGHĐ loại giá đặc biệt NKT Mqh TGHĐ Cán cân Thanh toán quốc tế CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ 2.1 SÉC QUỐC TẾ (CHEQUE/CHECK) 2.1.1 Khái niệm: Theo công ước Giơ-ne-vơ... kết hợp với tổ chức phát hành thẻ quốc tế Gồm thẻ nội địa quốc tế Dễ dàng, nhanh chóng Tương đối khó & tốn thời gian cần chứng minh khả tài Bất sử dụng thẻ để toán Chủ thẻ cấp hạn mức tín dụng,... cầu chấp thuận tất bên Kiểm tra tính hợp lệ chứng từ toán người xuất gửi tới Thanh toán cho nhà nhập chứng từ hợp lệ (bằng cách toán chấp nhận toán L/C trả chậm) Trả lại chứng từ gốc nguyên vẹn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Giảng Thanh toán quốc tế, Bài Giảng Thanh toán quốc tế, 4/ Quy trình nghiệp vụ (chuyển tiền sau khi giao hàng)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay