XE HAI BÁNH tự cân BẰNG

48 145 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:44

XE HAI BÁNH tự cân BẰNG .............................................................XE HAI BÁNH tự cân BẰNG .............................................................XE HAI BÁNH tự cân BẰNG .............................................................XE HAI BÁNH tự cân BẰNG .............................................................XE HAI BÁNH tự cân BẰNG ............................................................. ... XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 2/42 Hình 1-1: Nguyên lý hoạt động xe hai bánh cân [1] Hình 1-2: Mơ hình xe hai bánh tự cân [1] 1.2 Mục tiêu đề tài Tự thiết kế mơ hình xe hai bánh. .. chuyển Xe hai bánh tự cân mơ hình xe thiết kế dựa hoạt động mơ hình lắc ngược, đối tượng phi tuyến với tham số bất định Đặc điểm nổi bật xe hai bánh tự cân tự cân bằng, giúp cho xe trạng thái cân. .. giải màu khác XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 13/42 Hình 2-10: Ví dụ cách di chuyển xe theo đường [5] Hình 2-11: Hình ảnh thực tế TCRT5000 xe [6] XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG ĐỒ ÁN TỐT
- Xem thêm -

Xem thêm: XE HAI BÁNH tự cân BẰNG, XE HAI BÁNH tự cân BẰNG, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG, CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ MẠCH TỔNG QUÁT, 2 Kết nối giữa nguồn (Pin) với vi điều khiển ATmega328P và Module driver L298N và động cơ DC, 3 Kết nối giữa vi điều khiển ATmega328P với Module cảm biến gia tốc MPU6050, 4 Kết nối giữa vi điều khiển ATmega328P và Module cảm biến dò đường TCRT5000, 6 Ngôn ngữ lập trình và phần mềm hỗ trợ, CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ THỰC THI, 1 Sơ đồ nguyên lý của mạch vi điều khiển ATmega328P, 3 Thiết kế phần cứng cho xe, 5 Mô hình xe thực tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay