XE điều KHIỂN FOLLOW ME (có code)

40 134 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:44

XE điều KHIỂN FOLLOW ME (có code) ............................................................XE điều KHIỂN FOLLOW ME (có code) ............................................................XE điều KHIỂN FOLLOW ME (có code) ............................................................XE điều KHIỂN FOLLOW ME (có code) ............................................................XE điều KHIỂN FOLLOW ME (có code) ............................................................XE điều KHIỂN FOLLOW ME (có code) ............................................................ ... làm Hình 1-1 Xe golf follow me [5] Hình 1-2 Cách hoạt động[9] Xe điều khiển Follow Me ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 6/37 Xe điều khiển Follow me xe hay robot tự động theo người điều khiển, hoạt động... điều khiển Màn hình LCD Xe điều khiển Follow Me ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Trang 8/37 Hình 2-3 Sơ đồ khối xe Nguồn(pin) Bluetooth HC-05 UART Hình 2-2 Sơ đồ khối phía phát Xe điều khiển Follow Me Vi điều khiển. .. dùng chíp vi điều khiển Atmega328P 8-bit, nhỏ nhẹ, đủ cung cấp điều kiện để đọc, xử lý tín hiệu điều khiển Atmega328p vi điều khiển họ AVR mới, sản xuất hãng ATmel, dòng vi điều khiển bit mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: XE điều KHIỂN FOLLOW ME (có code), XE điều KHIỂN FOLLOW ME (có code), 3 Hướng thực hiện đề tài, CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ ĐỀ TÀI, 5 Tìm hiểu các thành phần, module, CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG, 7 Nguyên lí hoạt động, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay