ỨNG DỤNG TRUYỀN NHẬN dữ LIỆU sử DỤNG MODULE LORA (có code và sơ đồ mạch)

46 1,089 26
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:43

ỨNG DỤNG TRUYỀN NHẬN dữ LIỆU sử DỤNG MODULE LORA (có code và sơ đồ mạch) ỨNG DỤNG TRUYỀN NHẬN dữ LIỆU sử DỤNG MODULE LORA (có code và sơ đồ mạch) ỨNG DỤNG TRUYỀN NHẬN dữ LIỆU sử DỤNG MODULE LORA (có code và sơ đồ mạch) ỨNG DỤNG TRUYỀN NHẬN dữ LIỆU sử DỤNG MODULE LORA (có code và sơ đồ mạch) ... lầu) Ứng dụng truyền nhận liệu sử dụng module LoRa ` Trang 3/39 CHƯƠNG CẤU TRÚC TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ GIỚI THIỆU LINH KIỆN 2.1 Sơ đồ tổng qt mơ hình Hình 2-1: Sơ đồ tổng qt mơ hình Ứng dụng truyền nhận. .. Server Ứng dụng truyền nhận liệu sử dụng module LoRa ` Trang 16/39 CHƯƠNG NGUYÊN LÍ VÀ QUY TẮC LAYOUT PCB 3.1 Sơ đồ ngun lí module Hình 3-1: Ngun lí tồn hệ thống Ứng dụng truyền nhận liệu sử dụng module. .. timer kênh) Ứng dụng truyền nhận liệu sử dụng module LoRa ` Trang 9/39 2.4.3 IC DS1307 Hình 2-6: Hình ảnh IC DS1307 Ứng dụng truyền nhận liệu sử dụng module LoRa ` Trang 10/39 Hình 2-7: Sơ đồ chân
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG TRUYỀN NHẬN dữ LIỆU sử DỤNG MODULE LORA (có code và sơ đồ mạch), ỨNG DỤNG TRUYỀN NHẬN dữ LIỆU sử DỤNG MODULE LORA (có code và sơ đồ mạch)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay