THIẾT kế THÙNG PHÂN LOẠI (có code và sơ đồ mạch)

36 52 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:43

THIẾT kế THÙNG PHÂN LOẠI (có code và sơ đồ mạch) .....................THIẾT kế THÙNG PHÂN LOẠI (có code và sơ đồ mạch) .....................THIẾT kế THÙNG PHÂN LOẠI (có code và sơ đồ mạch) .....................THIẾT kế THÙNG PHÂN LOẠI (có code và sơ đồ mạch) .....................THIẾT kế THÙNG PHÂN LOẠI (có code và sơ đồ mạch) ..................... ... servonhaphieu.write(0); } 3.4.2 Kết mô Thiết Kế Thùng Phân Loại Vỏ Chai Trang 17/31 Hình 3-16: Kết mơ nhả phiếu Thiết Kế Thùng Phân Loại Vỏ Chai Trang 18/31 CHƯƠNG - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 4.1 Nhận xét Trong... sử dụng để nhả thẻ tương ứng với loại vỏ chai mà người dùng bỏ vào thùng 2.3 Cảm biến Sơ đồ nguyên lý Thiết Kế Thùng Phân Loại Vỏ Chai Trang 6/31 Hình 2-7: Sơ đồ nguyên lý khối sensor Đề tài sử... 4-17: Mơ hình thiết kế Hình 4-18: Bên mơ hình Thiết Kế Thùng Phân Loại Vỏ Chai Trang 20/31 CHƯƠNG KẾT LUẬN - 5.1 Kết luận Mô hình có khả tự động phân loại đếm số kượng vỏ chai bỏ vào - Hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế THÙNG PHÂN LOẠI (có code và sơ đồ mạch), THIẾT kế THÙNG PHÂN LOẠI (có code và sơ đồ mạch)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay