GIÁO TRÌNH LARAVEL PHẦN I

31 97 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:38

... class="footer">footer 13GIÁO TRÌNH LARAVEL 5.3 Ghi đè giao diện Ghi đè giao diện hình thức định nghĩa kh i giao diện khác s dụng vào vị trí giao diện cách triệu g i l i Cú pháp: Định nghĩa kh i giai diện... viewDemo @include('errors.note') III – VALIDATION 17GIÁO TRÌNH LARAVEL 5.3 Validation Validation trình kiểm tra tính hợp lệ thơng tin nh ập vào Form Ch ẳng h ạn nh kiểm tra email hợp lệ, liệu nhập... th i tạo l i tất bảng refresh php artisan migrate:refresh d Phương thức hủy tất bảng tạo Migration reset php artisan migtate:reset 29GIÁO TRÌNH LARAVEL 5.3 III – SEEDING Seeding ? Seeding Laravel
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH LARAVEL PHẦN I, GIÁO TRÌNH LARAVEL PHẦN I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay