Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh ung thư biểu mô tuyến vú sau điều trị hóa chất tiền phẫu (TT)

27 28 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:29

ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, trên thế giới cũng như tại Việt Nam, xu hướng điều trị hóa chất tiền phẫu (HCTP) được mở rộng đối với cả UTV giai đoạn sớm. Mức độ đáp ứng mô bệnh học với điều trị có sự khác nhau giữa các trường hợp. Đã có nhiều hệ thống phân độ đáp ứng mô bệnh học (MBH) với điều trị HCTP được đưa ra. Việc đánh giá đáp ứng với điều trị và đo lường các tế bào ung thư còn lại ở mô nguyên phát và hạch vùng rất quan trọng, điều này giúp cho việc tiên lượng bệnh cũng như đưa ra phương pháp điều trị phối hợp tiếp theo. Việc nghiên cứu giải phẫu bệnh trên bệnh phẩm phẫu thuật sau điều trị HCTP vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng cho việc đánh giá đáp ứng với điều trị hoàn toàn hay không hoàn toàn. Trên thế giới đã có một số nghiên cứu giải phẫu bệnh ung thư vú sau điều trị HCTP đồng thời đánh giá sự bộc lộ của các dấu ấn miễn dịch trên bệnh phẩm phẫu thuật. Kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy tác động của hóa chất điều trị làm biến đổi đặc tính sinh học của khối u, do vậy làm thay đổi sự bộc lộ các dấu ấn miễn dịch. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu đều cho rằng sự bộc lộ các dấu ấn miễn dịch này cần được đánh giá lại trên bệnh phẩm phẫu thuật. Tại Việt Nam chưa có nghiên cứu giải phẫu bệnh chi tiết đối với UTV có điều trị HCTP cũng như sự bộc lộ một số dấu ấn HMMD trên bệnh phẩm phẫu thuật. 2. Mục tiêu của đề tài 1. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và hóa mô miễn dịch ung thư vú trước và sau điều trị hóa chất tiền phẫu. 2. Tìm mối liên quan giữa đáp ứng mô bệnh học với một số đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và hóa mô miễn dịch trước điều trị hóa chất. 3. Những đóng góp của luận án Đáp ứng mô bệnh học trên bệnh phẩm phẫu thuật theo phân loại đáp ứng của Hiệp hội UTV Nhật Bản 2007 thu được kết quả: độ 0, 1a, 1b, 2a, 2b, độ 3 không có thành phần nội ống và độ 3 có thành phần nội ống lần lượt tương ứng là 20,4%; 14,8%; 17,6%; 12%; 7,4%; 23,2% và 4,6%. Di căn hạch được đánh giá riêng. Một số thay đổi của mô đệm u sau điều trị HCTP bao gồm: hoại tử, mô đệm kính hóa, nhầy hóa, xuất hiện tinh thể canxi, cholesterol, đại thực bào, tế bào khổng lồ dị vật. Mô đệm xâm nhập lympho bào: Độ 1 chiếm tỷ lệ 62,8%, độ 2 chiếm tỷ lệ 29,5%, độ 3 chiếm tỷ lệ 7,7%. Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy tác động của hóa chất điều trị làm thay đổi sự bộc lộ các dấu ấn miễn dịch. Trong đó, ER âm tính chuyển dương tính là 33,3%, ER dương tính chuyển âm tính là 10,3% (p5cm giảm đáng kể chiếm tỷ lệ 6,5% Kích thước u trung bình trước điều trị 6,3 ± 3,4cm, sau điều trị giảm 2,2 ± 1,9cm p = 0,004 3.1.4 Đặc điểm giai đoạn u (T) trước sau điều trị 50% 37.0% 40% 30% 20% 10% 25.0% 18.5% 44.5% 38.0% 29.6% Trướ c điề u trị 0.0% 0.9% T0 T1 6.5%Sau điề u trị 0.0% 0% T2 T3 T4 Biểu đồ 3 Đặc điểm giai đoạn u trước sau điều trị Nhận xét: Sau điều trị T giảm chủ yếu T1, T2 (37% 38%), số không đánh giá u sau điều trị (18,5%), khơng trường hợp nhóm T4 3.1.5 Đặc điểm hạch lâm sàng trước sau điều trị 59.3% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50.0% 35.2% 30.5% 9.3% N0 5.5% N1 N2 Trướ c điều trị 10.2% Sau điề u trị 0.0% N3 Biểu đồ Đặc điểm hạch trước sau điều trị Nhận xét: Sau điều trị khơng trường hợp N3 3.1.6 Giai đoạn lâm sàng trước sau điều trị Bảng Giai đoạn lâm sàng trước sau điều trị Trước điều trị Sau điều trị Giai đoạn n % n % I 42 38,9 Giai đoạn I 0 IIA 37 34,3 6,5 Giai đoạn II IIB 19 17,6 6,5 IIIA 10 9,2 43 39,8 IIIB 0 Giai đoạn III 42 38,9 IIIC 0 8,3 Tổng 108 100 108 100 Nhận xét: Sau điều trị HCTP khơng trường hợp giai đoạn IIIB IIIC 3.1.5 Đáp ứng lâm sàng theo RECIST 2000 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54.6% 26.9% RECIST 2000 18.5% ĐƯHT ĐƯMP Giữ nguyên Biểu đồ Đáp ứng lâm sàng theo RECIST 2000 3.2 Một số đặc điểm mơ bệnh học hóa mơ mi ễn dịch trước sau điều trị hóa chất tiền phẫu 3.2.1 Phân loại mô bệnh học theo WHO 2012 Bảng 3 Đặc điểm mô bệnh học theo WHO 2012 Loại MBH n Tỷ lệ (%) 93 86,1 Thể xâm nhập Thể tiểu thùy xâm nhập 10 9,3 Thể nhầy 2,8 Thể khác 1,8 108 100 Tổng 3.2.2 Phân độ mô học trước điều trị bệnh phẩm sinh thiết kim Bảng Đặc điểm độ mô học theo hệ thống Nottingham Độ mô học n Tỷ lệ (%) Độ Độ 7,4 96 88,9 Độ 3,7 Tổng 108 100 3.2.3 Đặc điểm mơ bệnh học sau điều trị hóa chất tiền phẫu Bảng Đặc điểm mô bệnh học sau điều trị hóa chất tiền phẫu (Theo phân loại đáp ứng Hiệp hội UTV Nhật Bản 2007) Đáp ứng MBH n % n % Độ Độ Độ 22 20,4 Độ 1a 16 14,8 Độ 1b 19 17,6 Độ 2a 13 12 Độ 2b 7,4 22 20,4 35 32,4 21 19,4 10 Độ 25 23,2 nội ống Độ 30 27,8 Độ 4,6 nội ống 108 100 108 100 Tổng Nhận xét: Đáp ứng MBH hoàn toàn khối u nguyên phát 27,8% Trong đó, số trường hợp đáp ứng hồn tồn khơng có thành phần ung thư nội ống 23,2% Bảng Đặc điểm di hạch vùng sau điều trị HCTP Hạch di n Tỷ lệ % ypN0 57 52,8 ypN1 32 29,6 ypN2 15 13,9 ypN3 3,7 Tổng 108 100 Bảng Một số biến đổi mô đệm u sau điều trị HCTP Mô đệm n/108 % Hoại tử 42 39,2 Kính hóa 70 64,8 Nhầy 19 17,6 Canxi hóa 17 15,7 Cholesterol 3,7 Đại thực bào 16 14,8 Tế bào khổng 13 12 lồ Tổng 108 Bảng Đặc điểm xâm nhập lympho bào sau điều trị HCTP Lympho bào n Tỷ lệ % Độ 69 63,9 Độ 31 28,7 Độ 7,4 Tổng 108 100 3.2.4 Biểu dấu ấn miễn dịch trước sau điều trị 13 Dạng đáy 33 30,6 15 19,2 Tổng 108 100 78 100 3.3 Liên quan đáp ứng mô bệnh học m ột số đặc ểm lâm sàng trước điều trị Bảng 15 Liên quan đáp ứng mô bệnh học nhóm tuổi Đáp ứng mơ bệnh học Tổng Nhóm Độ Độ Độ Độ tuổi % % % n n n % n % n 42, 14, 5cm 13 23, 20 36,4 20 11 20 55 50,9 2 19,4 30 27,8 Tổng 20 35 32, 108 p=0,31 Bảng 17 Liên quan đáp ứng mô bệnh học giai đoạn u trước điều trị (T) T Đáp ứng mô bệnh học Tổng trước Độ Độ Độ Độ điều n % n % n % n % n % trị T1 0 0 0 100 0,9 33, T2 7,4 18,5 11 40,7 27 25, 12, T3 25 28,1 11 34,4 32 29, ≤5cm 14 37, T4 16 33, 18 14,6 14,6 48 44, 19,4 30 27,8 Tổng 22 20, 35 32, 108 4 p= 0,04 Bảng 18 Liên quan đáp ứng MBH đáp ứng lâm sàng Đáp ứng mô bệnh học Tổng Đáp ứng Độ Độ Độ Độ lâm sàng n % n % n % n % n % ĐƯHT 10 35 50 20 18, 15, 30, ĐƯMP 39 15,2 59 54, 34,5 15 17,2 Không 41, 6,9 29 26, đ ổ i 20, 32,4 21 19, 27, T ng 1089 2ng hoàn toàn ĐƯMP: Đáp ứng4một = 0,0004 ĐƯHT: Đáp ứ phần.p 3.4 Liên quan đáp ứng mô bệnh học đặc ểm mô bệnh học trước điều trị HCTP Bảng 19 Liên quan đáp ứng mơ bệnh học típ mơ bệnh học Đáp ứng mô bệnh học Tổng Độ Độ Độ Độ Típ MBH n Thể XN Tiểu thùy XN Thể nh ầy Thể 20 % 21, 20 n 30 % 32, 20 n 16 % 17, 30 n % n 27 29 93 30 10 9,3 2,8 1,8 66, 33, 0 0 50 50 0 khác Tổng 22 20, 35 32, 21 19, 30 27, hợp nào4ĐƯHT p = 80,7 Nhận xét: Típ nhầy 4khơng có trường 0 % 86, 108 Bảng 20 Liên quan đáp ứng mô bệnh học độ mô học Đáp ứng mô bệnh học Độ Tổng Độ Độ Độ Độ mô học n % n % n % n % n % Độ 37, 37, 12,5 3 12,5 7,4 1ộ 5 Đ 19,8 31 32, 17, 17 29 30,2 96 88,9 15 Độ 50 25 25 0 3,7 ổn 20,4 T 32, 21 19, 30 27,8 108 g 4 p = 0,5 3.5 Liên quan đáp ứng MBH dấu ấn miễn dịch trước điều trị HCTP Bảng 21 Liên quan đáp ứng MBH thụ thể nội tiết ER Đáp ứng mô bệnh học Tổng ER Độ Độ Độ Độ n % 20, Âm tính 11 Dương tính 11 20 Tổng 22 20, n % n 33,9 10 30,9 11 32,4 21 % 18, n % n 14 26,4 53 20 16 29,1 55 19, 30 27,8 % 49, 50, 108 p = 0,98 Bảng 22 Liên quan đáp ứng MBH PR Đáp ứng mô bệnh học Tổng PR Độ Độ Độ Độ n % n % n % n % n % Âm 66, 14 19,4 24 33,3 13 18,1 21 29,2 tính Dươn 33, 22,2 11 30,6 22,2 25 g tính 20, 32, 19, 27, Tổng 108 4 p = 0,92 Bảng 23 Liên quan đáp ứng mô bệnh học Her2 Her2 Đáp ứng mô bệnh học Tổng Độ Độ Độ Độ 16 n % n % n % n % n % Âm 38, 18, 60, 15 23 25 12 13 20 65 tính 5 Dươn 16, 23, 20, 39, 39, 10 17 43 g tính 3 20, 32, 19, 27, Tổng 22 35 21 30 108 4 p = 0,11 Bảng 24 Liên quan đáp ứng MBH số nhân chia Ki67 Đáp ứng mô bệnh học Chỉ Tổng số Độ Độ Độ Độ Ki67 n % n % n % n % n % 21, 39, 25, Thấp 11 17,9 21,4 28 Trung 23, 30, 36, 12 23,1 23,1 39 bình 17, 29, Cao 12 17,1 15 36,6 41 38 20, 32, Tổng 22 19,4 30 27,8 108 p = 0,78 Bảng 25 Liên quan đáp ứng MBH típ phân tử trước điều trị Đáp ứng mơ bệnh học Tổng Típ Độ Độ Độ Độ phân tử n % n % n % n % n % Lòng 33,3 44,4 11,1 11,1 8,3 ống A Lòng 21, ống B 17,4 34,8 26,1 21,7 3 Her2Lòng 21, ống B 21,7 21,7 17,4 39,2 3 Her2+ Típ 10 25 25 40 18, 17 Her2 Dạng đáy Tổng 24,2 22 20,4 3 39,4 15,2 21,2 32, p = 0,68 19, 27, 3 30, 108 CHƯƠNG BÀN LUẬN 4.1 Một số đặc điểm lâm sàng nhóm nghiên cứu Về tuổi mắc bệnh So với số nghiên cứu số tác giả nước ngồi, kết nghiên cứu có tương đồng Nh nghiên cứu Yoshioka CS 64 bệnh nhân, có tuổi trung bình 52, nh ỏ nh ất 28 tuổi, cao 71 tuổi Trong nghiên cứu Sethi D CS tu ổi trung bình bệnh nhân 46 Nghiên cứu Jin CS nhóm bệnh nhân giai đoạn IIB-IIIB cho tuổi trung bình 46 (t 28 đ ến 69 tuổi) Về tình trạng kinh nguyệt Trong nghiên cứu chúng tôi, bệnh nhân đ ược điều trị HCTP phác đồ TA, khơng có trường hợp điều trị nội tiết tiền phẫu trường hợp trước mãn kinh, có TTNT dương tính nên yếu tố mãn kinh không liên quan đến điều trị tr ước ph ẫu thuật Về kích thước u trước sau điều trị Trong nghiên cứu chúng tơi, kích thước u đ ược chia làm nhóm ≤ 5cm > 5cm với tỷ lệ gặp tương ứng trước điều trị 51,9% 48,1%; sau điều trị 93,8% 6,2% (Bảng 1) Kết cho thấy số lượng bệnh nhân có kích thước u >5cm đặc biệt giảm sau điều trị (từ 48,1% xuống 6,2%) Sau ều tr ị HCTP, số bệnh nhân có kích thước u < 5cm tăng đáng k ể Kích thước u trung bình giảm đáng kể từ 6,2 cm ± 3,2 cm xu ống 2,2cm ± 1,8cm sau điều trị HCTP Tỷ lệ kích thước giảm sau điều trị 64,5% (Bảng 1) Kết nghiên cứu tác giả Lê Thanh Đ ức CS, Sethi D CS, von Minckwitz CS: kích thước u gi ảm đáng kể sau ều tr ị HCTP 18 Kích thước u giảm sau điều trị HCTP cho thấy hiệu điều trị rõ rệt Kích thước u giảm đồng nghĩa với giảm giai đo ạn lâm sàng Về giai đoạn u theo T Biểu đồ 3 nghiên cứu chúng tơi cho thấy có s ự thay đổi rõ rệt T trước sau điều trị Sau ều tr ị HTCP có 18,5% trường hợp T0 (Đáp ứng hoàn toàn lâm sàng) khơng trường hợp T4 Trong trước điều trị số lượng bệnh nhân T4 chiếm tỷ lệ cao 44,5% Avci CS năm 2015 cho thấy T thay đổi đáng kể trước sau điều trị HCTP Trước điều trị T1, T2, T3, T4 16%, 64%, 12% 8% Sau điều trị tương ứng 62%, 28%, 10% 0% Hay nghiên cứu Miglietta CS cho kết sau điều trị HCTP khơng gặp bệnh nhân T4 Về đặc điểm hạch lâm sàng trước sau điều trị Nghiên cứu chúng tôi: sau điều trị HCTP, chủ yếu tình trạng hạch N0 chiếm tỷ lệ 59,3%, khơng trường hợp đánh giá N3 Nghiên cứu tác giả Avci CS năm 2015, trước điều trị HCTP đặc điểm hạch nhóm bệnh nhân nghiên cứu N0, N1, N2, N3 63%, 35%, 1%, 1% Sau ều tr ị N0 tăng lên 77% Tương tự, Diego CS năm 2016 cho kết 55% giảm giai đoạn hạch từ N1 N0 sau điều trị HCTP Một s ố kết qu ả nghiên cứu khác cho kết giảm giai đoạn hạch từ 30% - 40% sau điều trị HCTP Các kết đánh giá tình trạng hạch lâm sàng tr ước sau điều trị HCTP cho thấy vai trò hóa chất điều trị hạch Về giai đoạn lâm sàng trước sau điều trị Trong nghiên cứu chúng tôi, cho thấy phần lớn bệnh nhân UTV có điều trị HCTP giai đoạn IIIA IIIB (39,8% 38,9%), khơng có trường hợp điều trị giai đoạn I số nghiên cứu khác Sau điều trị HCTP, s ố bệnh nhân giảm giai đoạn I chiếm tỷ lệ cao 38,9% Khơng trường hợp giai đoạn IIIB IIIC Tương tự, nghiên cứu tác gi ả Avci CS cho kết trường hợp UTV sau điều trị HCTP giảm giai đoạn Một nghiên cứu khác ung thư vú có điều trị HCTP 19 nhóm bệnh nhân trước mãn kinh, đặc điểm giai đoạn bệnh nhân nghiên cứu sau: giai đoạn IIIA 25%, IIIB 57%, IIIC 18% Dưới tác dụng hóa chất điều trị làm cho tr ường hợp UTV giảm giai đoạn, phần lớn chuyển từ không mổ thành mổ Từ cho thấy diện cắt an tồn Về đáp ứng lâm sàng theo RECIST 2000 Nghiên cứu cho kết đáp ứng lâm sàng hoàn toàn 18,5%, đáp ứng lâm sàng phần chi ếm t ỷ lệ 54,6%, bệnh giữ nguyên 26,9% khơng có trường hợp tiến triển (Biểu đồ 5) Nghiên cứu Jin G CS: Tỷ lệ đáp ứng lâm sàng mô bệnh học khác gi ữa phác đồ ều trị hóa chất, khác quần thể bệnh nhân nghiên cứu Đi ều thể cho thấy ung thư vú m ột bệnh đa dạng phức tạp 4.2 Đặc điểm mô bệnh học trước sau điều trị Về phân loại mô bệnh học bệnh phẩm sinh thiết lõi kim Tỷ lệ UTBM xâm nhập loại không đặc biệt chiếm t ỷ lệ cao 86,1%, UTBM thể tiểu thùy xâm nhập chiếm tỷ lệ 9,3% (Bảng 3) Cũng nhiều nghiên cứu khác tác giả ngồi nước, tỷ lệ UTBM thể xâm nhập khơng phải loại đ ặc bi ệt chiếm tỷ lệ cao Về độ mô học Trong nghiên cứu chúng tôi, độ mô học chiếm t ỷ lệ cao 88,9%, độ mơ học có tỷ lệ thấp 3,7% Tỷ lệ đ ộ mô học cao so với nghiên cứu tác gi ả n ước Nghiên cứu tác giả Nguyễn Văn Chủ CS, phân đ ộ mô h ọc theo hệ thống Bloom-Richardson cải biên Elston Ellis (1991), cho kết ĐMH III chiếm tỷ lệ cao 53,9%, đ ộ II 35,2% độ I 10,9% Tỷ lệ ĐMH khác gi ữa nghiên cứu quần thể bệnh nhân nghiên cứu khác nhau, hệ thống phân ĐMH áp dụng khác Về phân loại đáp ứng mô bệnh học sau điều trị HCTP theo phân loại đáp ứng Hiệp hội UTV Nhật Bản 2007 Nghiên cứu Mukai CS cho kết quả: Độ 0: 5,2%; Độ 1a: 39,7%; Độ 1b: 21,4%; Độ 2a: 15,6%; Độ 2b: 3,1%; Đ ộ có UTBM ống chỗ: 6,6%; Độ khơng có UTBM ống chỗ: 8,4% 20 So với kết nghiên cứu chúng tơi phần lớn gặp nhóm đáp ứng nhẹ (độ 1- 32,4%) Mặc dù hệ thống phân loại hệ th ống đáp ứng chưa tiêu chuẩn hóa hầu hết hệ thống phân loại đáp ứng cho thấy liên quan mức độ đáp ứng với thời gian sống bệnh nhân Đáp ứng MBH hoàn toàn tiên lượng tốt đáp ứng MBH khơng hồn tồn Về đặc điểm di hạch vùng bệnh phẩm phẫu thuật sau điều trị HCTP Kết nghiên cứu tương đ ương với kết nghiên cứu Zhang CS: ypN0 chiếm tỷ lệ 59,1%, ypN1 23,9%, ypN2 11,6% ypN3 5,3% Một nghiên cứu khác Shien CS có kết ypN0 47%, ypN1 28%, ypN2 15% ypN3 10% Nghiên c ứu c Zhao CS:tỷ lệ pN0 32,95%, pN1 29,55%, pN2 22,73% pN3 14,77% Tỷ lệ di hạch sau điều trị có liên quan đ ến th ời gian tái phát chỗ với p = 0,03 Hay nh nghiên cứu c ERbes CS năm 2014: nhóm khơng điều trị HCTP có tỷ lệ di h ạch cao gấp lần so với nhóm điều trị HCTP Về biến đổi mô đệm u sau điều trị HCTP Trong mơ đệm u, thấy thành mạch kính hóa, mơ đệm thối hóa nhầy Mơ đệm collagen hóa liên quan có ý nghĩa v ới đáp ứng MBH hồn tồn độ thối triển u với p 5cm (35,8% so v ới 20%) với p = 0,31 (Bảng 16) Kết nghiên cứu tương tự nghiên cứu tác giả Lê Thanh Đức CS, s ự khác đáp ứng MBH hồn tồn nhóm kích thước u ≤ 5cm >5cm khơng có ý nghĩa thống kê với p>0,05 Tuy nhiên, đánh giá liên quan đáp ứng MBH giai đoạn u theo T, kết Error: Reference source not found cho thấy đáp ứng MBH hoàn toàn cao T1 giảm dần đến T4 có tỷ l ệ đáp ứng MBH hồn tồn thấp với p= 0,04 Sự thay đổi kích thước u trước sau điều trị HCTP có ý nghĩa thống kê cho thấy hiệu điều trị ý nghĩa c phác đồ HCTP Về liên quan đáp ứng mô bệnh học đáp ứng lâm sàng Tương tự, nghiên cứu tác giả Lê Thanh Đức, nghiên c ứu cho kết tỷ lệ ĐƯHT lâm sàng nh ưng không ĐƯHT MBH 50% Tỷ lệ ĐƯMP lâm sàng ĐƯHT MBH 30,5% Tỷ lệ ĐƯHT lâm sàng phù hợp với ĐƯHT MBH 50% Liên quan gi ữa đánh giá đáp ứng lâm sàng đáp ứng MBH có ý nghĩa thống kê với p0,05 Mặc dù có s ự khác đáp ứng MBH nhóm độ mô học nghiên c ứu nh ưng s ự khác biệt nghiên cứu khơng có ý nghĩa thống kê Về liên quan đáp ứng mô bệnh học thụ thể nội tiết ER, PR Nghiên cứu lại không cho kết có ý nghĩa thống kê đáp ứng hoàn toàn theo bộc lộ TTNT ER, PR nghiên cứu Kawajiri CS, tỷ lệ bộc l ộ ER, PR tỷ lệ đáp ứng MBH khác quần thể nghiên c ứu khác nhóm nghiên cứu bệnh nhân đ ược điều trị phác đồ HCTP khác khơng có tr ường h ợp điều trị nội tiết tiền phẫu Về liên quan đáp ứng mơ bệnh học tình trạng Her2 Qua tham khảo số nghiên cứu ngồi n ước, chúng tơi nhận thấy đáp ứng MBH hồn tồn nhóm Her2 âm tính dương tính khác Nghiên cứu khác Kawajari cho thấy nhóm Her2 dương tính có tỷ lệ đáp ứng MBH hồn tồn cao nhóm Her2 âm tính (57% so với 38%) p = 0,13 T ương t ự, nghiên cứu chúng tơi đáp ứng MBH hồn tồn nhóm Her2 dương tính cao nhóm Her2 âm tính, p=0,11 Kết nhóm nghiên cứu chúng tơi khơng có tr ường hợp Her2 dương tính điều trị đích Her2 số nghiên cứu khác Điều ảnh hưởng đến tỷ lệ đáp ứng MBH hoàn toàn Về liên quan đáp ứng mô bệnh học số Ki67 trước điều trị Nishimura CS: Sự bộc lộ Ki67 cao có liên quan đ ến t ỷ lệ đáp ứng MBH hồn tồn Nghiên cứu chúng tơi, đáp ứng MBH hồn tồn cao nhóm có số Ki67 cao (36,6%), thấp 25 nhóm có số Ki67 thấp ≤ 14% (21,4%) Tuy nhiên, s ự khác bi ệt khơng có ý nghĩa thống kê với p=0,78 (Bảng 24) Về liên quan đáp ứng mơ bệnh học típ phân tử Kết nghiên cứu (Bảng 25) cho thấy, tỷ lệ đáp ứng MBH hồn tồn típ lòng ống A thấp 11,1% Đáp ứng MBH hồn tồn cao típ Her2 chiếm tỷ lệ 40% Kết đáp ứng MBH hồn tồn theo típ phân tử phù hợp với nghiên cứu Niikura, Yoshioka, Kawajiri Ooe cho kết đáp ứng MBH hồn tồn cao típ Her2 (+), hiệu điều trị thấp típ lòng ống A Nghiên cứu Andrade CS liên quan đáp ứng MBH hồn tồn với típ phân tử trước điều trị HCTP cho kết tỷ lệ đáp ứng MBH cao nhóm ba âm tính nhóm TTNT âm tính (31,5% 31,7%) Tương tự, nghiên cứu nước tác giả Lê Thanh Đức CS lại cho kết đáp ứng MBH hồn tồn cao típ dạng đáy Phần lớn nghiên cứu cho kết típ Her2 có tỷ lệ đáp ứng MBH hồn tồn cao nhất, típ lòng ống A có t ỷ l ệ đáp ứng MBH hồn tồn thấp Típ lòng ống A có tỷ lệ đáp ứng MBH thấp với đặc điểm HMMD: ER (+) và/hoặc PR (+), Her2 (-), Ki67 ≤ 14% đặc điểm khối u có độ biệt hóa cao nhất, gần giống với tế bào biểu mơ tuyến vú bình thường Chính vậy, khối u típ lòng ống A đáp ứng với điều trị hóa chất phù hợp Tuy nhiên, nghiên cứu chúng tôi, khác biệt đáp ứng MBH hồn tồn phân nhóm phân tử khơng có ý nghĩa thống kê với p=0,86 Điều bệnh nhân nhóm nghiên cứu chưa điều trị nội tiết trường hợp TTNT dương tính bệnh nhân có tình trạng Her2 dương tính chưa điều trị đích Her2 tiền phẫu CHƯƠNG KẾT LUẬN 5.1 Một số đặc điểm lâm sàng mô bệnh học, dấu ấn miễn dịch trước sau điều trị hóa chất tiền phẫu Tuổi trung bình mắc bệnh: 49 ± 11 Tỷ lệ gặp cao nhóm tuổi 50-59 (38,9%) Sau điều trị HCTP, kích th ước u trung bình giảm đáng kể từ 6,3 ± 3,4 cm xuống 2,2cm ± 1,9cm, p = 0,004 Trước điều trị giai đoạn u chủ yếu T3, T4 (29,6% 44,5%), sau điều trị khơng trường hợp T4 Tình tr ạng 26 hạch trước điều trị chủ yếu N2 (50%), sau điều trị khơng trường hợp N3 Trước điều trị chủ yếu bệnh nhân có giai đoạn lâm sàng chủ yếu IIIA, IIIB (39,8% 38,9%), sau ều trị khơng trường hợp giai đoạn IIIB IIIC Tỷ lệ đáp ứng lâm sàng hoàn toàn theo RECIST 18,5% Đáp ứng MBH bệnh phẩm phẫu thuật theo phân loại đáp ứng Hiệp hội UTV Nhật Bản 2007 có kết độ 0, 1a, 1b, 2a, 2b, độ khơng có thành phần nội ống độ có thành phần nội ống tương ứng 20,4%; 14,8%; 17,6%; 12%; 7,4%; 23,2% 4,6% Đặc điểm GPB di hạch sau điều trị cho kết quả: pN0, pN1, pN2, pN3 tương ứng 52,8%; 29,6%; 13,9% 3,7% Một số thay đổi mô đệm u sau điều trị HCTP bao gồm: hoại tử, mơ đệm kính hóa, nhầy hóa, xuất tinh thể canxi, cholesterol, đại thực bào, tế bào khổng lồ dị vật Mô đệm xâm nhập lympho bào: Độ chiếm tỷ lệ 62,8%, độ chiếm tỷ lệ 29,5%, độ chiếm tỷ lệ 7,7% Có thay đổi TTNT trước sau điều trị Trong đó, ER âm tính chuyển dương tính 33,3%, ER dương tính chuyển âm tính 10,3% với p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh ung thư biểu mô tuyến vú sau điều trị hóa chất tiền phẫu (TT), Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh ung thư biểu mô tuyến vú sau điều trị hóa chất tiền phẫu (TT)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay