Tuyển chọn 200 câu hỏi lý thuyết vô cơ

16 52 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:29

... Ca(HCO3)2 D Dung dịch KHCO3 Câu 50 Sục khí X vào dung dịch nước vôi dư thấy xuất kết tủa trắng, sau kết tủa tan X làm màu dung dịch Br2 X khí khí sau ? A CO2 B NO2 C CO C SO2 Câu 51 Để nhận chất rắn... AgNO3, Cl2, KMnO4( H+), Mg, KOH Câu 72 Điện phân dung dịch CuSO4 thu khí anot: A H2 B O2 C SO2 D H2S Câu 73 Điện phân dung dịch CaCl2 thu khí catot: A Cl2 B H2 C O2 D HCl Câu 74 Nung ống nghiệm kín... thành dung dịch màu xanh thẫm Câu 78 Dung dịch NH3 hòa tan hỗn hợp sau đây? A Zn(OH)2, Cu(OH)2 B Al(OH)3, Cu(OH)2 C Fe(OH)3, Cu(OH)2 D Zn(OH)2, Mg(OH)2 Câu 79 Trong câu sau: a) Cu2O vừa có tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn 200 câu hỏi lý thuyết vô cơ , Tuyển chọn 200 câu hỏi lý thuyết vô cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay