Chuyên đề crom và hợp chất

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:29

CROM VÀ KIM LOẠI B KHÁC Bài giảng đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn CROM VÀ HP CHẤT CÂU (Cð 2011): Khi cho lượng dư dung dịch KOH vào ống nghiệm ñựng dung dịch kali ñicromat, dung dịch ống nghiệm: A Chuyển từ màu da cam sang màu xanh lục B Chuyển từ màu da cam sang màu vàng C Chuyển từ màu vàng sang màu ñỏ D Chuyển từ màu vàng sang màu da cam CÂU (ðH A 2012): Nhận xét sau khơng đúng? A BaSO4 BaCrO4 không tan nước B Al(OH)3 Cr(OH)3 hiđroxit lưỡng tính có tính khử C SO3 CrO3 oxit axit D Fe(OH)2 Cr(OH)2 bazơ có tính khử CÂU (ðH B 2012): Phát biểu sau ñây ñúng ? A Tất phản ứng lưu huỳnh với kim loại ñều cần ñun nóng B Trong cơng nghiệp nhơm sản xuất từ quặng đolomit C Ca(OH)2 dùng làm tính cứng vĩnh cửu nước D CrO3 tác dụng với nước tạo hỗn hợp axit CÂU (ðH B 2010): Phát biểu sau khơng đúng? A Crom(VI) oxit oxit bazơ B Ancol etylic bốc cháy tiếp xúc với CrO3 C Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hoá thành ion Cr2+ D Crom(III) oxit crom(II) hiđroxit chất có tính lưỡng tính CÂU (ðH A 2013): Cho phát biểu sau: (a) Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kì 4, nhóm VIB (b) Các oxit crom ñều oxit bazơ (c) Trong hợp chất, số oxi hóa cao crom +6 (d) Trong phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) đóng vai trò chất oxi hóa (e) Khi phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo hợp chất crom(III) Trong phát biểu trên, phát biểu ñúng là: A (a), (b) (e) B (a), (c) (e) C (b), (d) (e) D (b), (c) (e) CÂU (ðH A 2011): Hiện tượng xảy nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 : A Dung dịch chuyển từ màu vàng sau không màu B Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng C Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ðH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -1- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – Cð & ðH mơn HĨA HỌC” ðể tìm hiểu đăng ký học, liên lạc đến SðT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com CROM VÀ KIM LOẠI B KHÁC Bài giảng đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn D Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam CÂU (Cð 2012): Cho sơ ñồ phản ứng: o + Cl dư, t C + KOH (đặc,dư )+Cl Cr  → X  → Y Biết Y hợp chất crom Hai chất X Y A CrCl2 K2CrO4 B CrCl3 K2Cr2O7 C CrCl3 K2CrO4 D CrCl2 Cr(OH)3 CÂU (ðH B 2009): Cho sơ đồ chuyển hố hợp chất crom : 2 + (Cl2 + KOH) + H 2SO4 + (FeSO4 + H 2SO4 ) + KOH Cr(OH)3  → X  → Y  → Z  →T Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là: A KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3 B K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3 C KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4 D KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3 + Cl,dư + dungdòch NaOH,dư CÂU (ðH A 2013): Cho sơ ñồ phản ứng Cr  → X → Y t Chất Y sơ ñồ là: A Na2Cr2O7 B Cr(OH)2 C Cr(OH)3 D Na[Cr(OH)4] CÂU (ðH A 2010): Có phát biểu sau : (1) Lưu huỳnh, photpho ñều bốc cháy tiếp xúc với CrO3 (2) Ion Fe3+ có cấu hình electron viết gọn [Ar]3d5 (3) Bột nhơm tự bốc cháy tiếp xúc với khí clo (4) Phèn chua có cơng thức Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Các phát biểu A (1), (3), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (3) D (1), (2), (4) CÂU 10 (ðH B 2012): Phát biểu sau ñây sai? A Cr(OH)3 tan dung dịch NaOH B Trong môi trường axit, Zn khử Cr3+ thành Cr C Photpho bốc cháy tiếp xúc với CrO3 D Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa CrO-2 thành CrO 2-4 CÂU 11 (ðH B 2011): Cho dãy chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3 Số chất dãy tác dụng ñược với dung dịch NaOH( đặc, nóng) A B C D CÂU 12 (Cð 2013): Phát biểu sau khơng đúng? A Cu(OH)2 tan dung dịch NH3 B Cr(OH)2 hiđroxit lưỡng tính C Kim loại Cu phản ứng ñược với dung dịch hỗn hợp KNO3 HCl D Khí NH3 khử CuO nung nóng CÂU 13 (Cð 2013): Kim loại Ni phản ứng ñược với dung dịch sau ñây? A MgSO4, CuSO4 B NaCl, AlCl3 C CuSO4, AgNO3 D AgNO3, NaCl ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ðH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -2- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – Cð & ðH mơn HĨA HỌC” ðể tìm hiểu đăng ký học, liên lạc ñến SðT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com CROM VÀ KIM LOẠI B KHÁC Bài giảng đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn CÂU 14 (ðH A 2007): Phát biểu khơng là: A Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh B Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 có tính chất lưỡng tính C Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl CrO3 tác dụng ñược với dung dịch NaOH D Thêm dung dịch kiềm vào muối ñicromat, muối chuyển thành muối cromat CÂU 15 (Cð 2007): Các hợp chất dãy chất có tính lưỡng tính? A Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2 B Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2 C Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2 D Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2 CÂU 16 (ðH A 2008): ðể oxi hố hồn tồn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 Cl2 có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 KOH tương ứng là: A 0,015 mol 0,04 mol B 0,03mol 0,08 mol C 0,03 mol 0,04 mol D 0,015 mol 0,08 mol CÂU 17 (Cð 2009): ðể ñiều chế ñược 78 gam Cr từ Cr2O3 (dư) phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất phản ứng 90% khối lượng bột nhôm cần dùng tối thiểu A 81,0 gam B 40,5 gam C 45,0 gam D 54 gam CÂU 18 (Cð 2013): Cho 1,56 gam Cr phản ứng hết với dung dịch H2SO4 lỗng (dư), đun nóng, thu V ml khí H2 (đktc) Giá trị V A 896 B 336 C 224 D 672 CÂU 19 (Cð 2007): Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH ñặc (dư), sau phản ứng thu chất rắn có khối lượng 16 gam ðể khử hoàn toàn 41,4 gam X phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al Thành phần phần trăm theo khối lượng Cr2O3 hỗn hợp X là: A 50,67% B 20,33% C 66,67% D 36,71% ĐỒNG VÀ HP CHẤT CÂU 20 (ðH B 2007): Cho phản ứng : o t C (1) Cu2 O + Cu2 S → o t C (3) CuO + CO  → o t C (2) Cu(NO3 )2  → o t C (4) CuO + NH  → Số phản ứng tạo kim loại Cu A B C D CÂU 21 (ðH A 2008): Cho sơ đồ chuyển hố quặng ñồng thành ñồng: O2 O2 +X CuFeS2  → X  → Y  → Cu Hai chất X,Y là: A Cu2S, Cu2O B Cu2O, CuO C CuS, CuO D Cu2S, CuO CÂU 22 (ðH B 2011): Cho nước qua than nóng đỏ, thu 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 H2 Cho toàn X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ðH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -3- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – Cð & ðH mơn HĨA HỌC” ðể tìm hiểu ñăng ký học, liên lạc ñến SðT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com CROM VÀ KIM LOẠI B KHÁC Bài giảng đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn hỗn hợp chất rắn Y Hòa tan tồn Y dung dịch HNO3 (lỗng, dư) 8,96 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Phần trăm thể tích khí CO X là: A 18,42% B 28,57% C 14,28% D 57,15% CÂU 23 (ðH B 2013): Hòa tan hồn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3 60% thu dung dịch X (khơng có ion NH +4 ) Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau lọc bỏ kết tủa dung dịch Y Cơ cạn Y chất rắn Z Nung Z đến khối lượng khơng đổi, thu ñược 8,78 gam chất rắn Nồng ñộ phần trăm Cu(NO3)2 X A 28,66% B 29,89% C 30,08% D 27,09% MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC CÂU 24 (ðH A 2009): Hòa tan hồn tồn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al Sn dung dịch HCl (dư), thu 5,6 lít H2(ở đktc) Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hồn tồn với 14,6 gam hỗn hợp X A 3,92 lít B 1,68 lít C 2,80 lít D 4,48 lít CÂU 25 (ðH A 2009): Nung nóng m gam PbS ngồi khơng khí sau thời gian, thu hỗn hợp rắn (có chứa oxit) nặng 0,95 m gam Phần trăm khối lượng PbS ñã bị ñốt cháy A 74,69 % B 95,00 % C 25,31 % D 64,68 % CÂU 26 (ðH A 2009): Hòa tan hết m gam ZnSO4 vào nước ñược dung dịch X Cho 110ml dung dịch KOH 2M vào X, thu ñược a gam kết tủa Mặt khác, cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thu a gam kết tủa Giá trị m là: A 20,125 B 12,375 C 22,540 D 17,710 CÂU 27 (ðH A 2010): Hoà tan hồn tồn m gam ZnSO4 vào nước dung dịch X Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 3a gam kết tủa Mặt khác, cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 2a gam kết tủa Giá trị m A 32,20 B 24,15 C 17,71 D 16,10 CÂU 28 (ðH A 2012): Nhận xét sau ñây khơng ? A Vật dụng làm nhơm crom bền khơng khí nước có màng oxit bảo vệ B Crom kim loại cứng tất kim loại C Nhôm crom bị thụ động hóa HNO3 đặc, nguội D Nhơm crom phản ứng với dung dịch HCl theo tỉ lệ số mol CÂU 29 (ðH A 2012): Thực thí nghiệm sau (ở điều kiện thường): (a) Cho ñồng kim loại vào dung dịch sắt (III) clorua (b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch ñồng(II) sunfat (c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt (III) clorua (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân Số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D CÂU 30 (ðH B 2011): Phát biểu sau ñây sai? ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ðH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -4- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – Cð & ðH mơn HĨA HỌC” ðể tìm hiểu đăng ký học, liên lạc ñến SðT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com CROM VÀ KIM LOẠI B KHÁC Bài giảng đăng tải Website: www.hoahoc.edu.vn A Nhơm kim loại dẫn điện tốt vàng B Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ C Trong y học, ZnO ñược dùng làm thuốc giảm ñau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa D Thiếc dùng để phủ lên bề mặt sắt ñể chống gỉ CÂU 31 (ðH A 2012): Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 FeS tác dụng hết với HNO3 (đặc nóng, dư) thu V lít khí có NO2 (ở đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch Y Cho toàn Y vào lượng dư dung dịch BaCl2, thu ñược 46,6 gam kết tủa; cho tồn Y tác dụng với dung dịch NH3 dư thu ñược 10,7 gam kết tủa Giá trị V A 38,08 B 24,64 C 16,8 D 11,2 ðÁP ÁN 11 21 31 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ðH Thủ Dầu Một- Bình Dương) 10 20 30 -5- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – Cð & ðH mơn HĨA HỌC” ðể tìm hiểu đăng ký học, liên lạc ñến SðT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com ... sau khơng ? A Vật dụng làm nhơm crom bền khơng khí nước có màng oxit bảo vệ B Crom kim loại cứng tất kim loại C Nhơm crom bị thụ động hóa HNO3 đặc, nguội D Nhơm crom phản ứng với dung dịch HCl... Bình Dương) -2- “CHUYÊN: Bồi dưỡng kiến thức – Luyện thi TN THPT – Cð & ðH mơn HĨA HỌC” ðể tìm hiểu ñăng ký học, liên lạc ñến SðT: 0986.616.225 (T.Long) Email: Vanlongtdm@gmail.com CROM VÀ KIM LOẠI... dung dịch HCl CrO3 tác dụng với dung dịch NaOH D Thêm dung dịch kiềm vào muối ñicromat, muối chuyển thành muối cromat CÂU 15 (Cð 2007): Các hợp chất dãy chất ñây ñều có tính lưỡng tính? A Cr(OH)3,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề crom và hợp chất , Chuyên đề crom và hợp chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay