Tra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cách (Đồ án tốt nghiệp)

54 19 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:23

Tra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cách ... (Inner Distance Shape Contex ) 2.2 2.2.1 , Haibin Ling khơng hình hình 2.1 - CTL601 Hình 2.1: nh (a) hình (b) hồn tồn khác khi, không cách Euclidean nét Euclidean - CTL601 2.2.2 (Shapes Context)... u 1.3.1.3 V Manjunath et al [1] tra m MPEG-7 video, 1.3.1.4 Các - CTL601 Tamura, phân rã ov, c g (the cotourlet transfom) occurrence matrix) 1.3.1.5 - CTL601 hình Belongie há (Dynamic Program)... dùng khơng cao Phân SVM, MIL, statistical models, Bayesian classifiers, k -NN, trees - CTL601 hình c a cách pair-wise Các vector k-mean, k-center nonparametric mode based) vector K - Mean Euclidean
- Xem thêm -

Xem thêm: Tra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cách (Đồ án tốt nghiệp), Tra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cách (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay