Tra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cách (Đồ án tốt nghiệp)

54 8 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:23

Tra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cáchTra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cách DUNG 11 11 11 1.2.3 Ph 12 13 13 13 18 20 n 22 25 25 25 26 27 28 28 2.2 Trích c 29 - CTL601 29 31 32 2.2.4 Inner-Distance Shape Context 34 35 36 arning New Distance Measures) 39 42 42 3.2 Bài toán 42 42 3.4 44 53 54 - CTL601 20 21 - CTL601 11 30 32 33 - Angle) 34 35 37 38 44 45 46 47 47 48 49 49 50 51 51 Hình 52 - CTL601 - CTL601 CBIR CONTENT BASED IMAGE RETRIEVAL IDSC INNER DISTANCE SHAPE CONTEXT TID THE INNER DISTANCE DP DYNAMIC PROGRAM SC SHAPE CONTEXT QBIR QUERY BASED IMAGE RETRIEVAL - CTL601 Th.s Ngơ em q trình hoa Em xin Sinh viên - CTL601 S ông ngh theo ý hông - CTL601 DUNG 1.1 o tiêu ày là: QBIC, VIR Image, Engine, k -Level features): relationship) - CTL601 : T hình t ,n v - CTL601 sim(x1, xi , có giá simT Cho wi, j = sim (xi, xj gán nhãn ft : X (x1) = f0 (xi t ft : ft+1(x1)= (1) : ft+1(x1) = (2) 1, x1 simt(x1, xi) = ft(xi) - CTL601 (3) ft sim1 (x1, xj) = w1,i = sim (x1, xi) B (1) T , t ft (xi) = hãn Do nên sau t = T Thông Tuy nhiên, t+1 - ft sim - CTL601 3.1 M MPEG7 Nhóm modul 3.2 Bài tốn (Shape) g 3.3 (Offline): cách (IDSC) CSDL - CTL601 - CTL601 3.4 - CTL601 Tr - CTL601 - CTL601 cách - CTL601 ch - CTL601 - CTL601 - CTL601 - CTL601 Nhìn vào k Hình 3.12: G - CTL601 trình bày quan - CTL601 [1] Datta, R., Joshi, D., Li, J., Wang, J.Z.: Image retrieval: Ideas, influences, and trends of the new age ACM Computing Surveys 40 (2008) - [2] H Ling and D Jacobs, ce, 29 (2007) [3] Xingwei Yang In: Proceedings of the 10th European Conference on Computer Vision (2008) [4] Datta, R., Joshi, D., Li, J., Wang, J.Z.: Content-based image retrieval: approaches and trends of the new age, In: Proceedings of the 7th ACM SIGMM international workshop on Multimedia information retrieval (2005) [5] Xie, J., Heng, P.A., Shah, M.: Shape matching and modeling using skeletal context Pattern Recognition 41 (2008) Website: www.matworks.com - CTL601 ... (Inner Distance Shape Contex ) 2.2 2.2.1 , Haibin Ling khơng hình hình 2.1 - CTL601 Hình 2.1: nh (a) hình (b) hồn tồn khác khi, không cách Euclidean nét Euclidean - CTL601 2.2.2 (Shapes Context)... u 1.3.1.3 V Manjunath et al [1] tra m MPEG-7 video, 1.3.1.4 Các - CTL601 Tamura, phân rã ov, c g (the cotourlet transfom) occurrence matrix) 1.3.1.5 - CTL601 hình Belongie há (Dynamic Program)... dùng khơng cao Phân SVM, MIL, statistical models, Bayesian classifiers, k -NN, trees - CTL601 hình c a cách pair-wise Các vector k-mean, k-center nonparametric mode based) vector K - Mean Euclidean
- Xem thêm -

Xem thêm: Tra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cách (Đồ án tốt nghiệp), Tra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cách (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay