european pharmacopoeia 5 with all supplements 3

667 139 0
  • Loading ...
1/667 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:21

... (1S,3R,4R,7R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,25E,27E,29E ,31 E ,33 R ,35 S ,36 R ,37 S) -33 -[ (3- amino -3, 6-dideoxy-β- be examined in 25 ml of methanol R and dilute to 50 ml D-mannopyranosyl)oxy]-1 ,3, 4,7,9,11,17 ,37 -octahydroxy- 15, 16,... absorbance between 220 nm and 35 0 nm (2.2. 25) The solution shows absorption maxima at 230 nm, 291 nm, 3 05 nm 2124 25 - 35 100 → 0 → 100 35 - 45 100 45 - 50 → 100 100 → 50 - 55 100 Flow rate : 1.0 ml/min... ml with water R Mix 35 0 ml of this buffer solution with 650 ml of methanol R, Time (min) Mobile phase A (per cent V/V) Mobile phase B (per cent V/V) Comment - 15 55 45 isocratic 15 - 45 55 → 45
- Xem thêm -

Xem thêm: european pharmacopoeia 5 with all supplements 3 , european pharmacopoeia 5 with all supplements 3 , Turpentine oil, Pinus pinaster type.pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay