Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX (Đồ án tốt nghiệp)

73 17 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:21

Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAXXây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAXXây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAXXây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAXXây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAXXây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAXXây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAXXây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAXXây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX L IC Em xin chân thành c m CNTT dành nhi u th i gian quý báu ng cho em th c hi n gi ng viên khoa Công ngh thơng tin ch ct i t n tình ch b o, h án t t ng d n, nh án, giúp em h c h i nh ng kinh nghi m quý báu c nh ng thành qu nh t nh Em xin chân thành c m nhi t tình d y b o t o t th y cô khoa u ki n cho em su t trình ng Em xin c m u ki n t t nh t, kh Anh Hùng t n tâm nhi t tình d y b o su t th i gian h c làm nghi p, thày h thày giáo, ThS b n bè nh t thành viên gia ng viên, c su t trình h c t p và th i gian h n ch , kinh nghi m th c t nh ng thi u sót R t mong t om i án t t nghi p Do nhi u nên không tránh kh i c s ch b o c a th y cô Cu i em xin c g i t i thày, cô, anh, ch toàn th b n m t l i chúc t t nh t, s c kh e, th nh ng phát tri n Chúc th y cô n a công cu c tr ng t p c nhi u thành công i Em xin chân thành c H i Phòng, Tháng 2014 Sinh viên Nguy n Thu Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Công ngh thông tin án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX M CL C L IC BÀI TOÁN VÀ GI I PHÁP 1.1 Gi i thi u v Công ty Aseax 1.1.1 m v Ch 1.1.2 1.1.3 ng c ho C u t ch c 1.2 Mô t ho ng d ch v v n chuy n i d ch v v n chuy n ASEAX 1.3 Gi i pháp 1.4 ti n trình nghi p v 1.4.1 ti n trình nghi p v 1.4.2 ti n trình nghi p v 1.4.3 Mơ hình nghi p v 1.4.4 Ti n trình nghi p v i quy t u n 10 T K H TH NG 11 2.1 Mô hình nghi p v 11 2.1.1 B ng phân tích y u t c a tốn 11 2.1.2 Bi 2.1.3 Nhóm d n ch 13 2.1.4 phân rã ch 14 ng c nh 12 2.1.5 Danh sách h 2.1.6 Ma tr n th c th ch d ng 15 li 16 lu ng d li u 17 2.2 2.2.1 lu ng d li u m c 17 2.2.2 lu ng d li u m c 18 2.3 Thi t k d li u 22 2.3.1 Mơ hình liên k t th c th (E-R) 22 2.3.2 Mơ hình quan h 28 2.3.3 B ng d li u v t 32 2.4 Thi t k giao di n 35 2.4.1 Giao di n 35 2.4.2 Giao di 2.4.3 Giao di n x d li u 39 Sinh viên: Nguy p nh t d li 36 Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thơng tin án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX THUY T 40 3.1 ng c u trúc 40 Phân tích thi t k h th 3.1.1 Quá trình phát tri n c a m t h th ng thông tin 40 3.1.2 Ti p c n phát tri n h th 3.2 ng c u trúc 43 u quan h 44 Thi t k 3.2.1 Mơ hình liên k t th c th E-R 44 3.2.2 d li u quan h 46 3.3 H qu n tr d li u SQL SERVER 2008 48 3.3.1 H qu tr CSDL SQL Server 48 3.3.2 ng CSDL 50 3.3.3 SQL Server 2008 qu n tr CSDL 50 3.3.4 Mơ hình CSDL Client 3.4 Server 51 Ngôn ng Visual Basic.NET (VB.NET)/ ASP.NET 53 m n i b t c a ngôn ng Visual Basic.NET 53 3.4.1 Nh 3.4.2 Nh ng ng d ng ngôn ng Visual Basic.NET có th vi t 56 57 4.1 57 Gi i thi u v h th Môi 4.1.2 Các h th ng 57 4.1.3 Các ch 4.2 tH u hành 57 4.1.1 a m i h con: 57 M t s giao di n 57 K T LU N 68 TÀI LI U THAM KH O 69 DANH M C CÁC H U 70 Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thông tin án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a cơng ty ASEAX : MƠ T BÀI TỐN VÀ GI I PHÁP 1.1 Gi i thi u v Công ty Aseax 1.1.1 Ch Là m t công ty l mv c này, vi c qu n v n chuy h d kh ng l n nhà qu n nhi u ph h tr cho vi c v n chuy m h p c m không t s u Và vi c l a ch n m n ph c ch n m t cách c n th n, phù Vì vây nhóm sinh viên khoa công ngh i d ch v v n chuy n ASEAX m t gi i pháp m gi i pháp này, qu n v n chuy n - phù h p v i ngành ngh kinh doanh hi n t i c n tâm h t s i d ch v v n chuy i r t suôn s Ph n m n doanh nghi p công ty t nhi u yêu c ng c t t c yêu c nt i y ph n m m qu n c d dàng, logic, hi u qu 1.1.2 c ho ng Kinh doanh d ch v v n chuy c qu c t D ch v chuy n phát nhanh ASEAX, d ch v chuy n phát nhanh trong, ngày, d ch v chuy n phát nhanh hàng n ng, hàng công k nh s n ph m khác Kinh doanh d ch v v n chuy n, giao nh n hàng hóa kho v n Kinh doanh v tb n thông Qu n lý, v n hành, l t, b ng khai thác thi t b vi n thơng i cung c p d ch v n thông Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thơng tin án t t nghi p 1.1.3 Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX u t ch c C PHỊNG K TỐN PHỊNG KINH DOANH PHÒNG GIAO NH N PHÒNG D CH V u t ch c công ty 1.2 Mô t ho ng d ch v v n chuy n i d ch v v n chuy n ASEAX Khi khách hàng có nhu c u g m, khách hàng g i thông tin yêu c u t i n tho i Nhân viên kinh doanh s ti p nh n thông tin, n u c d ch v c a khách hàng s báo cho nhân viên giao nh n nh m l p phi u g i Khách hàng s m vào phi u g c gi u m t liên c a phi u g i chi u c l i, s thông báo l i cho khách hàng khơng có d ch v Nhân viên giao nh n s m v phòng giao nh n T giao nh n s ki m xem có kh p v i phi u g i hay không r i s chuy n m cho công ty phát khác M t phi u g i s c gi l i giao cho nhân viên k toán Nhân viên k toán s i chi u phi u g i v i b ng giá l p b ng chi ti t công n ng chi ti t công n Khi khách hàng có u n i, khách hàng s g n tho i u hành s i chi u mã s v i phi u g i r i g i thơng báo cho khách hàng tình tr ng c u n i Sau m i tháng, l p báo cáo tình tr ng u n i c a khách hàng, nhân viên k toán s l p báo cáo doanh thu g i v c Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thơng tin án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX 1.3 Gi i pháp Công ty TNHH TMDV v n chuy n ASEAX hi n t công ty c ph n chuy n phát nm mc a qu n d ch v v n chuy n c a công ty Ph n m m ch y r t t t, nhiên công ty mu n có ph n m m c a riêng ti n cho vi c theo dõi công n o m t thơng tin khách hàng Vì v y cơng ty c n có ph n m doanh c a công ty qu n v n chuy c v ho Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thơng tin ng kinh án t t nghi p 1.4 1.4.1 Xây d n d ch v v n chuy n c a cơng ty ASEAX ti n trình nghi p v ti n trình nghi p v Nhân viên kinh Khách hàng doanh Yêu c u g ph m Nhân viên giao nh n Yêu c u g ph m H li u Phi u yêu c u g i Ki m tra thông tin m Yêu c u g ph m Thơng báo khơng có d ch v Yêu c u nh n hàng Nh ph m Phi u yêu c u nh n L p phi u g i Phi u g i ti n trình nghi p v Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thông tin án t t nghi p 1.4.2 Xây d n d ch v v n chuy n c a cơng ty ASEAX ti n trình nghi p v Nhân viên giao Khách hàng nh n Nhân viên k tốn H Nh n thơng tin m li u B ng giá L p b ng chi ti t công n Phi u g i B ng chi ti t cơng n Nh n hóa L p hóa tốn tốn tốn ti n trình nghi p v Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thơng tin án t t nghi p Xây d 1.4.3 Mô hình nghi p v n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX i quy t u n Khách hàng G i thông tin u n i u hành Ti p nh n thông tin u n i Ki m tra mã s phi u g i Ti p nh n thông tin li u S khách hàng Phi u g i Thơng báo cho khách hàng Ghi s sóc khách hàng ti n trình nghi p v Sinh viên: Nguy H S khách hàng i quy t u n Lóp: CTL601 Ngành: Công ngh thông tin án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX 1.4.4 Ti n trình nghi p v c Nhân viên k tốn u hành H li u Yêu c u báo cáo L p b ng t ng h p doanh thu B ng chi ti t công n L p b ng t ng h p u n i B ng t ng h p doanh thu S u n i B ng t ng h p u n i B ng t ng h p doanh thu B ng t ng h p u n i Báo cáo ti n trình nghi p v Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thơng tin 10 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX c) Giao di n c p nh p danh sách nhân viên Hình 4.3 Giao di n c p nh t danh sách nhân viên Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Công ngh thông tin 59 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX d) Giao di n c p nh p danh sách khách hàng Hình 4.4 Giao diên c p nh t danh sách khách hàng Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thơng tin 60 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX e) Giao di n c p nh t danh sách phi u g i Hình 4.5 Giao di n c p nh t danh sách phi u g i Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thông tin 61 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX f) Giao di n c p nh p danh sách phòng ban Hình 4.6 Giao di n c p nh t danh sách phòng ban Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thơng tin 62 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX g) Giao di n danh sách d ch v Hình 4.8 Giao di n c p nh t danh sách phòng ban Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thông tin 63 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX h) Giao di n lo i d ch v Hình 4.9 Giao di n c p nh t danh sách d ch v Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thơng tin 64 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX i) Giao di n th ng kê theo ngày tháng Hình 4.9 Giao diên th ng kê theo ngày tháng Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thơng tin 65 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX j) Giao di n th ng kê theo khách hàng Hình 4.10 Giao di n c p th ng kê theo khách hàng Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Công ngh thông tin 66 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX k) Giao di n th ng kê theo nhân viên Hình 4.11 Giao di n th ng kê theo nhân viên Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thơng tin 67 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX K T LU N n d ng ph t k h ng c xây d ng website qu n d ch v v n chuy n K t qu c bao g m: thuy t: - Phát bi u mơ t c nghi p v tốn - Bi u di n nghi p v tồn b ti n trình nghi p v - Phân tích thi t k tốn m ch c b ng h ng c u trúc - Thi t k d li u quan h l u tr d li u - Thi t k c giao di n c p nh t d li u m u báo cáo Ch - S d ng h qu n tr d li u SQL 2008 - S d ng ngơn ng ASP.net l p trình - H th t th nghi m v i m t s d li u ch y thông su t cho k t qu c yêu c t Ki c l i ngo i l phát sinh ng i dùng nh u theo yêu c u Vì th i gian có h n, kinh nghi m th c t ch a nhi u nên vi c phân tích tốn v c hi n t , nhiên ch a th mơ t m i khía c nh c av Xây d c h th ng nh ng ch v i ch n thêm nhi u ch ch t hoàn ch u ki n hoàn thi n ch sung thêm ch c n d ng c a h th ng nh m tra thông tin qua m ng Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thơng tin 68 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX TÀI LI U THAM KH O [1] Nguy , Phân tích thi t k h th ng thông tin qu n lý, NXB khoa h c t nhiên công ngh , 2007 d li u quan h công ngh phân tích thi t k , NXB thơng tin truy n thông, 2010 [3] http://www.vivosoft.com [4] http://caulacbovb.com Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thơng tin 69 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX DANH M C CÁC H U B ng kê n chi ti t Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Công ngh thông tin 70 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX Phi u g i Sinh viên: Nguy Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thông tin 71 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX Phi u yêu c u nh m I D CH V V N CHUY N ASEAX PHI U YÊU C U NH M S : 2006 Tên khách hàng: Công ty TNHH OJITEX H i Phòng a ch : Khu cơng nghi p Nomura H i Phòng Lo i d ch v Chuy n phát nhanh Chuy n phát yêu c u Khác Nhân viên th c hi n Sinh viên: Nguy i l p phi u Lóp: CTL601 Ngành: Cơng ngh thơng tin 72 án t t nghi p Xây d n d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX B ng báo giá I D CH V V N CHUY N ASEAX B NG GIÁ CHUY N PHÁT NHANH n TT Tr ng n 50 gr 50 ~ 100 gr 100 ~ 250 gr 250 ~ 500 gr 500 ~ 1.000 gr 1.000 ~ 1.500 gr 1.500 ~ 2.000 gr M i 500 gr ti p theo Ch tiêu phát Sinh viên: Nguy N i t nh Ngo i t nh n 300 10.296 11.326 12.870 16.731 20.592 24.453 27.027 1.600 8h 12h Trên 300 Km 12.227 15.444 20.592 28.314 39.897 48.906 57.915 4.800 12h 36h 12.870 13.000 16.731 30.888 46.332 59.202 46.498 8.000 24h 48h Lóp: CTL601 Ngành: Công ngh thông tin 73 ... ngh thơng tin án t t nghi p Xây d n lý d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX : MƠ T BÀI TỐN VÀ GI I PHÁP 1.1 Gi i thi u v Công ty Aseax 1.1.1 Ch Là m t công ty l mv c này, vi c qu n lý v n chuy h... chuy n c a công ty ASEAX 1.3 Gi i pháp Công ty TNHH TMDV v n chuy n ASEAX hi n t công ty c ph n chuy n phát nm mc a qu n lý d ch v v n chuy n c a công ty Ph n m m ch y r t t t, nhiên cơng ty mu n.. .án t t nghi p Xây d n lý d ch v v n chuy n c a công ty ASEAX M CL C L IC BÀI TOÁN VÀ GI I PHÁP 1.1 Gi i thi u v Công ty Aseax 1.1.1 m
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay