TRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁN

124 11 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:12

TRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁNTRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁNTRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁNTRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁNTRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁNTRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁNTRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁNTRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁNTRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁNTRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁNTRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁNTRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁNTRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁN CHƯƠNG I: Xà HỘI NGUYÊN THỦY BÀI 1: SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THỦY Câu Ý sau khơng phù hợp với lồi vượn cổ q trình tiến hóa thành người ? A Sống cách triệu năm B Có thể đứng chân C Tay dung để cầm nắm D Chia thành chủng tộc lớn Câu Xương hóa thạch lồi vượn cổ tìm thấy đâu? A Đông Phi, Tây Á, Bắc Á B Đông Phi, Tây Á, Đông Nan Á C Đông Phi, Việt Nam, Trung Quốc D Tây Á, Trung Á, Bắc Mĩ Câu Di cốt người tối cổ tìm thấy đâu? A Đơng Phi, Trung Quốc, Bắc Âu B Đông Phi, Tây Á, Bắc Âu C Đông Phi, Inội dungonexia, Đông Nam Á D Tây Á, Trung Quốc, Bắc Âu Câu 4: Người tối cổ có bước tiến hóa cấu tạo thể so với loài vượn cổ điểm nào? A Đã đi, đứng hai chân, đơi bàn tay giải phóng B Trán thấp bợt sau, u mày cao C Hộp sọ lớn hơn, hình thành trung tâm phát tiếng nói não D Đã loại bỏ hết dấu tích vượn thể Câu Trong q trình tiến hóa từ vượn thành người Người tối cổ đánh giá A Vẫn chưa thoát thai khỏi loài vượn B Là bước chuyển tiếp từ vượn thành người C Là chủ nhân lịch sử lồi người D Là người thơng minh Câu Người tối cổ tạo công cụ lao động nào? A Lấy mảnh đá, cuội có sẵn tự nhiên để làm cơng cụ B Ghè, đẽo mặt mảnh đá hay cuội C Ghè đẽo, mài mặt mảnh đá hay cuội D Ghè đẽo, mài cẩn thận hai mặt mảnh đá Câu 7: Ý không phản ánh cơng dụng rìu đá Người tối cổ? A Chặt cối B Dùng trực tiếp làm vũ khí tự vệ C Tấn cơng thú để tạo thức ăn D Dùng làm công cụ gieo hạt Câu 8: Phát minh quan trọng nhất, giúp cải thiện sống Người tối cổ A Biết chế tác công cụ lao động B Biết cách tạo lửa C Biết chế tác đồ gốm D Biết trồng trọt chăn nuôi Câu 9: Vai trò quan trọng lao động q trình hình thành lồi người A Giúp cho đời sống vật chất tinh thần người ngày ổn định tiến B Giúp người bước khám phá, cải tạo thiên nhiên để phục vụ sống C Giúp người tự cải biến, hồn thiện mình,tạo nên bước nhảy vọt từ vượn thành người D Giúp cho việc hình thành cố kết mối quan hệ cộng đồng Câu 10: Hợp quần xã hội người gọi A Bầy người nguyên thủy B Thị tộc C Bộ lạc D Xã hội loài người sơ khai Câu 11 Ý không phản ánh đặc điểm hợp quần xã hội người A Có người đứng đầu B Có phân cơng lao động nam nữ C Sống quây quần theo quan hệ ruột thịt hang động, mái đá, túp lều D Có phân hóa giàu nghèo Câu 12 Thành ngữ phản ánh tình trạng đời sống Người tối cổ A Ăn lông lỗ B Ăn sống nuốt tươi C Nay mai D Man di dợ Câu 13: Đến thời điểm Người tối cổ trở thành Người tinh khơn? A Đã dứng thẳng hai chân, hai tay giải phóng B Khi loại bỏ hết dấu tích vượn thể C Biết chế tác công cụ lao động D Biết săn thú, hái để làm thức ăn Câu 14 Ý không phản ánh cấu tạo Người tinh khôn A Xương cốt nhỏ Người tối cổ B Đôi bàn tay nhỏ, khéo léo, ngón tay linh hoạt C Hộp sọ lớn hơn, hình thành trung tâm phát tiếng nói não D Cơ thể gọn linh hoạt, thích hợp với hoạt động phức tạp Câu 15: màu da không xác định chủng tộc hình thành từ thời nguyên thủy A Vàng B Đen C Trắng D Đỏ Câu 16: Có khác màu da chủng tộc đâu? A Sự khác trình độ hiểu biết B Sự thích ứng lâu dài người với điều kiện tự nhiên C Do di truyền D Điều kiện sống hiểu biết người khác Câu 17: Trong chế tác công cụ lao động, Người tinh khơn biết làm gì? A Lấy mảnh đá, cuội có sẵn tự nhiên để làm công cụ B Ghè, đẽo mảnh đá cuội C Ghè đẽo hai rìa mặt mảnh đá; chế tạo lao từ xương cá, cành mài đẽo nhọn đầu D Ghè đẽo, mài cẩn thận hai mặt mảnh đá Câu 18: Một thành tựu lớn Người tinh khơn q trình chế tạo cơng cụ, vũ khí cải thiện đời sống A Công cụ đá ghè đẽo B Công cụ đá mài C Lao D Cung tên Câu 19: Hãy ghép thông tin hai cột với cho phù hợp phương thức kiếm sống chế tác công cụ người nguyên thủy Vượn cổ a Ghè đẽo thơ sơ mảnh đá,hòn cuội để làm Người tối cổ công cụ Người tinh khôn giai b Hái hoa, quả, lá, bắt động vật nhỏ làm thức ăn đoạn đầu c Biết tạo lửa d Ghè sắc, mài nhẵn mảnh đá thành hình cơng cụ e Chế tạo cung tên làm công cụ tự vệ A 1-b; 2-a,c; 3-d,e B 1-a,c; 2-b; 3-d,e C 1- c, e; 2-d,a; 3-b D 1-a,b; 2-c; 3-d,e Câu 20: Thời đá mới, người đạt nhiều thành tựu lớn lao, ngoại trừ A Đã biết ghè sắc mài nhẵn đá thành hình cơng cụ B Biết tạo lửa C Biết đan lưới làm chì lưới đánh cá D Biết làm đồ gốm Câu 21: Các nhà khảo cổ coi thời đá cách mạng A Thời kì xuất loại hình cơng cụ B Con người biết đan lưới đánh cá, biết làm đồ gốm C Có thay đổi kĩ thuật chế tác cơng cụ, làm xuất loại hình cơng cụ mới;có thay đổi lớn lao đời sống tổ chức xã hội D Con người có sáng tạo lớn lao, sống tốt hơn, vui Câu 22: Ý không phản ánh thay đổi đời sống người thời đá A Chuyển từ kinh tế thu lượm tự nhiên sang kinh tế sản xuất(biết trồng trọt chăn nuôi) B Biết làm quần áo để mặc, làm nhà để ở, làm đồ trang sức xương đá C Biết sáng tạo sống tinh thần D Bắt đầu hình thành tín ngưỡng, tơn giáo ngun thủy Câu 23: Bước nhảy vọt đầu tien trình tiến hóa từ vượn thành người A Từ vượn thành vượn cổ B Từ vượn thành Người tối cổ C Từ Người tối cổ sang Người tinh khôn D Từ giai đoạn đá cũ sang đá Câu 24: bước nhảy vọt thứ hai trinh tiến hóa từ vượn thành người gì? A Từ vượn thành vượn cổ B Từ vượn thành Người tối cổ C Từ Người tối cổ sang Người tinh khôn D Từ giai đoạn đá cũ sang đá Câu 25: Hãy ghép mốc thời gian giai đoạn phát triển người nguyên thủy cho phù hợp Khoảng triệu năm trước a; người tối cổ Khoảng triệu năm trước b;người tinh khôn giai đoạn đá Khoảng vạn năm trước c; vượn cổ Khoảng vạn năm trước d; người tinh khôn giai đoạn đá cũ A 1-b, 2-a, 3-d, 4-c B 1-c, 2- a, 3-d, 4- b C 1-c, 2-d, 3-b, 4-a D 1-a,2-b, 3-c,4-d Câu 26: Ở Việt Nam tìm thấy cơng cụ đá A Vượn cổ B Người tối cổ C Người tinh khôn giai đoạn đầu D Người tinh khôn giai đoạn đá Câu 27: Ở Việt Nam tìm thấy xương hóa thạch A Vượn cổ B Người tối cổ C Người tinh khôn giai đoạn đầu D Cả vượn cổ Người tối cổ Câu 28: Hãy tìm hiểu xác định địa điểm tìm thấy dấu vết người nguyên thủy Việt Nam A Thẩm Hai, Thẩm Khuyên(Lạng Sơn), Núi Đọ(Thanh Hóa) B Núi Đọ, Hang Đắng(Ninh Bình) C Núi Đọ, Xn Lộc(Đồng Nai), Hòa Bình D Núi Đọ, Sơn Vi (Phú Thọ), mái đá Ngườm(Thái Nguyên) Câu Đáp án Câu Đáp án D C C 11 D Đáp án C C B 12 13 A B D B 14 C C 10 A 15 D Câu Đáp án Câu Đáp án 21 C 16 B 22 D 17 C 23 B 18 D 24 C 25 B 19 A 26 B 27 A 20 B 28 A BÀI 2: Xà HỘI NGUYÊN THỦY Câu 1: Tổ chức xã hội loài người gọi A Làng B Công xã C Thị tộc D Bộ lạc Câu 2: Thị tộc hình thành A Từ Người tối cổ xuất B Từ Người tinh khôn xuất C Từ chặng đường đầu với tồn loài vượn cổ D Từ giai cấp nhà nước đời Câu 3: Thị tộc thời nguyên thủy A Nhóm người chung dòng máu, gồm hai,ba hệ, xuất giai đoạn Người tinh khơn B Nhóm người từ thòi ngun thuỷ sống cạnh nhau, có nguồn gốc tổ tiên xa xơi C Nhóm người sinh sống vùng đất từ thời nguyên thủy D Nhóm người hơp tác lao động, xuất từ thời nguyên thủy Câu 4:Ý không phản ánh khái niệm lạc A Gồm nhiều thị tộc sống gần hợp thành B Có họ hàng nguồn gốc tổ tiên xa xơi C Có quanh hệ gắn bó với D Các lạc khác thường có màu da khác Câu 5: Công việc thường xuyên hàng đầu thị tộc A Tìm kiếm thức ăn để nuôi sống thị tộc B Sáng tạo công cụ lao động để nâng cao suất lao động C Di chuyển chỗ đến địa điểm có sẵn nguồn thức ăn nguồn nước D Đương đầu với thiên nhiên công thị tộc khác để sinh tồn Câu 6: người sống thị tộc phân chia phần nào? A Chia B Chia theo suất lao động C Chia theo địa vị D Chia theo tuổi tác Câu 7: lý khiến người nguyên thủy phải hợp tác lao động với A Quan hệ huyết thống gắn bó thành viên sống thường ngày lao động B Yêu cầu cơng việc trình độ lao động C Đời sống thấp nên phải “chung lưng đấu cật”để kiếm sống D Tất người hưởng thụ Câu Trong xã hội nguyên thủy, bình đẳng coi “nguyên tắc vàng”vì A Mọi người sống cộng đồng B Phải dựa vào tình trạng đời sống q thấp C Là cách để trì sống D Đó quy định thị tộc Câu Ý khơng mơ tả tính cộng đồng thị tộc thời nguyên thủy? A Hợp tác lao động, ăn chung, làm chung B Mọi cải chung C Cơng bằng, bình đẳng D Sinh sống theo bầy đàn Câu 10 Một loại hình cơng cụ phát minh người bước vào giai đoạn thị tộc A Rìu đá ghè đẽo B Rìu đá mài lưỡi C Cơng cụ xương, sừng D Công cụ đồng Câu 11 Loại công cụ xuất sớm cách khoảng A 8000 năm B 5500 năm C 4000 năm D 3000 năm Câu 12 Cư dân biết sử dụng công cụ sớm A Ấn Độ B Lưỡng Hà C Tây Á Ai Cập D Trung Quốc Câu 13 Công cụ sắt xuất vào khoảng thời gian nào? A 5500 năm trước B 4000 năm trước C 3000 năm trước D 2000 năm trước Câu 14 Sử dụng đồ sắt sớm cư dân A Tây Á, Nam Âu B Ai Cập C Trung Quốc D Hi Lạp Câu 15 Loại công cụ mà xuất đánh giá khơng có so sánh A Cung tên B Công cụ xương, sừng C Công cụ đồng D Công cụ sắt Câu 16 Ý nghĩa lớn việc phát minh cơng cụ kim khí gì? A Con người khai phá vùng đất B Năng suất lao động vươt xa thời kì đồ đá C Tạo lượng sản phẩm thừa thường xuyên D Luyện kim trở thành ngành quan trọng Câu 17 Việc xuất công cụ kim loại có tác động xã hội nguyên thủy? A Làm xuất tư hữu B Gia đình phụ hệ thay cho thị tộc mẫu hệ C Xã hội phân chia thành giai cấp D Làm cho xã hội có phân hóa giàu – nghèo Câu 18 Tư hữu xuất A Của cải làm nhiều, dung hết B Sản xuất phát triển, số gia đình phụ hệ ngày tích lũy đượ riêng C Một số người lợi dụng chức phận chiếm phần sản phẩm xã hội làm riêng D Ở số vùng, điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp người tạo lượng sản phẩm thừa thường xuyên nhiều Câu 19 Ý hệ việc phát minh công cụ sản xuất kim loại? A Tư hữu xuất B Quan hệ cộng đồng bị phá vỡ, xuất kẻ giàu – người nghèo C Gia đình phụ hệ thay cho gia đình mẫu hệ D Con lấy theo họ cha Câu 20 Ý không phản ánh thay đổi xã hội nguyên thủy tư hữu xuất hiện? A Quan hệ cộng đồng bị phá vỡ B Gia đình phụ hệ xuất thay cho gia đình mẫu hệ C Xã hội phân hóa kẻ giàu – người nghèo D Xã hội phân chia thành giai cấp: thống trị bị trị Câu 21 Nguyên nhân dẫn đến rạn vỡ xã hội thị tộc, lạc A Trong xã hội bắt đầu có phân cơng chức phận khac thành viên B Do cải tiến kĩ thuật chun mơn hóa sản suất thường xun có cải thừa C Một số người lợi dụng chức phận để chiếm đoạt phần sản phẩm xã hội đưa đến xuất tư hữu, làm cho quan hệ cộng đồng bắt đầu bị phá vỡ D Khả lao động gia đình khác thúc đẩy phân hóa xã hội Câu 22 Ý không phản ánh ý nghĩa việc phát minh công cụ kim loại, đặc biêt công cụ sắt? A Dẫn đến hình thành quốc gia B Đây thực cách mạng sản xuất C Lần lịch sử người làm lượng sản phẩm thừa D Góp phần làm rạn vợ quan hệ xã hội thị tộc, lạc, loài người đứng trước ngưỡng của xã hội có giai cấp Câu 23 Hãy kết nối mốc thời gian cột bên trái với nội dung cột bên phải cho phù hợp triệu năm trước A) Xuất đồng đỏ vạn năm trước B) Xuất đồng thau vạn năm trước C) Xuất đồ sắt 5500 năm trước D) Chế tạo cung tên 4000 năm trước E) Kĩ thuật mài, khoan, cưa, cắt đá 3000 năm trước H) Đồ đá ghè đẽo thô sơ A – a, – b, – c, – d, – e, – h B – h, – e, – d, – b, – a, – c C – h, – e, – d, – a, – b, – c D – d, – h, – e, – a, – b, – c Câu 24 Hãy xếp liệu sau theo trình tự thời gian xuất hiện: Đồ đá ghè đẽo thô sơ; Đồ đồng thau; Kĩ thuật mài, khoan, cưa, cắt đá; Chế tạo cung tên; Đồng đỏ; Đồ sắt A 1, 2, 3, 4, 5, B 1,3,5,6,4,2 C 1,3,5,4,2,6 D 1,3,4,5,2,6 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án C B 13 C 19 D B B 14 A 20 D Đáp án A D 15 D 21 C D 10 D 16 C 22 A A 11 B 17 A 23 B A 12 C 18 C 24 D BÀI 3: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG (PHẦN 1) Câu Các quốc gia cổ đại hình thành A Lưu vực dòng sơng lớn châu Mĩ B Vùng ven biển Địa Trung Hải C Lưu vực dòng sơng lớn châu Á, châu Phi D Lưu vực dòng sơng lớn châu Á, châu Phi vùng ven biển Địa Trung Hải Câu Điều kiện tự nhiên sở hình thành quốc gia cổ đại phương Đông? A Đất phù sa ven sông màu mỡ, mềm xốp, dễ canh tác B Lượng mưa phân bố đặn theo mùa C Khí hậu nóng ẩm, phù hợp cho việc gieo trồng D Vùng ven biển, có nhiều vũng, vịnh sâu kín gió Câu Các quốc gia cổ đại phương Đơng hình thành vào khoảng thời gian nào? A Khoảng từ thiên niên kỉ IV-III TCN B Khoảng 3000 năm TCN C Cách khoảng 4000 năm D Cách khoảng 3000 năm Câu Tại quốc gia cổ đại phương Đơng sớm hình thành phát triển lưu vực sông lớn? A Đây vốn địa bàn sinh sống người nguyên thủy B Điều kiện từ nhiên thuận lợi, đất đai màu mỡ, dễ canh tác, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển C Cư dân sớm phát công cụ kim loại D Gồm tất nguyên nhân Câu Công cụ sản xuất ban đầu cư dân cổ đại phương Đơng gì? A Đá B Đồng C Đồng thau, kể đá, tre, gỗ D Sắt Câu Cư dân cổ đại phương Đơng sinh sống nghề gì? A Trồng trọt, chăn nuôi B Thương nghiệp C Thủ công nghiệp D Nông nghiệp ngành kinh tế bổ trợ cho nghề nông Câu Cư dân cổ đại phương Đong lấy nghề gốc A Nghề nông B Chăn nuôi gia súc C Buôn bán D Thủ công nghiệp Câu Điều kiện tự nhiên phương thức gắn bó cư dân cổ đại phương Đông công việc A Khai phá đất đai, trị thủy, làm thủy lợi B Chăn nuôi đại gia súc C Buôn bán đường biển D Sản xuất thủ công nghiệp Câu Nhà nước cổ đại phương Đơng hình thành sớm đâu? A Ai Cập (Bắc Phi) B Lưỡng Hà (Tây Á) C Ấn Độ D Trung Quốc Câu 10 Hãy xếp quốc gia sau theo trình tự thời gian xuất hiện: Trung Quốc; Ai Cập; Ấn Độ; Lưỡng Hà A 1,2,4,3 B 2,4,3,1 C 2,4,1,3 D 2,3,4,1 Câu 11 Hãy kết nối nội dung cột bên trái với cột bên phải cho phù hợp hình thành quốc gia cổ đại phương Đông Sông Nin A, Ấn Độ Hồng Hà, Trường Giang B, Lưỡng Hà Sơng Tigoro Ophorat C, Ai Cập Sông Ấn, sông Hằng D, Trung Quốc A – d, – c, – b, – a B – c, – d, – d, – a C – b, – c, – a, – d D – a, – b, – c, – d Câu 12 Ở Ai Cập cổ đại, cư dân sinh sống tập trung theo A Thị tộc B Bộ lạc C Công xã D Nơm Câu 13 Nhà nước Ai Cập cổ đại hình thành sở A Liên kết thị tộc B Liên kết lạc C Liên kết công xã D Liên kết, chinh phục tất nơm Câu 14 Các tầng lớp xã hội cổ đại phương Đông A Quý tộc, quan lại, nông dân công xã B Vua, quý tộc, nô lệ C Chủ nô, nông dân tự do, nô lệ D Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ Câu 15 Đối tượng không thuộc tầng lớp thống trị quốc gia cổ đại phương Đông? A Quý tộc, quan lại B Tăng lữ C Chủ ruộng đất D Thương nhân Câu 16 Ý đặc điểm nô lệ phương Đông cổ đại? A Là tù binh chiến tranh hay nông dân công xã không trả nợ bị phạm tội B Chuyên làm việc nặng nhọc hầu hạ tầng lớp q tộc C Được coi “cơng cụ biết nói” D Khơng phải lực lượng sản xuất xã hội Câu 17 Lực lượng sản xuất xã hội cổ đại phương Đông A Nông dân công xã B Nô lệ C Thợ thủ công D Thương nhân Câu 18 Nguyên nhân dẫn đến liên kết, hình thành quốc gia cổ đại phương Đông A Nhu cầu trị thủy xây dựng cơng trình thủy lợi B Nhu cầu tự vệ, chống lực xâm lăng C Nhu cầu phát triển kinh tế Đáp án C D B D A C B A BÀI 34-35: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA Câu Khoảng 30 năm cuối kỉ XIX, lực lượng sản xuất nước tư nào? A Tương đối phát triển B Phát triển đạt đến trình độ cao C Tồn đan xen yếu tố tư chủ nghĩa phong kiến D Không phát triển thiếu vốn, nguyên liệu thị trường Câu Người đặt tảng cho việc tìm kiếm lượng hạt nhân A Maicơn Pharađây B Pie Quyri Mari Quyri C Rơnghen D Jun Câu Đặt sở cho phân hạng nguyên tố hóa học nhà bác học nào? A Maicơn Pharađây B Lômônôxốp C Menđêlêép D Jun Câu Học thuyết Tiến hóa nhà bác học nêu ra? A Đácuyn B Lômônôxốp C Pápl D Lenxơ Câu Việc sử dụng động đốt tạo khả phát triển ngành nào? A Chế tạo ô tô B Chế tạo máy bay C Khai thác mỏ D Giao thông vận tải Câu Năm 1903 mốc đánh dấu A Sự xuất ô tô giới B Sự xuất máy bay giới C Sự xuất tàu thủy giới D Sự xuất tàu hỏa giới Câu Trong giai đoạn cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX, nhiều nguồn lượng phát đưa vào sử dụng, ngoại trừ A Than đá B Điện C Dầu mỏ D Hạt nhân Câu Pie Quyri Mari Quyri nhà khoa học tiếng thuộc lĩnh vực A Toán học B Vật lí học C Hóa học D Sinh học Câu Ý không phản ánh nguyên nhân dẫn đền phát triển nông nghiệp? A Tiến hành “cách mạng xanh” B Sử dụng nhiều máy móc sản xuất C Sử dụng phân bón hóa học D Phương pháp canh tác cải tiến Câu 10 Vì khoảng 30 năm cuối kỉ XIX, kinh tế nước tư phát triển nhanh chóng A Chú trọng phát minh khoa học áp dụng tiến khoa học – kĩ thuật vào sản xuất B Sự phát triển công nghiệp quân C Tiến hành chiến tranh thơn tính lẫn D Xuất giai cấp công nhân Câu 11 Quá trình tập trung sản xuất nước tư chủ nghĩa dẫn tới hệ A Kinh tế bị đình trệ B Xuất phận tư công nghiệp C Các công ti nhỏ bị phá sản, sáp nhập vào công ti lớn D Xuất giai cấp công nhân Câu 12 Biểu quan trọng xuất chủ nghĩa đế quốc A Xuất giai cấp tư sản vô sản B Sự đời tổ chức độc quyền C Chiến tranh đế quốc nhằm phân chia thuộc địa D Mâu thuẫn xã hội gay gắt Câu 13 Từ cuối thập niên 70, tình hình cơng nghiệp nước Anh nào? A Đứng đầu giới B Đứng thứ hai giới C Mất dần địa vị độc quyền D Lạc hậu châu Âu Câu 14 Ý không phản ánh ngun nhân tình hình đó? A Máy móc, trang thiết bị, cơng nghệ lạc hậu, hiệu sản xuất thấp B Việc đổi đầu tư máy móc, cơng nghệ tốn C Tư sản Anh trọng xuất cảng tư D Nền công nghiệp Anh chịu cạnh tranh gay gắt Pháp, Đức, Mĩ Câu 15 Anh đứng đầu giới số lĩnh vực, ngoại trừ A Sản lượng nơng nghiệp B Thương mại C Tài chính, xuất tư D Thuộc địa Câu 16 Các công ti độc quyền Anh xuất nhiều lĩnh vực, đặc biệt A Trong công nghiệp B Trong nông nghiệp C Trong thương mại D Lĩnh vực ngân hàng Câu 17 Trong lĩnh vực nước Anh tự túc /3 nhu cầu? A Máy móc B Lương thực C Tiền tệ D Sản lượng thép Câu 18 Lênin nhận định: Anh chủ nghĩa đế quốc thực dân A Giới cầm quyền Anh tâm đến xâm lược thuộc địa B Anh có hệ thống thuộc địa trải dài khắp toàn cầu C Anh trọng xuất cảng tư D Anh tiến hành xâm lược thuộc địa sớm Câu 19 Cuối thập niên 70 kỉ XIX, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ số nước tư A Thứ B Thứ hai C Thứ ba D Thứ tư Câu 20 Có nhiều nguyên nhân khiến công nghiệp Pháp phát triển chậm lại, ngoại từ A Chính phủ khơng quan tâm phát triển cơng nghiệp B Phải bồi thường chiến phí cho Đức C Giai cấp tư sản quan tâm cho nước chậm tiến vay lãi kiếm lợi nhuận cao D Các chủ tư không quan tâm đầu tư nhiều đến phát triển sản xuất Câu 21 Ý khơng phản ánh tình hình nơng nghiệp nước Pháp cuối kỉ XIX A Giữ vai trò quan trọng kinh tế Pháp, lạc hậu B Ruộng đất phân tán, manh mún C Một số ngành nghề tiếng bị cạnh tranh gay gắt nên giảm sút D Hình thành số công ti đặc quyền Câu 22 Điểm bật tổ chức độc quyền Pháp A Sự tập trung công nghiệp đạt mức cao B Sự tập trung ngân hàng đạt mức cao C Sự tập trung ngành dịch vụ đạt mức cao D Chi phối hoàn toàn nhà nước Câu 23 So với Anh, việc xuất tư Pháp có điểm khác A Chú trọng xuất sang thuộc địa B Chỉ trọng cho vay với lãi xuất nặng C Chỉ trọng cho Nga vay D Bị Đức, Mĩ cạnh tranh gay gắt Câu 24 Diện tích thuộc địa Pháp đứng hàng thứ so với đế quốc khác? A Thứ B Thứ hai C Thứ ba D Thứ tư Câu 25 Đặc điểm bật chủ nghĩa đế quốc Pháp A Đế quốc thực dân B Đế quốc quân phiệt hiếu chiến C Đế quốc cho vay lãi D Đế quốc vay lãi Câu 26 Sau năm 1871, kinh tế Đức có điểm bật? A Phát triển mau lẹ vượt qua Pháp, gần đuổi kịp Anh B Tốc độ tăng trưởng cao giới C Chỉ trọng xuất tư D Sản lượng lương thực công nghiệp đứng đầu châu Âu Câu 27 Đến đầu kỉ XX điểm bật công nghiệp Đức A Đạt tốc độ tăng trưởng cao giới B Tổng sản lượng đứng đầu châu Âu đứng thứ hai giới (sau Mĩ) C Xuất sản phẩm công nghiệp D Trở thành nước công nghiệp Câu 28 Các tổ chức độc quyền Đức hình thành hình thức A Tơrớt B Cácten C Xanhđica D Cácten Xanhđica Câu 29 Sự kiện góp phần thúc đẩy kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ năm cuối kỉ XIX? A Lincôn lên làm Tổng thống năm 1860 B Kết thúc nội chiến 1861 – 1865 C Chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha năm 1898 D Chiến tranh giới thứ Câu 30 Cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX, kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ, dẫn đầu giới nhiều lĩnh vực ngoại trừ A Sản xuất công nghiệp B Độ dài đường sắt C Ngoại thương xuất tư D Sản lượng nông nghiệp Câu 31 Ý không phản ánh nguyên nhân khiến kinh tế Mĩ phát triển đột biến? A Ít chịu cạnh tranh nước tư Tây Âu B Có lực lượng lãnh đạo dồi dào, tay nghề cao bổ sung liên tục C Sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phon phú D Tiếp thu thành tựu khoa học Câu 32 Hình thức tổ chức độc quyền Mĩ A Tơrớt B Cácten C Xanhđica D Cơngxcxom Câu 33 “Vua” độc quyền tiếng Mĩ từ cuối kỉ XIX A “vua dầu mỏ” Rốcphelơ B “vua thép” Mcgan C “vua tơ” Pho D Rốcphelơ Moócgan Câu 34 Năm 1989, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha A Tây Ban Nha đe dọa chủ quyền Mĩ B Mĩ âm mưu độc chiếm thuộc địa Tây Ban Nha C Mĩ muốn phô trương sức mạnh D Mĩ giúp đỡ Cuba Philipin giành độc lập Câu 35 Điểm giống lớn rõ rệt nước đế quốc cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX A Sự phát triển vượt bậc kinh tế B Sự hình thành tổ chức độc quyền chi phối toàn đời sống xã hội C Tăng cường xâm lược thuộc địa D Chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường giới Câu 36 Điểm khác nước đế quốc dẫn đến chiến tranh đế quốc cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX A Tốc độ phát triển kinh tế nước đế quốc B Mức độ chi phối đời sống kinh tế – xã hội tổ chức độc quyền C Sự chênh lệch diện tích thuộc địa D Sự chênh lệch đối tác xuất tư Câu 37 Cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX, nguy nước đế quốc gây chi phối trực tiếp đến lịch sử nhiều nước châu Á, châu Phi có Việt Nam? A Sự phát triển vượt bậc kinh tế B Sự hình thành tổ chức độc quyền C Tăng cường xâm lược thuộc địa D Chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường giới Đáp án Câu Đáp án B B C A A Câu 10 Đáp án B D B A A Câu 11 12 13 14 15 Đáp án C B C D A Câu 16 17 18 19 20 Đáp án D B B D A Câu 21 22 23 24 25 Đáp án D B B B C Câu 26 27 28 29 30 Đáp án A B D B C Câu 31 32 33 34 35 Đáp án A A D B B 36 37 C C BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CƠNG NHÂN Câu Giai cấp vơ sản đời hệ A Cách mạng tư sản B Các đấu tranh dân tộc giai cấp nước châu Âu C Cách mạng công nghiệp D Cách mạng vô sản Câu Giai cấp vô sản đời từ bao giờ, đâu A Thế kỉ XVI, Nêđéctan B Thế kỉ XVII, Anh C Thế kỉ XVIII, Pháp D Nửa cuối kỉ XVIII, Anh Câu Nguồn gốc hình thành giai cấp vô sản A Nông dân, thợ thủ công B Nông dân C Thợ thủ công D Nô lệ da đen Câu Hình thức đấu tranh công nhân A Bỏ việc B Đập phá máy móc, đốt cơng xưởng C Biểu tình, bãi cơng D Khởi nghĩa vũ trang Câu Khẩu hiệu “Sống lao động chết chiến đấu” xuất A Khởi nghĩa Liông (Pháp) B Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức) C Phong trào Hiến chương (Anh) D Phong trào đập phá máy móc, đốt cơng xưởng (Anh) Câu Tổ chức mít tinh, lấy chữ kí đưa kiến nghị đến Nghị viện hình thức đấu tranh A Khởi nghĩa Liông (Pháp) B Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức) C Phong trào Hiến chương (Anh) D Phong trào đập phá máy móc, đốt cơng xưởng (Anh) Câu Trong đấu tranh giai cấp công nhân, đấu tranh diễn với thời gian dài A Khởi nghĩa Liông (Pháp) B Phong trào Hiến chương (Anh) C Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức) D Cả ba khởi nghĩa Câu Trong đấu tranh giai cấp cơng nhân có quy mơ, tổ chức mang tính chất trị rõ rệt nửa đầu kỉ XIX A Khởi nghĩa Liông (Pháp) B Phong trào Hiến chương (Anh) C Khởi nghĩa Sơlêđin (Đức) D Cuộc biểu tình cơng nhân Sicagơ (Mĩ) Câu Nguyên nhân thất bại đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX gì? A Giai cấp tư sản đàn áp liệt B Thiếu lãnh đạo đắn C Tạo điều kiện cho đời lí luận khoa học sau D Thiếu lãnh đạo đắn chưa có đường lối trị rõ ràng Câu 10 Nguyên nhân sâu xa làm xuất chủ nghĩa xã hội không tưởng A Do giai cấp tư sản lúc thống trị phạm vi toàn giới B Do giai cấp công nhân bước lên vũ đại trị lực lượng trị độc lập C Do mâu thuẫn giai cấp công nhân giai cấp tư sản ngày gay gắt D Do chủ nghĩa tư bộc lộ hạn chế Câu 11 Các nhà tư tưởng tiêu biểu chủ nghĩa xã hội không tưởng A Mơngtexkiơ, Ơoen, Phuriê B Ơoen, Phuriê, Xanh Xmơng C Môngtexkiơ, Rútxô, Vônte D Rútxô, Vônte, Xanh Ximông Câu 12 Ý không phản ánh quan điểm nhà tư tưởng tiến nửa đầu kỉ XIX để xây dựng xã hội A Khơng có chế độ tư hữu B Khơng có bóc lột C Nhân dân làm chủ phương tiện sản xuất D Người lãnh đạo làm theo lực, hưởng theo nhu cầu Câu 13 Hạn chế lớn nhà xã hội không tưởng A Chưa đấu tranh bảo vệ quyền lợi giai cấp vơ sản mà đòi quyền lợi cho giai cấp tư sản B Chưa đánh giá vai trò giai cấp cơng nhân C Chưa nhận thức chất bóc lột chủ nghĩa tư D Chưa nhận thức chất bóc lột chủ nghĩa tư chưa đánh giá vai trò giai cấp cơng nhân Câu 14 Ý không đánh giá ý nghĩa chủ nghĩa xã hội không tưởng? A Là trào lưu tư tưởng tiến B Là kế thừa tư tưởng nhà triết học Ánh sáng Pháp (cuối kỉ XVIII) C Có tác dụng cổ vũ người lãnh đạo D Là tiền đề cho hình thành học thuyết Mác sau Đáp án Câu Đáp án C D A B A C B Câu 10 11 12 13 14 Đáp án B D D B D D B BÀI 37: MÁC VÀ ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA Xà HỘI KHOA HỌC Câu Tổ chức Đồng minh người cộng sản đảng A Giai cấp tư sản Đức B Giai cấp vô sản Đức C Những người lãnh đạo Đức D Giai cấp vô sản quốc tế Câu Ý không phản ánh mục đích thành lập Đồng minh người cộng sản A Đồn kết vơ sản tất nước B Lật đổ giai cấp tư sản C Thủ tiêu xã hội tư sản D Thiết lập thống trị vô sản Câu Cương lĩnh Đồng minh người cộng sản soạn thảo A Mác B Ăngghen C Mác Ăngghen D Xanh ximông Câu Cương lĩnh Đồng minh người cộng sản có tên gọi A Tun ngơn người nghĩa B Tun ngơn người cộng sản C Tuyên ngôn Đảng Cộng sản D Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền Câu Tuyên ngôn văn kiện quan trọng, luận điểm A Sự phát triển xã hội cách mạng xã hội chủ nghĩa B Về vai trò mệnh giai cấp vô sản C Về phát triển xã hội D Của chủ nghĩa vật biện chứng Câu Sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản xác định qua Tuyên ngôn A Đấu tranh chống ách áp bóc lột giai cấp tư sản B Xây dựng chế độ cộng sản C Thành lập đảng mình, thiết lập chun vơ sản D Lãnh đạo đấu tranh chống thống trị áp bóc lột tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa Câu Ý không phản ánh điều kiện để giai cấp vơ sản thực sứ mệnh lịch sử xác định qua Tuyên ngôn A Xây dựng sở vật chất CNXH B Thành lập đảng C Thiết lập chun vơ sản D Đồn kết lực lượng cơng nhận giới Câu Tuyên ngôn Đảng Cộng sản kết thúc hiệu nào? A “Vô sản tất nước liên hiệp lại” B “Thiết lập chun vơ sản” C “Vơ sản tất nước đồn kết lại” D “Vơ sản tất nước dân tộc bị áp đoàn kết lại” Câu Hãy kết nối tên nhân vật lịch sử cột bên trái với nội dung cột bên phải cho phù hợp C.Mác Ph.Ăngghen a) Là người Đức gốc Do Thái b) Được sinh Bácmen (Đức) c) Được sinh thành phố Tơriơ (Đức) d) Tác giả Tình cảnh giai cấp công nhân Anh e) Tham gia xuất tạp chí Biên niên Pháp – Đức f) Đề nghị đổi tên Đồng minh người nghĩa thành Đồng minh người cộng sản g) Mất năm 1883 h) Mất năm 1895 A – a, c, e, g; – b, d, f, h B – b, d, h; – a, c, e, f, g C – a, b, f, g; – c, d, e, h D – a, d, g; – b, c, e, f, h Câu 10 Tuyên ngôn Đảng Cộng sản văn kiện có tính chất cương lĩnh A Đảng Cộng sản B Chủ nghĩa xã hội khoa học C Chủ nghĩa xã hội không tưởng D Chủ nghĩa vật biện chứng Câu 11 Tuyên ngôn Đảng Cộng sản đời đánh dấu bước kết hợp A Phong trào công nhân đảng tiên phong B Chủ nghĩa xã hội khoa học với phát triển công nhân C Phong trào cơng nhân phong trào giải phóng dân tộc D Lí luận thực tiễn phong trào công nhân Đáp án Câu Đáp án D A C C A Câu 10 11 Đáp án C A C A B B BÀI 38: QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG Xà PARI 1871 Câu Quốc tế thứ thành lập hoàn cảnh nào? A Cuộc đấu tranh cơng nhân tình trạng phân tán tổ chức, thiếu thống tư tưởng B Phong trào công nhân thu nhiều thắng lợi quan trọng C Cơng nhân nơng dân đồn kết mặt trận D Giới chủ có thỏa hiệp công nhân Câu Quốc tế thứ thành lập vào năm nào? A Năm 1848 B Năm 1864 C Năm 1876 D Năm 1895 Câu Ý khơng phải mục đích hoạt động Quốc tế thứ nhất? A Truyền bá học thuyết Mác giai cấp công nhân B Chống tư tưởng lệnh lạc nội C Thông qua nghị có ý nghĩa trị kinh tế quan trọng D Chỉ đạo việc thành lập đảng công nhân nước Câu Dưới đạo Quốc tế thứ nhất, phong trào công nhân có nhiều biến chuyển, ngoại trừ A Nhiều đảng công nhân nước thành lập B Công nhân tham gia ngày nhiều vào phong trào đấu tranh trị C Các tổ chức quần chúng cơng nhân thành lập D Đồn kết cơng nhân quốc tế Câu Tình hình xã hội bật nước Pháp năm 70 kỉ XIX nào? A Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng B Đội ngũ cơng nhân đơng đảo C Tư sản tăng cường bóc lột cơng nhân D Mâu thuẫn xã hội ngày gay gắt Câu Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm mục đích gì? A Dùng chiến tranh để giải khó khăn nước B Ngăn cản nước Đức thống C Khắc phục khủng hoảng nước ngăn cản công thống nước Đức D Chiếm đất, giành dân, mở rộng lãnh thổ Câu 7.Kết cục Chiến tranh Pháp – Phổ A Quân Phổ bại trận B Quân Pháp thua, Napôlêông III phải đầu hàng Phổ C Pháp – Phổ kí hiệp định đình chiến D Nhân dân Pari dậy đòi lật đổ Đế chế II, thiết lập cộng hòa Câu Sự kiện xảy vào ngày – – 1870 Pari? A Nhân dân Pari khởi nghĩa lật đổ Đế chế II B Toàn quân Pháp bị bắt tù binh C Công xã Pari thành lập D Nền cộng hòa II thiết lập Câu Quần chúng nhân dân tầng lớp dân nghèo Pari dậy nhằm A Lật đổ Đế chế II, thiết lập cộng hòa B Lật đổ Đế chế II, thiết lập phủ tư sản C Lật đổ Đế chế II, thiết lập Công xã Pari D Khôi phục lại chế độ quân chủ Câu 10 Quần chúng thành lập lực lượng để chống quân Phổ A Quốc dân quân B Tự vệ C Quân đội cách mạng D Tự vệ du kích Đáp án Câu Đáp án A B D A D Câu 10 Đáp án C B A A A BÀI 39: QUỐC TẾ THỨ HAI Câu Cuối kỉ XIX, đội ngũ công nhân nước tư có biến đổi sao? A Tăng nhanh số lượng chất lượng B Phong trào công nhân phát triển mạnh C Đội ngũ công nhân có ý thức giai cấp rõ ràng D Cơng nhân nước thành lập đảng Câu Cuối kỉ XIX, đời sống cơng nhân ngày khó khăn A Khủng hoảng kinh tế B Sự bóc lột nặng nề giới chủ C Chính sách chạy đua vũ trang, hiếu chiến phủ nước tư D Chủ nghĩa đế quốc gắn liền với việc tăng cường bóc lột công nhân, đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa giành giật thị trường Câu Đỉnh cao phong trào công nhân Mĩ đấu tranh công nhân A Bôxtơn B Sicagô C Philađenphia D Niu Ooc Câu Cuộc tổng bãi công 40 vạn công nhân nước buộc giới chủ phải nhượng thực chế độ ngày làm giờ? A Mĩ B Anh C Pháp D Đức Câu Cuộc tổng bãi công công nhân Sicagô (Mĩ) diễn vào ngày A – – 1886 B – – 1889 C – – 1887 D – – 1888 Câu Ngày – năm trở thành ngày Quốc tế lãnh đạo để A Biểu dương sức mạnh phong trào cơng nhân B Đồn kết biểu dương lực lượng giai cấp công nhân giới C Đồn kết cơng nhân giới D Khẳng định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Câu Cuối kỉ XIX, kết việc truyền bá học thuyết Mác nhiều nước tư dẫn đến thành lập A Các đảng, nhóm có khuynh hướng tiến giai cấp công nhân B Các đảng giai cấp cơng nhân C Các Đảng Cộng sản D Các nhóm có khuynh hướng mácxít Câu Cuối kỉ XIX, trước phát triển phong trào công nhân quốc tế đặt yêu cấu thành lập A Quốc tế Cộng sản B Tổ chức quốc tế giai cấp công nhân C Cơ quan lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế D Tổ chức thống hành động công nhân quốc tế Câu Quốc tế thứ hai tồn khoảng thời gian A Từ năm 1889 đến năm 1914 B Từ năm 1889 đến năm 1895 C Từ năm 1889 đến năm 1918 D Từ năm 1889 đến năm 1919 Câu 10 Hãy kết nối nội dung hai cột cho phù hợp Quốc tế thứ Quốc tế thứ hai Quốc tế thứ a) Ph.Ăngghen linh hồn tổ chức b) C.Mác linh hồn tổ chức Quốc tế thứ hai c) Được thành lập Luân Đôn d) Được thành lập Pari e) Thúc đẩy việc thành lập đảng vơ sản nhiều nước f) Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác phong trào công nhân A 1- b, c, e; – a, d, f B – b, c, f; – a, d, e C – a, c, e; – b, d, g D – a, c, f; – b, d, e Đáp án Câu Đáp án A D B A A Câu 10 Đáp án B A B A B BÀI 40: LÊNIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỈ XX Câu Ý không giới V.I.Lênin năm cuối kỉ XIX? A Sinh gia đình nhà giáo tiến B Giác ngộ cách mạng tham gia hoạt động từ trường trung học C Đã đứng đầu nhóm mácxít Mátxcơva D Thành lập Đảng Cộng sản xã hội dân chủ Nga Câu Năm 1895, Lênin thống nhóm mácxít Xanh Pêtécbua thành tổ chức trị lấy tên A Liên hiệp giải phóng cơng nhân B Liên hiệp cách mạng Nga C Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp cơng nhân D Liên hiệp đấu tranh giải phóng cơng nhân Nga Câu Đầu kỉ XX, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga phân hóa thành hai phái A Phái cách mạng phái thỏa hiệp B Phái cách mạng phái xét lại C Phái Bơnsêvích Mensêvích D Phái cách mạng phái hội Câu Điểm khác hai phái A Tán thành hay phản đối đường lối cách mạng Lênin B ủng hộ hay phản đối việc làm phải cách mạng lật đổ chế độ Nga hoàng C đánh giá vai trò giai cấp cơng nhân đảng tiên phong D nhận thức vai trò đấu tranh trị nghiệp giải phóng người lãnh đạo Câu Cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX, nước Nga A phát triển lên chủ nghĩa tư B chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa C có hệ thống thuộc địa rộng lớn D xuất công ti độc quyền Câu Nét bật tình hình trị nước Nga cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX A trì gần nguyên vẹn quân chủ chuyên chế B thiết lập dân chủ đại nghị tư sản C thiết lập quân chủ lập hiến nước Anh D thiết lập cộng hòa tư sản Câu Những năm đầu kỉ XX, đời sống giai cấp công nhân nhân dân lãnh đạo Nga ngày cực nhiều nguyên nhân, ngoại trừ A ách áp bực bóc lột chế độ phong kiến B bóc lột tư sản nước C nước Nga thất bại Chiến tranh Nga – Nhật D Nga hoàng tham gia Chiến tranh giới thứ Câu Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng 1905 - 1907 Nga A Phong trào bãi cơng, biểu tình quần chúng cuối năm 1904 B Cơng nhân Xanh Pêtécbua biểu tình thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống C Quân đội cảnh sát Nga hoàng gây vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu” D Nước Nga thất bại Chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905) Câu “Ngày chủ nhật đẫm máu” cách mạng Nga (1905 – 1907) A -1 -1905 B -5 -1905 C -9 -1905 D -12 -1907 Câu 10 Sự kiện lịch sử coi đỉnh cao cách mạng 1905 – 1907 Nga A Cuộc biểu tình Xanh Pêtécbua (9 -1 – 1905) B Khởi nghĩa thủy thủ chiến hạm Pôtemkin (5 – 1905) C Cuộc tổng bãi công biến thành khởi nghĩa vũ trang công nhân Mátxcơva (12 – 1905) D Các Xô viết đại biểu công nhân thành lập (cuối năm 1905) Câu 11 Hãy xếp kiện sau theo trình tự thời gian diễn biến cách mạng Nga 1905 – 1907: Thủy thủ chiến hạm Pôtemkin khởi nghĩa; Cuộc tổng bãi công bắt đầu Mátxcơva nhanh chóng biến thành khởi nghĩa vũ trang; Phong trào cách mạng chấm dứt; 14 vạn cơng nhân Pê téc bua gia đình biểu tình; Lễ kỉ niệm ngày – biến thành biểu dương tình đồn kết cơng nhân toàn Nga A 1, 2, 3, 4, B 2, 3, 1, 4, C 4, 5, 2, 3, D 4, 5, 1, 2, Câu 12 Cuộc cách mạng Nga 1905 -1907 làm cho A Chế độ Nga hoàng bị sụp đổ B Chế độ Nga hồng bị lung lay C Đảng Cơng nhân xã hội dân chủ Nga giành quyền lãnh đạo cách mạng D Các dân tộc bị áp thoát khỏi thống trị Nga hồng Câu 13 Ý khơng phản ánh ý nghĩa cách mạng Nga 1905 – 1907 A Phát động giai cấp bị bóc lột , dân tộc bị áp Nga đứng dậy đấu tranh B Làm lung lay chế độ Nga hoàng C Tạo tiền đề cho cách mạng XHCN nổ giành thắng lợi Nga D Cổ vũ phong trào đấu tranh công nhân nước đế quốc, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc nước phương Đơng Câu 14 tính chất cách mạng Nga 1905 – 1907 A Cách mạng tư sản B Cách mạng giải phóng dân tộc C Cách mạng dân chủ tư sản kiểu D Cách mạng vô sản Câu 15 Động lực cách mạng Nga 1905 -1907 A Công nhân, nông dân bình dân B Cơng nhân dân nghèo thành thị C Công nhân nông dân D Công nhân binh lính Câu 16 Điểm giống cách mạng Nga 1905 – 1907 cách mạng tư sản Anh kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp kỉ XVIII A Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị nhà vua B Cuộc cách mạng tư sản giai cấp vô sản lãnh đạo C Diễn thời đại đế quốc chủ nghĩa D Mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển Đáp án Câu Đáp án C C C A B Câu 10 Đáp án A D C A C Câu 11 12 13 14 15 16 Đáp án D B C C A A ... Nhà nước không chăm lo đến đời sống nông dân Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án A B 11 B 16 B 21 C 26 A 31 A 36 B 41 D A... quách Trung Quốc Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu B D 11 A 16 B 21 C B 12 C 17 C 22 B A 13 B 18 D 23 24 A B 14 C 19 A 25 C 10 C 15 A 20 B 26 Đáp án Câu Đáp án A 27 B A 28... trị thủy thủy lợi điều kiện tiên để trì phát triển quốc gia Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án C D 11 B 17 A 23 D 29 A D A 12 D 18 A 24 C 30 D A A 13 D 19
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁN, TRẮC NGHIỆM SỬ 10 THEO BÀI CÓ ĐÁP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay