Tìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tải (Đồ án tốt nghiệp)

81 17 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:04

Tìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tảiTìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tảiTìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tảiTìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tảiTìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tảiTìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tảiTìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tảiTìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tảiTìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tảiTìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tảiTìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tảiTìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tải án t t nghi i Phòng M CL C M C L C DANH M C HÌNH V DANH M C B NG BI U DANH SÁCH THU T NG .7 L IC .8 GI I THI U .9 LÝ THUY T 10 1.1 Các khái ni m v v n t i 10 1.1.1 Khái ni m 10 1.1.2 Vai trò c a v n t i 10 1.1.3 Các y u t c u thành s n xu t v n t i 11 1.1.4 Phân lo i v n t i 14 1.1.5 Phân lo 1.1.6 V n 1.1.7 H n v n chuy n theo m d ng .15 15 ng 17 1.2 Các khái ni m v hàng hóa 18 1.2.1 Khái ni m 18 1.2.2 Phân lo i hàng hóa 18 1.2.3 c v n chuy n hàng hóa 24 1.3 Các yêu c u v n chuy n, x p d , giao nh n hàng lu t liên quan 26 1.3.1 Các yêu c u v n chuy n hàng 26 1.3.2 Yêu c u x p d hàng 26 1.3.3 Yêu c u v giao nh n hàng hóa .29 1.3.4 Các lu t liên quan 30 T ng k 31 N CHUY N .32 2.1 Gi i thi u v khai phá d li u 32 32 Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 án t t nghi i Phòng 2.1.2 T i ph i khai phá d li u 32 2.1.3 Lu t k t h d li u .33 2.2 Xây d ng lu t k t h p 36 2.3 Áp lu t k t h s p hàng hóa cho phù h p v i chuy n xe 38 2.3.1 Nguyên t c .38 2.3.2 T d li u .39 2.3.3 Ch n l c d li u 39 2.3.4 Làm s ch d li u .39 2.3.5 Làm giàu d li u 40 2.3.6 Mã hóa d li u 40 2.3.7 Khai thác d li u .41 T ng k 44 T K H TH NG 45 3.1 Phát bi u toán 45 nh mơ hình nghi p v 46 3.2.1 Các ch 3.2.2 Bi p v 46 Use Case t ng quan 48 3.2.3 Mô t khái quát h .49 3.2.4 Các mô hình ca s d ng chi ti t .50 3.3 Phân tích h th ng 56 3.3.1 Phân tích gói ca s d tài kho 3.3.2 Phân tích gói ca s d p nh t danh m 3.3.3 Phân tích gói ca s d 3.3.4 Phân tích gói ca s d 56 58 n chuy .62 68 3.4 Thi t k h th ng .71 73 3.5.1 Giao di n trang ch c 73 3.5.2 Giao di n 73 3.5.3 Giao di p h th ng 74 3.5.4 Giao di n c a thành viên 74 3.5.5 Giao di n c p nh t thông tin hàng 75 Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 án t t nghi i Phòng 3.5.6 Giao di n hàng 75 3.5.7 Giao di n hàng .76 3.5.8 Giao di n c p nh t thông tin xe .76 3.5.9 Giao di 3.5.10 Giao di n ch n xe 77 n xe 77 3.5.11 Giao di n báo cáo chuy n hàng 78 3.5.12 Giao di n báo cáo chuy n xe 78 3.6 K t qu c a .79 K T LU N .80 TÀI LI U THAM KH O .81 Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 án t t nghi i Phòng DANH M C HÌNH V Hình 1.1: Hình minh h Hình 1.2: ng d n x p che ph hàng r i 27 ng d n x p c nh hàng ng tr 28 Hình 2.1: Quá trình khai phá lu t k t h p 35 Hình 3.1: Bi Use Case t ng quan 48 Hình 3.2: Bi ca s d ng gói " Hình 3.3: Bi ca s d ng gói "C p nh t danh m c" 51 Hình 3.4: Bi ca s d ng gói "L Hình 3.5: Bi ca s d ng gói "Báo cáo" 55 Hình 3.6: Bi tu n t th c thi ca s d ng "T o tài kho n" 56 Hình 3.7: Bi c ng tác th c thi ca s d ng "T o tài kho n" 56 Hình 3.8: Bi tu n t th c thi ca s d ng "C p nh t thơng tin tài kho n" 57 Hình 3.9: Bi c ng tác th c thi ca s d ng "C p nh t thông tin tài kho n" 57 Hình 3.10: Mơ hình phân tích gói ca s d n" 50 n chuy n" 52 n" 58 Hình 3.11: Bi tu n t th c thi ca s d ng "C p nh t nhóm hàng" 58 Hình 3.12: Bi c ng tác th c thi ca s d ng "C p nh t nhóm hàng" 59 Hình 3.13: Bi tu n t th c thi ca s d ng "C p nh t lo i hàng" 59 Hình 3.14: Bi c ng tác th c thi ca s d ng "C p nh t lo i hàng" 60 Hình 3.15: Bi tu n t th c thi ca s d ng "C p nh t lo i xe" 60 Hình 3.16: Bi c ng tác th c thi ca s d ng "C p nh t lo i xe" 61 Hình 3.17: Mơ hình phân tích gói ca s d ng "C p nh t danh m c" 61 Hình 3.18: Bi tu n t th c thi ca s d ng "C p nh t m t hàng" 62 Hình 3.19: Bi c ng tác th c thi ca s d ng "C p nh t m t hàng" 62 Hình 3.20: Bi tu n t ca s d ng "Kê khai thông tin chuy n hàng" 63 Hình 3.21: Bi c ng tác ca s d ng "Kê khai thông tin chuy n hàng" 63 Hình 3.22: Bi tu n t th c thi ca s d Hình 3.23: Bi c ng tác th c thi ca s d ng " Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 hàng" 64 hàng" 64 án t t nghi i Phòng Hình 3.24: Bi tu n t th c thi ca s d ng "C p nh t thông tin xe" 65 Hình 3.25: Bi c ng tác th c thi ca s d ng "C p nh t thông tin xe" 65 Hình 3.26: Bi tu n t ca s d ng "Kê khai thông tin chuy n xe" 66 Hình 3.27: Bi c ng tác ca s d ng "Kê khai thông tin chuy n xe" 66 Hình 3.28: Bi tu n t th c thi ca s d Hình 3.29: Bi c ng tác th c thi ca s d Hình 3.30: Mơ hình phân tích gói ca "L g án cho xe" 67 67 v n chuy n" 68 Hình 3.31: Bi tu n t th c thi ca s d ng "L p báo cáo" 68 Hình 3.32: Bi c ng tác th c thi ca s d ng "L p báo cáo" 69 Hình 3.33: Bi tu n t th c thi ca s d ng "Xem báo cáo" 69 Hình 3.34: Bi c ng tác th c thi ca s d ng "Xem báo cáo" 70 Hình 3.35: Mơ hình phân tích gói ca "Báo cáo" 70 Hình 3.36: Mơ hình l p thi t k gói ca s d ng "X p hàng v n t i" 71 Hình 3.37: Mơ hình ER 72 Hình 3.38: Giao di n trang ch 73 Hình 3.39: Giao di n 73 p h th ng 74 Hình 3.41 Giao di n thành viên 74 Hình 3.42: Giao di n c p nh t thông tin m t hàng 75 Hình 3.43: Giao di n hàng 75 Hình 3.44: Giao di n hàng 76 Hình 3.45: Giao di n c p nh t thông tin xe 76 Hình 3.46: Giao di Hình 3.47: Giao di n ch n n xe 77 n xe 77 Hình 3.48: Giao di n báo cáo chuy n hàng 78 Hình 3.49: Giao di n báo cáo chuy n xe 78 Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 án t t nghi i Phòng DANH M C B NG BI U B ng 1.1: B ng mô t m t hàng xe chuyên ch 21 B ng 1.2: B ng mô t m c phép v n chuy n 23 B ng 2.1: B ng mô t lu t k t h p cho chuy n xe chuy n hàng 42 B ng 3.1: B nh ch p v c a h th ng 47 B ng 3.2: B nh tác nhân c a h th ng 48 B ng 3.3: B ng mô t ca s d ng tác nhân 49 B ng 3.4: B ng mô t ca s d ng "T o tài kho n" 50 B ng 3.5: B ng mô t ca s d ng "C p nh t thông tin tài kho n" 50 B ng 3.6: B ng mô t ca s d ng "C p nh t thông tin nhóm hàng" 51 B ng 3.7: B ng mô t ca s d ng "C p nh t thông tin lo i hàng" 51 B ng 3.8: B ng mô t ca s d ng "C p nh t lo i xe" 52 B ng 3.9: B ng mô t ca s d ng "C p nh t thông tin m t hàng" 53 B ng 3.10: B ng mô t ca s d ng "Kê khai thông tin chuy n hàng" 53 B ng 3.11: B ng mô t ca s d hàng" 53 B ng 3.12: B ng mô t ca s d ng "C p nh t xe" 54 B ng 3.13: B ng mô t ca s d ng "Kê khai thông tin chuy n xe" 54 B ng 3.14: B ng mô t ca s d 54 B ng 3.15: B ng mô t ca s d ng "L p báo cáo" 55 B ng 3.16: B ng mô t ca s d ng "Xem báo cáo" 55 Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 án t t nghi i Phòng DANH SÁCH THU T NG STT Thu t ng Mô t Association Rule Lu t k t h p Bill Of Lading (B/L) V Contract H Confidence Data Mining Full Container Load (FCL) Item Ph n t Itemset T p ph n t Less Than A Container Load (LCL) i g i hàng l 10 Minimum support threshold (minsup) ng h tr t i thi u 11 Minimum confidence threshold (mincof) ng tin c y t i thi u 12 Support 13 Transaction Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 ng tin c y Khai phá d li u i g i hàng b ng Container h tr Giao d ch c a khách hàng án t t nghi i Phòng L IC c h t, em xin chân thành c gi ng viên Khoa Công ngh thông tin - th y giáo - Ths Nguy n Tr i h c Dân L p H t nhi u th i gian quý báu, tr c ti ch b o em su án t t nghi p Em xin chân thành c , i ng d n t , t c th y cô giáo khoa Công ngh thông tin i h c Dân L p H i Phòng, chân thành c y giáo, giáo tham gia gi ng d y truy t nh ng ki n th c quý báu su t th i gian em h c t p t v nghiên c c ph n bi em có th án c a em giúp em hi án Em xin chân thành c n H u Ngh , Hi ng i h c Dân L p H i Phòng, ban giám hi ng, khoa Cơng ngh thông tin u ki n t t nh t su t th i gian em h c t p làm t t nghi p Tuy có nhi u c g ng trình h c t p khơng th tránh kh i nh ng thi u sót nh nh, em r c a t t c th t c b thi án t t nghi c s góp ý quý báu án c a em ngày hoàn Em xin chân thành c H Sinh viên Bùi H u Hào Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 án t t nghi i Phòng GI I THI U Ngày nay, nhu c u v n chuy gi i Vi tv r t c p bách i hàng hóa di n kh p vùng mi n c a c c v n chuy n nhanh chóng i hi u qu kinh t cao, t n cơng s ng c i, gi i quy t ch xe ch ng Hi n nay, v n chuy n hàng hóa, u v xe khơng có hàng c chi nên r t lãng phí cho vi c v n chuy n mà ch hàng khác có hàng c n v n chuy n mà không bi t ch n v n chuy n V i s phát tri n không ng a công ngh n t , vi c kinh doanh buôn bán, v n chuy n hàng hóa m ng t nh ng ngành phát tri n r t m nh m , v i m i giao thông v nt i c ta vô r ng kh p, chi u dài kho ng 222.000 km, di n tích 331.212 km kh c phân b t i nhi ng, tr c, ch ng lo i khác N u khơng có s s p x p hàng hóa phù h p chi phí cho vi c v n chuy n vô t n cho c ch n ch hàng hóa Vì v x p hàng v n t h p, gi i thu t nh chuy n v n chuy n u ch tài i pháp t ho toán án t t nghi p tài t p chung tìm hi u lu t k t i pháp cho vi c s p hàng hóa phù h p v i Gi i thi u: Gi i thi u toán, v c n gi i quy t LÝ THUY T 2: L N CHUY N PHÂN TÍCH VÀ THI T K H TH NG K t lu n Tài li u tham kh o Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 án t t nghi i Phòng LÝ THUY T Trong xã h i chúng ta, s di chuy n v trí c a cơng c s n xu t, s n ph m lao ng b m i th i m t nhu c u t t y u ch có ngành s n xu t v n t i c nhu c u V n t t vai trò vơ quan tr ng n n kinh t c, giúp cho vi v n chuy cd c trình bày yêu c u v v n t i, hàng hóa 1.1 Các khái ni m v v n t i 1.1.1 Khái ni m V n t i m t ho ng kinh t có m trí c a hàng hóa b n thân c n v n t i vào ph m vi v n t v n t i n i b - i nh i t iv ng i ta chia làm hai lo i v n t i công c ng V n t i công c ng: m t ngành s n xu t v t ch c l p, chuyên kinh doanh v v n t i, t o s n ph m riêng bi t c ta h th ng v n t i công c ng bao g m hai l ng v n t i l ng v n t c ng v n t L nt i ng s ng bi n b giao thông v nt c t ch c thành hình th c liên hi p Xí nghi p tr c thu c B Giao Thông V n T i L ng v n t giao thông công chánh qu n lý bao g m Xí nghi p v n t ng sông ô tô - ng v n t V n t i n i b : Ch ph c v cho m t ngành s n xu Vd: V n t i than xí nghi p khai thác than, v n t i s i nhà máy d t 1.1.2 Vai trò c a v n t i Nh có v n t i mà không gian, t o kh mãn nhu c ic c kho ng cách d ng r ng rãi, giá tr s d ng c a hàng hóa th a i V n t i hàng hóa nh ng yêu c u nguyên li u, v t li u cho trình s n xu t, tiêu dùng s i c a nhân dân N u thi u q trình s n xu t c hi c, vi a khu v c, vùng, s ic a Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 V n t i ô tô c u n i gi a s n xu t 10 án t t nghi i Phòng f Ca s d Bi o tu n t th c thi ca s d ng Hình 3.28: Bi Bi tu n t th c thi ca s d c ng tác th c thi ca s d ng Hình 3.29: Bi c ng tác th c thi ca s d Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 67 án t t nghi i Phòng g Mơ hình phân v n chuy Hình 3.30 v n chuy 3.3.4 Phân tích gói ca s d a Ca s d Bi tu n t th c thi ca s d ng Hình 3.31: Bi tu n t th c thi ca s d Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 68 án t t nghi Bi i Phòng c ng tác ca s d ng Hình 3.32: Bi b Ca s d Bi c ng tác th c thi ca s d Xem tu n t th c thi ca s d ng Hình 3.33: Bi tu n t th c thi ca s d Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 69 án t t nghi Bi i Phòng c ng tác ca s d ng Hình 3.34: Bi c ng tác th c thi ca s d Hình 3.35 Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 70 án t t nghi i Phòng 3.4 Thi t k h th ng Mơ hình l p thi t k gói ca s d ng Hình 3.36: Mơ hình l p thi t k gói ca s d Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 X p hàng v n t 71 án t t nghi i Phòng 3.5.1 Giao di n trang ch c Hình 3.38: Giao di n trang ch 3.5.2 Giao di kho n Hình 3.39: Giao di Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 n 73 án t t nghi 3.5.3 Giao di i Phòng p h th ng Hình 3.40: Giao di p h th ng 3.5.4 Giao di n c a thành viên Hình 3.41: Giao di n c a thành viên Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 74 án t t nghi i Phòng 3.5.5 Giao di n c p nh t thơng tin hàng Hình 3.42: Giao di n c p nh t thông tin hàng 3.5.6 Giao di thơng tin chuy n hàng Hình 3.43: Giao di Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 n hàng 75 án t t nghi i Phòng 3.5.7 Giao di n hàng Hình 3.44 n hàng 3.5.8 Giao di n c p nh t thông tin xe Hình 3.45: Giao di n c p nh t thơng tin xe Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 76 án t t nghi i Phòng 3.5.9 Giao di n xe Hình 3.46: Giao di 3.5.10 Giao di n ch Hình 3.47: Giao di n ch Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 n xe n xe n xe 77 án t t nghi i Phòng 3.5.11 Giao di n báo cáo chuy n hàng Hình 3.48: Giao di n báo cáo chuy n hàng ngày 3.5.12 Giao di n báo cáo chuy n xe Hình 3.49: Giao di n báo chuy n xe ngày Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 78 án t t nghi i Phòng 3.6 K t qu c a - i quy cv ch n c chuy n hàng phù h p v i chuy n xe ho ch y nh phát sinh l i - c ch C p nh t, thêm m v n chuy cl i b khách hàng, hàng hóa, xe chuy n hàng ho c chuy n xe ct ng l a ch n hàng ho c chuy n xe ng Có ch m hàng ho c xe theo yêu c u c a khách hàng Có ch c xe ngày Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 o thông tin chuy n hàng chuy n 79 án t t nghi i Phòng K T LU N V n chuy n giao d ch hàng hóa m t nh c r t nhi nc trình nghiên c u, tìm hi sau: Hi t c m t s k t qu c ki n th c, nghi p v v v n t i C ng c c ki n th c l c tìm hi u k thu t Data Mining lu t k t h p c kinh nghi m trình t m m, t m quan tr ng c a m m m, c ng c thêm ki n th V ph t ng ch h p, h u h t ch yêu c ng d c m t s n ph m ph n n quy trình t o m t ph n ng cm n hàng ho c chuy n xe d a vào lu t k t u ho ng t c n có nhi u h n ch v ng d li u vào mà l n m c nhi u ý ki ngày hoàn thi M g ng r t nhi u trình tìm hi tài khơng tránh kh i nh ng thi u sót Vì v y em mong quý th y cô ch d n góp ý ki em có th hồn thi xác nh t ng phát tri tài c a em em mu n xây d ng thêm ch o hi m hàng hóa cho chuy n hàng ch ng g i SMS cho khách i mu n ch n hàng ho c xe c v n chuy n Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 80 án t t nghi i Phòng TÀI LI U THAM KH O [1] c (2002 ng b ng UML, NXB Giáo d c, Hà N i [2] TS Ngơ Th Ng c Huy n (2006), Giáo trình v n t i qu c t , NXB Sài Gòn [3] PGS.TS Nguy hi (2002), Phân tích thi t k h th ng thông tin ng c ng, NXB th ng kê Hà N i [4] Second Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 2006 Sinh viên: Bùi H u Hào - CTL601 81 ... p hàng hóa phù h p chi phí cho vi c v n chuy n vô t n cho c ch n ch hàng hóa Vì v x p hàng v n t h p, gi i thu t nh chuy n v n chuy n u ch tài i pháp t ho toán án t t nghi p tài t p chung tìm. .. 29 án t t nghi i Phòng c m giao nh n khơng có hàng ng h p ô n hàng mà ch hàng hàng ho c ph i ch nh n hàng ch hàng ph i tốn m i t n phí cho bên v n t i ng h p ô n m giao nh c ch hàng ho c ch hàng. .. th t c cho lơ hàng Xu t trình B/L h p l nh n hàng c phí i v n chuy n hàng l i v n chuy n th c s , v n chuy n hàng l v i gom hàng, c p v i g i hàng, chuyên ch i nh n hàng i th u v n chuy n hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tải (Đồ án tốt nghiệp), Tìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tải (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay