Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư (Đồ án tốt nghiệp)

47 32 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:03

Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư ... 43 44 45 46 47 ng - ính lý này, c rình bày toán : : n trúc, ch ài Cu ng trình h th k lu th tài li tham kh 12 16 18 18 20... 1.2 1.2.1 ROI = 1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 P = DTT (Zsxtt + CPBH + CPQL) CPBH: Chi phí bán hàng lý Doanh thu n Doanh thu bán hàng = ( Sti * Gi ) i Sti Gi Doanh thu doanh 1.2.3.2 kinh doanh là: 10 - 1.3... SL 2.1.2 Gia 2.2 CP 2.2.1 CPBD 2.2.1.1 BH DT CP Doanh thu = SlxGia Chi phí = CPBD + KH Chi phí bán hàng 2.2.1.2 CPKhac 2.2.1.3 NVL 2.2.1.4 LD 2.2.1.5 QL 2.2.1.6 LaiNgan 2.2.2 KH 2.2.2.1 TSCD 2.2.2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay