Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư (Đồ án tốt nghiệp)

47 11 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:03

Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tưXây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư L PGS.TS , Khoa Công Tháng 07 n Sinh viên L n tơi nghiên trích d H 07/2014 Sinh viên 1.3 MƠ HÌNH ROI 11 11 11 13 16 17 17 18 18 19 20 2.1 21 21 21 21 23 23 24 26 27 27 27 30 31 ROI 31 32 33 33 33 35 35 35 38 42 42 42 42 42 42 n 43 44 45 46 47 ng - ính lý này, c rình bày tốn : : n trúc, ch ài Cu ng trình h th k lu th tài li tham kh 12 16 18 18 20 21 22 Hình 2.3 26 Hình 3.17 29 32 33 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 42 43 43 1: 1.1 t ho h c s d ng m ng tài s n nh n, công ngh t ng kinh t c th nh m t o m t ho c nhi u s n ph m cho xã thu l i nhu n 1.2 1.2.1 ROI = 1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 P = DTT (Zsxtt + CPBH + CPQL) CPBH: Chi phí bán hàng lý Doanh thu n Doanh thu bán hàng = ( Sti * Gi ) i Sti Gi Doanh thu doanh 1.2.3.2 kinh doanh là: 10 3.3.1 Xá a b c < d > CHI PHÍ> e > f TÍNH ROI> 3.3.2 a c b d CHI PHÍ e THU NHAP f tinh TINH ROI a C t thông tin DUAN b C t LINHVUC d C t CHIPHI e t THUNHAP f Tính TINHROI Hình 3.3 3.4 33 ROI ROI 0 In báo cáo 2.1 2.2 2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tính ROI Hình 3.4 34 Hình 3.5 Hình 3.6 35 Hình 3.7 Hình 3.8 36 Hình 3.9 Hình 3.10 37 nh ROI Hình 3.11 Hình 3.12 38 Hình 3.13 Hình 3.14 39 Hình 3.15 Hình 3.16 40 in báo cáo Hình 3.17 41 tính ROI In báo cáo u tính ROI, In báo cáo, Hình 4.1 42 - Các menu - In báo cáo - Hình 4.2 Hình 4.3 43 a - - cá b C - ta click vào button Thêm Button Thốt button Tính ROI c In báo cáo - - d - e - 44 45 46 [1 , NXB T Giáo trình [2 NXB in, 10 47 ... 43 44 45 46 47 ng - ính lý này, c rình bày toán : : n trúc, ch ài Cu ng trình h th k lu th tài li tham kh 12 16 18 18 20... 1.2 1.2.1 ROI = 1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 P = DTT (Zsxtt + CPBH + CPQL) CPBH: Chi phí bán hàng lý Doanh thu n Doanh thu bán hàng = ( Sti * Gi ) i Sti Gi Doanh thu doanh 1.2.3.2 kinh doanh là: 10 - 1.3... SL 2.1.2 Gia 2.2 CP 2.2.1 CPBD 2.2.1.1 BH DT CP Doanh thu = SlxGia Chi phí = CPBD + KH Chi phí bán hàng 2.2.1.2 CPKhac 2.2.1.3 NVL 2.2.1.4 LD 2.2.1.5 QL 2.2.1.6 LaiNgan 2.2.2 KH 2.2.2.1 TSCD 2.2.2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay