Xây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyến (Đồ án tốt nghiệp)

47 11 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:01

Xây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyến L Khoa Công Sinh viên L Sinh viên Error! Bookmark not defined 1.2.3 12 14 15 16 17 18 19 19 19 20 22 22 24 24 26 27 27 27 29 -R 32 32 32 32 34 34 34 4.1 Môi t 4.2.2 42 42 42 42 43 43 43 43 44 45 46 47 C ý hành công c Ch 13 15 16 18 HÌNH HÌNH 20 20 21 22 26 30 32 33 33 35 P 36 37 37 HÔNG BÁO 38 38 39 39 NGÀNH 40 40 41 HÌNH HÌNH HÌNH HÌNH HÌNH HÌNH 10 HÌNH 11 HÌNH 12 HÌNH 13 HÌNH 14 HÌNH 15 43 - Page khác phép kinh 1.1.2 phép - Page : : : : : : : : : : Khi - Page công công khai N Khi truy - Page kinh doanh sau: ) Thông tin pháp - Page 10 2.5 KD Hình 3 3.1 Báo cáo báo cáo báo cáo Hình - Page 33 p > > > - Page 34 thông tin 0 0 2.1 3.1 4.1 4.2 2.2 3.2 3.3 Xem thơng báo 4.3 C ngành 4.4 hình DN Hình - Page 35 Hình - Page 36 Hình Hình - Page 37 Hình Hình 10 - Page 38 Hình 11 Hình 12 - Page 39 Hình 13 Hình 14 - Page 40 Hình 15 - Page 41 dows7, WindowsVista Visual Basic tin nhi - Page 42 Hình b c d b g - Page 43 c d Thông báo e Báo cáo- - Page 44 - Page 45 [1 Giáo trình - ng thơng tin, NXB Page 46 - Page 47 ... n-tr e ng ký a Các TT liên quan 1.5 1.4 Xem thơng báo B ph Tìm ki thơng tin ng ký Khách Khách Khách hàng Hình 2 - Page 20 LÃNH f s nh -tr h s ký h s K 2.4 X lý, c nh tr thái B ph b ng ký c H s... nhân) (tác nhân) Trình ký duyêt (tác nhân) Báo cáo báo cáo phân tích trên, ta có (tác nhân) - n (Khách), - Page 14 Nhu c thông tin Thông tin c b y ki ch tt tr KHÁCH gi tt tr h s ký DOANH phép thái... thái Lãnh thái h s y/c Hình 2 p: - Page 15 1.1 2.1 X lý h s , t gi phép tin 1.2 C nhâ ng ký 1.3 Nh , ki h s 2.2 Xin c thu 3.1 mã s tra 2.3 Trình ký dut 1.4 Xem thơng báo 2.4 C nh tr thái, thông báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyến (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyến (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay