Xây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyến (Đồ án tốt nghiệp)

47 28 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:01

Xây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyếnXây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyến ... n-tr e ng ký a Các TT liên quan 1.5 1.4 Xem thơng báo B ph Tìm ki thơng tin ng ký Khách Khách Khách hàng Hình 2 - Page 20 LÃNH f s nh -tr h s ký h s K 2.4 X lý, c nh tr thái B ph b ng ký c H s... nhân) (tác nhân) Trình ký duyêt (tác nhân) Báo cáo báo cáo phân tích trên, ta có (tác nhân) - n (Khách), - Page 14 Nhu c thông tin Thông tin c b y ki ch tt tr KHÁCH gi tt tr h s ký DOANH phép thái... thái Lãnh thái h s y/c Hình 2 p: - Page 15 1.1 2.1 X lý h s , t gi phép tin 1.2 C nhâ ng ký 1.3 Nh , ki h s 2.2 Xin c thu 3.1 mã s tra 2.3 Trình ký dut 1.4 Xem thơng báo 2.4 C nh tr thái, thông báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyến (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng chương trình quản lý đăng ký kinh doanh trực tuyến (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay