Tìm hiểu xây dựng Website môn học bằng Canvas (Đồ án tốt nghiệp)

48 13 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:00

Tìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng Canvas án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS ù L IC c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS M CL C M U NG QUAN V H TH NG E-LEARNING 1.1 Khái ni m v o tr c n (E-learning) t khóa h c tr c n (online courses) 1.3 So sánh cách h c tr c n v i cách h c truy n th ng 1.3.1 C n làm cho m t khóa h c tr c n 1.3.2 Giáo viên c n trang b tham gia d y h c tr c n 10 1.4 Ki n trúc h th ng d y h c tr c n (E-learning) 12 1.5 Các thành ph n c a E-learning 13 1.5.1 H th ng xây d ng n i dung gi ng CAS 13 1.5.2 H th ng qu n lý h c tr c n (LMS) 14 1.6 Quy trình xây d ng m t bái gi n t 16 y k ch b n 17 1.6.3 B n thi t k ph n m m d y h c 17 1.7 Các tiêu chí xây d ng m t courseware cho E-learning 17 1.7.1 Yêu c u chung c a m t courseware 18 ng c u trúc c a m t courseware 18 Tài li u tham kh o chung 20 T VÀ TH C THI CANVAS 21 2.1 Gi i thi u Canvas 21 2.2 Cách th t Canvas Ubuntu 21 t Ubuntu 12.04 21 2.3 Các thành ph n Canvas 31 2.2 Vi t hóa ch 37 NG D NG CANVAS XÂY D NG WEBSITE MÔN H C 39 3.1 Các nút ch c 40 3.2 T o Modules cho khóa h c Tin h 42 3.3 T i h c 44 3.4 T o thông báo gi i h c 46 3.5 T o ki m tra dành cho n i h c khóa h 47 ih p vào h th ng Canvas tham gia l p h c 48 c Hà, khóa 12, ngành công ngh thông tin án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website mơn h c b ng CANVÁS L IC c h t em xin bày t lòng bi Cơng ngh thơng tin iv ng b môn i h c Dân L p H nhi u th i gian quý báu, tr c ti t ng d n, t ch b o em su t án t t nghi p Em xin chân thành c qu n tr m phòng ng d Em xin chân thành c tin - t c th y cô giáo B môn Công ngh thông i Phòng, chân thành c d y truy y giáo, cô giáo tham gia gi ng t nh ng ki n th c quý báu su t th i gian em h c t p t c ph n bi án c a em giúp em hi có th nghiên c em án Tuy có nhi u c g ng trình h c t p, th tránh kh i nh ng thi u sót, em r c th t c b án t t nghi p c s góp ý quý báu c a t t k t qu c c hoàn thi n Em xin chân thành c H Sinh viên c Hà c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS Hi n t i h c tr c cách gi id ng phát tri n m nh, thu h p kho ng i h c Nó m ng l i hi u qu cao vi c qu n lý h c t p v i nhi u cơng c h a ích b tr id i h c Ch c n k t n i Internet i h c có th h c m i lúc m Khi Công ngh n không ng ng mơ hình h c tr c n mang l i hi u qu d is i h c có th c mc ih b tc i Vi c thu h p kho m b t kinh t xây d ng, b qua nh ng m c nl M t nh ng cơng c giúp ích vi c h c t ng i c m r ng t i ih Canvas mang l i s d dàng h c t p qu n lý Canvas liên k t nhi u trang m ng l gmail.com, Twitter , V i nhi t tr m i khóa h c l n nên l a ch môn h c b ng canvas ' N tài : 'Tìm hi u xây d ng website c em ch tài t t nghi p án g ng quan v h th ng E learning t th c thi Canvas ng d ng Canvas xây d ng website mơn h c c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS -LEARNING -learning) Giáo d c t lên r ng kh p ngày nhu c u c a u m ng giáo d c internet hi ng h c t p phong phú Các nghiên c u ti p t c kh mb o nh r ng lo i hình d y h c khác mang l i k t qu không khác m y Vì v y ln nh r ng giáo d c h c t ng th i k k nguyên s Nh ng s c d a vào s ch d n internet h góp ph n phát tri Web m ng h c t p tr c ng r t h p d n, phong phú v l n sinh viên kh mơ hình c t World Wide gi i v ph c v m t s i r M t mơ hình giáo d c khác v i n, h tr thi t k , phát tri n th c hi n s d y h c có ch internet Ngh a t su ih ih cm ng cao i lúc h c t p ng t h c, t nghiên c u Theo th i gian, v i s phát tri n c a khoa h c cơng ngh , nhi u hình th c a cơng ngh hi om i v i s h tr ngày cao xu t hi n phát tri n m nh m c a công ngh thông tin truy i nhi u l i th cho d y h c Các hình th c o tiên ti od t o d a d ch v h ng nt nh cao hình th c o tr c n, thu t ng c c Hà, khóa 12, ngành công ngh thông tin - án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website mơn h c b ng CANVÁS o tr c n E-learning E-learning : E-Learning hình th c h c t truy n thông E- i s tr giúp c a công ngh thông tin c bi u hi n qua hình th c h tr h c t h p gi a d y h c truy n th ng v i E- n ho k t ng h c t p hoàn toàn tr c n Hình th c h c t p thơng qua internet, m ng máy tính, CD-ROM, truy n hình n d n v tinh Hình th c h c t nh d c h tr b i n i dung công c s c n gi i h c n i d y, gi m b o nhi u i h c v i V y có th hi u: E-learning m t lo o qui hay khơng ng t i th c hi n t t m c tiêu h c t c ti p gi a id yv ih ac ng h c t p m t cách thu n l i thông qua công ngh thông tin truy n thơng c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS Hi n t t chu n v nh ng s t o nên m t khóa h c tr c n Cho t i bây gi khóa h c t xa web v n có ki n (text), ch ih u chuy n thành d c ho c in r nt c Th lo i c a khóa h c tr c m nh c a a c ph bi n, s d ng d y h m m d o, mang tính truy c p tồn c thành ph n tr c cs c , c sàng l n Nh ng c bi t b ng h c (learning objects), g m có : -V n (Text) - n t , bàn th o lu n (discussion b ads), cơng c - nói chuy n ng b (synchronous audio) - Video Clips - Các ho n , mô ph ng - Các t p t m tra - Các kho thơng tin (trang web) c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS Hình 1.2 : Mơ hình h c tr c n M t mơ hình hồn ch th hình th t ch c xây d ng xung quanh thành ph n v a có o v a có th o t p trung v a có th áp d t o, v a có th áp d i v i hình th iv i o t xa phân tán c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS M t vài khía c nh có th so sánh gi a l p h c truy n th ng EY ut L p h c truy n th ng L ph c - Phòng h E-learning c gi i - Không gi i h n h n -H N i dung - M i lúc, m ng b - Powerpoint, b n - n - n, mô ph ng ns - Video - Theo yêu c u - H p tác - Truy n thôn ng b hay ng b Thích ng cá M nhân i h c t p chung cho m i ng nh t nh b h c i h c M t khoá h c tr c n nên có nh ng thành ph chu n b c bi t h b ng i d y t ch c, i v i vi c h c tr c n Nh ng thành ph n có th bao g m: -M tb i m t sinh viên m i - Nh ng thông tin chung v khoá h c tr c n, yêu c u v cơng ngh tài ngun có th sinh viên - Nh ng thông tin v vi c làm th làm th có truy c p (access) m t khố h c Web thành cơng - Nh ng thông tin v vi p (log-in) v m t kh u c a sinh viên cho m t khố h c Web c Hà, khóa 12, ngành công ngh thông tin án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website mơn h c b ng CANVÁS - Các nguyên t c, th t c s tr - Danh sách v - s d ng công c c a m t khoá h c u l (administrative regulations), bao g m ch d n (guidelines), s n, l i khun thành cơng m t khố h c tr c n giáo viên khơng nh ng ph i phát tri n nh ng k m m i mà ph i ti p thu nh ng k k thu t s nh ng k S thành th o v i v qu n lý y u: m: - Ph ng tr c n m t d ng khác so v s ng l p h c i sinh viên - Tham kh o khoa h c tr c n khác t -S ng nghi p ho c t Internet c th i c a sinh viên - Hãy sáng t o vi c l p k ho ch làm th s d ng công ngh d y hi u qu K n lý: - Hãy xây d ng nguyên t c riêng c a yêu c u sinh viên th c hi n theo nguyên t - i nguyên t ng xuyên liên h truy n thông c k c h tr t chuyên gia v công ngh thông tin k thu t - Trang b nh ng k n v máy tính Ví d t i thi u ph i quen thu c v i c u trúc file, v i vi c m , chép di d i file, v i ch v - c tính c a hình, Windows ch nh xem b n có c n ph i h a bàn phím, chu t, a Web ng d ng m i cho vi c d y h c Web hay khơng, n u có b n có nguy n v h c chúng hay khơng c n c s h tr t - ng c a b ng xuyên cung c p c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin t hu n luy s 10 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS Breadcrumb Navigation l im n có th giúp b n nhìn th n bên m t khóa h c Canvas.Th c hi n theo liên k u Nh p vào bi c tr l i b ng nhà bên trái c n n n trang di chuy n t t u n Content Area< vùng n i dung> Hình 2.14 : Vùng n i dung khóa h c N i dung c a khóa h c s c hi n th khu v c n i dung N i dung có th m t trang, giáo trình, th o lu n, thông báo, câu h i, ho c n c t o c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin 34 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS Sidebar Sidebar n m phía bên tay ph i c a trình Canvas Hình 2.15 : Thanh bên Trong ph n cơng c trình bên, b n có th : i b c c khóa h c b ng cách nh n vào liên k t Edit Homepage Xem ho ng g c b ng cách nh n vào liên k t View Course Stream M danh sách ki m tra khóa h c b ng cách nh p vào liên k t Course Setup Checklist T o m t thông báo m i b ng cách nh n vào liên k t New Announcement Phân tích truy c p cho khóa h c c a b n b ng cách nh n vào liên k t View Course Analytics c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin 35 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS Help Corner : Tr gúp M tr giúp : Nh p vào liên k t Tr giúp [1] t b t c liên k t v i ng d n c a b n ho c Canvas h tr Xem ki u khác c a ph n h i Hình 2.17 : Tr giúp Có liên k t v i lo i hình tùy ch n có s ho c thơng tin ph n h i: ng d n c a b n m t câu h t câu h ng d n c a b n v tài ng d n Canvas : Liên k t s ng d n li u khóa h c ho c g i tin nh n Tìm ki n có th tìm ki m tài li u Canvas cho thông tin v bên c a Canvas Báo cáo m t v : G i câu h i v Yêu c u c v i Nhóm H tr Canvas ng : G i câu h i v iv ic ng c a chuyên gia Canvas c Hà, khóa 12, ngành công ngh thông tin 36 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website mơn h c b ng CANVÁS Yêu c ng v cách làm cho Canvas t Trong canvas/config/locales t https://www.transifex.com/projects/p/canvas-lms/language/vi/ download vi t hóa canvas Hình 2.18 : Download transifex ti ng vi t M file locales.yml canvan/config/locales/locales.yml thêm dòng : vi: locales: vi: Vietnammese vào cu c canvas ch y l i l nh : ~/canvas$ $GEM_HOME/bin/bundle exec rake canvas:compile_assets Ch y l i canvas trình t web, vào Settings c a khóa h c m i ch n n Vietnamese c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin 37 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS Hình 2.19 : Ngơn ng m nh Canvas Hình 2.20 : Ngơn ng Canvas sau vi t hóa c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin 38 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS Xây d ng môn h t o môn h c m i Canvas ta ch n : Start a New Course Hình 3.1 : T o khóa h c m i Course Name : Tên khóa h c Content license : N i dung gi y phép Canvas có th theo dõi gi y phép m c a khóa h c c a b n Theo m quy nh cho n i dung bên nh t t c n phát hành n i dung c a b c coi có b n ph m vi công c ng ho c ch n gi y phép.Tuy nhiên, gi y phép t t c d a b u ki n n quy n) Attribution : B i khác chép, phân ph i, hi n th , th c hi n công vi c có b n quy n c a b n - s n ph m phái sinh d a - h cung c p s tín c y theo cách b n yêu c u Attribution-ShareAlike : B n cho phép nh s n ph m phái sinh ch theo m t gi y phép gi ng v i gi c phân ph i u ch nh công vi c c a b n Attribution-NoDerivs : B i khác chép, phân ph i, hi n th , th c hi n công vi c c a b n - s n ph m phái sinh d a c Hà, khóa 12, ngành công ngh thông tin 39 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website mơn h c b ng CANVÁS v im i No Derivative Works : B i khác chép, phân ph i, hi n th , th c hi n ch có b a công vi c c a b n, không ph i s n ph m phái sinh d a Sau l a ch thơng tin cho khóa h c ta Click nút Create course Hình 3.2 : Giao di n khóa h ct o Home : Trang ch c a khóa h c Announments : i sinh viên c a l p h c v ho v ng khóa h c ch thú n khóa h c Assignments : Bài t p bao g m Câu h i, th o lu n phân lo i, trình tr c n (ví d p tin, hình Discussions : Canvas cung c p m t h th ng tích h p cho cu c th o lu n theo l u ch ct cho phép c gi ng viên sinh viên b t th o lu t nhi m v cho m (và tích h p hồn tồn v i Canvas b di n Th o lu n m), ho ki n t i ch hi n t i Th o lu i n ch m t c t o nhóm h c sinh c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin 40 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS + Giúp h c sinh b t p s p t i ho c l p th o lu n s p t i + Theo dõi m t cu c trò chuy n ho c câu h i mà b u m t cu c g p m t + Ki m tra h hi u v + Tranh lu n v nh m quan tr c th c hi n l p h c ng mâu thu n p c n khác cho m t v l p Grades : Phân lo i sinh viên People : B n có th truy c p thơng tin chi ti t v nh i, ho i s d ng, khóa h c c a b n b ng cách s d ng trang People n có th d t tài nguyên n i dung giáo t ph n khóa h c c a b t thi t ch gi i thi u ho c tham kh o t i nhi u t t n i có th ch a n, video, t p tin liên k t ho c có th liên k t t i trang khác Trang ch y u Wiki v i nhi u giao di thi t l p qu n truy c b n th y s c s d ng b n có th i dùng m i trang Canvas gi lích s i c a theo th i gian Files : T p tin g m giáo trình, h c ho c tài li u khác mà b n thêm t i khóa h ng d n có th h c sinh khơng th truy c p t p tin c a b n T p tin có th module, Bài t p, ho c Trang Các t th t ABC không th t t theo c s p x p l i Syllabus : Trang k hoach h c t p cho th y m t ng v l ch trình c a khóa h c nh trình ch n v q m B n có th thêm b t kì ý ki n, ghi ho c u trúc môn h c, sách khóa h c ho c b t k u khác Outcomes : K t qu cho phép qu n lý gi ng viên theo dõi m t khóa h c B n có th nh p tài kho n, tình tr ng, tiêu chu n chung vào khóa h c B n có th t o k t qu l ng b ng cách kéo th k t qu t o c u có th c th c hi n t i tài c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin 41 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS kho n, tài kho n ph ho c c p c a khóa h c Hãy nh r ng c u trúc phân c p c a tài kho n c p cao nh t, tài kho n ph , khóa h c Quizzes : Câu h i Canvas t p có th thách th c s hi u bi t c a h n th c c a sinh viên v tài li u khóa h c Các cơng c tr c nghi cs d qu n lý thi tr c nghi m kh o sát B câu h t o s d ng ti n hành k Modules : Các mô- c s d ng i n t ch c n i dung c a b giúp ki m sốt dòng ch y khóa h c c a b n Settings External URL External Tool Hình 3.4 : Thêm thành ph n cho Module c Hà, khóa 12, ngành công ngh thông tin 43 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website mơn h c b ng CANVÁS t i h c ta ch i h c khóa h c ta ch n Add People : ih c Bao g m : Nh p email ih c Role : Sinhvien, Giáo viên, TA, Nhà thi t k i quan sát Section : L a chon khóa h c ch nh s i dùng ta Click vào ih n Edit : c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin 44 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website mơn h c b ng CANVÁS Hình 3.6 : Ch nh s Sau chình s a xong ta ch q trình ch nh s a hồn t t T o tài kho s ih c i h c : ta Click vào Add Login ph n ch nh i h c p , m t kh u cho tài kho n i h c r i ch k t thúc trình Hình 3.7 : T o tài kho c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thông tin ih c 45 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website mơn h c b ng CANVÁS t o nh ng thông báo l p h i h c có th i thơng tin v l p h c ta vào ch T o thông báo m i l p h c ta chon Make an announcements Trong ph n t o thông báo bao g m : thông báo + N i dung thông báo + Thêm t + Các tùy ch Hình 3.8 : Thơng báo m c t o l p h c c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin 46 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS i t o ki m tra ta ch n ch t o nhóm ki m tra m i Nhóm ki m tra m c t hồn thành Trong nhóm Bài Test thêm t Hình 3.9 : T o Test nhóm Test Bao g m : Tên t p Due : Th i gian hi n th t ih c m t p Type : Bài t p (Assignments), Th o lu n (Discussion), Tr c nghi m (quiz), Cơng c bên ngồi (External Tool), Khơng phân lo i (Not Graded) Sau ch n l a xong l a ch n ta Click vào Update c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin 47 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS i h c ph nh p m t kh p vào h th ng Canvas v c giáo viên cung c p ih p thành công p vào h th i h c s nh thơng báo v khóa h c i h c ch ch p nh n khóa h c có th ch t ch i khóa h c Khi tham gia khóa h i h c s có thơng tin khóa h Thơng báo, t p, modules, file, download tài li u khóa h i h c vào ch c xem thông báo trong l p h i h c vào ch Announcements làm t p khóa h i h c vào ch ih ng d n c a giáo viên + Sau làm Test xong n i h c n p vào gmail c a giáo viên i h c n p Test cho giáo viên, giáo viên có nhi m v ch m Test công b + Giáo viên t m cho sinh viên thông báo m "Bài Test MS Word 2007" c Hà, khóa 12, ngành cơng ngh thơng tin 48 ... n nên l a ch môn h c b ng canvas ' N tài : 'Tìm hi u xây d ng website c em ch tài t t nghi p án g ng quan v h th ng E learning t th c thi Canvas ng d ng Canvas xây d ng website môn h c c Hà,... ngh thông tin 23 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website mơn h c b ng CANVÁS t git-core - y l nh : ~$ git clone https://github.com/instructure /canvas- lms.git canvas ~$ cd canvas ~ /canvas$ git checkout... án t t nghi p - Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS t ph thu c canvas s d ng Bundler : ~ /canvas$ $GEM_HOME/bin/bundle install without mysql t xong c : Thi t l p d li u - C u hình Canvas
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu xây dựng Website môn học bằng Canvas (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu xây dựng Website môn học bằng Canvas (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay