Tìm hiểu xây dựng Website môn học bằng Canvas (Đồ án tốt nghiệp)

48 38 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 10:00

Tìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng CanvasTìm hiểu xây dựng Website môn học bằng Canvas ... n nên l a ch môn h c b ng canvas ' N tài : 'Tìm hi u xây d ng website c em ch tài t t nghi p án g ng quan v h th ng E learning t th c thi Canvas ng d ng Canvas xây d ng website môn h c c Hà,... ngh thông tin 23 án t t nghi p Tìm hi u xây d ng website mơn h c b ng CANVÁS t git-core - y l nh : ~$ git clone https://github.com/instructure /canvas- lms.git canvas ~$ cd canvas ~ /canvas$ git checkout... án t t nghi p - Tìm hi u xây d ng website môn h c b ng CANVÁS t ph thu c canvas s d ng Bundler : ~ /canvas$ $GEM_HOME/bin/bundle install without mysql t xong c : Thi t l p d li u - C u hình Canvas
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu xây dựng Website môn học bằng Canvas (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu xây dựng Website môn học bằng Canvas (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay