Thiết kế và chỉnh sửa giao diện cho website sử dụng hệ quản trị nội dung NukeViet (Đồ án tốt nghiệp)

91 12 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:59

Thiết kế và chỉnh sửa giao diện cho website sử dụng hệ quản trị nội dung NukeVietThiết kế và chỉnh sửa giao diện cho website sử dụng hệ quản trị nội dung NukeVietThiết kế và chỉnh sửa giao diện cho website sử dụng hệ quản trị nội dung NukeVietThiết kế và chỉnh sửa giao diện cho website sử dụng hệ quản trị nội dung NukeVietThiết kế và chỉnh sửa giao diện cho website sử dụng hệ quản trị nội dung NukeVietThiết kế và chỉnh sửa giao diện cho website sử dụng hệ quản trị nội dung NukeVietThiết kế và chỉnh sửa giao diện cho website sử dụng hệ quản trị nội dung NukeVietThiết kế và chỉnh sửa giao diện cho website sử dụng hệ quản trị nội dung NukeVietThiết kế và chỉnh sửa giao diện cho website sử dụng hệ quản trị nội dung NukeViet B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - ÁN T T NGHI P NGÀNH CÔNG NGH THÔNG TIN I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - THI T K CH NH S A GIAO DI N CHO WEBSITE S D NG H QU N TR N I DUNG NUKEVIET CHÍNH QUY H I PHỊNG - 2013 I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - THI T K CH NH S A GIAO DI N CHO WEBSITE S D NG H QU N TR N I DUNG NUKEVIET ng d n: u Sinh viên th c hi n: Nguy Mã s sinh viên: 1351010029 nh NHI M V THI T K T T NGHI P Sinh viên: Nguy nh Mã SV: 1351010029 L p: CT1301 Ngành: Công ngh Thông tin tài: Thi t k ch nh s a giao di n cho website s d ng h qu n tr n i dung NukeViet NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p N i dung - Bi t c mã ngu n m gì,tìm hi u mã ngu n m hi tìm hi c bi t mã ngu n m NukeViet - Phân tích c u trúc giao di n c a NukeViet 3.4 - T ng h p tài li u tham kh - Th c hi t,c u hình ch n n i dung khóa lu n c giao di n mã ngu n m NukeViet Các yêu c u c n gi i quy t Các ph n m m c n thi xây d ng - Web Server: Xampp - B mã ngu n NukeViet ... - THI T K VÀ CH NH S A GIAO DI N CHO WEBSITE S D NG H QU N TR N I DUNG NUKEVIET CHÍNH QUY H I PHỊNG - 2013 I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - THI T K VÀ CH NH S A GIAO DI N CHO WEBSITE S D... 35 án t t nghi p p H i Phòng 3.3.1 a NukeViet 35 3.3.2 c tích h p s n NukeViet 40 3.3.3 n tr c a NukeViet .45 :XÂY D NG GIAO DI N CHO NUKEVIET 58 4.1 Gi i thi u theme c a NukeViet. .. Thông tin tài: Thi t k ch nh s a giao di n cho website s d ng h qu n tr n i dung NukeViet NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p N i dung - Bi t c mã ngu n m gì,tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế và chỉnh sửa giao diện cho website sử dụng hệ quản trị nội dung NukeViet (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế và chỉnh sửa giao diện cho website sử dụng hệ quản trị nội dung NukeViet (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay