Hệ thống quản lý phiên bản văn bản (Đồ án tốt nghiệp)

93 12 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:57

Hệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bản B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - H TH NG QU N PHIÊN B ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY Ngành: Cơng ngh Thơng tin N I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - H TH NG QU N PHIÊN B ÁN T T NGHI P I H C H CHÍNH QUY Ngành: Cơng ngh Thơng tin Sinh viên th c hi n: Ph m Trung M nh ng d n: ThS Nguy n Tr Mã s sinh viên: 1351010013 N B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH T NAM c l p - T - H nh phúc -o0o - NHI M V THI T K T T NGHI P Sinh viên: Ph m Trung M nh L p: CT1301 Mã SV: 1351010013 Ngành: Công ngh Thông tin tài: H th ng qu n phiên b n NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p a N i dung N c khái ni n v qu n phiên b n N n phiên b n t, th nghi Nghiêm túc th c hi n nhi m v n b Các yêu c u c n gi i quy t Các ph n m m c n thi xây d ng Web Server: Xampp H qu n tr d li u MySQL ng d n CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: Nguy n Tr H c hàm, h c v : Th i H c Dân L p H i Phòng N ng d ng d n th hai: H H c hàm, h c v N ng d tài t t nghi Yêu c u ph n nhi m v n nhi m v Sinh viên Cán b ng d ThS Nguy n Tr HI NG n H u Ngh án t t nghi p p H i Phòng PH N NH N XÉT TĨM T T C A CÁN B Tinh th c NG D N tài t t nghi p: ng c nhi m v tài t t nghi p (so v i n i dung yêu c tài t t nghi p) m c a cán b ng d n: m ghi b ng s ch ) Cán b ng d n ( Ký, ghi rõ h tên ) Ph m Trung M nh - CT1301 án t t nghi p p H i Phòng tài t t nghi p (v m th c t , ) lu n, thuy t Cho m c a cán b ph n bi n ( m ghi b ng s ch ) Ngày Cán b ch m ph n bi n ( Ký, ghi rõ h tên ) Ph m Trung M nh - CT1301 án t t nghi p p H i Phòng M C L C DANH M C HÌNH NH DANH M C CÁC B NG M TS L IC L THU T NG .9 10 U 11 TH NG QU N PHIÊN B N 12 12 1.2 Các công c h tr qu n phiên b n hi n 12 1.3 Gi i thi u .13 1.4 L ch s phát tri n 14 1.5 Các khái ni m thu t ng quan tr ng 14 .14 c làm vi c 15 1.5.3 Khóa .15 1.5.4 D án, module t p tin 15 1.5.5 Phân nhánh 16 1.5.6 Ghép t p tin 16 1.5.7 Phiên b n 16 1.6 Ki n trúc c a h th ng qu n phiên b n 17 1.6.1 H th ng qu n phiên b n c c b .17 1.6.2 H th ng qu n phiên b n t p trung 18 1.6.3 H th ng qu n phiên b n phân tán 19 1.6.4 Các thao tác c a h th ng qu n phiên b n t p trung 20 1.6.5 Các thao tác c a h th ng qu n phiên b n phân tán 28 Ph m Trung M nh - CT1301 án t t nghi p p H i Phòng c x 29 1.7.1 V chia s t p tin 29 1.7.2 Các gi i pháp khóa s i 1.7.3 Các gi i pháp chép m khóa .30 ch nh s a h p nh t .31 T K H TH NG 34 2.1 T ng quan v h th ng qu n phiên b 2.2 Bài toán qu n phiên b n .34 n 35 2.2.1 Mơ t tốn 35 nh mơ hình nghi p v 35 2.2.3 Phân tích h th ng 49 2.2.4 Thi t k h th ng 75 79 3.1 Gi i thi u ng d ng 79 3.1.1 Thông tin k thu t 79 3.1.2 K t qu c 79 3.2 Giao di n c .79 3.2.1.Giao di p .79 3.2.2.Giao di n qu n 80 3.2.3.Giao di n thêm tài li u 81 3.2.4.Giao di i dùng 82 3.2.5.Giao di n thêm danh m c b ph n 83 3.2.6.Giao di n tìm ki m 83 3.2.7.Checkout t p tin 84 3.2.8.Checkin t p tin 84 3.2.9.Xem l ch s t p tin 85 K T LU N .86 TÀI LI U THAM KH O .87 Ph m Trung M nh - CT1301 án t t nghi p Bi p H i Phòng c ng tác th c thi ca s d ng 1: Y/C Huy() : Nguoi quan ly 2: Tim tai lieu() 4: Hien KQ() : Page_HuyTTCheckout : DK_TimTaiLieu 7: Thong bao KQ() 5: Huy trang thai() 3: Lay TT() 6: Dong Y() : DK_HuyTTCheckout Hình 2.53 : Bi c ng tác th c thi ca s d Ph m Trung M nh - CT1301 : TaiLieu H y tr ng thái checkout 73 án t t nghi p p H i Phòng n tài li u Hình 2.54 Ph m Trung M nh - CT1301 n tài li u 74 án t t nghi p p H i Phòng 2.2.4 2.2.4 Hình 2.55 : Mơ hình l p thi t k gói ca s d n b ph n 2.2.3.2 Hình 2.56 : Mơ hình l p thi t k gói ca s d Ph m Trung M nh - CT1301 n danh m c 75 án t t nghi p p H i Phòng 2.2.4 Hình 2.57 : Mơ hình l p thi t k gói ca s d Ph m Trung M nh - CT1301 n i dùng 76 án t t nghi p p H i Phòng 2.2.4 Hình 2.58 : Mơ hình l p thi t k gói ca s d Ph m Trung M nh - CT1301 n tài li u 77 án t t nghi p p H i Phòng Hình 2.59 : Mơ hình thi t k Ph m Trung M nh - CT1301 d li u 78 án t t nghi p p H i Phòng 3.1 3.1.1 - ng d c vi t b ng ngôn ng l p trình PHP, CSS3, JavaScript, - HTML H qu n tr - Máy ch web: Apache d li u: MySQL 3.1.2 - i quy cv trình ch y nh, phát sinh l i c ch Cho phép check out /check in tài li u C p nh t, thêm m i, xóa, xem thơng tin v ph n, danh m c, tài li i dùng tìm ki m tài li u Xem l ch s c a tài li u i dùng, b 3.2 3.2 Giao di password k t n i v k tn iv d li u ch Hình 3.1: Giao di Ph m Trung M nh - CT1301 i qu n nh p username s d p 79 án t t nghi p Giao di p H i Phòng p thành cơng c Hình 3.2: Giao di p thành cơng 3.2.2 Hình 3.3: Giao di n qu n Ph m Trung M nh - CT1301 80 án t t nghi p p H i Phòng 3.2.3 Hình 3.4: Giao di n thêm tài li u - Ch ch n t p: server Ch g i: Khi nh g i.C không trùng v i d li i s d ng upload t p tin t client lên t t c thông tin i s d ng nh n nút d li u v u ki n d li u nh p vào Giao di n thêm tài li u thành công Hình 3.5: Giao di n thêm tài li u thành công Ph m Trung M nh - CT1301 81 án t t nghi p 3.2.4 p H i Phòng dùng Hình 3.6: Giao di - - i dùng Ch Thêm i dùng i qu n mu n thêm i dùng d li i qu n s nh p vào ng ng Click chu t vào ch , d li u hi n th k t qu n u d li u nh p vào không trùng v i d li Ch H y: i s d ng mu n h y b thao tác Ph m Trung M nh - CT1301 82 án t t nghi p p H i Phòng 3.2.5 Hình 3.7: Giao di n thêm b ph n Hình 3.8: Giao di n thêm danh m c - - Ch Thêm b ph n ho c thêm m c i qu n mu n thêm b ph n hay danh m c d li i qu n s nh p vào tên ng Click chu t vào ch b ph n ho c thêm m c, trình s d li u hi n th k t qu n u d li u nh p vào không trùng v i d li Ch H y: i s d ng mu n h y b thao tác 3.2 Hình 3.9: Giao di n tìm ki m - Ch Tìm ki m i dung mu n tìm ki m tài li u i dùng s nh ng Click chu t vào ch tìm ki m, trình s tìm h th ng tài li i dung mu n tìm Ph m Trung M nh - CT1301 83 án t t nghi p p H i Phòng 3.2.7.Check Hình 3.10: Giao di n checkout t p tin - Ch Check out t p tin i dung mu n check out t p tin t h th ng i dùng s ch n t p tin c n check out Click chu t vào ch check out hồn thành 3.2.8.Check Hình 3.11: Giao di n checkin t p tin - Ch th check in Check in t p tin i dung mu n check in t p tin lên h i dùng s ch n t p tin c n check in Click chu t vào ch hoàn thành Ph m Trung M nh - CT1301 84 án t t nghi p p H i Phòng 3.2 Hình 3.12: Giao di n xem l ch s t p tin Ph m Trung M nh - CT1301 85 án t t nghi p p H i Phòng Qu n phiên b n m c c t ch c nhà nghiên c u quan tâm, phát tri n nh i ng d ng th c t Trong trình th c hi n khóa lu tìm hi u,nghiên c t th nghi m ng d ng qu n phiên b c yêu c Khóa lu c m t s k t qu sau: Tìm hi u khái quát h th ng qu n phiên b n n N c ki n trúc c a h th ng qu n phiên b ng d ng c a Phân tích, thi t k tri n khai ng d ng qu n phiên b n n Web Th i gian th c hi n khóa lu mang ki n th c v qu n ki n th c v công ngh ph n m ki n th ng nd a c ng c Khóa lu n cho th y c công vi c c n ph xây d ng ng d ng th c t Bên c nh ki n th c thuy c khóa lu n th hi c ki n th c th c t rình th nghi m có nh ng ch Cho phép check out /check in tài li u C p nh t, thêm m i, xóa, xem thông tin v danh m c, tài li i dùng tìm ki m tài li u Xem l ch s c a tài li u Có ch u nghi m qu n phiên b n Em mong nh c ý ki thi i gian t i dùng, b ph n, c m t s ch ph c v cho c m t ph n nh yêu c u hi n c phát tri n hoàn yêu c u M g ng r t nhi u q trình tìm hi tài khơng tránh kh i nh ng thi u sót Vì v y em mong q th ng tài ch d n góp ý ki n v khóa lu n hồn thi n website m t Mong mu n c a em phát tri n website v i nhi Ph m Trung M nh - CT1301 86 án t t nghi p [1] Nguy ng c p H i Phòng V (2002), Phân tích thi t k h th ng thông tin hi ng, NXB Th ng kê ,Hà N i , Phân tích thi t k i, ng b ng UML, NXB Th ng kê c (2000), ng b ng UML, NXB Giáo d c, Hà N i [4] Version Control by Example [Online] http://www.ericsink.com/vcbe/html/index.html [5] Version Control System VCS[Online] http://abdullin.com/wiki/version-control-system-vcs.html [6] An introduction to version control Beanstalk Guides[Online] http://guides.beanstalkapp.com/version-control/intro-to-version-control.html [7] Version Control with Subversion [Online] http://svnbook.red-bean.com/ [8] Getting Started - About Version Control http://git-scm.com/book/en/getting-started-about-version-control [9] H th ng qu n phiên b n Wikipedia http://vi.wikipedia.org/wiki/ Ph m Trung M nh - CT1301 87 ... ng qu n lý phiên b c thi t k v i m h th ng qu n lý phiên b n Concurrent Versioning System (CVS) c m H th ng qu n lý phiên b n có th cs d qu n lý b t c h th ng phiên b n H th ng qu n lý phiên b... H th ng qu n lý phiên b n c c b .17 1.6.2 H th ng qu n lý phiên b n t p trung 18 1.6.3 H th ng qu n lý phiên b n phân tán 19 1.6.4 Các thao tác c a h th ng qu n lý phiên b n t p... n lý phiên b n d a n n Web Khóa lu c t ch c thành ph :Trình bày v ki n trúc c a h th ng qu n lý phiên b n khái ni m liên quan : Phân tích, thi t k h th ng qu n lý phiên b : ng d ng qu n lý phiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống quản lý phiên bản văn bản (Đồ án tốt nghiệp), Hệ thống quản lý phiên bản văn bản (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay