Hệ thống quản lý phiên bản văn bản (Đồ án tốt nghiệp)

93 28 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:57

Hệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bảnHệ thống quản lý phiên bản văn bản ... ng qu n lý phiên b c thi t k v i m h th ng qu n lý phiên b n Concurrent Versioning System (CVS) c m H th ng qu n lý phiên b n có th cs d qu n lý b t c h th ng phiên b n H th ng qu n lý phiên b... H th ng qu n lý phiên b n c c b .17 1.6.2 H th ng qu n lý phiên b n t p trung 18 1.6.3 H th ng qu n lý phiên b n phân tán 19 1.6.4 Các thao tác c a h th ng qu n lý phiên b n t p... n lý phiên b n d a n n Web Khóa lu c t ch c thành ph :Trình bày v ki n trúc c a h th ng qu n lý phiên b n khái ni m liên quan : Phân tích, thi t k h th ng qu n lý phiên b : ng d ng qu n lý phiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống quản lý phiên bản văn bản (Đồ án tốt nghiệp), Hệ thống quản lý phiên bản văn bản (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay