Xây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc lai (Đồ án tốt nghiệp)

62 12 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:55

Xây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc laiXây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc lai B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - ÁN T T NGHI P NGÀNH CÔNG NGH THÔNG TIN H I PHÒNG 2013 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - XÂY D TI N NHÂN S I DOANH NGHI ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY Ngành: Cơng ngh Thơng tin H I PHÒNG - 2013 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - XÂY D TI N NHÂN S I DOANH NGHI ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY Ngành: Cơng ngh Thơng tin ng d n: THS.Nguy n Th Thanh Thoan Sinh viên th c hi n: Nguy n Thành Công Mã s sinh viên: 1351010025 H I PHÒNG - 2013 B GIÁO D O C NG HÒA XA H I CH I H C DÂN L P H I PHÒNG T NAM c l p - T - H nh phúc -o0o - NHI M V THI T K T T NGHI P Sinh viên: Nguy n Thành CôngMã SV: 1351010025 L p: CT1301 tài:Xây d lai Ngành: Công ngh Thông tin n nhân s ti i doanh nghi p NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p a N i dung N m rõ ki n th c mơn phân tích thi t k h th ng thông tin N m rõ nghi p v áp d nhân s ti n i doanh nghi Có kh c thuy t vào tốn th c t qu n p trình b ng ngôn ng C# h qu n tr CSDL SQL Server t, th nghi Nghiêm túc th c hi n nhi m v n ng d n b Các yêu c u c n gi i quy t thuy t N m d ng vào toán Xây d n c a mơn phân tích thi t k h th ng thông tin áp d li u Th c nghi y th nghi p v i v i h qu n tr li u SQL Server d CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: Nguy n Th Thanh Thoan H c hàm, h c v : Th c i H c Dân L p H i Phòng N ng d n: ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi Yêu c u ph n nhi m v Sinh viên n nhi m v Cán b ng d Nguy n Thành Công ThS Nguy n Th Thanh Thoan H HI NG n H u Ngh PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B Tinh th NG D N c tài t t nghi p: ng c tài t t nghi p (so v i n i dung yêu c nhi m v tài t t nghi p) m c a cán b ng d n: m ghi b ng s ch ) Cán b ng d n (Ký, ghi rõ h tên) PH N NH T T NGHI P thuy A CÁN B CH M PH N BI tài t t nghi p (v m th c t ) TÀI lu n, m c a cán b ph n bi n ( m ghi b ng s ch ) Cán b ch m ph n bi n (Ký, ghi rõ h tên) m Khoa Công Cùng v i thi il ic n th y ph n bi báo cáo c a em hoàn thành t Em xin chân thành c DHDL H th n c n thi a ch a hồn y b môn tin h c ng cho em nh ng ki n em có th hồn thành báo cáo Xin g i l i c n b n bè nh u ki n thu n l i cho em, t trình làm báo cáo t t nghi p Cu i em xin bày t lòng bi c bi Vì th i gian có h ng viên t o ch b o em nh ng em thi u sót c t i nh ng viên em i thân gia hi u bi t c a b n thân nhi u h n ch Cho án không tránh kh i nh ng thi u sót, em r t mong nh cs góp ý ki n c a t t c th án c hoàn thi Em xin chân thành c Sinh viên Nguy n Thành Công c án t t nghi p ng DHDL H i Phòng 3.5.2 Mơ hình quan h Hình 3.9: Mơ hình quan h Nguy n Thành Công 36 án t t nghi p ng DHDL H i Phòng 3.5.3 CSDL v t Khóa MAPB VARCHAR(20) PK TENPHONG NVARCHAR(255) Mã phòng ban Tên phòng ban CHUCVU Khóa MACV INT TENCHUVU NVARCHAR(255) PK Khóa MANN INT PK MANV VARCHAR(50) FK TENNN NVARCHAR(255) Mã nhân viên Khóa MAHD VARCHAR(50) PK MANV VARCHAR(50) FK NGAYKY DATETIME HANHD DATETIME TRANGHTAI TINYINT Nguy n Thành Công Mã nhân viên 37 án t t nghi p ng DHDL H i Phòng Khóa MANV VARCHAR(50) PK Mã nhân viên MAPB VARCHAR(20) FK Mã phòng ban MACV INT FK HOTEN MVARCHAR(255) HINHANH IMAGE NGAYSINH DATETIME GIOITINH TINYTINT CMND INT NOICAP NVARCHAR(250) QUEQUAN NTEXT DIACHI NTEXT DIENTHOAI VARCHAR(20) DANTOC NVARCHAR(50) TONGIAO NVARCHAR(50) DANGVIEN BIT Ngày sinh Quên quán Tôn giáo NGAYVAODANG DATETIME HOCVAN NVARCHAR(50) CHUYENNGANH NVARCHAR(150) SOBHYT VARCHAR(50) NOICAPBHYT NVARCHAR(255) NGAYCAPBHYT DATETIME SOBHXH VARCHAR(50) NOICAPBHXH NVARCHAR(255) NGAYCAPBHXH DATETIME TRANGTHAI TINYTINT Nguy n Thành Công Chuyên ngành 38 án t t nghi p ng DHDL H i Phòng LUONG Khóa MALUONG INT PK MANV INT FK MUCLUONG MONEY Mã nhân viên NGAYLENLUONG DATETIME THANHTOANLUONG Khóa MaTTL INT PK MANV INT FK MACONG INT FK THANG INT NAM INT TAMUNG MONEY THUONG MONEY KHAUTRUBH MONEY THUCLINH MONEY Tên Khóa MACONG INT PK MANV VARCHAR(50) FK NGAYCONG INT NGHIHL INT THANG INT NAM INT Nguy n Thành Công Mã nhân viên 39 án t t nghi p ng DHDL H i Phòng Khóa MANGHI INT PK MANV NVARCHAR(50) FK NGAYNGHI DATE NGHIDEN DATE LYDO NVARCHAR(550) HUONGLUONG BIT 3.5.4 Thi t k m t s giao di n c p nh t C p nh t thơng tin phòng ban Thêm m i Xóa H y C p nh t thông tin ch c v Mã ch c v Tên ch c v Thêm m i Nguy n Thành Công H y 40 án t t nghi p ng DHDL H i Phòng C p nh t thơng tin nhân viên Mã ch c v H tên nhân viên Gi i tính n tho i a ch Thêm m i Nguy n Thành Công H y 41 án t t nghi p C p nh t thông tin h Mã h ng DHDL H i Phòng ng ng Ngày h t h n Tr H Thêm m i ng th vi c H ng th c H y C p nh t thông tin ngh phép Mã ngh phép Ngày b u ngh Ngày h t h n Ngh Thêm m i Nguy n Thành Công H y 42 án t t nghi p ng DHDL H i Phòng C p nh t thơng tin b ng ch m công S ngày công S ngày ngh Thêm m i H y C p nh t thông tin b Mã b T Kh u tr b o hi m Thêm m i Nguy n Thành Công H y 43 án t t nghi p ng DHDL H i Phòng T VÀ TH 4.1 NGHI M H TH NG t .Net Framework 4.5 Microsoft SQL Server 2008 R2 v10.50.1600.1 Windows Ram 1Gb ho 4.2 Giao di 4.2.1 Giao di Nguy n Thành Cơng p c u hình 44 án t t nghi p ng DHDL H i Phòng 4.2.2 Giao di n danh sách nhân viên Nguy n Thành Công 45 án t t nghi p ng DHDL H i Phòng 4.2.3 Giao di n thêm thơng tin nhân viên 4.2.4 Giao di n danh sách phòng ban Nguy n Thành Công 46 án t t nghi p ng DHDL H i Phòng 4.2.5 Giao di n danh sách ngh phép 4.2.6 Giao di n ch m công tháng Nguy n Thành Công 47 án t t nghi p 4.2.7 Giao di 4.2.8 Giao di n c p nh Nguy n Thành Cơng ng DHDL H i Phòng ng - k lu t ng k lu t 48 án t t nghi p ng DHDL H i Phòng K T LU N Trong xây d nd qu n nhân s ti tk i doanh nghi ng c c nh ng k t qu sau: - Kh c toán th c t c yêu c u t - Áp d tk ng c phân tích thi t k d - c, bám sát vào yêu c u c a toán c nh ng thông tin c n thi t c a h th th nghi m v i m t s d li u cho k t qu ch p nh c Do th i gian h n ch kinh nghi m th c t toán Các giao di an toàn b o m t c a h th B xung hoàn thi n ch v i dùng t ch y u.Nên k t qu h n ch , vi c h c m i khía c nh c a c tính thân thi n cao M t s y u t c xem xét ng phát tri n: a hồn thi n tính ti n d ng ng tính an tồn b o m t c a h th ng Hoàn thi n giao di i dùng Nguy n Thành Công thân thi n, d s d ng v i 49 án t t nghi p ng DHDL H i Phòng TÀI LI U THAM KH O Nguy n Thành Công 50 ... - XÂY D TI N LÝ NHÂN S I DOANH NGHI ÁN T T NGHI I H C H CHÍNH QUY Ngành: Cơng ngh Thơng tin H I PHỊNG - 2013 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG -o0o - XÂY D TI N LÝ NHÂN S I DOANH NGHI ÁN. .. c l p - T - H nh phúc -o0o - NHI M V THI T K T T NGHI P Sinh viên: Nguy n Thành CôngMã SV: 1351010025 L p: CT1301 tài :Xây d lai Ngành: Công ngh Thông tin n lý nhân s ti i doanh nghi p NHI... môn phân tích thi t k h th ng thơng tin N m rõ nghi p v áp d nhân s ti n i doanh nghi Có kh c lý thuy t vào toán th c t qu n lý p trình b ng ngơn ng C# h qu n tr CSDL SQL Server t, th nghi Nghiêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc lai (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc lai (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay