Tìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow Mapping (Đồ án tốt nghiệp)

48 35 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:46

Tìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow MappingTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow MappingTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow MappingTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow MappingTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow MappingTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow MappingTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow MappingTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow MappingTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow MappingTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow MappingTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow MappingTìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow Mapping ... t v án c a em xây d ng g KI N TH H A 3D VÀ T O BÓNG 3D, b phép ki m tra, v bi u di c m phép bi m i K THU T T O BÓNG C NG SHADOW MAPPING v Shadow Mapping d ng ngu n sáng C NGHI M - CT1301 án t... sáng ph n x Ánh sáng t i Hình 2.2: S ph n x khơng tồn ph n c a ánh sáng Trong hình 2.2 th hi n s ph n x ánh sáng khơng tồn ph m nét c a tia ánh sáng t i th hi m nh c a tia ph n x th hi sáng th p... p p H i Phòng 2: K THU T T O BÓNG C NG SHADOW MAPPING VÀ CÁC LO I NGU N SÁNG 2.1 Các lo i ngu n sáng 2.1.1 Ngu n sáng xung quanh Ánh sáng xung quanh m c sáng trung bình, t n t i m t vùng không
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow Mapping (Đồ án tốt nghiệp), Tìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng Shadow Mapping (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay