Cách sử dụng liên từ giúp bạn có một bài viết mạch lạc và ăn điểm

9 20 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:45

              Cách sử dụng liên từ giúp bạn viết mạch lạc ăn điểm Khi miêu tả trình liệt kê: also (cũng) besides (ngoài ra) first, second, third… (thứ nhất, thứ hai, thứ ba…) in addition (thêm vào đó) in the first place, in the second place, in the third place furthermore (xa nữa) moreover (thêm vào đó) to begin with, next, finally Ví dụ: Studies suggest that bilingual children find it easier to learn additional languages There is, moreover, increasing evidence that bilingual children perform better across a range of school subjects, not just foreign languages Những từ dấu hiệu nguyên nhân, hệ Accordingly (Theo như) as a result (Kết là) consequently (Do đó)for this reason (Vì lý nên) hence, so, therefore, thus (Vì vậy) then (Sau đó) Ví dụ: Many parents today not have time to cook healthy meals for their children Consequently/As a consequence, many children grow up eating too much junk food Những dấu hiệu so sánh by the same token (bằng chứng tương tự thế) in like manner (theo cách tương tự) in the same way (theo cách giống thế) in similar fashion (theo cách tương tự thế) likewise, similarly (tương tự thế) Ví dụ:When you start with a portrait and search for a pure form, a clear volume, through successive eliminations, you arrive inevitably at the egg Likewise, starting with the egg and following the same process in reverse, one finishes with the portrait Những dấu hiệu đối lập but, yet (nhưng) however, nevertheless (tuy nhiên) in contrast, on the contrary (Đối lập với) instead (Thay vì) on the other hand (Mặt khác) still (vẫn) Ví dụ:Politicians have promised to improve road safety In spite of this/Despite this, little has been achieved so far Những từ dấu hiệu kết luận tổng kết after all (sau tất cả) at last, finally (cuối cùng) in brief (nói chung) in closing (tóm lại là) in conclusion (kết luận lại thì) on the whole (nói chung) to conclude (để kết luận) to summarize (Tóm lại) Ví dụ:To sum up, no evidence can be found to support the view that improved street lighting reduces reported crime Những cụm từ sau không nên dùng: Every coin has two sides/ Everything has two sides Mẫu câu thứ thành ngữ nên dùng văn nói trang trọng nên dùng: Advantages and Disadvantages/ Strengths and Limitations Nowadays (mở đầu câu) Cụm từ thay nên dùng: These days/ Today A controversial issue Cụm từ "A controversial issue" mang nghĩa vấn đề gây bối tranh cãi xã hội Ví dụ, nói đến nước Anh nơi sinh sống, việc thay đổi chương trình học vấn đề nhẹ nhàng khơng thể coi "A controversial issue" Tuy nhiên nói đến vấn đề gây tranh cãi cao nạo phá thai (abortion) việc áp dụng cụm từ hợp lý dùng: A debatable issue ( an toàn phần lớn trường hợp) So far so good cụm từ phổ biến phim ảnh sống hàng ngày Nên dùng: A satisfactory situation Since the dawn of time tả vĩnh cửu hay xảy từ lâu dụng văn nói Nên dùng: For thousands of years All factors are equal, Nên dùng: There is little difference In a nutshell sử dụng nhiều văn nói tiếng Anh dùng: In conclusion (Đơn giản, dễ hiểu ln ln xác) To be honest mẫu câu tuyệt đối nên tránh phần viết nói thi IELTS dùng: In my opinion/ In my view A growing concern tả vấn đề mà thu hút ý ngày lớn Nên dùng: An increasing problem 10 It can be clearly seen Nên dùng: The diagram shows 11 UK/ USA văn nói hàng ngày, viết học thuật nói cách nghiêm khắc, kho cx Nên dùng: The UK/ The US/ The USA 12 Phân biệt: Economy, Economic Economics - Economy: Chỉ kinh tế, cụm từ "the Chinese Economy" - Economic: Tính tiết kiệm, tính sinh lời vấn đề thuộc kinh tế, cụm từ "an Economic Downturn" (Sự xuống kinh tế) - Economics: Mơn kinh tế học, ví dụ cụm "an Economics Exam", "an Economics Teacher" Tuyệt đối không gọi giáo viên dạy kinh tế học "An Economic Teacher" 13 Phân biệt: Protect Defend bảo vệ - Protect: Bảo vệ, chở che đó, vật khỏi nguy bị tổn thương hay bị nguy hại, ví dụ " Protect my girlfriend" - Defend: Bảo vệ đó, vật bị cơng mặt thể xác tâm hồn, ví dụ "Defend my idea" tuyệt đối không nên dùng "Protect my idea" nhé! 14 Một số lưu ý khác việc sử dụng đơn vị số - Từ percentage percent (phần trăm) không thêm "s" đằng sau chúng - Khi viết đơn vị tiền tệ, 10 US dollars cách viết chuẩn xác Tuy nhiên 10$ cách viết hoàn toàn sai bạn cách viết ngữ pháp $10 50 Từ Nối Thông Dụng Trong IELTS Writing It is worth noting that: đáng ý 2.It was not by accident that: khơng phải tình cờ mà… 3.What is more dangerous, : nguy hiểm But frankly speaking; Actually… : thành thật mà nói Be affected to a greater or less degree… : nhiều bị ảnh hưởng According to estimation,… : theo ước tính,… According to statistics, … : theo thống kê, According to survey data,…: theo số liệu điều tra,… Viewed from different sides, …: nhìn từ nhiều khía cạnh khác 10 As far as I know,…: theo biết, 11 Not long ago, : cách đâu không lâu 12.More recently,…: gần hơn,… 13 What is mentioning is that…: điều đáng nói … 14 It can’t be denied that,…: chối cải là… 15.To be hard times,… : lúc khó khăn 16 To be honestly,…: thành thật mà nói,… 17 Make best use of : tận dụng tối đa 18.In a little more detail : chi tiết chút 19 From the other end of the line : từ bên đầu dây (điện thoại) 20 On second thoughts,…: sau thoáng suy nghĩ,… 21 I have a feeling that: tơi cảm giác 22 In my opinion,…: theo quan điểm tôi,… 23 To my mind,…: theo quan điểm 24 By means of,…: cách 25 With a view to doing something: với mục đích để… 26 On account of,…: vì… 27 On the grounds that…: vì… 28 Contrary to : trái người với… 29 In other words,…: nói theo khác 30 In general, : nhìn chung,… 31 In particular, : nói riêng, 32 Especially, : đặc biệt 33 As long as…,…: miễn là…,… 34 Definitely,…: rõ ràng là… 35 To illustrate: để minh họa cho 36 Thus: 37 Hence: 38 Accordingly: 39.Nevertheless: nhiên 40 Nonetheless: dù 41 In contrast with: trái lại 42 Conversely: ngược lại 43 In the event of: trường hợp 44 By virtue of: 45 In lieu of: thay cho 46 Instead of: thay 47 Whatever happens: cho dù điều xảy 48 No matter what: cho dù 49 In addition to: thêm 50 In the name of: đại diện cho từ nối giúp bạn đạt điểm cao IELTS Writing: By contrast/ On the contrary dùng để so sánh hai câu trái ngược Ví dụ: Nursing house is an ideal environment to take care of the old By contrast/ on the contrary, if they are at home, the lack of medical equipment can trigger many acute diseases affecting their health Viện dưỡng lão mơi trường lý tưởng để chăm sóc người già Ngược lại, họ nhà việc thiếu thiết bị y tế dẫn tới bệnh nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe họ Accordingly/Consequently để diễn tả kết việc diễn câu trước đồng nghĩa với từ therefore/hence/thus Ví dụ: Parents who are pre-occupied with their job often let children be alone at home Accordingly, they lure into social evils and become criminal Cha mẹ, người mà bận rộn với công việc, thường để mặc nhà Vì thế, chúng bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội trở thành tội phạm Paradoxically/Sadly Enough/Ironically Các từ nghĩa đáng buồn thay/ đáng mỉa mai thay/ trớ trêu Chúng từ nối diễn tả đối lập, gần nghĩa với however/nonetheless/nevertheless Tuy nhiên, cần lưu ý cách sử dụng từ để cỏ thể diễn tả hiệu thích hợp ngữ cảnh câu văn Ví dụ: Paradoxically, orthodox medicine just takes effect immediately but unstably and enduringly Một cách đáng mỉa mai thuốc tây y tác dụng tức thời mà giải bệnh cách lây dài ổn định Nhưng câu tiếp thep nên sử dụng however/nonetheless/nevertheless thay sử dụng paradoxically/ironically: However, we need integrate effectively many measures to improve traffic jam instead of applying the increase of petroleum’s price solely Tuy nhiên, cần phối hợp hiệu nhiều biện pháp để cải thiện tình trạng ách tắc giao thơng thay áp dụng biện pháp tăng giá xăng cách riêng lẻ Equally important/More importantly Gần nghĩa với moreover/furthermore/besides dùng bổ sung thơng tin nêu luận điểm tính bổ trợ Ví dụ: Equally important, governments should run campaigns to raise people’s awareness about the role of environment - Quan trọng khơng phủ nên đưa chiến dịch nhằm tăng cường nhận thức người dân vai trò mơi trường Adv + speaking Bên cạnh việc sử dụng cách bổ sung equally important hay more important, bạn nên sử dụng cách adv+speaking để giúp vấn đề trở nên cụ thể Thông thường, để đưa ý tưởng writing task 2, bạn suy nghĩ tới tác động lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, mơi trường, tâm lý…Vì thế, để thuận tiện cho người chấm nắm bắt ý tốt hơn, bạn dùng từ “economically speaking”, “environmentally speaking”…thay dùng, furthermore/moreover… Ví dụ: politically speaking, this policy can enhance the national security and establish the reputation of governments.- Về mặt trị, sách củng cố an ninh quốc phòng tạo dựng uy tín cho phủ Một số cấu trúc câu nhấn mạnh, giúp làm bật luận điểm: – There is a strong/ definite/ high/ good possibility that – There is every likelihood/ mounting evidence that – There is little doubt/ no doubt/ no denying that – There is a growing body of evidence – It is undoubtedly true that – It is highly likely that – It is evident/ obvious/ apparent that – The fact remains that = It is a fact that – Something would definitely/ ,without doubt, / certainly increase something – No doubt something… – For all intents and purposes,… – It is an unfortunate fact Write about one negative effect of watching too much TV on children using the above structures: “In recent years, there is a growing concern about how watching too much TV affects children’s health badly.” sau vài gợi ý đáng để tham khảo: It is highly probable that children who watch TV will have much less time for exercising and this in turn, leads to numerous health problems There is a strong possibility that children who watch TV could get involved in more acts of verbal and physical aggression than their peers 3 No doubt, children who watch too much TV would not get sufficient exercise…and this inactiveness… Make a contribution to : góp phần Lose touch with :mất liên lạc Keep pace with :theo kịp Keep correspondence with :liên lạc thư từ Make room for : dọn chỗ Make allowance for :chiếu cố Show affection for :có cảm tình Feel pity for :thương xót Feel regret for :ân hận 10 Feel sympathy for :thông cảm 11 Take/have pity on :thương xót 12 Make a decision on :quyết định 13 Make complaint about :kêu ca, phàn nàn 14 Make a fuss about :làm om xòm 15 Play an influence over :có ảnh hưởng 16 Get victory over :chiến thắng 17 Take interest in :quan tâm 18 Have faith in :tin tưởng 19 Feel shame at : xấu hổ 20 Have a look at : nhìn 21 Tiếp cụm từ tiếng Anh hay nè 22 Make a contribution to : góp phần 23 Lose touch with :mất liên lạc 24 Keep pace with :theo kịp 25 Keep correspondence with :liên lạc thư từ 26 Make room for : dọn chỗ 27 Make allowance for :chiếu cố 28 Show affection for :có cảm tình 29 Feel pity for :thương xót 30 Feel regret for :ân hận 31 Feel sympathy for :thơng cảm 32 Take/have pity on :thương xót 33 Make a decision on :quyết định 34 Make complaint about :kêu ca, phàn nàn 35 Make a fuss about :làm om xòm 36 Play an influence over :có ảnh hưởng 37 Get victory over :chiến thắng 38 Take interest in :quan tâm 39 Have faith in :tin tưởng Feel shame at : xấu hổ 40 Have a Những cụm từ nối thông dụng : First of all To begin with Mở đầu nói, viết Firstly, secondly, thirdly, finally / eventually Next, last In addition / additionally/ an additional + noun Thêm thông tin Besides / moreover / furthermore And/ Another + noun For example / for instance Such as / including In particular / particularly Đưa ví dụ To give you an example of what I mean To illustrate this point To be more precise Nhấn mạnh Undoubtedly Indeed Obviously Kết luận Đưa nguyên nhân Kết Generally Admittedly In fact Especially Particularly / in particular Importantly Clearly In conclusion/ / to conclude To summarise In conclusion To sum up To end To close Finally Last of all Last but not least All in all, In short / in brief / briefly Because As / since Because of The reason for this is The reason why Due to Owing to Because of On account of The cause of …… Is To be caused by To be originated from To arise from To stem/ stemming from So/ such ……… that Therefore Consequently / as a result/ As a consequence For this reason / all these reasons So So sánh Đối chiếu Đưa ý kiến cá nhân Thus Hence As an effect, Leads to/ leading to To bring about In resemblance to As/ like/ alike/ likewise In a like manner Correspondingly In the same way Resemble Similar to Also Similarly Compare Not only…but also Compare(d) to / with To have/ to share….in common Same as However Nevertheless / Nonetheless Be different from/ to differ from Unlike In contrast (to) In opposition (to) On the contrary On the other hand Although / even though While/ whereas Otherwise By contrast/ Contrary to In contrast (to) / in comparison The reverse In my opinion, In my eyes, To my mind, As far as I am concerned, Speaking for myself/ Speaking personally, From my point of view, As for me / As to me, I have no doubt that … My own feeling on the subject is that … I have the feeling that … It is my impression that … I am under the impression that … My impression is that … I am of the opinion that … It seems to me that … I would say that … I hold the view that … My view / opinion / belief / impression / conviction is that Personally, I think… Khi cần nêu lên ý kiến cá nhân Ý kiến thông thường: – In my opinion, – Personally – From my perspective, – It seems to me that… Ý kiến đối lập: – However, – Nevertheless, – Nonetheless, – Although……, … Bổ sung thêm vào ý kiến: – Moreover, – Furthermore, – What’s more, – Apart from…, Thể chắn bạn điều – From my point of view, – I believe that… – It appears to me that … – On the other hand, – ….while/whereas – In addition, – Also, – On the contrary, – Besides, – Additionally – Certainly, – Undoubtedly, – Obviously, – It is obvious/clear that… – Definitely Sử dụng từ nối tiếng anh cần đưa lý nguyên nhân – Due to… – Owing to… – This is due to … – …because… – …because of… Đưa hậu quả, kết – As a result, – Therefore, – Thus, – For this reason, – Consequently, – As a consequence, starter toeic Sắp xếp thứ tự ý cần nói – Firstly, – Secondly, – Finally, – Lastly, – At the same time, – Meanwhile, Kết luận – To conclude, – In summary, – In conclusion, – In short, – To summarise, – To conclude with, ... 14 Một số lưu ý khác việc sử dụng đơn vị số - Từ percentage percent (phần trăm) không thêm "s" đằng sau chúng - Khi viết đơn vị tiền tệ, 10 US dollars cách viết chuẩn xác Tuy nhiên 10$ cách viết. .. dịch nhằm tăng cường nhận thức người dân vai trò môi trường Adv + speaking Bên cạnh việc sử dụng cách bổ sung equally important hay more important, bạn nên sử dụng cách adv+speaking để giúp vấn... cách đáng mỉa mai thuốc tây y có tác dụng tức thời mà khơng thể giải bệnh cách lây dài ổn định Nhưng câu tiếp thep nên sử dụng however/nonetheless/nevertheless thay sử dụng paradoxically/ironically:
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng liên từ giúp bạn có một bài viết mạch lạc và ăn điểm, Cách sử dụng liên từ giúp bạn có một bài viết mạch lạc và ăn điểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay