Xây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà Phương (Đồ án tốt nghiệp)

77 13 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:43

Xây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà Phương Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng L IC M c h t em xin bày t lòng bi c nh t t ng d n Ti n ng d n em r t nhi u su t Th trình tìm hi u nghiên c u hoàn thành báo cáo t t nghi p Em xin chân thành c T ng y khoa Công Ngh Thông Tin i h c Dân L p H cho em nh ng ki n th n c n thi Xin g i l i c em th hồn thành báo cáo n b n bè nh u ki n thu n l i cho em, t ng viên t o ch b o em nh ng em thi u sót q trình làm báo cáo t t nghi p Cu i em xin bày t lòng bi c bi c t i nh ng viên em i thân gia Vì th i gian h hi u bi t c a b n thân nhi u h n ch Cho án không tránh kh i nh ng thi u sót, em r t mong nh cs góp ý ki n c a t t c th án c c hoàn thi Em xin chân thành c H th Sinh viên th c hi n n Quang L p CT1301 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng M CL C THUY T 1.1 PHÂN TÍCH THI T K H TH NG C U TRÚC 1.1.1 Khái ni m h th ng thông tin 1.1.1.1 H th ng (S: System) 1.1.1.2 Các tính ch n c a h th ng 1.1.1.3 Phân lo i h th ng 1.1.1.4 M c tiêu nghiên c u h th ng 1.1.1.5 H th ng thông tin (IS: Information System) 1.1.2 Ti p c n phát tri n h th ng c u trúc 1.2 H QU N TR CSDL SQL SERVER 2005 .4 .4 1.2.1.1 Gi i thi u .4 1.2.1.2 Các ki u d li u .5 1.2.1.3 Các toán t (Operators) 1.2.1.4 Giá tr NULL d li u 1.3 TÌM HI U V ASP.NET VÀ MƠ HÌNH MVC 1.3.1 NET FRAMEWORK 1.3.2 ASP.NET gì? .8 ng ASP.NET ng Response ng Request ng Server .9 ng Cookies ng Application n Quang L p CT1301 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng ng Session 1.3.4 Khác bi t gi a Asp.Net Asp 10 1.3.4.1 S n 10 1.3.4.2 Tóm t t nh ng s i 11 1.3.5 Tìm hi u v mơ hình MVC 11 1.3.5.1 Khái ni m MVC 11 1.3.5.2 C u trúc MVC .11 1.4 MICROSOFT VISUAL STUDIO 2012 PROFESSIONAL EDITION 12 1.4.1 Gi i thi u .12 1.4.2 L i ích 13 1.5 GI I THI U V WORLD WIDE WEB 14 1.5.1 Khái ni m World Wide Web .14 c ho ng 14 1.6 MƠ HÌNH CLIENT SERVER 14 Server 14 1.6.2 Mơ hình Web Client Server 15 BÀI TOÁN 17 2.1 YÊU C U CH T RA .17 2.1.1 Yêu c u: .17 2.1.2 Ch a website 17 2.2 PHÁT BI U BÀI TOÁN 18 2.2.1 Mơ t tốn 18 2.2.2 Phân tích tốn .18 ng s d ng 18 2.2.2.2 Ho ng .19 TI N TRÌNH NGHI P V 20 2.3.1 Qu n h th ng 21 n Quang L p CT1301 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng 2.3.2 Qu n tài kho n .22 2.3.3 Qu n giao h u 23 2.3.4 Qu t sân .24 T K H TH NG .25 3.1 MÔ HÌNH NGHI P V 25 3.1.1 B ng phân tích tác v , ch 3.1.2 Bi 25 ng c nh 26 3.1.3 Nhóm d n ch .27 phân rã ch 28 28 3.1.4.2 Mô t chi ti t ch .28 3.2 MA TR N TH C TH CH 3.2.1 Danh sách h 30 li u s d ng 30 3.2.2 Ma tr n th c th ch 31 3.3 CÁC BI LU NG D LI U .32 3.4 CÁC BI LU NG D LI U V T M C 33 3.4.1 Bi c a ti n h th .33 3.4.2 Bi c a ti n tài kho 34 3.4.3 Bi c a ti n giao h .35 3.4.4 Bi c a ti 36 3.4.5 Bi c a ti .37 3.5 THI T K D LI U .37 3.5.1 Các th c th mô t th c th (ER) 37 3.5.1.1 Th c th i dùng Thành viên 37 3.5.1.2 Th c th Qu n tr 38 3.5.1.3 Th c th Tin T c 38 3.5.1.4 Th c th i Bóng 39 n Quang L p CT1301 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng 3.5.1.5 Th c th Gi i Bóng .39 3.5.1.6 Th c th B ng X p H ng 40 3.5.1.7 Th c th L u 40 3.5.1.8 Th c th Sân 41 3.5.1.9 Th c th Giao H u 41 nh liên k t 42 3.5.3 Mơ hình ER 43 3.5.4 Chuy n t mơ hình ER sang mơ hình Quan h 44 3.5.4.1 T m i quan h : 44 3.5.4.2 Các b ng: .44 3.5.5 Mô hình Quan h 45 3.5.5.1 Mơ hình 45 3.5.5.2 Thi t k b ng d li u v t .46 T VÀ TH NGHI M H TH NG .51 T 51 4.2 H TH 51 4.3 GIAO DI 52 4.3.1 Giao di n qu n tr .52 4.3.1.1 Giao di 52 4.3.1.2 Giao di n qu n thành viên .52 4.3.1.3 Giao di n qu n tin t c 53 4.3.1.4 Giao di n qu i bóng 54 4.3.1.5 Giao di n qu n gi i bóng .54 4.3.1.6 Giao di n qu n giao h u 56 4.3.1.7 Giao di n qu 4.3.2 Giao di t sân 56 i dùng .58 4.3.2.1 Giao di n trang ch 58 n Quang L p CT1301 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng 4.3.2.2 Giao di n tin t c .59 4.3.2.3 Giao di n gi i bóng 61 4.3.2.4 Giao di t sân 62 4.3.2.5 Giao di n giao h u 63 4.3.2.6 Giao di n liên h 64 4.3.2.7 Giao di p 65 n Quang L p CT1301 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 Khái ni m NET FRAMEWORK Hình 1.2 Mơ hình MVC 12 Hình Qu n tr viên 21 Qu n tài kho n 22 Qu n giao h u 23 Qu Hình 3.1 Bi t sân .24 ng c nh 26 phân rã ch .28 Hình 3.3 Bi lu ng d li u m c 32 Hình 3.4 Bi c a ti n trình 1.0: Qu n h th ng .33 Hình 3.5 Bi c a ti n trình 2.0: Qu n tài kho n 34 Hình 3.6 Bi c a ti n trình 3.0: Qu n giao h u .35 Hình 3.7 Bi c a ti n trình 4.0: Qu Hình 3.8 Bi c a ti n trình 5.0: Báo cáo th ng kê .37 Hình 3.9: Th c th t sân .36 i dùng Thành viên 37 Hình 3.10: Th c th Qu n tr 38 Hình 3.11: Th c th Tin T c 38 Hình 3.12: Th c th i Bóng 39 Hình 3.13: Th c th Gi i Bóng .39 Hình 3.14: Th c th B ng X p H ng 40 Hình 3.15: Th c th L u 40 Hình 3.16: Th c th Sân 41 Hình 3.17: Th c th Giao H u 41 Hình 3.18: Các liên k t 42 Hình 3.19: Mơ hình ER .43 Hình 3.20: Mơ hình Quan h .45 n Quang L p CT1301 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng Hình 4.1: Giao di n trang ch 52 Hình 4.2: Giao di n qu n thành viên .52 Hình 4.3: Giao di n s a thông tin thành viên 53 Hình 4.4: Giao di n thêm tin t c .53 Hình 4.5: Giao di i bóng 54 Hình 4.6: Giao di n qu n gi i bóng 54 Hình 4.7: Giao di n chi ti t gi i bóng 55 Hình 4.8: Giao di n thêm l u 55 Hình 4.9: Giao di n qu n giao h u 56 Hình 4.10: Giao di n qu t sân 56 Hình 4.11: Giao di n thêm thông tin sân .57 Hình 4.12: Giao di n trang ch 58 Hình 4.13: Giao di n tin t c 59 Hình 4.14: Chi ti t tin t c 60 Hình 4.15: Giao di n gi i bóng 61 Hình 4.16: Giao di t sân 62 Hình 4.17: Giao di n giao h u .63 Hình 4.18: Giao di n liên h 64 Hình 4.19: Giao di p 65 Hình 4.20: Giao di 66 n Quang L p CT1301 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng DANH M C B NG B ng 1.2: Các toán t B ng 3.1 B ng phân tích tác v , ch B ng 3.2 Nhóm ch .25 27 B ng 3.3 Ma tr n th c th ch 31 B ng 3.4: Thành viên 46 B ng 3.5: Qu n tr .46 B ng 3.6: Tin t c .47 B i Bóng 47 B ng 3.8: Gi i Bóng 48 B ng 3.9: B ng X p H ng 48 B ng 3.10: L u 49 B ng 3.11: Thông Tin Sân 49 B ng 3.12: Giao H u 50 B ng 3.13: t Sân 50 n Quang L p CT1301 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng 1: T THUY T 1.1 PHÂN TÍCH THI T K H TH NG C U TRÚC 1.1.1 Khái ni m h th ng thông tin 1.1.1.1 H th ng (S: System) Là m t t p h p thành ph n m i liên k t v i nh m th c hi n m t ch c 1.1.1.2 Các tính ch n c a h th ng Tính nh t th : Ph m vi quy mô h th nh t không th i nh u ki ph n c t th th ng c tính t m c tiêu hay ch u l p thành h th ng m i h th tiêu nh nh mà t ng ph n t , t ng b u m c ng Tính t ch c th b c: H th ng l n h th ng con, h th ng l i h th ng n a Tính c u tr v n hành, quy nh m c tiêu mà h th t t i.Tính c u trúc th hi n m i quan h gi a thành ph n h th ng H th ng th c u trúc: C u trúc y u: Các thành ph n h th ng quan h l ng l o, d thay i C u trúc ch t ch : Các thành ph n h th ng quan h ch t ch , i S i c u trúc th d n phá v h th t o h th ng m i v c tính m i 1.1.1.3 Phân lo i h th ng Theo nguyên nhân xu t hi n ta có:H t nhiên (có s n t nhiên) h nhân t i t o ra) Theo quan h v h m iv Theo m H ng:H ng) iv c u trúc: n h th bi n Quang L p CT1301 c c u trúc Trang ng) Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng 4.3.1.4 Giao di n qu n i bóng Hình 4.5: Giao di n i bóng 4.3.1.5 Giao di n qu n gi i bóng Danh sách gi i bóng Hình 4.6: Giao di n qu n gi i bóng n Quang L p CT1301 Trang 54 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng T danh sách gi i bóng Ta ch n m t gi i bóng b t k u ho c xem chi ti t gi i bóng th c p nh t l ch Hình 4.7: Giao di n chi ti t gi i bóng Hình 4.8: Giao di n thêm l n Quang L p CT1301 u Trang 55 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng 4.3.1.6 Giao di n qu n giao h u Hình 4.9: Giao di n qu n giao h u 4.3.1.7 Giao di n qu n t sân Hình 4.10: Giao di n qu n Quang L p CT1301 t sân Trang 56 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng - Ta th thêm thơng tin sân tr ng b ng cách nh p chu Hình 4.11: Giao di n thêm thông tin sân n Quang L p CT1301 Trang 57 Án T t Nghi 4.3.2 Giao di i H c Dân L p H i Phòng i dùng 4.3.2.1 Giao di n trang ch Hình 4.12: Giao di n trang ch n Quang L p CT1301 Trang 58 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng 4.3.2.2 Giao di n tin t c Hình 4.13: Giao di n tin t c Ch n m t tin t c b t k ta th xem chi ti t n i dung vi n Quang L p CT1301 Trang 59 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng Hình 4.14: Chi ti t tin t c n Quang L p CT1301 Trang 60 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng 4.3.2.3 Giao di n gi i bóng Hình 4.15: Giao di n gi i bóng n Quang L p CT1301 Trang 61 Án T t Nghi 4.3.2.4 Giao di i H c Dân L p H i Phòng t sân Hình 4.16: Giao di n Quang L p CT1301 t sân Trang 62 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng 4.3.2.5 Giao di n giao h u Hình 4.17: Giao di n giao h u n Quang L p CT1301 Trang 63 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng 4.3.2.6 Giao di n liên h Hình 4.18: Giao di n liên h n Quang L p CT1301 Trang 64 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng 4.3.2.7 Giao di p Hình 4.19: Giao di n Quang L p CT1301 p Trang 65 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng Hình 4.20: Giao di n n Quang L p CT1301 ký Trang 66 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng K T LU N án này, h th ng n sân c nhân t n n web c xây d c k t qu sau: Mô t c ho t c hi t ng nghi p v c Áp d tk h k h th ng n n web B n thi t k d dàng chuy Ti n hành l a ch th ng B nh c nhi m v u ng c phân tích thi t chi ti m b o ch t ng phát tri n, ti n hành l th c th nghi m v i m t s d li u cho k t qu ch p c H n ch c a h th Do th i gian h n ch giao di c tính thân thi n cao M t s y u t v an toàn b o m t h th xem xét ng hoàn thi n c a s là: Hoàn thi n h th ng giao di n cho ti n d ng ng y u t an toàn b o m t c a h th ng a h th ng vào ng d ng th nghi m th c t n Quang L p CT1301 a c Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng TÀI LI U THAM KH O , tin n Quang L p CT1301 ... Phân lo i h th ng thông tin , x lý, trình di n, phân ph i truy n Phân lo i theo ch pv T H truy n thông H th ng thông tin x lý giao d ch H cung c p thông tin H th ng thông tin qu n lý MIS n Quang... Trang 16 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng BÀI TOÁN 2.1 YÊU C U CH T RA 2.1.1 Yêu c u: Xu t phát t toán th c t v qu n lý qu ng bá thông tin sân c nhân t o g m t ch c gi tl u, thông tin (b n tin) ... l - u Qu n lý giao h u Xem l ch giao h u thành viên m i c p nh t Xóa l ch giao h u không phù h p - Qu n lý tin t c gi u Thêm, c p nh t tin m i lên website Tìm ki t v gi i Xóa tin website TI N
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà Phương (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà Phương (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay