Xây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà Phương (Đồ án tốt nghiệp)

77 29 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 09:43

Xây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà PhươngXây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà Phương ... Phân lo i h th ng thông tin , x lý, trình di n, phân ph i truy n Phân lo i theo ch pv T H truy n thông H th ng thông tin x lý giao d ch H cung c p thông tin H th ng thông tin qu n lý MIS n Quang... Trang 16 Án T t Nghi i H c Dân L p H i Phòng BÀI TOÁN 2.1 YÊU C U CH T RA 2.1.1 Yêu c u: Xu t phát t toán th c t v qu n lý qu ng bá thông tin sân c nhân t o g m t ch c gi tl u, thông tin (b n tin) ... l - u Qu n lý giao h u Xem l ch giao h u thành viên m i c p nh t Xóa l ch giao h u không phù h p - Qu n lý tin t c gi u Thêm, c p nh t tin m i lên website Tìm ki t v gi i Xóa tin website TI N
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà Phương (Đồ án tốt nghiệp), Xây dựng website quản lý thông tin sân cỏ nhân tạo Hà Phương (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay